Notă de informare

în temeiul prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37, Sector 2, CIF 4192910, telefon/fax 0213 180 724, email: rectorat@umfcd.ro, reprezentată legal prin Rector – Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, prin intermediul Direcției Generale  Secretariat Universitate din cadrul universității prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, cu scopul de a respecta prevederile legale conform Legii 1 / 2011 – Legea Educației Naționale, Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, OMEN nr. 6102/2016 – Metodologia cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat, OMEN nr. 3473/2017 – Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar 2020-2021, HG 728/2016 – conținutul și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților, HG 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă.

Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul  art. 38,  alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016. Resposabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” este domnul Iulian NĂSTASĂ și poate fi contactat la adresa de e-mail: iulian.nastasa@umfcd.ro.

Sunteţi obligat să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare în scopul înscrierii la admitere a candidaților, înmatriculării studenților, desfășurării unor activități specifice domeniului educațional și derulării raporturilor juridice între dumneavoastră și universitate. În cazul refuzului sau al nefurnizării acestor date în mod corect și complet, universitatea ar putea fi pusă în situația nerespectării reglementărilor legale specifice din domeniul educațional.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (dumneavoastră), în anumite cazuri celorlalte direcții din cadrul universității (ex. Direcția Financiar-Contabilă) și altor instituții guvernamentale (ex. Ministerul Educației Naționale).

Perioada de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”,  este precizată în formularul de consimțământ de pe verso. La sfârșitul perioadei de stocare și prelucrare a datelor conform scopurilor precizate în consimțământ, datele dumneavoastră vor fi șterse din procesele curente și vor fi arhivate conform legislației naționale.

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor cu titlu gratuit, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automatizate, inclusiv crearea de profiluri. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, să vă retrageți consimțământul şi să solicitaţi ştergerea datelor fără a contraveni obligațiilor legale ce revin universității. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Facultății de care aparțineți sau la care ați depus datele personale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiţiei.


Descarcă Consimțământ prelucrare date personale inscriere Concurs Admitere sesiune iulie 2020

TOP