BURSE

Metodologia privind acordarea burselor în cadrul U.M.F. „Carol Davila” din București reglementează acordarea burselor din fonduri de la bugetul de stat (burse pentru stimularea performanței academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate și alte forme de sprijin material – conf. art. 2 alin.1 OMEN nr. 3392/2017) și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior și din alte forme legal constituite (conf. art. 2 alin.4 OMEN nr. 3392/2017).

Beneficiari Informații Cuantum
studenții cu media ponderată 10, fără măriri obținută în anul universitar precedent, studenți integraliști de la programele de licență și masterat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, care ocupă locuri cu finanțare de la buget, pe baza rezultatelor profesionale
 • se acorda pe toată durata anului universitar;
 • Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master care beneficiază de orice tip de bursă li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.
1000 lei/luna
Beneficiari Informații Cuantum
se acordă studenților integraliști în funcție de media ponderată obținută în anul anterior sau a punctajului obținut la concursul de admitere pentru anul I, studenți integraliști de la programele de licență și masterat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, care ocupă locuri cu finanțare de la buget, pe baza rezultatelor profesionale
 • se acorda pe toată durata anului universitar;
 • Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master care beneficiază de orice tip de bursă li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.
900 lei/luna
Beneficiari Informații Cuantum
Studenții integraliști de la programele de licență și masterat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, care ocupă locuri cu finanțare de la buget, pe baza rezultatelor profesionale, pot solicita burse sociale pe următoarele motive:
 • Caz medical;
 • Venit lunar mediu până în 1346 lei/ lună/ membru familie;
 • Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care au venit lunar mediu până în 1346 lei/ lună/ membru familie (conf. art. 6 alin. 2 OMEN nr. 3392/2017)
 • Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
 • Studenții care beneficiază de bursa sociala pot primi si orice alt tip de bursa reglementat in OMEN nr. 3392/2017.
800 lei/luna

Bursă pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte Beneficiari:
 • studenți cu unul sau ambii părinți decedați;
 • studenți pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul;
 • studenți defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel național.
Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar; (conf. art. 8 alin. 1, lit. a, OMEN nr. 3392/2017)
Bursă pentru ajutor social ocazional de maternitate Beneficiari:
 • studenta sau studentul a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național
 • Este o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut;
 • Se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut; (conf. art. 8 alin. 1, lit. b, OMEN nr. 3392/2017)
Bursă pentru ajutor social ocazional în caz de deces Bursa se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înțelege soț, soție, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soție/soț care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal.
 • Se acordă o singură dată în cursul anului universitar (conf. art. 8 alin. 1, lit. c, OMEN nr. 3392/2017)

Beneficiari Perioada acordare Informații
 • Pentru studenți – echivalentul in lei al sumei de 65 de euro/luna;
 • Pentru masteranzi, medicii aflați la specializare si cursanții aflați la stagii de specializare/ perfecționare postuniversitara – echivalentul in lei al sumei de 75 de euro/luna;
 • Pentru doctoranzi – echivalentul in lei al sumei de 85 de euro/luna.
 • Studenți și masteranzi – bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanțele de iarnă şi de primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanței de vară.
 • Doctoranzi (forma de învățământ cu frecvență) – bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.
 • Cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitara - bursa se acordă pe perioada efectuării stagiului.
 • Bursa se suspendă, în cazul repetenției, pentru anul de învățământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic.
 • Pe perioada suspendării bursei elevii şi studenţii care repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare.
Beneficiari Cuantum
Studenți care au medii mai mari sau echivalente cu mediile studenților români care beneficiază de burse de merit 500 lei/luna
Beneficiari Cuantum
 • primul student străin având cea mai mare medie în anul precedent;
 • se acordă în fiecare an de studiu, începând cu anul al doilea.
1000 lei/luna
Beneficiari Informații Cuantum
Sunt eligibili studenții înmatriculați în anii de studiu I-VI la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București.
 • Bursele se acordă integral sub formă de premiu, într-o singura tranșă;
 • Pot fi cumulate cu oricare alt tip de bursă finanțat de la bugetul de stat.
1085 lei/luna

Beneficiari Informații Cuantum
Sunt eligibili studenții înmatriculați în anii de studiu I-VI la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București, Facultatea de Medicină și Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.
 • Bursele se acordă integral sub formă de premiu, într-o singura tranșă;
 • Pot fi cumulate cu oricare alt tip de bursă finanțat de la bugetul de stat.
1400 euro

Beneficiari Informații Număr burse
Sunt eligibili studenții înmatriculați în anii de studiu I-VI la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie.
 • Bursa se acordă lunar, pentru semestrul universitar următor prestării activității
 • Pot fi cumulate cu oricare alt tip de bursă finanțat de la bugetul de stat.
 • Medicină Dentară – 12 burse
 • Farmacie – 9 burse

Beneficiari Informații
Studenții integraliști de la programele de licență și masterat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, care ocupă locuri cu taxă, pot solicita burse în cuantum de 50% din taxa de școlarizare pe următoarele motive:
 • Venit lunar mediu sub 1025 lei/ lună/ membru familie;
 • Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care au venit lunar mediu sub 1025 lei/ lună/ membru familie.
Cu excepția studenților orfani de unul sau ambii părinți, ceilalți studenți nu pot solicita decât o singură dată, pe întreaga durată a școlarizării, reducerea taxei de școlarizare.
Beneficiari Informații
Bursa specială se acordă grupei de studenți din anul I, din cadrul fiecărei facultăți, care are cea mai bună performanță academică pentru semestrul I, conform situației școlare prezentate de secretariatele facultăților. Bursa se acordă sub formă de premiu, reprezentând un set de cărți științifice și de specialitate.
TOP