Disciplina Controlul Medicamentului

Conf. Univ. Barca Maria titular
Conf. Univ. Ciobanu Anne-Marie titular
Conf. Univ. Burcea-Dragomiroiu George-Traian-Alexandru titular
Sef Lucrari Popa Daniela-Elena titular

Disciplina Controlul Medicamentului a fost introdusă pentru prima oară în planul de învăţământ farmaceutic din Bucureşti în anul 1928, având ca titular pe conf. dr. farm. Gheorghe Ciogolea şi este menţinută până în perioada celui de-al doilea război mondial.

Progresele realizate în domeniul cercetării și obţinerii de noi medicamente a impus crearea, în deceniul al cincilea din secolul XX a unor unităţi de profil în cadrul cărora să se efectueze controlul calităţii şi eficacităţii terapeutice a preparatelor farmaceutice.

Astfel, din nucleul, Institutului de Cercetări Farmaceutice, înfiinţat în 1929, se desprind, în anul 1954, Institutul de Cercetări Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor (ICFCM), care prin modificarea titulaturii, in 1956, devine Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice (ICSMCF), şi Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice (ICCF), cele două unități având ca obiectiv garantarea calităţii medicamentelor. Toate aceste măsuri organizatorice au impus necesitatea specializării farmaciștilor ca farmacişti analişti, motiv pentru care, în anul 1968, în planul de învăţământ al Facultăţii de Farmacie, s-a introdus Disciplina Controlul Medicamentelor, sub conducerea domnului profesor doctor Corneliu Baloescu. Secondat de doamna conferențiar doctor Daniela Frățilă și de doamna șef de lucrări doctor Maria Bârcă, a desfăşurat o susţinută activitate didactică şi de cercetare, orientându-se cu precădere spre problemele de bază ale metodologiei de control a medicamentului. Preocupările didactice s-au concentrat pe modernizarea cursurilor teoretice și a metodologiilor de analiză aplicate în lucrările de laborator. O activitate remarcabilă a constituit-o contribuţia la elaborarea Farmacopeei Române. În colaborare cu conferenţiar Daniela Frăţilă și cercetător științific principal Maria Bârcă, profesorul Corneliu Baloescu a făcut parte din comisiile de redactare ale ediţiilor a IX-a şi a X-a şi a răspuns de elaborarea unui număr important de monografii.

În prezent, la disciplină își desfașoară activitatea Conf.dr. Maria Bârcă, Conf. dr. Anne Marie Ciobanu,  Conf. dr. George Traian Alexandru Burcea-Dragomiroiu, Ș.L. dr. Daniela Elena Popa . În această perioadă s-au reconstruit tematicile de curs, respectiv lucrări practice şi s-a urmărit dotarea laboratorului disciplinei pentru a se asigura o bună desfăşurare a activităţii didactice și de cercetare. Controlul medicamentului este o disciplină de specialitate farmaceutică, obligatorie, esenţială dezvoltării profesionale a viitorilor farmaciști în domeniul analizei medicamentului.

Scopul cursului de Controlul Medicamentului este de a forma gândirea farmacistului în metodologia de control a medicamentelor, de a-i oferi noțiunile necesare pentru o pregătire cât mai apropriată de condițiile practice și teoretice în care se desfășoară controlul medicamentelor în diferite unități de profil.

În cadrul cursurilor teoretice sunt predate noțiuni referitoare la: Organizarea controlului medicamentelor în România; Instituţii abilitate în domeniul medicamentului în România ( Agenţia Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania – ANMDMR, Laboratoarele de Control ale producătorilor autorizaţi) și în Uniunea Europeană ( Agenția Europeană a Medicamentului - EMA); Norme şi standarde de control adoptate pe plan naţional şi internaţional; Reglementări privind înregistrarea medicamentelor; Metodologia analizei medicamentelor : prelevarea probei, controlul organoleptic şi analiza preliminară, aspecte generale privind analiza şi controlul materiilor prime; Identitatea, puritatea ,dozarea , stabilitatea produselor medicamentoase și metodele de analiză utilizate; Determinări biologice și microbiologice în controlul medicamentelor; Validarea metodelor de analiză aplicate în controlul medicamentelor; Controlul calității formelor farmaceutice (monografii generale, elaborarea specificaţiei de calitate a produsului farmaceutic finit, determinarea parametrilor caracteristici pentru diferite forme farmaceutice)

În cadrul lucrărilor practice se urmăreşte aplicarea de către studenţi a metodelor de analiză a medicamentelor prezentate la curs, familiarizarea cu metodele utilizate practic în controlul medicamentelor, dezvoltarea unor metode moderne de analiză a principiilor active din formele farmaceutice, deprinderea abilităților practice de control al produselor farmaceutice, întocmirea unui buletin de analiză și asumarea responsabilității semnării acestuia, calcularea rezultatului analitic și evaluarea acestuia în raport cu limitele de admisibilitate prevăzute de normativele în vigoare.

Activitatea de cercetare a fost și este canalizată pe mai multe direcții:

-elaborarea de metode fizico-chimice de identificare și determinare cantitativă a unor medicamente cu aplicabilitate pentru forme farmaceutice convenționale și speciale (ex: sisteme vectoriale de transport la țintă), dezvoltarea de forme farmaceutice moderne și caracterizarea acestora, elaborarea de metode de analiză cu aplicabilitate pentru determinări din medii biologice; optimizarea metodelor analitice de monitorizare a terapiei cu citostatice

 • contribuții la controlul calitativ și cantitativ al unor antibiotice din clasa cefalosporine
 • elaborarea de noi metode de determinare a substanțelor de abuz
 • evaluarea și asigurarea calității medicamentului din etapa de preformulare până la cea de produs finit prin metode moderne de analiză (spectrometrie , HPLC, HPLC-MS, GC, GC-MS, etc.)
 • cercetări interdisciplinare privind biodisponibilitatea in vitro a medicamentelor formulate (forma dozată).
 • teste in vitro ca proceduri de control al calității și metodologii biorelevante pentru formele farmaceutice conținând ibuprofen
 • dezvoltarea şi validarea de noi metode de cuantificare a substanţei active ca atare și din forme farmaceutice precum și din lichide biologice

Activitatea didactică la Disciplina Controlul Medicamentului se desfășoară sub formă de:

 •  cursuri și lucrări practice, pentru studenții Facultății de Farmacie Carol Davila. Acestea sunt prevăzute în programa analitică din anul V, semestrul I; în programa analitică sunt prevazute 3 ore de curs și 3 ore de lucrari practice / săptamână;
 • curs optional: Evaluarea documentației pentru studii clinice. Acesta este prevăzut în programa analitică din anul V, semestrul II
 • cerc științific studențesc: acesta se desfășoară în semestrul II anul V

La disciplina noastră pregătirea prin rezidențiat a început în anul 1993 în domeniile : Laborator Farmaceutic, Farmacie Generală, Farmacie Clinică,  Industrie Farmaceutică și Cosmetică.

În prezent la disciplina  Controlul Medicamentului se efectuează pregătire prin  rezidențiat  pentru specialitățile: Laborator Farmaceutic (șase luni repatizate în trei module:Controlul Medicamentului, Validarea metodelor de analiză aplicate în controlul medicamentelor, Practică de Laborator îndrumată), Farmacie Generală (o lună), Industrie Farmaceutică și Cosmetică (două luni).

Prelegerile de curs din cadrul acestor stagii s-au axat pe următoarele aspecte :denumirea substanței active, forma farmaceutică, DCI-ul, concentrația substanței active, excipienții; puritatea chimică; siguranța produsului (sterilitate, contaminare microbiană, endotoxine bacteriene, impurități pirogene, alte teste); limitele de admisibilitate pentru impurități, conform normativelor în vigoare; metodele de analiză (principii, formule de calcul, echipamente, spectre, cromatograme); validarea metodelor de analiză (protocol experimental,parametri de validare, rezultate, spectre , cromatograme de referință, interpretarea rezultatelor); testarea stabilității substantelor active, produșilor intermediari și a produsului finit, metode de testare (in condiții accelerate, pe termen lung, ), procedurile analitice de testare; condiții de calitate pentru perioada de valabilitate propusă; reglementări privind înregistrarea medicamentelor, reguli de bună practică de laborator.

Farmacistul cu specializarea în laborator farmaceutic este implicat în activități de cercetare și organizare farmaceutică; poate să-și desfășoare activitatea și în laboratoare pentru controlul și analiza medicamentului, în laboratoare de biochimie, chimie sanitară sau toxicologie, laboratoare de analize medicale, laboratoare galenice si de producție din industria medicamentului.

