Directia FINANCIAR CONTABILA

Structura

In cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, contabilitatea este organizata la nivelul unei structuri distincte, denumita in continuare Directia Financiar-Contabila, condusa de catre directorul economic desemnat si imputernicit sa indeplineasca aceasta functie.

Directia Financiar-Contabila ca structura isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale din domeniu si se afla in subordinea directa a Rectorului.

Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" din Bucuresti (U.M.F.) organizeaza si conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, contabilitatea de gestiune si contabilitatea de angajamente, precum si activitatea de control financiar preventiv propriu in cadrul Serviciului Financiar, aflat in directa subordonare a Rectorului U.M.F.

Atributiile personalului cu functii de conducere din cadrul Directiei Economice se stabilesc prin fisa postului in conformitate cu legislatia in vigoare si prezentul regulament.

Organigrama Directiei Financiar Contabila

Activitati generale
Directia Financiar Contabila este condusa de un director economic subordonat rectorului. Directorul Economic raspunde de coordonarea activitatii financiar-contabile si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare, directie avand urmatoarele atributii :

 • Elaborarea si urmarirea bugetului previzionat de venituri si cheltuieli;
 • Evidenta veniturilor si cheltuielilor pe surse de finantare;
 • Contabilizarea operatiilor economice pe surse de finantare;
 • Valorificarea rezultatelor primite de la comisiile de inventariere si inregistrarea acestora in evidenta contabila;
 • Intocmirea bilantului contabil si analiza acestuia.

Directia Financiar Contabila, prin activitatea desfasurata, asigura masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata, de asemenea asigura informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, patrimoniului aflat in administrare si a contului anual de executie.

Directia Financiar Contabila trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale universitatii, cat si pentru relatiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale si de control si alti utilizatori.

Persoanele din cadrul serviciului, desemnate cu activitatea de control financiar preventiv propriu, nu pot fi implicate, prin sarcinile de serviciu, in aprobarea, efectuarea si inregistrarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

 

Director Economic: Matac Liviu

Contact: liviu.matac@umfcd.ro

Obiective

 • Ridicarea zilnica a extraselor de cont in lei si valuta, de la trezorerie si bancile comerciale pentru toate activitatile UMF precum si depunerea documentelor de plata (ordine de plata, cec-uri, adrese si alte documente financiare);
 • Depunerea zilnica la Trezorerie a numerarului in baza foii de varsamant;
 • Verificarea zilnica a extraselor de cont in lei si valuta, a raportului de casa pentru toate activitatile UMF;
  Verificarea deconturilor pentru deplasari interne si externe, precum si intocmirea documentatiei bancare pentru drepturile ce revin din deplasari;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale si verificarea concordantei acestor sume cu cele din recapitulatia statelor cu Directia RUNOS;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru achitarea datoriilor catre furnizori;
 • Intocmirea CEC-urilor pentru ridicari de numerar din trezorerie (salarii, deplasari, avansuri, burse, abonamente, deconturi etc.);
 • Asigura realizarea prin casieria UMF, a operatiunilor de incasari si plati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si intocmirea registrelor de casa;
 • Efectuare tuturor operatiunile privind primirea, distribuirea, justificarea,evidenta tichetelor de masa precum si intocmirea documentatiei pentru restituirea tichetelor necuvenite;
 • Reprogrameaza efectuarea de plati privind salarii, burse si alte drepturi banesti neridicate in termen;
  Trimite spre arhivare toata documentatia rezultata din activitatea compartimentului;
 • Realizarea si urmarirea executiei cheltuielilor pe surse de finantare, respectiv pe articole si alineate bugetare;
 • Efectuarea si urmarirea executiei veniturilor pe surse de finantare si urmarirea incadrarii acestora in contractul institutional, complementar si bugetele de venituri si cheltuieli;
 • Intocmirea situatiei soldurilor de disponibilitati banesti si efectuarea punctajului cu trezoreria si bancile comerciale;
 • Colaborareaza cu societatea care asigura asistenta programului financiar contabil si rezolvarea operativa a eventualelor neconcordante aparute in sistem;
 • Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, indeplineste toate obligatiile de serviciu ce-i revin potrivit legii, contractului de munca, precum si dispozitiile conducatorilor ierarhic superiori;
 • Asigura respectarea normelor de igiena corespunzatoare locului de munca;
 • Intocmirea diverselor adrese necesare pentru buna desfasurare a activitatiilor specifice din cadrul U.M.F. ;
 • aplicarea procedurii privind Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor pe baza documentelor de plata corespunzatoare contractelor de achizitie publica, comenzilor, conventiilor, contractelor de munca, etc. si orice alte documente prin care se angajeaza legal obligatii de plata din bugetul aprobat pe anul respectiv;
 • inregistrarea in programul informatic ALOP a creditelor bugetare si angajamentelor bugetare globale / individuale insotite de Notele de fundamentare pentru efectuarea platilor in cauza;
 • primirea de la compartimentele de specialitate din cadrul universitatii a proiectelor de angajamente legale si verificarea acestora;
 • intocmirea si avizarea, pe baza documentelor justificative inaintate de compartimentele de specialitate din cadrul universitatii, a Ordonantarilor de plata insotite de documentele justificative in original, respectiv factura fiscala si documentele specifice achizitiei cu care se atesta parcurgerea fazei de lichidare;
 • verificarea ordonantarilor de plata impreuna cu documentele justificative in original pentru a vedea daca sunt indeplinite conditiile de lichidare a angajamentelor transmiterea acestora compartimentelor de specialitate din cadrul universitatii pentru a fi semnate;
 • aprobarea solicitarilor de deplasare in tara si in strainatate efectuate din fonduri proprii ale U.M.F.;
  coordonarea activitatii de intocmire a bugetului universitatii;
 • transmiterea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si inregistrarea lui in programul informatic FOREXEBUG;
 • asigurarea masurilor corespunzatoare pentru organizarea evidentei contabile, astfel incat sa se asigure informatiile necesare intocmirii Bugetului, precum si raportarii Executiei bugetare;
 • completarea ,,Ordinelor de deplasare" pentru personalul angajat in unitate;
 • actualizeaza procedurile operationale generate de serviciul de resort si se asigura de respectarea acestora de intreg personalul din subordine;
 • analizeaza periodic obiectivele specifice ale serviciului si indicatorii de performanta asociati acestora si propune masuri de imbunatatire;
 • intocmirea raportarilor periodice solicitate de ordonatorul principal de credite, Trezoreria Sectorului 2, Institutul National de Statistica, Ministerul Finantelor Publice si alte instititutii publice cu care are relatii de colaborare.

 

Sef Serviciu Financiar: Ionescu Camelia Lucica

Contact: camelia_ionescu@umfcd.ro

Obiective

 • Contabilizarea cronologica si sistematica a tuturor documentelor contabile legate de intrarile si iesirile din patrimoniu pe gestiuni si surse de finantare, efectuarea operatiunilor de evidenta contabila ale universitatii in stricta concordanta cu prevederile legale;
 • Evidentierea sintetica si analitica a obiectivelor de investitii pe surse de finantare;
 • Evidentierea debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finantare;
 • Intocmirea de balante analitice pentru fiecare gestiune;
 • Efectuarea punctajului lunar intre evidenta contabila si tehnico-operativa si corectarea neconcordantelor;
 • Asigurarea efectuarii operatiunilor contabile din toate sursele de finantare prevazute in bugetele anuale;
 • Conducerea evidentelor analitice si sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe surse de finantare si locuri de folosinta;
 • Conducerea, organizarea, raportarea, evidenta contabila pe surse de finantare: finantare de baza, finantare complementara, contracte de cercetare stiintifica, venituri proprii (venituri extrabugetare din taxe si alte venituri prestate, veniturile activitatilor autofinantate, sponsorizari), contracte externe
  Tine evidenta fondurilor banesti primite de la bugetul de stat pe capitole:

  • a) finantare de baza
  • b) finantare complementara compusa din: - reparatii capitale - subventii camine cantina - burse - transport studenti - ajutoare sociale (achizitii calculatoare, activitati studentesti etc.) - investitii - reabilitari si dotari;
 • Reflectarea lunara a informatiilor financiar-contabile in balanta cumulata la nivel U.M.F;
 • Efectuarea si urmarirea executie cheltuielilor pe surse de finantare, respectiv pe articole si alineate bugetare;
 • Efectuarea si urmarirea executie veniturilor pe surse de finantare si urmarirea incadrarii acestora in contractul institutional, complementar si bugetele de venituri si cheltuieli;
 • Intocmirea si verificare balantelor de verificare a conturilor sintetice si analitice;
 • Organizarea activitatii financiar-contabile si de gestiune in conformitate cu legile in vigoare (tinerea contabilitatii pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta, tinerea contabilitatii valorilor materiale cantitativ-valorice, sau numai valoric);
 • Respectarea normelor contabile a stocarii si pastrarii sub forma suportilor tehnici si controlului datelor inregistrate in contabilitate in toate situatiile in care sunt utilizate sistemele de prelucrare automata a datelor;
 • Intocmirea bilanturilor contabile trimestriale si anuale in conformitate cu aplicarea prevederilor din Legea Contabilitatii si conform normelor Ministerului de Finante, incheierea executiei bugetare anuale cu respectarea stricta a normelor care privesc inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare specifice institutiilor;
 • Intocmirea jurnalelor prevazute de Legea Contabilitatii, Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea Mare;
 • Valorificarea rezultatelor inventarierii, in baza listelor de inventariere primite de la comisiile de inventariere a patrimoniului, in conformitate cu legislatia specifica;
 • Organizarea si evidenta patrimoniului public si privat al universitatii, contabilizarea corespunzatoare a acestuia conform prevederilor legale;
 • Organizarea evidentei extracontabile pentru operatiunile supuse acestui regim de evidenta, a conturilor in afara bilantului conform prevederilor legale;
 • Efectuarea confruntarilor la inventariere si contabilizarea diferentelor rezultate in urma inventarierii;
  Transmiterea, primirea, prelucrarea confirmarilor de sold la inventarierea soldurilor si luarea tuturor masurilor pentru a evita prescrierea sumelor ramase de incasat;
 • Luarea tuturor masurilor pentru clarificarea tuturor soldurilor din balanta de verificare, explicarea componentei acestora;
 • Respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera;
 • Colaborareaza cu societatea care asigura asistenta programului financiar contabil si rezolvarea operativa a eventualelor neconcordante aparute in sistem;
 • Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, indeplineste toate obligatiile de serviciu ce-i revin potrivit legii, contractele de munca, precum si dispozitiile conducatorilor ierarhic superiori;
 • Asigura respectarea normelor de igiena corespunzatoare locului de munca;
 • Intocmirea diverselor adrese necesare pentru buna desfasurare a activitatiilor specifice din cadrul U.M.F ;
 • Actualizeaza procedurile operationale generate de serviciul de resort si se asigura de respectarea acestora de intreg personalul din subordine;
 • Analizeaza periodic obiectivele specifice ale serviciului si indicatorii de performanta asociati acestora si propune masuri de imbunatatire;
 • Arhiveaza toata documentatia rezultata din activitatea compartimentului;
 • Intocmirea raportarilor periodice solicitate de ordonatorul principal de credite, Trezoreria Sectorului 2, Institutul National de Statistica, Ministerul Finantelor Publice si alte instititutii publice cu care are relatii de colaborare;
 • Trimite spre arhivare toata documentatia rezultata din activitatea compartimentului.

 

Sef Serviciu Contabilitate: Calin Mihaela Constanta

Contact: mihaela.calin@umfcd.ro

TOP