Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din UMF „Carol Davila”

Detalierea articolelor

CAPITOLUL 1: Principii generale

 • Art. 1. In Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila", din Bucuresti, activitatea de invatamant se desfasoara in baza Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 si a Cartei UMF ,,Carol Davila", Bucuresti.
 • Art. 2.
  • (1) O persoana dobandeste statutul de student la UMF "Carol Davila", Bucuresti, numai in urma admiterii si a inmatricularii sale.
  • (2) O persoana poate beneficia de finantare de la buget pentru un singur ciclu de studii, conform legii.
  • (3) In urma admiterii intr-un program de studii, intre UMF "Carol Davila" si student se incheie un contract de studii universitare, in care se specifica drepturile si obligatiile partilor. Contractele de studii nu se modifica in timpul anului universitar.
  • (4) La sfarsitul fiecarui an universitar se face clasificarea studentilor, care au promovat integral examenele anului universitar respectiv pana la data de 30 septembrie, pe locurile bugetate. Clasificarea studentilor se face in ordine descrescatoare si pe baza mediei ponderate pentru anul universitar finalizat.

CAPITOLUL II: Drepturi si obligatii ale studentului

 • Art. 3.
  • (1) Studentii se pot asocia in structuri sau organizatii studentesti potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti are obligatia de a se consulta permanent cu organizatiile studentesti legal constituite;
  • (2) Organizatiile studentesti legal constituite au dreptul sa acceseze spatiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenti sau pentru a derula activitatile interne, in afara orelor de curs si a altor activitati prestabilite. Modalitatea de colaborare intre universitate si organizatiile studentesti va fi prevazuta in protocolul incheiat intre cele doua parti.
  • (3) Universitatea coopereaza cu organizatiile studentesti legal constituite si se consulta cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea invatamantului superior.
 • Art. 4. Asociatiile studentesti legal constituite elaboreaza anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod in Universitate. Raportul se face public inainte de inceperea fiecarui an universitar pe site-ul universitatii. In cazul constatarii unor deficiente, Universitatea are obligatia de a face publice modalitatile de solutionare a acestora.
 • Art. 5.
  • (1) Studentii sunt parteneri ai Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti si membri ai comunitatii universitare, beneficiind de drepturi si obligatii in baza principiilor enuntate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • (2) Activitatea studentilor in cadrul comunitatii universitare este reglementata de principiile enuntate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Art. 6. Statul garanteaza pentru toti studentii din sistemul national de invatamant principiile echitabilitatii in ceea ce priveste admiterea, parcurgerea si finalizarea studiilor.
 • Art. 7. Candidatii proveniti din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolventi ai liceelor din mediu rural sau din orase cu mai putin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un numar de locuri bugetate garantate, in conditiile legii. Asigurarea, pentru aceasta categorie de studenti, a serviciilor gratuite de orientare si consiliere educationala si profesionala, a serviciilor de tutorat, precum si urmarirea traseelor educationale in vederea asigurarii integrarii lor academice, sociale si culturale in comunitate, constituie, impreuna cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calitatii universitatii.
 • Art. 8. Propaganda politica si orice forma de discriminare individuala sau de grup sunt interzise in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti .
 • Art. 9. Drepturile studentilor cu dizabilitati fizice in desfasurarea activitatilor academice si a celor sociale si culturale sunt cele prevazute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Studentii cu dizabilitati fizice au dreptul sa aiba cai de acces in totalitatea spatiilor universitare si locuri special amenajate pentru desfasurarea normala atat a activitatilor academice, cat si a celor sociale si culturale.
 • Art. 10.
  • (1) Studentii universitatii au in perioada studiilor urmatoarele drepturi conferite de legislatia in vigoare si Carta Universitara:
   - a) sa beneficieze in mod egal si neingradit de condiitile si baza materiala oferite de universitate.
   - b) orice discriminare directa sau indirecta fata de student bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, varsta, rasa, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.
   - c) sa utilizeze salile de curs si seminar, laboratoarele, salile de lectura, biblioteca, cluburile si orice mijloace puse la dispozitie de catre universitate pentru o temeinica pregatire profesionala, pentru activitatea stiintifica, culturala si sportiva, conform destinatiilor stabilite pentru acestea.
   - d) sa participe la activitatea stiintifica.
   - e) sa primeasca burse si alte forme de sprijin material potrivit legii.
   - f) studentii au dreptul la acces gratuit la toate spatiile, apartinand universitatii, care permit desfasurarea de activitati sociale, sportive si culturale, in afara orelor in care exista alte activitati programate. Accesul gratuit peste programul stabilit de universitate se poate facilita organizatiilor studentesti, grupurilor informale de studenti, care prin activitatile desfasurate permit crearea unui cadru propice implicarii active, dezvoltarii pe plan social, cultural si sportiv al studentilor din universitate, in baza unei solicitari corect fundamentate, conform destinatiilor stabilite pentru aceste locatii.
   - g) dreptul de a fi reprezentati in structurile decizionale ale Institutiei de Invatamant Superior intr-o proportie de minim 25%, in conditiile legii.
   - h) studentii sunt reprezentati in decizia modalitatii de desemnare a Rectorului precum si in procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de alegere, in conditiile legii.
   - i) sa faca parte din organizatiile studentesti legal constituite precum si sa fie alesi reprezentati ai studentilor in organismele de conducere ale facultatii si universitatii;
   - j) reprezentantii studentilor in Consiliile Facultatilor si in Senatul Universitatii sunt alesi prin votul direct, secret si universal al tuturor studentilor de la nivelul Facultatii, respectiv Universitatii, conform prevederilor legale si prevederilor Cartei Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti.
   - k) Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti nu poate conditiona statutul de student reprezentant in functie de performantele academice, prezenta la cursuri, seminarii si laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica in procedurile de alegere a studentilor reprezentanti, indiferent de nivelul de reprezentare.
   - l) sa petitioneze in problemele vietii studentesti.
   - m) sa participe, prin reprezentatii lor, la buna administrare si organizare a caminelor, cantinelor studentesti, precum si a bazelor sportive universitare.
   - n) sa ceara si sa primeasca raspuns la orice solicitari legate de aspecte ale vietii universitare.
   - o) sa initieze si sa propuna masuri pentru imbunatatirea diverselor aspecte de interes ale vietii universitare.
   - p) durata studiilor prevazuta de lege este recunoscuta ca vechime in munca.
   - q) studentii nu pot fi sanctionati sau discriminati pentru critica privata sau publica adusa argumentat institutiei de invatamant superior sau pentru exprimarea opiniei personale in acest sens, atunci cand acestia respecta prevederile legislatiei in vigoare, Carta Universitatii de medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Codul Etic al Universitatii si buna conduita .
  • (2) Studentul beneficiaza de urmatoarele drepturi in baza principiilor enuntate de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si adaugirile aduse prin Codul drepturilor si obligatilor studentilor:
   - a) Dreptul la invatamant de calitate. Acest drept presupune printre altele o implicare activa a studentilor in trei modalitati importante :
   -- dreptul ca prin sefii de serie sa anunte decantul si rectoratul in cazul nesustinerii orelor de curs sau de lucrari practice.
   -- dreptul de a sesiza decanatul si rectoratul cu privire la slaba calitate a procesului didactic sau a unui cadru didactic.
   -- dreptul de a sesiza decanatul si rectoratul cu privire la slaba calitate profesionala a unui cadru didactic.
   - b) Dreptul de acces la programe de mobilitate interna si externa, cu recunoasterea, conform legii, a creditelor obtinute in acest fel. Dupa acceptarea cererilor de mobilitate interna UMF Carol Davila are obligatia de a depune diligentele necesare pentru ca acest lucru sa fie asigurat, in limita unor locuri minime disponibile.
   - c) Dreptul de transfer de la o Universitate la alta, conform prevederilor legislatiei in vigoare si a Cartelor Universitare.
   - d) Dreptul la protectia datelor personale.
   - e) Dreptul la suport de curs gratuit, in format fizic sau electronic si acces la toate materialele didactice disponibile in mod gratuit, in bibliotecile universitare sau pe site-ul facultatii.
   - f) Dreptul de a fi informat cu privire la programa analitica, structura si obiectivele cursului, competentele generate de acesta, precum si cu privire la modalitatile de evaluare si examinare. Orice modificare ulterioara a modalitatilor de evaluare si examinare, poate fi facuta doar cu acordul studentilor.
   - g) Dreptul de a beneficia la inceputul primului an de studiu de un ,,Ghid al studentului" cu informatii referitoare la: drepturile si obligatiile studentului, disciplinele din planul de invatamant, serviciile puse la dispozitie de Universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materiala a Universitatii si a Facultatilor, informatii despre asociatiile studentesti legal constituite, modalitati de acces la burse si alte mijloace de finantare, mobilitati, precum si alte facilitati si subventii acordate, conform legislatiei in vigoare. Ghidul Studentului va fi elaborat de catre organizatiile studentesti legal constituite in UMF Carol Davila Bucuresti si va fi supus aprobarii Consiliului de Administratie al UMF Carol Davila Bucuresti.
   - h) Dreptul de a beneficia de un indrumator de an/sectie/grupa, in functie de dimensiunea acestor structuri, din randul cadrelor didactice, din facultatea in cadrul careia isi desfasoara cursurile.
   - i) Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrarilor practice, a prestatiei cadrelor didactice si a altor aspecte educationale si/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarile sunt informatii publice si sunt folosite in evaluarea performantelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practica, programe de studiu si cadre didactice. Organizatiile studentesti pot initia activitati de evaluare a aspectelor mentionate mai sus, cu respectarea legilor in vigoare.
   - j) Evaluarea de catre studenti a prestatiei cadrelor didactice este obligatorie, conform legii. Universitatea va publica rezultatele evaluarii pe site-ul propriu. Rezultatele vor contine centralizarea tuturor evaluarilor pentru fiecare profesor in parte.
   - k)Dreptul de acces la regulamente, hotarari, decizii, procese-verbale si alte documente ale institutiei la care studiaza, in conditiile legislatiei in vigoare.
   - l) Drepturi de autor si de proprietate intelectuala pentru rezultatele obtinute prin activitatile de cercetare-dezvoltare, creatie artistica si inovare, conform legislatiei in vigoare si a Cartei Universitare si a eventualelor contracte intre parti.
   - m) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere academica, profesionala, psihologica si sociala, conexe activitatii de invatamant, puse la dispozitie de institutia de invatamant superior, potrivit Cartei Universitare.
   - n) Dreptul la practica in conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum si dreptul la baza materiala, transport si masa asigurate in conditiile legii.
   - o) Dreptul la recunoasterea practicii efectuate individual, dupa evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor de practica in conformitate cu programul de studiu.
   - p) Dreptul de a intrerupe si relua studiile conform Cartei Universitare si a legislatiei in vigoare.
   - q) Dreptul de a studia in limba materna sau intr-o limba de circulatie internationala, in limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii.
   - r) Dreptul de a refuza sa participe la procesul educational mai mult de 8 ore pe zi, reprezentand cursuri, laboratoare si seminarii, exceptand cazurile de pregatire practica.
   - s) Dreptul de a refuza sa participe la doua examene pe zi sau la examene in zile succesive precum si dreptul de a sesiza aceasta situatie in scris conducerii facultatii .
   - t) Dreptul de a propune cu prioritate catre discipline programarea examenelor in anii preclinici, conform clasificarii disciplinelor ca discipline fundamentale, de specialitate si complementare.
   - u) Dreptul la o evaluare obiectiva si nediscriminatorie a competentelor dobandite dupa parcurgerea unui curs, cu respectarea programei si dreptul de a cunoaste baremul dupa care au fost evaluati.
   - v) Dreptul la examinarea printr-o metoda alternativa atunci cand sufera de o dizabilitate temporara sau permanenta, certificata medical, care face imposibila prezentarea cunostintelor invatate in maniera prestabilita de catre titularul de curs, astfel incat metoda alternativa indicata sa nu limiteze atingerea standardelor examinarii.
   - w) Dreptul de a contesta notele obtinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale Universitatii. Rezolvarea contestatiei va fi facuta de catre o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat initial, in prezenta studentului contestator, in cazul care studentul solicita acest lucru.Comisia va fi propusa de catre Decanul Facultatii si aprobata de catre Consiliul Facultatii si Consiliul de Administratie al UMF Carol Davila Bucuresti.
   - x) Dreptul de a i se restitui, la cerere, in copie, un exemplar inregistrat de universitate al lucrarii de licenta/dizertatie si de a i se comunica punctajul acordat. Studentii au dreptul sa obtina o copie a lucrarii de licenta/disertatie, impreuna cu punctajul acordat pentru fiecare punct din barem. Acestia au dreptul sa publice aceasta lucrare, cu respectarea prevederilor art. 143 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
   - y) Dreptul de a beneficia de un proces educational centrat pe student in vederea dezvoltarii personale, integrarii in societate si dezvoltarii capacitatii de angajare, pastrarii locului de munca si mobilitatii pe piata muncii.
   - z) Modul de identificare, organizare si evaluare a practicii de specialitate reprezinta un criteriu obligatoriu de evaluare a calitatii programelor de studiu.
   Studentii au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de invatare conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, in cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un numar minim de cursuri optionale si/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.
 • Art. 11
  • (1) Studentii beneficiaza de gratuitate pentru:
   - a) Studii universitare de licenta, master si doctorat in limita locurilor bugetate disponibile si a reglementarilor din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul cetatenilor romani, cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, conform art. 142 alin. (4), art. 205 alin. (4), precum si in cazurile prevazute la art. 205 alin. (5) si (6).
   - b) Eliberarea actelor de studii si a celor care atesta statutul de student (inclusiv situatia scolara / foaia matricola, a diplomelor de licenta, master si doctor, suplimentele la diploma, adeverintele, carnetele si legitimatiile, inclusiv cele pentru accesul la biblioteca).
  • (2) In cazul eliberarii duplicatelor actelor de studii, institutiile de invatamant superior pot percepe taxe stabilite in temeiul autonomiei universitare.
  • (3) Studentii beneficiaza de urmatoarele reduceri de tarife:
   - a) Cu cel putin 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