Ținând seama de progresele rapide din domeniul medicamentului și de responsabilitățile specialiștilor din acest domeniu au fost organizate următoarele cursuri postuniversitare:

 • Calitatea medicamentului -20 de ore (curs) – Conf. dr. Maria Bârcă
 • Metode moderne în controlul calității medicamentului -20 de ore (curs) –Conf. dr. Maria Bârcă
 • Validarea metodelor de analiză în controlul medicamentului – 20 de ore (curs)-Conf.dr.Maria Bârcă
 • Forme farmaceutice –Controlul calității -40 de ore(20 curs+20 Lp) – Conf. dr. Maria Bârcă
 • Medicament -GMP și GLP – 40 de ore (curs) – Conf .dr. Maria Bârcă
 • Medicament – Autorizare punere pe piață (APP) – 20 de ore (curs) – Conf. dr. Maria Bârcă
 • Produse farmaceutice – controlul impurităților – 20 de ore (curs) – ȘL dr. Anne Marie Ciobanu
 • Controlul calității preparatelor de uz stomatologic – 20 de ore (curs) – ȘL dr. George Burcea

În prezent sunt organizate următoarele cursuri postuniversitare:

 • Calitatea medicamentului -20 de ore (curs) – Conf dr Maria Bârcă
 • Metode moderne în controlul calității medicamentului -20 de ore (curs) –ȘL dr Daniela Popa
 • Forme farmaceutice –Controlul calității -20 de ore(curs) – Conf dr Maria Bârcă
 • Medicament -GMP și GLP – 20 de ore (curs) – Conf dr Maria Bârcă
 • Medicament – Autorizare punere pe piață (APP) – 20 de ore (curs) – Conf dr. Maria Bârcă
 • Produse farmaceutice – controlul impurităților – 20 de ore (curs) – Conf. dr. Anne Marie Ciobanu
 • Controlul calității preparatelor de uz stomatologic – 20 de ore (curs) – Conf. dr. George Burcea

Activitatea de cercetare (interdisciplinară) este concretizată prin participarea în cadrul unor contracte internaționale și naționale de cercetare : Membru în echipa de cercetare (18 proiecte), Responsabil proiect (6 proiecte ) ,Director de proiect (2 proiecte).

La Disciplina Controlul Medicamentului în perioada 1996-2021 au fost elaborate mai mult de 180 de articole știintifice (cotate ISI inclusiv proceedings, indexate BDI, alte reviste, manifestări științifice naționale și internaționale).

Selecție publicații:

