UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREȘTI

REGULAMENT DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Cuprins

 • Capitolul I Dispoziţii generale

  art. 1 - art. 8
 • Capitolul II Proba scrisă

  art. 9 - art. 19
 • Capitolul III Proba practică

  art. 20 - art. 27
 • Capitolul IV Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă

  art. 28 - art. 34
 • Capitolul V Dispoziţii finale

  art. 35 - art. 36

Detalierea articolelor, pe capitole

Capitolul I Dispoziţii generale

Art. 1
Studiile universitare la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București se finalizează prin examenul de licenţă, care are ca scop validarea cunoştinţelor profesionale ale absolvenţilor.

Art. 2
Desfăşurarea examenului de licenţă în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București este reglementată prin prezentul „Regulament de susţinere a examenului de licenţă”.

Art. 3
(1) Regulamentul examenului de licenţă are două componente, respectiv Regulamentul propriu-zis  şi anexele acestuia.
(2) Regulamentul propriu-zis şi anexele acestuia sunt valabile pentru toate facultăţile din UMF „Carol Davila” Bucureşti.

Art. 4
(1) Examenul de licenţă se organizează în două sesiuni, în luna septembrie şi în luna februarie ale fiecărui an, conform calendarului anual stabilit de conducerea Universităţii şi publicat, prin afişare, cu cel puţin 4 luni înainte de data examenului de licenţă.
(2) Decanii Facultăţilor coordonează organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă.

Art. 5
(1) Comisiile de examen de licență se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a Rectorului Universităţii, la propunerea Consiliilor Facultăţilor şi cu aprobarea Senatului Universităţii.
(2) Comisiile de examen de licenţă sunt următoarele: comisia centrală de licență a facultăţii, comisia de specialişti a probei scrise, comisiile de supraveghere a probei scrise, comisiile probei practice, comisiile pentru susţinerea lucrărilor de licenţă.
(3) Comisiile sunt alcătuite dintr-un președinte, membri și un secretar. Preşedintele Comisiei centrale de licenţă este Decanul Facultăţii sau, în absenţa sa, unul dintre Prodecani, delegat de acesta. Secretarii comisiilor de licență au numai atribuţii de administrare a documentelor.
(4)  Membrii comisiilor de licență trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar cu exceptia comisiilor de supraveghere ale căror membri pot fi și alte cadre didactice.

Art. 6
(1) Participarea studenţilor la examenul de licenţă este condiţionată de promovarea tuturor examenelor obligatorii şi acumularea tuturor creditelor din toţi anii ciclului de licenţă urmat.
(2) Candidaţii la examenul de licență prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională care poate fi eliberat de UMF„Carol Davila” București sau de altă instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de Universitate.
(3) Înscrierea la examenul de licenţă se realizează la Decanatul Facultăţii, în perioada anunţată şi publicată prin afişare cu cel puţin 1 lună înainte de data examenului.
(4) Taxa de participare la examenul de licenţă se achită conform reglementărilor Universităţii.
(5) Absolvenţii fiecărei promoţii se pot înscrie la examenul de licență organizat în cele două sesiuni ale anului universitar. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de licență în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Art. 7
(1) Examenul de licenţă cuprinde următoarele probe:

 • a) proba scrisă – evaluarea cunoştinţelor teoretice;
 • b) proba practică – verifică abilitățile și competențele practice specifice domeniului de absolvire, pentru facultățile de Medicină Dentară și Farmacie;
 • c) prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă – constă în evaluarea lucrărilor de licență prezentate de către candidați în conformitate cu prevederile cuprinse în anexele acestui regulament.

(2) Nota examenului de licență reprezintă media aritmetică dintre media notelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică (acolo unde este cazul) şi nota obţinută la prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
(3) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(4) Pentru promovarea unei probe  absolventul trebuie să obţină cel puţin nota 5.00 (cinci) iar pentru promovarea examenului de licenţă absolventul trebuie să obţină cel puţin media 6.00 (şase).

Art. 8
(1) Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenţă permite accesul la celelalte probe din sesiunea respectivă, urmând ca proba nepromovată să poată fi susţinută într-o sesiune ulterioară, cu recunoaşterea notelor obţinute în sesiunea anterioară.
(2) Obţinerea unei medii mai mici de 6.00 (şase) la examenul de licenţă implică necesitatea repetării integrale a examenului de licenţă, într-o sesiune ulterioară.
(3) Repetarea unei probe sau a examenului de licenţă este condiţionată de înscriere şi de achitarea taxelor stabilite prin reglementările Universităţii.
(4) Repetarea unei probe nepromovate sau a întregului examen de licență se poate face de cel mult trei ori în decurs de 5 ani de la data absolvirii studiilor.
(5) Absolvenţii care nu promovează examenul de licență primesc, la cerere, un certificat de studii universitare.
(6) Regulile de disciplină generale pentru participarea la examene, prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în ciclul de studii universitare de licenţă/profesională a studenţilor, sunt valabile şi pentru examenul de licenţă şi se completează cu prevederile prezentului Regulament.
(7) Pentru încălcarea regulilor de disciplină în timpul examenului de licenţă se aplică prevederile Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în ciclul de studii universitare de licenţă.

Capitolul II Proba scrisă

Art. 9

(1) Proba scrisă constă într-un examen de tip grilă.
(2) Subiectele probei scrise pentru facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară sunt din tematica şi bibliografia de rezidențiat.Tematica şi bibliografia pentru facultăţile de Farmacie şi FMAM sunt stabilite de către Consiliile profesorale ale facultăţiloer respective.
(3) Tematica şi bibliografia probei scrise se publică pe site-ul Univesității cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea examenului de licenţă.

Art. 10
(1) Subiectele probei scrise sunt elaborate de către Comisia de specialişti pentru această probă, comisie aprobată de Consiliul Facultăţii.
(2) Comisia probei scrise este formată din cadre didactice, specialişti în domeniile tematicii de examen.

Art. 11
(1) Studenţii de la liniile cu predare în limbi străine pot susţine proba scrisă în limba în care au studiat sau în limba română.
(2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, cu ocazia înscrierii la examenul de licenţă, la Decanatul Facultăţii.

Art. 12
(1) Repartizarea pe săli a studenţilor se afişează la Decanatul Facultăţii cu 3 zile înainte de data probei scrise.
(2) Studenţii trebuie să fie prezenţi la sala în care au fost repartizaţi cu 30 de minute înainte de ora anunţată pentru începerea examenului.
(3) Studenţii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate valabil, carnetul de student şi pix albastru sau negru.
(4) Nu este permisă intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare, înregistrare, transmisie, precum şi cu oricare alte surse de informaţie scrisă sau pe suport electronic. Nerespectarea acestor cerințe atrage după sine excluderea din examen.
(5) Studenţii pot solicita o nouă grilă albă, în caz de completare greşită a grilei. În acest caz este necesară recompletarea tuturor datelor şi a răspunsurilor corecte, până la expirarea timpului de examen.

Art. 13
(1) Desfăşurarea probei scrise este supravegheată de Comisiile de supraveghere stabilite pe săli şi aprobate de decanii facultăților.
(2) Fiecare Comisie de supraveghere este alcătuită din cel putin 5 cadre didactice: șef de sală şi supraveghetori.

Art. 14
(1) Subiectele pentru proba scrisă sunt aduse la sălile de examen de cadre didactice desemnate de către Decan, care vor rezolva orice problemă apărută în timpul probei scrise.
(2) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenţă este de 3 ore de la înmânarea ultimului caiet de examen. Timp de 30 minute după începerea probei scrise nici un candidat nu poate părăsi sala. Părăsirea ulterioara a sălii se face numai după ce absolventul predă lucrarea şi semnează în borderoul de predare a acesteia.
(3) La expirarea timpului alocat probei, studenţii predau lucrarea şi semnează pentru aceasta. Rămân în sala de examen ultimii 3 absolvenţi pentru semnarea şi închiderea plicurilor.

Art. 15
În termen de 30 de minute de la încheierea probei scrise în toate sălile, Comisia centrală de licenţă afişează grilele corecte, pentru autoevaluarea studenţilor.

Art. 16
(1) În termen de 60 de minute de la afişarea grilelor corecte, studenţii pot depune contestaţii, în scris, referitoare la grile, la sediul Comisiei centrale de licenţă.
(2) Răspunsurile la contestaţii se emit în termen de 60 de minute de la încheierea termenului de contestare, de către Comisia probei scrise şi se publică prin afişare la Decanatul Facultăţii.

