ASIST. UNIV. DR. DRAGOSLOVEANU ȘERBAN

Membrii Comisiei:

Membru 1. Titular: PROF. UNIV. DR. POPESCU GHEORGHE-ION – U.M.F. ,,Carol Davila” din București

Membru 2. Titular: PROF. UNIV. DR. BĂLȘEANU TUDOR-ADRIAN – U.M.F. din Craiova

Membru 3. Titular: PROF. UNIV. DR. NEAMȚU MARIUS-CRISTIAN – U.M.F. din Craiova

Membru 4. Supleant: CONF. DR. CERGAN ROMICĂ – U.M.F. ,,Carol Davila” din București

Membru 5Supleant: PROF. UNIV. DR. TAISESCU CITTO-IULIAN – U.M.F. din Craiova