 1. Maria Bârcă, Anne-Marie Ciobanu, George Traian Alexandru Burcea, Daniela Elena Popa – „Controlul Medicamentelor. Caiet de lucrări practice”, Ed. Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2020, ISBN: 978-606-011-162-7
 2. Maria Bârcă, Anne-Marie Ciobanu, George Traian Alexandru Burcea, Daniela Elena Popa – „Controlul Medicamentelor. Teste grilă pentru pregătirea examenelor”, Ed. Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2019, ISBN 978-606-011-119-1
 3. Maria Bârcă – Controlul Medicamentului, Editura Tehnoplast , București 2010, ISBN 978-973-9832-59-3
 4. Maria Bârcă, Gina Manda, Anne-Marie Ciobanu, Cristian Bălălău, Dumitru Lupuleasa, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Anca Pop, Daniela Elena Popa, Daniela Luiza Baconi - Immunomodulatory effects of methadone following methotrexate therapy in a rat model of arthritis. Farmacia, 2017, Vol. 65(3): 423-428
 5. Anca Lucia Pop, Simona Crișan, Maria Bârcă, Anne-Marie Ciobanu, Valentin Nicolae Varlas, Coriolan Pop, Mariana-Ana Pali, Dumitru Cauni, Emma Adriana Ozon, Denisa Udeanu, Simona Trifu, Bogdana Adriana Năsui - Evaluation of Dissolution Profiles of a Newly Developed Solid Oral Immediate-Release Formula Containing Alpha-Lipoic Acid. Processes, 2021, Vol. 9(1), 176
 6. Bârcă Maria, Baconi Daniela Luiza, Ciobanu AnneMarie, Burcea George Traian Alexandru, Bălălău Cristian – Comparative evaluation of methotrexate toxicity as solution for injection and liposomes following a short-term treatment in a murine model of arthritis. Note I. Haematological and biochemical evaluation. Farmacia (ISSN 0014-8237), 2013, 61(1): 220-228
 7. Bârcă Maria, Baconi Daniela Luiza, Ciobanu Anne-Marie, Militaru Manuela, Burcea George Traian Alexandru, Bălălău Cristian – Comparative evaluation of methotrexate toxicity as solution for injection and liposomes following a short-term treatment in a murine model of arthritis: Note II. Histopathological changes. Farmacia (ISSN 0014-8237), 2013, 61(5): 939-947.
 8. Bârcă M, Niţă S, Ciobanu AM, Bănica E, Burcea G, Popa D, Cimpoieşu A, Pop A – HPLC Methods for asssay of C vitamin and flavonoids compounds from tablets -Congresul National al Farmacistilor Ed XIV, Tg Mures, oct 2010
 9. Anne-Marie Ciobanu, Maria Bârcă, Gina Manda, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Daniela Baconi - "Methotrexate Liposomes - a Reliable Therapeutic Option", în volumul "Liposomes", editor: Angel Catala, Ed. InTech Open, 2017, ISBN 978-953-51-5467-9.
 10. Anne-Marie Ciobanu, Anca Lucia Pop, Simona Crişan, Mariana Pali, George Traian Alexandru Burcea-Dragomiroiu, Daniela Elena Popa, Dumitru Lupuliasa, Maria Bârcă - HPLC studies for assessing the stability of carvedilol tablets. Farmacia, 2017, Vol. 65(4): 523-531
 11. Anne-Marie Ciobanu, Ionela Neagoe, Daniela Baconi, Maria Bârcă, Dan Bălălău, Andra Rodica Bălănescu, Gina Manda – Particular inhibitory action of low concentrations of methadone on peripheral T lymphocytes – Farmacia (ISSN 0014-8237, ISI), 2011, 59 (5): 603-610
 12. Ciobanu A.M., Baconi D., Barca M., Nicola C., Balalau D. – Screening methods for methadone identification, Medicine in Evolution (ISSN 2065-376X, BDI), 2012, XVIII(1): 75-79
 13. Anne-Marie Ciobanu, Daniela Baconi, Maria Bârcă, Claudia Guţu, D. Bălălău – Semi-quantitative determination of methadone by TLC- Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, (ISSN 0300-8730), 2011, 115 (3): 961-964
 14. Mirela Nedelescu, Daniela Baconi, Aurora Neagoe, Virgil Iordache, Miriana Stan, Paula Constantinescu, Anne-Marie Ciobanu, Alexander I. Vardavas, Marco Vinceti, Aristidis M. - Environmental metal contamination and health impact assessment in two industrial regions of Romania. Science of The Total Environment, 2017, 580: 984–995
