Liga Studenților la Medicină Dentară din București

LSMDB este o organizatie non-profit, independenta, apolitica, cu caracter socio profesional, creatapentru a apara drepturile si interesele studentilor de la Facultatea de Medicina Dentara, indiferent de sex, religie, nationalitate sau apartenenta politica.
Conducerea Asociaţiei

 1. Asociaţia este condusă de către Adunarea Generală ce se întâlneşte de două ori pe an în şedinţă ordinară şi ori de căte ori este necesar în şedinţă extraordinară.
 2. Între două şedinţe ale Adunării Generale, Asociaţia este condusă de către Biroul Executiv.

Biroul Executiv LSMDB
Capitolul 3.1 – Generalităţi

 • Art. 1. Biroul Executiv al Asociaţiei asigură activitatea Asociaţiei între două Adunări Generale, la începutul cărora prezintă un raport de activitate.
 • Art. 2. Biroul Executiv LSMDB este alcătuit din 5 membri, aleşi de către Adunarea Generală LSMDB:
  a) Preşedinte
  b) Vicepreşedinte
  c) Secretar General
  d) Director de proiecte
  e) Trezorier
 • Art. 3. Biroul executiv LSMDB se întâlneşte de 2 ori pe luna sau ori de câte ori este nevoie. Activitatea şi deciziile luate la aceste întâlniri sunt consemnate într-un proces verbal de către Secretarul General al LSMDB şi comunicate Adunării reprezentanţilor de serie, Adunării coordonatorilor comitetelor permanente, Adunării comitetelor permanente în termen de cel mult 5 zile de la data şedinţei. Întâlnirile se convoacă de către Preşedinte de comun acord cu ceilalţi membri BC.
 • Art. 4. Cvorumul necesar pentru validarea unei şedinţe BC este de 3 membri. În cazul în care acest cvorum nu se îndeplineşte 2 şedinţe consecutiv (stabilite la cel puţin o zi diferenţă) o întâlnire BC poate deveni validă indiferent de numărul de membri prezenţi la întâlnire.
 • Art. 5. Deciziile în cadrul BC sunt luate cu jumătate + 1 din voturile celor prezenţi. În caz de balotaj, preşedintele are votul decisiv.
 • Art. 6. Poate suspenda coordonatori ai comitetelor permanente locale, directorii diviziilor de suport, precum şi coordonatori de proiecte LSMDB în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
 • Art. 7. Poate numi un interimar care să ocupe poziţii libere în interiorul Asociaţiei.
 • Art. 8. Propune Adunării Generale afilierea sau asocierea LSMDB.
 • Art. 9. Stabileşte strategia de dezvoltare LSMDB în cadrul mandatului la cel mult două luni după alegerea în funcţie.
 • Art. 10. Validează/invalidează coordonatorii de proiecte şi programe.

Capitolul 3.2 – Preşedintele

 1. Asigură relaţia cu terţii.
 2. Semnează valabil acte, contracte, tranzacţii, întocmeşte acte administrative, acceptă legate, donaţii şi facilităţi, încheie convenţii.
 3. Semnează corespondenţa LSMDB, acte administrative interne.
 4. Îşi asumă obligaţii şi reprezintă LSMDB în justiţie şi în faţa autorităţilor.
 5. Angajează cheltuieli până la suma de 3000 RON, urmând a informa BC în proxima şedinţă.
 6. Menţine legătura cu reprezentanţii de serie prin anunţuri şi evenimente.
 7. Monitorizează condiţiile de viaţă ale studenţilor: cămin, cantină, spaţii de învăţământ, inclusiv prin înregistrarea şi monitorizarea consumurilor.
 8. Reprezintă membrii LSMDB în probleme sociale, comisia de cazare, cantină, bibliotecă şi organismele conexe.
 9. Mediază probleme legate de rezidenţiat şi admitere.
 10. Monitorizeaza activităţile desfaşurate în cadrul proiectelor LSMDB.

Profilul candidatului:

 • voluntar activ în LSMDB timp de 2 ani
 • experienţă în coordonarea de proiecte
 • experienţă în coordonarea de activităţi sindicale studenţeşti
 • experienţă de reprezentare în cadrul federaţiilor naţionale partenere
 • recomandabil calitatea de reprezentant de serie, membru al Consiliului Facultăţii de Medicină Dentara si al Senatului UMF.

Capitolul 3.3 – Vicepreşedintele

 1. Se ocupă de coordonarea şi menţinerea legăturilor naţionale şi internaţionale, de contacte, schimburi şi proiecte cu implicarea altor organizaţii.
 2. Se ocupă de stabilirea de noi contacte, schimburi şi proiecte cu implicarea altor organizaţii.
 3. Susţine Preşedintele în îndeplinirea activităţilor sale.
 4. Preia funcţiile Preşedintelui, în cazul în care acesta demisionează, este demis sau nu îşi poate îndeplini atribuţiile.
 5. Se ocupă de imaginea LSMDB, în ceea ce priveşte relaţia cu presa, advertising-ul şi branding-ul în colaborare cu Diviziile de Suport.
 6. Desfăşoară şi susţine activităţi de strângeri de fonduri pentru Asociaţie.

