Informatii Utile

ACTE NECESARE

ACTE NECESARE pentru eliberarea DIPLOMEI DE LICENŢĂ şi a SUPLIMENTULUI la DIPLOMĂ:

 

–      FOAIA DE LICHIDARE, CU TOATE ŞTAMPILELE ŞI SEMNĂTURILE;

–      COPIE DUPĂ BULETIN, PAŞAPORT SAU PERMIS DE ŞEDERE;

–      ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL;

–      DUPĂ CAZ, PROCURĂ NOTARIALĂ, ÎNSOŢITĂ DE COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE RIDICĂ ACTELE DE STUDII, PRECUM ŞI ORIGINALUL.

 

DIPLOMELE ŞI SUPLIMENTELE LA DIPLOMĂ SE VOR ELIBERA ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL, ÎN INTERVALUL: LUNI – JOI, ORELE 12:00-15:00

 

Modele cereri

 

INSTRUCŢIUNI pentru obţinerea Programei analitice :

Se vor depune la Birou Acte Studii, str. Dionisie Lupu, nr. 37, etaj 1, tel 021.318.07.22/139 :

 • Cerere scrisă olograf, semnată, datată şi înregistrată la registratură ;
 • Copii simple (nelegalizate) după actele de studii (diplomă de licenţă/Doctor-Medic şi suplimentul la

diplomă/foaie matricolă) anexate la cerere ;

 • Chitanţa de achitare a taxei de 400 lei (exemplarul alb) anexată la cerere .

Programa analitică se va ridica de către titular sau de către persoana desemnată de acesta prin procură

notarială în termen de 30 zile de la depunerea cererii.

Depunerea documentelor/ ridicarea Programei analitice se va face numai în timpul programului de lucru

cu publicul:

Luni- Joi        12:00-15:00

 

PENTRU ELIBERAREA DE DUPLICATE LA

 •  DIPLOMA DE LICENŢĂ;
 • DIPLOMA DE DOCTOR;
 •  DIPLOMA DE ABSOLVIRE;
 •  FOAIE MATRICOLĂ/SUPLIMENT LA DIPLOMĂ,

SE VA  ÎNTOCMI UN DOSAR CARE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

– CERERE (scrisă olograf) PENTRU APROBAREA ELIBERĂRII DE DUPLICAT,

ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA RECTORATULUI ÎN ZIUA DEPUNERII

DOCUMENTELOR;

– CHITANŢĂ PENTRU SUMA DE 300 LEI, ACHITATĂ LA CASIERIA RECTORATULUI

(reprezentând taxa pentru eliberare duplicat), PENTRU FIECARE ACT DUPLICAT

SOLICITAT;

– MONITORUL OFICIAL CONŢINÂND ANUNŢUL DE PIERDERE SAU ADEVERINŢĂ

DE LA R.A.M.O. CĂ S-A ACHITAT TAXA ŞI URMEAZĂ CA ANUNŢUL SA FIE

PUBLICAT;

– DECLARAŢIE NOTARIALĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU PIERDEREA

ACTULUI/ACTELOR  DE STUDIU;

– COPIE LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI  DE NAŞTERE;

– COPIE SIMPLĂ DUPA ACTUL DE STUDIU PIERDUT (dacă există);

– 2 FOTOGRAFII ¾ (de buletin), color, recente;

– 1 TIMBRU FISCAL DE 1 LEU.

 • Respectivul dosar complet se va depune la Serviciul Secretariat la D-na Liliana

GHEORGHE, personal sau cu procură notarială.

 •  Program de lucru cu publicul (pentru depunere dosar/ridicare duplicat) – Luni- Joi

12.00-15.00.

 •  Eliberarea duplicatului se va efectua în termen de 30 zile de la depunerea cererii.
 •  Actele de studiu – Duplicat – se eliberează personal titularului sau persoanei

desemnate de acesta prin procură notarială.

Registratura şi Casieria Rectoratului se află la parterul clădirii.

 

Taxe Scolare UMF

 

Taxele scolare se pot achita in contul:

Beneficiar: U.M.F. Carol Davila – Bucuresti

Cod fiscal: 4192910

Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX

Banca: Trezorerie sect. 2

Explicatii: Numele studentului, facultatea, anul, semestru

 

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 27.06.2013, taxele

pentru eliberarea actelor de studiu sunt urmatoarele:

* Taxa duplicat 300 lei (pentru fiecare act duplicat solicitat)

* Taxa programa analitica pe anii promovati 200 lei

 

 

Linkuri utile