 15. George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Octav Ginghină, Flavian Ștefan Rădulescu, Dumitru Lupuleasa, Maria Bârcă, Daniela Elena Popa, Carolina Negrei, Dalia Simona Miron – In vitro screening of alcohol-induced dose dumping phenomena for controlled release tramadol tablets. Farmacia (ISSN: 0014-8237), 2015, Vol. 63(5), pg 670-676
 16. George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Adina Cimpoieşu, Octav Ginghină, Corneliu Baloescu, Maria Bârcă, Daniela Elena Popa, AnneMarie Ciobanu, Valentina Anuţa – The development and validation of a rapid hplc method for determination of piroxicam. Farmacia (ISSN: 0014-8237), 2015, Vol. 63(1), pg 123-131.
 17. George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Octav Ginghină, Dalia Simona Miron, Maria Bârcă, Daniela Elena Popa, Mircea Hîrjău, Dumitru Lupuleasa, Flavian Ștefan Rădulescu – The influence of splitting on the in vitro release of metoprolol succinate from scored tablets. Farmacia (ISSN: 0014- 8237, lista A), 2015, Vol. 63(2), pg 280-285.
 18. Ionuț Cristian Radu, Ariana Hudiță, Cătălin Zaharia, Carolina Negrei, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Daniela Elena Popa, Marieta Costache, Horia Iovu, Mara Georgescu, Octav Ginghină, Bianca Gălățeanu - Silk fibroin nanoparticles reveal efficient delivery of 5-FU in a HT-29 colorectal adenocarcinoma model in vitro. Farmacia, 2021; 69(1): 113-122.
 19. Andra Iulia Suceveanu#, Laura Mazilu, Adrian Paul Suceveanu, Irinel Parepa, Ion-Bogdan Dumitrescu*, Cristina Manuela Drăgoi, Alina Crenguța Nicolae, Florin Botea, Felix Voinea#, George Traian Alexandru Burcea-Dragomiroiu - Assertion for montelukast in the COVID-19 pandemics? Farmacia, 2020; 62(4): 579-585.
 20. Ionuț Emilian Blejan#, Camelia Elena Diaconu#, Andreea Letiția Arsene, Denisa Ioana Udeanu#, Manuela Ghica, Doina Drăgănescu, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Mihaela Rădulescu, Helena C. Maltezou, Aristides M. Tsatsakis, Maria Papasavva, Nikolaos Drakoulis, Daniela Elena Popa - Antibiotic resistance in community-acquired pneumonia. A Romanian perspective. Farmacia, 2020; 62(3): 512-520.
 21. Andreea Letiția Arsene#, Ion-Bogdan Dumitrescu#, Cristina Manuela Drăgoi#, Denisa Ioana Udeanu*, Dumitru Lupuliasa, Viorel Jinga, Doina Drăgănescu, Cristina Elena Dinu-Pîrvu, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu#, Ionuț Emilian Blejan, Raluca Elisabeta Moisi, Alina Crenguța Nicolae, Horațiu Moldovan, Daniela Elena Popa, Bruno Ștefan Velescu, Simona Ruță – A new era for the therapeutic management of the ongoing COVID-19 pandemic. Farmacia, 2020; 62(2): 185-196.
 22. Doina Drăgănescu, Dumitru Lupuliasa, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Adrian Cosmin Roșca, Lucian Hîncu*, Daniela Cioacă – 3D printing pharmaceutical formulation of drugs in personalized therapy?. Farmacia, 2019; 67(1): 1-9.
 23. Octav Ginghină#, George Traian Alexandru Burcea-Dragomiroiu#, Bianca Gălățeanu#*, Ariana Hudiță#, Silvia Dragomir#, Doina Drăgănescu#, Andra Bălănescu#, Cosmin Adrian Roșca#, Carmen Giuglea#, Daniela Elena Popa#, Anca Pantea-Stoian#, Carolina Negrei# – Long-term safety of biosimilar medicinal products – key for administration?. Farmacia, 2019; 67(1): 18-26.
 24. Ariana Hudiță#, Vlad Ioana-Lavric#, Anca Zamfir#, Laura Buburuzan#, Octav Ginghină#*, Carolina Negrei#, George Traian Alexandru Burcea-Dragomiroiu#, Marieta Costache#, Carmen Ardeleanu#, Eugen Radu#, Daniela Elena Popa#, Maria Bârcă#, Niculae Iordache#, Iuliana Ceaușu#, Bianca Gălățeanu# – Optimization of a flow cytometry method for the approach of liquid as a therapy modulation tool in patients with colorectal cancer. Farmacia, 2018; 66(5):853-860.
 25. Octav Ginghină#, Carolina Negrei#*, Ariana Hudiță#, Vlad Ioana-Lavric#, Bianca Gălățeanu#, Silvia Dragomir#, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu#, Maria Bârcă#, Cornelia Nițipir#, Camelia Cristina Diaconu#, Anca-Mihaela Pantea Stoian#, Niculae Iordache#, Andra Bălănescu# – In vitro impact of some natural compounds on HT-29 adenocarcinoma cells. Farmacia, 2017; 65(6): 947-953.