   - b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film, la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • (4) Studentii sunt incurajati sa participe la actiuni de voluntariat, pentru care pot primi un numar de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Art. 12 Studentii beneficiaza de urmatoarele drepturi sociale:
  • a) Asistenta medicala gratuita potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • b) Cazare, cu exceptia cazului in care studiaza in localitatea de domiciliu, in conditiile legii si in limita locurilor disponibile.
  • c) Subventii pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • d) Acces in spatiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenti sau pentru a derula activitatile interne, in afara orelor de curs si a altor activitati prestabilite, in conformitate cu prevederile Cartei Universitare.
  • e) Dreptul de a sesiza abuzuri si nereguli si de a cere verificarea si evaluarea acestor sesizari de catre organisme specializate prevazute de legislatia in vigoare.
  • f) Dreptul de a le fi inregistrate toate cererile scrise si semnate sau transmise la adresele oficiale de email ale Universitatii si de a primi raspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, in conditiile stabilite de lege si de regulamentele universitare;
  • g) Dreptul la un termen de inscriere de cel putin 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului pentru concursurile organizate in universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare si mobilitati.
 • Art. 13
  • (1) Studentii au dreptul de a cunoaste mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum si alte taxe percepute de Universitate, in conformitate cu Carta Universitara.
  • (2) Studentii au dreptul sa fie informati cu privire la numarul, tipul si cuantumul fiecarei taxe practicate de catre Universitate.
 • Art. 14
  • (1) Studentii pot beneficia de urmatoarele tipuri de burse:
   - a) Burse pentru stimularea performantei, care se distribuie conform regulamentelor interne ale Universitatii sub forma de burse de merit, de studiu si de excelenta.
   - b) Burse sociale, pentru sustinerea financiara a studentilor cu venituri reduse, al caror cuantum minim este propus anual de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, raportandu-se la costurile reale pentru masa si cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse.
   - c) Burse din alocatii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale Universitatii precum si alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislatia in vigoare, al caror cuantum trebuie sa acopere cel putin costurile pentru masa si cazare.
   - d) Burse pe baza de contract incheiat cu agenti economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevazute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • (2) Studentii pot beneficia de imprumuturi in conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Art. 15
  • (1) Studentii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile in educatia si formarea lor profesionala, culturala sau sportiva, beneficiaza de locuri in taberele tematice, in limita bugetului acordat in acest scop.
  • (2) In cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesionala in context nonformal pentru care studentii pot primi un numar de credite ECVET/ECTS, conform Cartei Universitare .
  • (3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, in perioada vacantelor, cu consultarea structurilor studentesti legal constituite in Universitate.
 • Art. 16. Studentii au urmatoarele obligatii:
  • a) de a indeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de invatamant si programelor analitice ale disciplinelor.
  • b) de a respecta Carta, regulamentele si deciziile Universitatii.
  • c) de a participa la sedintele structurilor de conducere din cadrul UMF Carol Davila Bucuresti in calitate de reprezentanti alesi ai studentilor;
  • d) de a respecta standardele de calitate impuse de catre Universitate.
  • e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane si de a recunoaste trasabilitatea informatiilor prezentate in lucrarile elaborate.
  • f) de a respecta prevederile codului etic al Universitatii.
  • g) de a elabora si sustine lucrari de evaluare la nivel de disciplina si lucrari de absolvire originale.
  • h) de a sesiza autoritatilor competente orice nereguli in procesul de invatamant si in cadrul activitatilor conexe acestuia.
  • i) de a participa la activitati academice fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante interzise.
  • j) de a nu folosi un limbaj si comportament neadecvate mediului universitar.
  • k) de a utiliza in mod corespunzator, conform destinatiei stabilite, toate facilitatile si subventiile primite.
  • l) de a respecta curatenia, linistea si ordinea in spatiul universitar.
  • m) de a pastra integritatea si buna functionare a bazei materiale puse la dispozitia lor de catre Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti.
  • n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispozitia lor de catre Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti.
  • o) de a informa autoritatile competente cu privire la existenta oricarei situatii care ar putea influenta buna desfasurare a activitatilor de studiu individual si general;
  • p) de a indeplini angajamentele financiare impuse de catre Universitate, in conditiile stabilite in contractul de studiu.

