CRID

 

METODOLOGIE  DE  RECUNOAŞTERE A PERIOADELOR  DE  STUDII  EFECTUATE  ÎN  STRĂINĂTATE

 

Calendar CRID 

  • Depunere dosar – 23.06.2017 – 14.07.2017

  • Analiză dosar – 17.07.2017 – 21.07.2017

  • Publicare rezultat – 21.07.2017

  • Dosarul se va depune la secretariatul facultatilor


Dosarul de recunoaştere conţine următoarele acte:

1. cererea de inscriere – formular tipizat care este disponibil pe pagina web proprie fiecărui CRID;

2.copia legalizată a diplomei de bacalaureat obţinută în România sau, după caz, atestatul, emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de recunoaştere a diplomei de acces în învăţământul superior obţinute în străinătate/scrisoarea de acceptare la studii;

3.copia legalizată a diplomei de licenţă sau master obţinute în România sau, după caz, atestatul, emis de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de recunoaştere a diplomei de acces la Studii doctorale obţinute în străinătate/scrisoarea de acceptare la studii;

4.documentul, apostilat sau supralegalizat, după caz, care atestă situaţia şcolară pentru anii de studii absolviţi, care să conţină disciplinele, notele, numărul de credite/numărul de puncte şi numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină, emis de instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul, şi traducerea legalizată în limba română;

5.programele analitice pentru disciplinele studiate în instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul, după caz, şi traducerea legalizată în limba română;

6.certificatul de competenţă lingvistică pentru limba de predare şi de examinare;

7.copia legalizată a certificatului de naştere şi a actului de identitate sau a paşaportului şi, după caz, traducerea legalizată în limba română;

8.copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate, şi, după caz, traducerea legalizată;

9.declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă.