REZIDENTIAT – CETATENI DIN TARI TERTE U.E

ADMITERE

Medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene pot efectua specializare în rezidențiat prin Ministerul Educației Naţionale cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Specializarea în România se face doar in limba română.

Cetăţenii străini din state terţe UE cu diplome de absolvire în străinătate sunt înscrişi în învăţământul postuniversitar de rezidențiat doar după absolvirea anului pregătitor de limba română. Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române sunt acreditate de Ministerul Educației Naționale (www.edu.ro)

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul național din România.

Cetățenii străini din state terţe UE care au acte de studii eliberate de către instituții de învățământ din afara României și doresc continuarea studiilor prin rezidențiat la U.M.F. “Carol Davila” Bucuresti, au obligatia de a se adresa direct Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor pentru recunoașterea actelor de studii și obținerea atestatului de recunoaștere.

Dosarele de candidatură se depun personal în cadrul Departamentului de Pregătire Postuniversitară și Educație Medicală Continuă, în vederea înscrierii, începand cu data de 1 octombrie până la data de 15 noiembrie.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere; Anexa 1
 • Aviz coordonator de rezidențiat; Anexa 2
 • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii completată la toate rubricile, în 2 exemplare; Anexa nr. 3 (trilingvă)
 • Certificatul de naștere, copie și traducere legalizată în limba română;
 • Copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 • Copie de pe pașaport;
 • Copie și traducere legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă;
 • Copie și traducere legalizată în limba română a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă; absolvenții studiilor de licență din anul universitar 2017/2018, pot depune adeverință emisă de facultate, din care să rezulte că au terminat studiile, diploma de licență în copie legalizată, urmând să fie adusă ulterior.
 • Foile matricole/suplimentele la diplomă – copii și traduceri legalizate în limba română, aferente studiilor efectuate;
 • Atestatul de absolvire a anului de limba română sau rezultatul testului de cunoștințe lingvistice pentru cetățenii străini înscriși la programele de studii de licență cu predare în limbi străine, în România;
 • Certificatul medical (în limba română), care să ateste faptul că persoana va fi primită la studii nu are boli contagioase ori alte probleme incompatibile cu forma de învăţământ pentru care optează;
 • 2 fotografii.

Pregătirea în rezidențiat începe la 1 ianuarie 2019. Taxa de studii este de 7000 euro/an.

UMF “Carol Davila” Bucuresti evaluează dosarul și transmite documentele necesare Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene în vederea eliberarării scrisorii de acceptare la studii.

Departamentul de Pregătire Postuniversitară și Educație Medicală Continuă va înștiința candidații cu privire la Scrisorile de Acceptare la studii și efectuarea procedurilor de plată a taxei de studii.

La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România.

Specializarea se face cu respectarea duratei și curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidențiatul în specialitatea respectivă în România.

Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătății, la sfârșitul specializării, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru finalizarea rezidențiatului, în sesiune comună cu cetăţenii români (de 2 ori pe an, martie şi octombrie).

Acte normative:

Legea Educației Naționale nr. 1/5 ian. 2011;

OMEN nr. 3473/17.03.2017, privind admiterea la studii de rezidențiat pentru cetățenii străini din state terțe UE;

Regulamentul pentru studii de specializare postuniversitară prin rezidențiat pentru cetățeni din state terțe U.E.;

Hotărârile CA privind admiterea la studii de rezidențiat pentru cetățenii din state terțe UE;

Ordonanţa nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

Ordonanța de urgență nr 6 din 27 martie 2012 pentru completarea și Ordonanței Guvernului nr 22/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului.

Calendarul de înscriere la studii de rezidențiat a cetăţenilor străini din state terţe UE pentru sesiunea octombrie-noiembrie 2018

01.10.- 15.11. 2018 - Depunerea și verificarea dosarului de candidatură la Departamentul de Pregatire Postuniversitara si Educatie Medicala Continua.

15.10.- 15.11. 2018 - Departamentul de Pregatire Postuniversitara si Educatie Medicala Continua face demersurile necesare către Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene în vederea obținerii Scrisorii de Acceptare la studii

01.11.- 30.11. 2018 - Eliberarea Scrisorilor de acceptare la studii de către Ministerul Educației Naționale, trimiterea acestor Scrisori la UMF, înștiințarea candidaților de către Departamentul de Pregatire Postuniversitara si Educatie Medicala Continua despre acceptul la studii si efectuarea procedurilor de plată a taxei de studii

TOP