CAPITOLUL IV: Distinctii si Sanctiuni

 • Art. 17. Performantele profesionale ale studentului pot fi recompensate prin:
  • (1) acordarea diplomei de merit pentru rezultate deosebite in pregatirea didactica si la examenul de licenta, in functie de limita de medie stabilita prin regulamentele Facultatii sau ale Universitatii.
  • (2) burse speciale (de merit, de performanta) in conformitate cu reglementarile in vigoare privind atribuirea acestora.
  • (3) alte forme de distinctie stabilite de catre Consiliul facultatii din fondurile proprii in regim de autofinantare in conformitate cu reglementarile legale.
 • Art. 18. Nerespectarea de catre student a indatoririlor inscrise in prezentul regulament, precum si a prevederilor cuprinse in Carta Universitara adoptata de catre Senatul Universitatii atrage dupa sine aplicarea unor sanctiuni (avertisment, suspendarea temporara a bursei, suspendarea dreptului de a locui in camin etc. si in caz extrem exmatricularea din Facultate), conform normativelor legale si reglementarilor Cartei Universitare si ale Codului de Etica si Deontologie Profesionala.
 • Art. 19. Sanctiunile se aplica in functie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de conditiile in care au fost savarsite. Ele pot fi contestate la nivelul forurilor de conducere ale Facultatii sau Universitatii in termen de 30 de zile.

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

 • Art. 20. Prezentul regulament se aplica prospectiv studentilor inmatriculati incepand cu anul universitar 2012/2013, din momentul aprobarii in Senatul Universitar.
 • Art. 21. Regulamentul poate fi modificat in functie de schimbarile legislative sau propunerile Consiliilor Facultatilor, numai de catre Senatul Universitatii, conform prevederilor legale. Aceste modificari se vor aplica de la inceputul anului universitar urmator.
TOP