Biroul Acte Studii

BIROU ACTE STUDII

ANUNȚ PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2016

Cererile pentru eliberarea în regim de urgență a diplomelor de licență și a suplimentelor la diplomă (Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Moașe și Asistență Medicală) promoția 2016 se vor depune în perioada 24.10.2016-31.03.2017 la Rectorat- Birou Acte Studii, Strada Dionisie Lupu, nr. 37, de Luni-Joi între orele 12°°-15°°.

 La cerere  se va atașa chitanța în valoare de 600 ron.


ACTE NECESARE pentru eliberarea DIPLOMEI DE LICENŢĂ şi a SUPLIMENTULUI la DIPLOMĂ:
 
– FOAIA DE LICHIDARE, CU TOATE ŞTAMPILELE ŞI SEMNĂTURILE;
– COPIE DUPĂ BULETIN, PAŞAPORT SAU PERMIS DE ŞEDERE;
–  ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL;
–  DUPĂ CAZ, PROCURĂ NOTARIALĂ, ÎNSOŢITĂ DE COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE RIDICĂ ACTELE DE STUDII, PRECUM ŞI ORIGINALUL.
 

DIPLOMELE ŞI SUPLIMENTELE LA DIPLOMĂ SE VOR ELIBERA ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL, ÎN INTERVALUL: LUNI – JOI, ORELE 12:00-15:00


MODELE CERERI


INSTRUCŢIUNI pentru obţinerea Programei analitice :

Se vor depune la Birou Acte Studii, str. Dionisie Lupu, nr. 37, etaj 1, tel 021.318.07.22/139 :

 • Cerere scrisă olograf, semnată, datată şi înregistrată la registratură ;
 • Copii simple (nelegalizate) după actele de studii (diplomă de licenţă/Doctor-Medic şi suplimentul la diplomă/foaie matricolă) anexate la cerere ;
 • Chitanţa de achitare a taxei de 400 lei (exemplarul alb) anexată la cerere .

Programa analitică se va ridica de către titular sau de către persoana desemnată de acesta prin procură notarială în termen de 30 zile de la depunerea cererii.
Depunerea documentelor/ ridicarea Programei analitice se va face numai în timpul programului de lucru cu publicul:
Luni- Joi 12:00-15:00


PENTRU ELIBERAREA DE DUPLICATE LA 

 • DIPLOMA DE LICENŢĂ;
 • DIPLOMA DE DOCTOR;
 • DIPLOMA DE ABSOLVIRE;
 • FOAIE MATRICOLĂ/SUPLIMENT LA DIPLOMĂ,

SE VA  ÎNTOCMI UN DOSAR CARE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
– CERERE (scrisă olograf) PENTRU APROBAREA ELIBERĂRII DE DUPLICAT, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA RECTORATULUI ÎN ZIUA DEPUNERII DOCUMENTELOR;
– CHITANŢĂ PENTRU SUMA DE 300 LEI, ACHITATĂ LA CASIERIA RECTORATULUI (reprezentând taxa pentru eliberare duplicat), PENTRU FIECARE ACT DUPLICAT SOLICITAT;
– MONITORUL OFICIAL CONŢINÂND ANUNŢUL DE PIERDERE SAU ADEVERINŢĂ DE LA R.A.M.O. CĂ S-A ACHITAT TAXA ŞI URMEAZĂ CA ANUNŢUL SA FIE PUBLICAT;
– DECLARAŢIE NOTARIALĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU PIERDEREA ACTULUI/ACTELOR  DE STUDIU;
– COPIE LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI  DE NAŞTERE;
– COPIE SIMPLĂ DUPA ACTUL DE STUDIU PIERDUT (dacă există);
– 2 FOTOGRAFII ¾ (de buletin), color, recente;
– 1 TIMBRU FISCAL DE 1 LEU.

 • Respectivul dosar complet se va depune la Serviciul Secretariat la D-na Liliana GHEORGHE, personal sau cu procură notarială.
 • Program de lucru cu publicul (pentru depunere dosar/ridicare duplicat) – Luni- Joi 12.00-15.00.
 • Eliberarea duplicatului se va efectua în termen de 30 zile de la depunerea cererii.
 • Actele de studiu – Duplicat – se eliberează personal titularului sau persoanei desemnate de acesta prin procură notarială.

Registratura şi Casieria Rectoratului se află la parterul clădirii.


PENTRU DEPUNERE/ELIBERARE ADEVERINŢĂ DE CONFIRMARE STUDII, NECESARĂ LA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII/DSP ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE CU NORMELE UE,CÂT ŞI ADEVERINŢA DE AUTENTICITATE NECESARĂ LA MINISTERUL EDUCAŢIEI Şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE  SE VA COMPLETA O CERERE TIP, CONFORM MODELULUI ALĂTURAT(care se procură de la secretariat) ŞI SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE CONDIŢII :

-DUPĂ COMPLETAREA CERERII, ACEASTA SE VA ÎNREGISTRA LA REGISTRATURA RECTORATULUI;
-SE VA ACHITA TAXA DE 50 LEI LA CASIERIA RECTORATULUI ;
-SE VOR ANEXA LA CERERE  COPII DUPĂ ACTELE DE STUDII (DIPLOMA, FOAIE MATRICOLĂ/ SUPLIMENT LA DIPLOMĂ nelegalizate), COPIE C.I.;
-ACEST SET DE DOCUMENTE SE VOR DEPUNE LA BIROUL SECRETARIAT  în intervalul orar Luni – Joi : 12.00 – 15.00.

Notă: Absolvenţilor altor universităţi, (cei care au susţinut examenul de licenţă la UMF „Carol Davila” Buc – ex. UI „Titu Maiorescu”) nu li se va specifica în adeverinţă şi perioada de studii, ci doar datele referitoare la diploma de licenţă eliberată de UMF „Carol Davila” Buc.
Adeverinţa pentru perioada de studii se eliberează de la universitatea absolvită.

REGISTRATURA ŞI CASIERIA SE AFLĂ LA PARTERUL RECTORATULUI


CRID