Art. 17
Corectarea caietelor de examen se realizează prin scanare, cu ajutorul programului informatic aprobat de către Consiliul de Administraţie al Universităţii pentru a fi utilizat la examenul de licenţă.

Art. 18
Rezultatele la proba scrisă se publică prin afişare la secretariatele facultăţilor.

Art. 19
(1) Contestarea notei obţinute se poate face într-un interval de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.
(2) Orice contestaţie se adresează în scris Comisiei centrale de licenţă şi se depune la Decanatul Facultăţii.
(3) Răspunsurile la contestaţii se emit în termen de 24 de ore de la încheierea termenului de contestare.

Capitolul III Proba practică

Art. 20
(1) Proba practică a examenului de licenţă, la specializările unde aceasta este prevazută, constă în evaluarea aplicării cunoştinţelor şi a deprinderilor practice, cu specific pentru facultăţile respective;
(2) Proba practică a examenului de licenţă pentru Facultatea de Medicină Dentară este de tip prezentare de caz pe baza documentatiei cazului (model de studiu, radiografii, fotografii);
(3) Proba practică a examenului de licenţă pentru Facultatea de Farmacie este de tip practic (realizarea unui preparat magistral si identificarea, controlul substantelor chimice conform monografiilor din Farmacopee);
(4) Proba practică a examenului de licență pentru FMAM este de tip practic specific specialităților existente.

Art. 21
(1) Comisiile probei practice sunt alcătuite din specialişti stabiliţi prin Hotărârea Consiliului Facultăţii.
(2) Fiecare comisie este compusă din preşedinte şi minim 3 membri.

Art. 22
(1) Consiliul fiecărei facultăţi stabileşte modalitatea proprie de repartizare a studenţilor în formaţiuni şi, unde este cazul, la comisii de examinare practică.
(2) Comisia centrală de licenţă este responsabilă de buna desfăşurare a repartizării studenţilor.

Art. 23
Studenţii trebuie să fie prezenţi la sediul unde se desfăşoară proba practică, la ora programată şi vor intra în examen pe baza actului de identitate valabil.

Art. 24
(1) Proba practică se desfăşoară în limba română.
(2) Studenţii trebuie să aibă asupra lor halat alb şi instrumente specifice.

Art. 25
(1) Modul de derulare al examenului practice este specific fiecărei facultăţi şi fiecărei specializări.
(2) Comisiile trebuie să exalueze unitar toţi candidaţii care le-au fost repartizaţi.

Art. 26
(1)  Evaluarea studenţilor constă în aprecierea prin notă a probei practice.
(2)  Pentru promovarea probei practice absolventul trebuie să obţină cel puţin nota 5 (cinci).
(3)  Nota obţinută la proba practică nu poate fi contestată.

Art. 27.
Rezultatele la proba practică se publică prin afişare la Decanatul Facultăţii.

Capitolul IV Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă

Art. 28
(1) Pot fi coordonatori ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă cadre didactice ale facultăţii, începând de la gradul de asistent universitar până la gradul de profesor universitar.
(2) Pot fi coordonatori ştiinţifici cadre didactice sau cercetători de la alte universităţi sau instituţii care au acorduri în acest sens cu Universitatea.
(3) Cadrele didactice au obligaţia de a accepta să coordoneze lucrări de licenţă.
(4) Se recomandă ca un coordonator ştiinţific să coordoneze un număr de maxim 10 lucrări de licenţă pe an.

Art. 29
(1) Temele lucrărilor de licenţă se stabilesc de către fiecare catedră şi se afişează la începutul fiecărui an universitar la sediul catedrei.
(2) Studenţii pot propune teme pentru lucrările de licenţă.
(3) Studenţii au obligaţia de a alege lucrarea de licenţă şi de a comunica titlul  şi planul acesteia, la Decanatul facultăţii, până cel târziu la termenul stabilit de consiliul fiecărei facultăţi.
(4) Schimbarea de către student a temei şi / sau a coordonatorului ştiinţific se face după informarea şi cu avizul coordonatorului ştiinţific iniţial, precum şi cu avizul Decanatului facultăţii.
(5) Schimbarea titlului şi a coordonatorului ştiinţific nu mai este posibilă începând cu al doilea semestru al ultimului an de studii.

