Regulament de deplasare în țară și străinătate

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
  2. Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii
  3. Hotărârea Guvernului României nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
  4. Hotărârea Guvernului României nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  5. Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Articole din Regulamentul de deplasare

Articolul 1

Membrii comunităţii academice se pot deplasa în ţară şi în străinătate pentru a participa la variate manifestări ştiinţifice, colaborări ştiinţifice şi didactice, stagii de perfecţionare, congrese ale federațiilor internaționale studențești la care organizațiile studențești din U.M.F. ”Carol Davila” au aderat.

Articolul 2

Deplasarea în ţară şi în străinătate a membrilor comunităţii academice  în scopurile prezentate la articolul 1 este considerată deplasare în interes de serviciu.

Articolul 3

Deplasarea în ţară şi în străinătate în scopurile prevăzute la articolul 1 este posibilă numai cu aprobarea Şefului de Disciplină şi a Decanului facultăţii respective.

Articolul 4

Finanţarea deplasărilor în ţară şi în străinătate din contractele de cercetare ştiinţifică este posibilă numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

Articolul 5

Universitatea suportă unele din cheltuielile de deplasare în ţară şi în străinătate în scopurile prevăzute la articolul 1 numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie în următoarele condiţii:

a) se suportă o singură cheltuială, transport, cazare, diurnă sau taxa de participare la alegerea solicitantului pentru cadrele didactice care au lucrare știintifică sau poster acceptate ca prim autor sau autor prezentator, cu dovadă;

b) la decont se va solicita dovada de raportare a cercetării în baza de date a U.M.F. ”Carol Davila”;

c) se acordă o singură finanţare într-un an universitar, la alegere pentru:

  • transport - în valoare maximă 750 Euro
  • taxă de participare - în valoare maximă de 750 Euro
  • diurnă pentru maxim 5 zile, conform legislației în vigoare
  • cazare pentru maxim 5 zile - în valoare maximă de 750 Euro

d) nu pot solicita finanțare mai mulți autori ai aceleiași lucrări științifice;

e) pentru deplasările realizate de către studenți și cadre didactice în cadrul programului Erasmus+ - Acțiunea KA1 - mobilități se vor suporta doar cheltuieli de transport (un drum dus-întors cu plecare la începutul perioadei de mobilitate și întoarcere la finalul perioadei de mobilitate) în valoare maximă de 500 Euro.

Cererea tip de deplasare pentru cadre didactice se regăsește în Anexa 1.

Articolul 6

Pentru studenţi, Consiliul de Administraţie poate finanţa deplasarea în ţară şi în străinătate în scopurile prevăzute la articolul 1 și în condiţiile prevăzute la articolul 5 cu condiţia ca studentul respectiv sa aibă medii anuale peste 8 (opt) certificate de Decanul facultăţii. Studenții pot solicita participarea doar la congrese studențești sau congrese cu secțiuni dedicate studenților, la care trebuie să aibă dovada acceptării lucrării științifice sau a posterului ca autor prezentator.

Deplasarea studenților la congrese trebuie preavizată de către Șeful Disciplinei în care studentul își desfășoară activitatea cât și de către Șeful Disciplinei unde s-a realizat lucrarea științifică/posterul cu care participă.

Cererea tip de deplasare pentru studenți se regăsește în Anexa 2.

Pentru fiecare asociație a studenților, Universitatea va finanța participarea a maxim 2 studenți/an la congresele federațiilor internaționale la care sunt membre.

Articolul 7

Pentru premiile speciale acordate în cadrul Congresului U.M.F. sau alte asemenea premii, membrilor comunității universitare li se pot deconta taxa de participare, cheltuieli de cazare și transport aferente participării la manifestarea științifică la care participă cu o lucrare ca autor prezentator, prin decizia Consiliului de Administrație.

Articolul 8

Pentru toate deplasările în străinătate sunt absolut necesare vizele de la Serviciul Financiar, Departamentul de Granturi şi Cercetare Ştiinţifică, Serviciul RUNOS şi Serviciul Juridic.

Articolul 9

Toate solicitările de deplasare în ţară şi în străinătate avizate de către Şeful de Disciplină se depun la Rectorat - Biroul pentru Cooperare Europeană şi Internaţională, de regulă cu cel puțin o lună înainte de data începerii manifestării științifice, nu se primesc cereri retroactive. Solicitările vor fi însoţite de invitaţia primită din partea instiutuţiei care organizează manifestările ştiinţifice respective.

Articolul 10

Solicitările de deplasare în ţară şi în străinătate în timpul activităţii universitare care presupun concediu fără plată se depun la Rectorat – Biroul pentru Cooperare Europeană şi Internaţională, de regulă cu o lună înainte de data începerii stagiului de specializare. La această solicitare se anexează invitaţia primită din partea instituţiei care organizează stagiul de perfecţionare.

După efectuarea stagiului de specializare solicitantul va depune, în termen de maximum 3 zile, la Direcţia R.U.N.O.S. – Biroul Resurse Umane – Încadrări, o cerere de reîncepere a activităţii semnată de către Şeful de Disciplină, Directorul de Departament şi Decanul Facultăţii, cerere însoţită de recomandarea semnată de cei mai sus menţionaţi din care să reiasă că la reluarea activităţii persoana corespunde din punct de vedere profesional.

Articolul 11

Cadrele didactice care se deplasează în ţară sau în străinătate pentru efectuarea unui stagiu de formare profesională pe o perioadă cuprinsă între 1 zi şi 3 luni nu pot  avea iniţiativa încetării contractului de muncă pe o perioadă de 3 luni de la data terminării stagiului de formare profesională.

Articolul 12

Cadrele didactice care se deplasează în ţară sau în străinătate pentru efectuarea unui stagiu de formare profesională pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi 3 ani nu pot  avea iniţiativa încetării contractului de muncă pe o perioadă egală cu cea a stagiului de formare profesională.

Articolul 13

Decontarea unei taxe din fondurile Universității sau din fondurile proiectelor de cercetare se va face în termen de maximum 60 de zile de la data întoarcerii din deplasare.

Articolul 14

Orice deplasare în ţară şi în străinătate impune completarea cererii tip disponibilă pe site-ul de internet al universităţii

Articolul 15

La întoarcerea din deplasare se transmite la Rectorat, în termenul prevăzut în Decizie, Raportul de deplasare.

TOP