Codul studentului

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din UMF „Carol Davila”

CAPITOLUL I

Principii generale

Art. 1. În Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, din Bucureşti, activitatea de învăţământ se desfăşoară în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Cartei UMF „Carol Davila”, Bucureşti.

Art. 2. (1) O persoana dobandeste statutul de student la UMF “Carol Davila”, Bucuresti, numai in urma admiterii si a inmatricularii sale.

(2) O persoana poate beneficia de finantare de la buget pentru un singur ciclu de studii, conform legii.

(3) In urma admiterii intr-un program de studii, intre UMF “Carol Davila” si student se incheie un contract de studii universitare, in care se specifica drepturile si obligatiile partilor. Contractele de studii nu se modifica in timpul anului universitar.

(4) La sfarsitul fiecarui an universitar se face clasificarea studentilor, care au promovat integral examenele anului universitar respectiv pana la data de 30 septembrie, pe locurile bugetate. Clasificarea studentilor se face in ordine descrescatoare si pe baza mediei ponderate pentru anul universitar finalizat.

CAPITOLUL II

Drepturi şi obligatii ale studentului

Art. 3. (1) Studenții se pot asocia în structuri sau organizații studențești potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti are obligaţia de a se consulta permanent cu organizațiile studențești legal constituite;

(2) Organizațiile studențești legal constituite au dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite. Modalitatea de colaborare între universitate și organizațiile studentesti va fi prevazuta in protocolul incheiat intre cele doua parti.

(3) Universitatea cooperează cu organizațiile studențești legal constituite și se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învățământului superior.

Art. 4. Asociațiile studențești legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în Universitate. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universității. În cazul constatării unor deficienţe, Universitatea are obligația de a face publice modalitățile de soluţionare a acestora.

Art. 5. (1) Studenții sunt parteneri ai Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti și membri ai comunității universitare, beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată de principiile enunțate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Statul garantează pentru toți studenții din sistemul național de învățământ principiile echitabilitatii în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor.

Art. 7. Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii. Asigurarea, pentru această categorie de studenți, a serviciilor gratuite de orientare și consiliere educațională și profesională, a serviciilor de tutorat, precum și urmărirea traseelor educaționale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale și culturale în comunitate, constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calității universității.

Art. 8. Propaganda politică şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise în cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti .

Art. 9. Drepturile studenților cu dizabilități fizice în desfășurarea activităților academice și a celor sociale și culturale sunt cele prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces în totalitatea spaţiilor universitare şi locuri special amenajate pentru desfăşurarea normală atât a activităţilor academice, cât şi a celor sociale şi culturale.

Art. 10. (1) Studentii universitatii au in perioada studiilor urmatoarele drepturi conferite de legislatia in vigoare si Carta Universitara:

a) sa beneficieze in mod egal si neingradit de condiitile si baza materiala oferite de universitate.

b) orice discriminare directă sau indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.

c) sa utilizeze salile de curs si seminar, laboratoarele, salile de lectura, biblioteca, cluburile si orice mijloace puse la dispozitie de catre universitate pentru o temeinica pregatire profesionala, pentru activitatea stiintifica, culturala si sportiva, conform destinatiilor stabilite pentru acestea.

d) sa participe la activitatea stiintifica.

e) sa primeasca burse si alte forme de sprijin material potrivit legii.

f) studenţii au dreptul la acces gratuit la toate spaţiile, aparţinând universităţii, care permit desfăşurarea de activităţi sociale, sportive şi culturale, în afara orelor în care există alte activități programate. Accesul gratuit peste programul stabilit de universitate se poate facilita organizaţiilor studenteşti, grupurilor informale de studenţi, care prin activităţile desfăşurate permit crearea unui cadru propice implicării active, dezvoltării pe plan social, cultural şi sportiv al studenţilor din universitate, in baza unei solicitari corect fundamentate, conform destinatiilor stabilite pentru aceste locatii.