 26. Carmen G. Barbu#, Andreea L. Arsene, Suzana Florea, Alice Albu, Anca Sîrbu, Sorina Martin, Alina C. Nicolae, George T. A. Burcea‑Dragomiroiu#, Daniela E. Popa, Bruno S. Velescu#, Ion B. Dumitrescu, Niculina Mitrea, Doina Drăgănescu, Dumitru Lupuliasa, Demetrios A. Spandidos, Aristides M. Tsatsakis, Cristina M. Drăgoi, Simona Fica – Cardiovascular risk assessment in osteoporotic patients using osteoprotegerin as a reliable predictive biochemical marker. Molecular Medicine Reports, 2017; 16(5): 6059-6067.
 27. Daniela Elena Popa, Cristina Manuela Dragoi, Andreea Arsene, Ion Bogdan Dumitrescu, Alina Crenguta Nicolae, Bruno Ștefan Velescu, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu. The relationship between phenolic compounds from diet and microbiota, “Phenolic Compounds” Book edited by Ramon Marcos Soto Hernandez, Rosario García-Mateos, Mariana Palma-Tenango, InTech - Rijeka, Croația, March 2017, ISBN 978-953-51-5124-1.
 28. Popa Daniela Elena, Lupuleasa Dumitru, Stănescu Ana-Andreea, Bârcă Monica, Burcea-Dragomiroiu George Traian Alexandru, Miron Dalia Simona, Rădulescu Flavian Ștefan – Simulation of the in-vivo exposure to ibuprofen based on in-vitro dissolution profiles from solid dosage forms. Farmacia (ISSN: 0014-8237, lista A), 2014, Vol. 62(3), pg 483-493.
 29. Cristina Manuela Drăgoi, Andreea Arsene, Cristina Elena Dinu-Pîrvu, Ion-Bogdan Dumitrescu, Daniela Elena Popa, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Denisa Ioana Udeanu, Olivia Timnea, Alina Crenguta Nicolae - Melatonin, a silent regulator of the glucose homeostasis, “Carbohydrate” Book edited by Mahmut Caliskan, Halil Kavaklı, Gül Cevahir Öz, InTech - Rijeka, Croația, April 2017, ISBN 978-953-51-5023-7
 30. Magdalena Mititelu, Tiberius Iustinian Stanciu, Denisa Ioana Udeanu, Daniela Elena Popa, Doina Drăgănescu, Călin Cobelschi, Nicoleta Diana Grigore, Anca Lucia Pop, Manuela Ghica – The impact of COVID-19 lockdown on the lifestyle and dietary patterns among Romanian population. Farmacia, 2021; 69(1): 1-11
 31. Alice Bălăceanu#, Secil Omer, Silviu Adrian Marinescu*, Silviu Mirel Pițuru#, Șerban Dumitrache#, Daniela Elena Popa, Andreea Antonia Gheorghe, Siramona Popescu, Cătălin Bejinariu, Octav Ginghină, Carmen Giuglea – New approaches of the hyponatremia treatment in the elderly – an update. Farmacia, 2020; 68(3): 406-418.
 32. David Sinka, Alexandra Hagymasi, Palma Feher, Zoltan Ujhelyi, Miklos Vecsernyes, Ferenc Fenyvesi, Judith Varadi, Gabor Vasvari, Tunde Jurca, Sebastian Nemeth#, Daniela Elena Popa#, Ildiko Bacskay* – Critical evaluation of modified release formulation containing Silybum marianum extract for oral application. Farmacia, 2019; 67(5): 806-819
 33. Cristina Manuela Drăgoi, Alina Crenguţa Nicolae*, Ion-Bogdan Dumitrescu, Daniela Elena Popa, Mirela Ritivoiu, Andreea Letiţia Arsene – DNA targeting as a molecular mechanism underlying endogenous indoles biological effects. Farmacia, 2019; 67(2): 367-377
 34. Mara Georgescu#, Octav Ginghină#*, Ștefania Raita#, Dana Tăpăloagă#, Lucian Ilie#, Carolina Negrei#, Daniela Elena Popa#, Valentin Varlas#, Răzvan Mulțescu#, Adrian Cosmin Roșca#, Radu Mirică#, Dragoș Georgescu# – Natural alternative remedies in the background of updated recommendations for the prophylactic and therapeutic approach of Clostridium difficile Farmacia, 2018; 66(4):563-572.
 35. Andreea Arsene, Cristina Manuela Dragoi, Alina Crenguta Nicolae, Daniela Elena Popa, George Traian Alexandru Burcea Dragomiroiu, Ion-Bogdan Dumitrescu, Olivia Timnea, Denisa Ioana Udeanu - The challenging triade: microbiota, immune system and anti-cancer drugs, “Anti-Cancer Drugs” Book edited by Jasna Bankovic, InTech - Rijeka, Croația, December 2016, ISBN 978-953-51-4959-0.
TOP