Reguli mobilitati

Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 05 aprilie 2012 privind
Regulamentul de deplasare în ţară şi în străinătate, modificată și completată în ședința Consiliului de Administrație din data de 23 iunie 2016

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
1.Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
2.Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii
3.Hotărârea Guvernului României nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
4.Hotărârea Guvernului României nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
5.Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Articolul 1
Membrii comunităţii academice se pot deplasa în ţară şi în străinătate pentru a participa la variate manifestări ştiinţifice, colaborări ştiinţifice şi didactice, stagii de perfecţionare, congrese ale federațiilor internaționale studențești la care organizațiile studențești din U.M.F. ”Carol Davila” au aderat.

Articolul 2
Deplasarea în ţară şi în străinătate a membrilor comunităţii academice în scopurile prezentate la articolul 1 este considerată deplasare în interes de serviciu.

Articolul 3
Deplasarea în ţară şi în străinătate în scopurile prevăzute la articolul 1 este posibilă numai cu aprobarea Şefului de Disciplină şi a Decanului facultăţii respective.

Articolul 4
Finanţarea deplasărilor în ţară şi în străinătate din contractele de cercetare ştiinţifică este posibilă numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

Articolul 5
Universitatea suportă unele din cheltuielile de deplasare în ţară şi în străinătate în scopurile prevăzute la articolul 1 numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie în următoarele condiţii:
a. se suportă o singură cheltuială, transport, cazare, diurnă sau taxa de participare la alegerea solicitantului pentru cadrele didactice care au lucrare știintifică sau poster acceptate ca prim autor sau autor prezentator, cu dovadă;
b. la decont se va solicita dovada de raportare a cercetării în baza de date a U.M.F. ”Carol Davila”;
c. se acordă o singură finanţare într-un an universitar, la alegere pentru:
transport – în valoare maximă 750 Euro
taxă de participare – în valoare maximă de 750 Euro
diurnă pentru maxim 5 zile, conform legislației în vigoare
cazare pentru maxim 5 zile – în valoare maximă de 750 Euro
d. nu pot solicita finanțare mai mulți autori ai aceleiași lucrări științifice;
e. pentru deplasările realizate de către studenți și cadre didactice în cadrul programului Erasmus+ – Acțiunea KA1 – mobilități se vor suporta doar cheltuieli de transport (un drum dus-întors cu plecare la începutul perioadei de mobilitate și întoarcere la finalul perioadei de mobilitate) în valoare maximă de 500 Euro.

Articolul 6
Pentru studenţi Consiliul de Administraţie poate finanţa deplasarea în ţară şi în străinătate în scopurile prevăzute la articolul 1 și în condiţiile prevăzute la articolul 5 cu condiţia ca
studentul respectiv sa aibă medii anuale peste 8 (opt) certificate de Decanul facultăţii.
Pentru fiecare asociație a studenților, Universitatea va finanța participarea a maxim 2 studenți/an la congresele federațiilor internaționale la care sunt membre.

Articolul 7
Pentru toate deplasările în străinătate sunt absolut necesare vizele de la Serviciul Financiar, Departamentul de Granturi şi Cercetare Ştiinţifică, Serviciul RUNOS şi Serviciul Juridic.

Articolul 8
Toate solicitările de deplasare în ţară şi în străinătate avizate de către Şeful de Disciplină se depun la Rectorat – Biroul pentru Cooperare Europeană şi Internaţională, cu cel puțin o lună înainte de data începerii manifestării științifice, nu se primesc cereri retroactive. Solicitările vor fi însoţite de invitaţia primită din partea instiutuţiei care organizează manifestările ştiinţifice respective.

Articolul 9
Solicitările de deplasare în ţară şi în străinătate în timpul activităţii universitare care depăşesc o perioadă mai mare de 15 zile se depun la Rectorat – Biroul pentru Cooperare Europeană şi Internaţională, cu o lună înainte de data începerii stagiului de specializare. La această solicitare se anexează invitaţia primită din partea instituţiei care organizează stagiul de perfecţionare.
După efectuarea stagiului de specializare solicitantul va depune, în termen de maximum 3 zile, la Direcţia R.U.N.O.S. – Biroul Resurse Umane – Încadrări, o cerere de reîncepere a activităţii semnată de către Şeful de Disciplină, Directorul de Departament şi Decanul Facultăţii, cerere însoţită de recomandarea semnată de cei mai sus menţionaţi din care să reiasă că la reluarea activităţii persoana corespunde din punct de vedere profesional.

Articolul 10
Cadrele didactice care se deplasează în ţară sau în străinătate pentru efectuarea unui stagiu de formare profesională pe o perioadă cuprinsă între 16 zile şi 3 luni nu pot avea iniţiativa încetării contractului de muncă pe o perioadă de 3 luni de la data terminării stagiului de formare profesională.

Articolul 11
Cadrele didactice care se deplasează în ţară sau în străinătate pentru efectuarea unui stagiu de formare profesională pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi 3 ani nu pot avea iniţiativa încetării contractului de muncă pe o perioadă egală cu cea a stagiului de formare profesională.

Articolul 12
Decontarea unei taxe din fondurile Universității sau din fondurile proiectelor de cercetare se va face în termen de maximum 60 de zile de la data întoarcerii din deplasare.

Articolul 13
Orice deplasare în ţară şi în străinătate impune completarea cererii tip disponibilă pe site-ul de internet al universităţii

Articolul 14
La întoarcerea din deplasare se transmite la Rectorat, în termenul prevăzut în Decizie, Raportul de deplasare.