g) dreptul de a fi reprezentați în structurile decizionale ale Instituţiei de Învăţământ Superior într-o proporţie de minim 25%, în condițiile legii.

h) studenții sunt reprezentați în decizia modalității de desemnare a Rectorului precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de alegere, în condițiile legii.

i) sa faca parte din organizatiile studentesti legal constituite precum si sa fie alesi reprezentati ai studentilor in organismele de conducere ale facultatii si universitatii;

j) reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatul Universitatii sunt aleși prin votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul Facultății, respectiv Universității, conform prevederilor legale si prevederilor Cartei Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti.

k) Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti nu poate condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare.

l) sa petitioneze in problemele vietii studentesti.

m) sa participe, prin reprezentatii lor, la buna administrare si organizare a caminelor, cantinelor studentesti, precum si a bazelor sportive universitare.

n) sa ceara si sa primeasca raspuns la orice solicitari legate de aspecte ale vietii universitare.

o) sa initieze si sa propuna masuri pentru imbunatatirea diverselor aspecte de interes ale vietii universitare.

p) durata studiilor prevăzută de lege este recunoscută ca vechime în muncă.

q) studenții nu pot fi sancționați sau discriminați pentru critica privată sau publică adusă argumentat instituției de învățământ superior sau pentru exprimarea opiniei personale în acest sens, atunci când aceștia respectă prevederile legislației în vigoare, Carta Universitatii de medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Codul Etic al Universitatii si buna conduita .

(2) Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare si adaugirile aduse prin Codul drepturilor si obligatilor studentilor:

a ) Dreptul la învățământ de calitate. Acest drept presupune printre altele o implicare activa a studentilor in trei modalitati importante :

-dreptul ca prin sefii de serie sa anunte decantul si rectoratul in cazul nesustinerii orelor de curs sau de lucrari practice.

-dreptul de a sesiza decanatul si rectoratul cu privire la slaba calitate a procesului didactic sau a unui cadru didactic.

-dreptul de a sesiza decanatul si rectoratul cu privire la slaba calitate profesionala a unui cadru didactic.

Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel. După acceptarea cererilor de mobilitate internă UMF Carol Davila are obligația de a depune diligențele necesare pentru ca acest lucru să fie asigurat, în limita unor locuri minime disponibile.
Dreptul de transfer de la o Universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și a Cartelor Universitare.
Dreptul la protecția datelor personale.
Dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii.
Dreptul de a fi informat cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenților.
Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului” cu informații referitoare la: drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de Universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a Universității și a Facultăților, informații despre asociațiile studențești legal constituite, modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate, conform legislatiei in vigoare. Ghidul Studentului va fi elaborat de catre organizatiile studentesti legal constituite in UMF Carol Davila Bucuresti si va fi supus aprobarii Consiliului de Administratie al UMF Carol Davila Bucuresti.
Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile.
Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice. Organizațiile studențești pot iniția activități de evaluare a aspectelor menționate mai sus, cu respectarea legilor în vigoare.
Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie, conform legii. Universitatea va publica rezultatele evaluării pe site-ul propriu. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.
Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare.
Drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare și a Cartei Universitare şi a eventualelor contracte între părţi.
Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de instituția de învățământ superior, potrivit Cartei Universitare.
Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum și dreptul la baza materială, transport și masă asigurate în condițiile legii.
Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu.
Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare și a legislației în vigoare.
Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulație internațională, in limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii.
Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică.
dreptul de a refuza sa participe la doua examene pe zi sau la examene in zile succesive precum si dreptul de a sesiza aceasta situatie in scris conducerii facultatii .
dreptul de a propune cu prioritate catre discipline programarea examenelor in anii preclinici, conform clasificarii disciplinelor ca discipline fundamentale, de specialitate si complementare.
Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați.
Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării.
Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale Universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru.Comisia va fi propusa de catre Decanul Facultatii si aprobata de catre Consiliul Facultatii si Consiliul de Administratie al UMF Carol Davila Bucuresti.
Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licență/dizertație și de a i se comunica punctajul acordat. Studentii au dreptul să obțină o copie a lucrării de licență/disertație, împreună cu punctajul acordat pentru fiecare punct din barem. Aceștia au dreptul să publice această lucrare, cu respectarea prevederilor art. 143 din Legea educației naționale nr. 1/2011.
Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilităţii pe piața muncii.
Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu.
Studenții au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.