Profilul candidatului:

 • voluntar activ în LSMDB timp de 1 an
 • experienţă în coordonarea de proiecte
 • experienţă de reprezentare în cadrul federaţiilor naţionale
 • experienţă în coordonarea de activităţi sindicale studenţeşti.

Capitolul 3.4 – Secretarul General

 1. Colectează/întocmeşte procesele verbale ale BC-ului şi Adunării Generale.
 2. Răspunde de organizarea actelor LSMDB, le arhiveaza şi facilitează accesul la acestea a Adunării reprezentanţilor de serie, a Adunării coordonatorilor comitetelor permanente, a Adunării comitetelor permanente.
 3. Organizează alegerile reprezentanţilor de serie în colaborare cu Adunarea Generală a reprezentanţilor de serie.
 4. Ţine evidenţa reprezentanţilor de serie şi a coordonatorilor de proiecte.
 5. Trimite convocările pentru Adunările Generale LSMDB.
 6. Editează şi distribuie ordinea de zi a Adunării Generale, Adunării reprezentanţilor de serie, Adunării coordonatorilor comitetelor permanente, Adunării comitetelor permanente .
 7. Derulează procedurile de legalizare a actelor LSMDB.
 8. Supervizează activitatea de secretariat LSMDB.
 9. Susţine Preşedintele în menţinerea legăturii dintre reprezentanţii de serie şi LSMDB.
 10. Organizează alegerile coordonatorilor LSMDB din cadrul proiectelor, în colaborare cu coordonatorii de departamente.

Profilul candidatului:

 • voluntar activ în LSMDB timp de 1 an
 • cunoştinţe de bază în domeniul utilizării calculatorului
 • cunoştinţe de bază tehnico-adminstrative
 • recomandabil reprezentant de serie

Capitolul 3.5 – Director de proiecte

 1. Centralizează rapoartele de pe proiecte la un interval de cel puţin 6 luni şi prezintă un raport general BC-ului, Adunării coordonatorilor comitetelor permanente, Adunării comitetelor permanente.
 2. Planifică perioadele de desfăşurare a proiectelor la început de semestru, împreună cu coordonatorii de comitete permanente.
 3. Supervizează şi evaluează desfăşurarea activităţilor în cadrul comitetelor permanente şi proiectelor initiată LSMDB.
 4. Facilitează organizarea şi elaborarea actelor în cadrul activităţilor de proiecte (ex: parteneriate, contracte de voluntariat, prezentări de proiecte, strategia de dezvoltare a proiectelor etc.)
 5. Realizează un model de raport pentru coordonatorii de proiecte.
 6. Realizează activităţi de promovare a proiectelor.

Profilul candidatului:

 • voluntar activ în LSMDB timp de 2 ani
 • coordonator a minimum 2 proiecte plus alte 3 participări ca şi voluntar
 • experienţă în cadrul colaborărilor cu partenerii instituţionali

Capitolul 3.6 – Trezorierul

 1. Este responsabil de încasarea veniturilor LSMDB, păstrarea şi arhivarea documentelor fiscale, asigură administrarea contului şi relaţia cu banca.
 2. Ţine un chitanţier şi un facturier din care se vor elibera chitanţe, respectiv facturi pentru toate sumele de bani în numerar încasate de LSMDB.
 3. Colaborează cu contabilul şi întocmeşte împreună cu acesta actele de evidenţă financiar- contabilă.
 4. Întocmeşte lunar un raport scris cu privire la venituri şi cheltuieli pe care îl prezintă BEX-ului.
 5. Trezorierul este direct răspunzător pentru neregulile apărute pe parcursul activităţii sale.
 6. Asigură legătura cu coordonatorii de proiecte în vederea realizării şi executării bugetului proiectelor şi a raportului financiar al acestora şi sesizează BC neregulile apărute.
 7. Verifică exactitatea protocoalelor de decontări pentru deplasări ale membrilor LSMDB (congrese, întâlniri etc.)
 8. Asigură buna administrare a sediului LSMDB.
 9. Realizeaza un model de raport financiar pentru coordonatorii LSMDB.
 10. Centralizează semestrial rapoartele financiare ale proiectelor LSMDB.

Profilul candidatului:

 • voluntar activ în LSMDB timp de 1 an
 • experienţă în realizarea bugetelor şi administrarea de fonduri în proiecte LSMDB
 • cunoştinţe de bază financiar-contabile
 • minimum media 8 a anilor de studiu.
TOP
X