Conducerea Universitatii

rector

                         Rector

Acad. Ioanel Sinescu

Contact:
Tel. +40.21 318.0721
Tel. +40.21 318.0722
Fax +40.21 318.0730

E-mail: rectorat@umfcd.ro

 

Prorectorcu probleme de cercetare stiinţifică

Prof. Univ. Dr. Dragos Vinereanu

 

Principalele atributii:

 1. stabileste priorităţile de cercetare stiinţifică, acestea urmand să fie aprobate de Senat;
 2. coordonează activitatea de cercetare din Universitate;
 3. sprijină logistic iniţiativele de organizare de sesiuni stiinţifice studenţesti;
 4. implică Universitatea, după caz, în organizarea congreselor sau sesiunilor stiinţifice ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor, a diferitelor conferinţe, simpozioane etc. şi asigură informarea comunităţii universitare despre manifestările stiinţifice naţionale şi internaţionale;
 5. prezintă anual, în Senat, un raport privind situaţia cercetării stiinţifice şi a contractelor de cercetare, precum şi aspectele financiare legate de această activitate;
 6. avizează încheierea contractelor de cercetare stiinţifică şi informează Senatul asupra încheierii lor;
 7. controlează îndeplinirea planului de microproducţie;
 8. centralizează propunerile de imbunătăţire a dotării departamentelor şi face un raport asupra priorităţilor, pe care il prezintă Consiliului de Administraţie;
 9. este preşedintele Consiliului Stiinţific al Bibliotecii Centrale UMF.

 

Contact:

 • +40.21 318.0721 – int. 116
 • +40.21 318.0722 – int. 116
 • Fax +40.21 318.0730
 • E-mail: vinereanu@umf.ro

Audiente:

Marţi şi Joi, orele: 14.00-16.00 

 

Prorector – cu probleme de învăţământ postuniversitar

 

Prof. Univ. Dr. Catalina Poiana

 

Principalele atributii:

 1. supraveghează activitatea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic;
 2. coordonează integrarea cu asistenţa medicală a cadrelor didactice;
 3. supraveghează activitatea Departamentului de Studii Postuniversitare şi Pregătire în Rezidenţiat;
 4. răspunde de organizarea şi desfăsurarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic;
 5. coordonează activitatea de pregătire prin rezidenţiat;
 6. asigură cooperarea cu departamentul corespunzator al Ministerului Sănătăţii.

Contact:

Audiente:

Marţi şi Vineri, orele: 14.30-16.30

 

Prorector – cu probleme de învăţământ universitar de licenţă şi de master

Prof. Univ. Dr.  Ecaterina Ionescu

Principalele atributii:

 1. asigură corelarea statelor de funcţii din departamente cu ponderea disciplinelor predate în procesul de învăţământ;
 2. centralizeaza planurile de învăţământ de licenţă elaborate de consiliile facultăţilor şi face observaţii pe marginea acestora, ţinând cont de strategia de dezvoltare a Universităţii în următorii ani;
 3. coordonează asigurarea materialelor didactice pentru studenţi;
 4. centralizează propunerile de imbunătăţire a dotarii departamentelor şi face un raport asupra priorităţilor, pe care il prezintă Consiliului de Administraţie;
 5. efectuează studii privind structura şi conţinutul învăţământului şi perspectiva perfectionării acestuia;
 6. răspunde de pregătirea, organizarea şi desfasurarea sesiunilor de examen de admitere, licenţăşi diplomă;
 7. analizeazăşi propune spre aprobarea Consiliului de Administraţie echivalarea studiilor sau disciplinelor urmate în ţară sau în străinătate de către studenţii Universităţii;
 8. centralizează planurile de învăţământ universitar de master şi face observaţii pe marginea acestora, ţinând cont de strategia de dezvoltare a Universităţii în următorii ani;
 9. asigură dezvoltarea noilor programe de studii universitare de master şi coordonează demersurile de acreditare a acestora la organismul acreditat al Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului;
 10. centralizează propunerile de imbunataţire a programelor de master şi face un raport asupra priorităţilor, pe care il prezintă Consiliului de Administraţie;
 11. răspunde de pregatirea, organizarea şi desfăsurarea sesiunilor de examen de admitere la studii universitare de master;
 12. coordonează activităţile legate de desfasurarea studiilor universitare de mast;
 13. verifică intocmirea dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, precum şi a celor de acordare a titlurilor stiinţifice;
 14. asigură informarea la timp a departamentelor asupra burselor, specializarilor şi altor forme de pregătire în ţarăşi în străinătate a membrilor comunităţii universitare.

Contact:

 • +40.21 318.0721 – int. 106
 • +40.21 318.0722 – int. 106
 • Fax +40.21 318.0730
 • E-mail: ionescu@umf.ro

Audiente: 

Marţi si Joi, orele: 14.00-16.00

 

Prorector – cu probleme studenţesti

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga

Principalele atributii:

 1. coordonează activitatea de acordare a burselor studenţesti;
 2. contribuie la buna funcţionare a căminelor şi cantinelor studenţesti;
 3. coordonează activitatea serviciului social al Universităţii;
 4. coordonează activitatea bazei sportive şi a clubului studenţesc;
 5. coordonează activitatea de orientare în carieră a studenţilor

Contact:

 • Tel. +40.21 318.0721 -int. 145
 • Tel. +40.21 318.0722 -int. 145
 • Fax +40.21 318.0730
 • E-mail: viorel.jinga@umfcd.ro

Audiente: Marţi şi Miercuri, orele: 14.00-16.00

 

Prorector pentru strategie instituţională, evaluare academică şi calitate

Prof. Univ. Dr. Dana Galieta Minca

Principalele atributii:

 1. propune din planul strategic de dezvoltare instituţională domeniile care implică colaborare cu parteneri externi (comunitate locală, angajatori, furnizori de servicii de sănătate, ONG-uri);
 2. coordonează activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii la nivelul UMFCD (CEAC);
 3. asigură managementul calităţii serviciilor educaţionale de formare iniţială şi continuă oferite de UMFCD;
 4. coordonează şi monitorizează strategia de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic şi nedidactic al UMFCD;
 5. monitorizează implementarea proiectelor şi măsurilor având ca finalitate dezvoltarea instituţională împreună cu structurile cărora aparţin direct, ca parte a procesului de evaluare a calităţii.

Contact:

 • Tel. +4021.3180721 (22) – int 105,187
 • Fax +4021.3180723
 • E-mail: pbhealth@umfcd.ro

Audiente:

Marţi şi Joi – orele 14:00 – 16:00

 

Prorector pentru cooperare europeană şi internaţională

Prof. Univ. Dr. Bogdan-Ovidiu Popescu

 

Principalele atributii:

 1. menţine şi dezvoltă acordurile interuniversitare cu alte ţări;
 2. încurajează, organizeazăşi analizează mobilitatea cadrelor didactice, cercetătorilor şi a studenţilor care se deplasează în străinătate cu sarcini profesionale;
 3. coordonează programele Uniunii Europene precum şi alte programe internaţionale la care Universitatea a aderat şi desemnează reprezentanţii pe facultăţi;
 4. diseminează în Universitate informaţiile privind echivalarea diplomelor de studii în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări şi participă la implementarea în Universitate a măsurilor impuse de reglementarile Uniunii Europeane;

Contact:

Audiente:
Luni si Joi, orele 14:00 – 16:00