Art. 11 (1) Studenții beneficiază de gratuitate pentru:

a) Studii universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile și a reglementărilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, conform art. 142 alin. (4), art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și (6).

b) Eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară / foaia matricolă, a diplomelor de licență, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă).

(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituțiile de învățământ superior pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.

(3) Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife:

a) Cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12 Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale:

a) Asistență medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

b) Cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii si in limita locurilor disponibile.

c) Subvenții pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

d) Acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare.

e) Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare.

f) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de email ale Universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare;

g) Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități.

Art. 13 (1) Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de Universitate, în conformitate cu Carta Universitară.

(2) Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către Universitate.

Art. 14 (1) Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:

a) Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentelor interne ale Universitătii sub forma de burse de merit, de studiu și de excelență.

b) Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse.

c) Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale Universității precum și alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare.

d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Studenții pot beneficia de împrumuturi în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15 (1) Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de locuri în taberele tematice, în limita bugetului acordat în acest scop.

(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenții pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei Universitare .

(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanțelor, cu consultarea structurilor studențești legal constituite in Universitate.

Art. 16. Studenţii au următoarele obligaţii:

a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor.

b) de a respecta Carta, regulamentele şi deciziile Universităţii.

c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul UMF Carol Davila Bucuresti în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;

d) de a respecta standardele de calitate impuse de către Universitate.

e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte trasabilitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate.

f) de a respecta prevederile codului etic al Universităţii.

g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale.

h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia.

i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise.

j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar.

k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite.

l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar.

m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti.

n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti.

o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;

p) de a îndeplini angajamentele financiare impuse de către Universitate, în condiţiile stabilite în contractul de studiu.

Capitolul III

Distincţii şi Sancţiuni

Art. 17. Performantele profesionale ale studentului pot fi recompensate prin:

(1) acordarea diplomei de merit pentru rezultate deosebite in pregatirea didactica si la examenul de licenta, in functie de limita de medie stabilita prin regulamentele Facultatii sau ale Universitatii.

(2) burse speciale (de merit, de performanta) in conformitate cu reglementarile in vigoare privind atribuirea acestora.

(3) alte forme de distinctie stabilite de catre Consiliul facultatii din fondurile proprii in regim de autofinantare in conformitate cu reglementarile legale.

Art. 18. Nerespectarea de catre student a indatoririlor inscrise in prezentul regulament, precum si a prevederilor cuprinse in Carta Universitara adoptata de catre Senatul Universitatii atrage dupa sine aplicarea unor sanctiuni (avertisment, suspendarea temporara a bursei, suspendarea dreptului de a locui in camin etc. si in caz extrem exmatricularea din Facultate), conform normativelor legale si reglementarilor Cartei Universitare si ale Codului de Etica si Deontologie Profesionala.

Art. 19. Sanctiunile se aplica in functie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de conditiile in care au fost savarsite. Ele pot fi contestate la nivelul forurilor de conducere ale Facultatii sau Universitatii in termen de 30 de zile.

Capitolul IV

Dispozitii finale

Art. 20. Prezentul regulament se aplica prospectiv studentilor inmatriculati incepand cu anul universitar 2012/2013, din momentul aprobarii in Senatul Universitar.

Art. 21. Regulamentul poate fi modificat in functie de schimbarile legislative sau propunerile Consiliilor Facultatilor, numai de catre Senatul Universitatii, conform prevederilor legale. Aceste modificari se vor aplica de la inceputul anului universitar urmator.