Art. 30
(1) Lucrarea de licenţă trebuie să respecte recomandările de redactare ştiinţifică (structură, redactarea textului, bibliografie) prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului Regulament.
(2) Lucrarea poate fi elaborată şi susţinută în limba română sau în limba engleză (pentru modulul de engleză).

Art. 31
(1) Finalizarea lucrării de licenţă este condiţionată de obţinerea avizului coordonatorului ştiinţific.
(2) Predarea lucrării de licenţă la Decanatul Facultăţii (inclusiv în format electronic) se face cel tarziu până la data de 1 septembrie  a anului calendaristic în care se susţine examenul de licenţă.
(3) Lucrarea se poate susţine numai dacă este însoţită de rezumatul şi referatul lucrării semnate de către coordonatorul ştiinţific şi contrasemnată de şeful de disciplină.

Art. 32
(1)  Prezentarea lucrării de licenţă se face prin expunere orală publică, timp de maxim 10 minute, pe baza unui material creat de absolvent care trebuie să cuprindă cele mai importante aspecte ale lucrării.
(2) Este recomandat ca la susţinerea lucrării de licenţă să fie prezent şi coordonatorul ştiinţific al lucrării.

Art. 33
(1) Evaluarea lucrărilor de licenţă se face de către o Comisie formată dintr-un preşedinte, 3 membri şi un secretar; secretarul nu are drept de notare.
(2) Membrii Comisiei de evaluare, cu drept de notare pot fi numai cadre didactice de predare, titulare ale Universităţii.
(3) Evaluarea lucrării de licenţă este realizată de către membrii Comisiei de evaluare, pe baza criteriilor din Fişa de evaluare a lucrării de licenţă, prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului Regulament.
(4) Fiecare membru al comisiei, cu drept de notare, acordă o notă de la 1 la 10 (numere întregi).
(5) Nota finală la proba de susţinere a lucrării de licenţă reprezintă media aritmetică a notelor  individuale ale membrilor Comisiei de evaluare cu drept de notare.
(6) Rezultatele obţinute la susţinerea lucrării de licenţă nu pot fi contestate.
(7) Fiecare facultate poate impune criterii specifice legate de evaluarea lucrării de finalizare a studiilor.

Art. 34
(1) Facultăţile cu un număr mare de studenţi vor constitui mai multe comisii de evaluare a lucrărilor de licenţă.
(2) Numărul comisiilor se stabileşte în funcţie de numărul lucrărilor de licenţă, în scopul desfăşurării eficiente a probei.
(3) Componenţa şi numărul comisiilor se aprobă de către Consiliului Facultăţii, cu cel puţin o lună înainte de data examenului de licenţă.
(4) Fiecare comisie se organizează pe discipline înrudite, care să includă cel puţin un cadru didactic de specialitate din fiecare disciplină.
(5) Componenţa comisiilor şi repartizarea pe comisii şi săli a studenţilor se publică prin afişare la Decanatul Facultăţii, cu cel puţin 3 zile înainte de data de susţinere a probei.

Capitolul V Dispoziţii finale

Art. 35
(1) Facultăţile pot elabora proceduri specifice privind atribuţiile comisiilor de examinare şi modul specific de derulare a probelor de examen.
(2) Fiecare facultate are libertatea de a elabora reglementări şi instrumente proprii care să contribuie la buna desfăşurare a examenului de licenţă, cu condiţia de a nu încălca prevederile prezentului regulament.
(3) Anexele prezentului regulament sunt:
Anexa nr. 1 – Ghid de redactare şi prezentare a lucrării de licenţă
Anexa nr. 2 – Fişă de evaluare a lucrării de licenţă de către Comisia de evaluare

Art. 36
(1) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului Universităţii, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase.
(2) Regulamentul de susţinere a examenului de licenţă se poate modifica la cererea Consiliilor Profesorale ale facultăţilor, prin hotărâre a Consiliului de Administraţie şi aprobare a Senatului.
(3) Regulamentul de susţinere a examenului de licenţă intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.
(4) În momentul intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice reglementare anterioară, la nivel de facultăţi sau de Universitate, în ceea ce priveşte examenul de licenţă.

Anexe

TOP
X