Regulament privind activitatea profesionala a studentilor

Detalierea articolelor

CAP. I – PREVEDERI GENERALE

Art. 1

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile următoare:

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările următoare;
 2. Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti - Versiunea a IV-a (cu aviz de legalitate acordat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la data de 22.03.2012);
 3. Alte acte normative.

Art. 2

Prezentul Regulament defineşte relaţiile profesionale care guvernează activitatea didactică, stabilite între studenţii programelor de studii universitare de licenţă (denumiţi în continuare studenţi) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti (denumită în continuare, Universitate).

Art. 3

(1) Domeniul de studii universitare de licenţă este DOMENIUL SĂNĂTATE. Programele de studii universitare de licenţă pe care le oferă Universitatea sunt:

 1. Specializări reglementate sectorial:
  1. Medicină - 6 ani de studii /360 unităţi de credit (studii de licență și masterat);
  2. Medicină Dentară - 6 ani de studii / 360 unităţi de credit (studii de licență și masterat);
  3. Farmacie - 5 ani de studii / 300 unităţi de credit (studii de licență și masterat);
  4. Moaşe şi Asistenţă Medicală - 4 ani de studii / 240 unităţi de credit.
 2. Specializări reglementate general, cu durata de 3 ani de studii/180 unităţi de credit:
  1. Balneofiziokinetoterapie;
  2. Laborator clinic;
  3. Tehnică dentară;
  4. Asistenţă dentară;
  5. Asistenţă de farmacie.

(2) Având în vedere că profesiile din domeniul medical, respectiv cele de medic, medic dentist și farmacist, sunt reglementate specific prin norme, recomandări sau bune practici la nivelul Uniunii Europene, în cadrul facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, ciclul I (studii de licență) și ciclul II (studii de master) se efectuează comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată de 5-6 ani, diplomele obținute fiind echivalente și diplomei de master.

(3) Disciplina ”Educație fizică” este obligatorie, se creditează, notele și creditele respective nefiind incluse în calcularea mediei ponderate.

CAP. II – STUDENTUL

Art. 4

(1) Calitatea de student al Universităţii o are persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: este admisă la studii, este înmatriculată definitiv la studii în conformitate cu prevederile legale şi semnează un Contract individual de studii cu Universitatea; în cazul studenţilor admişi pe locuri cu taxă este obligatorie şi achitarea taxei de şcolarizare. Calitatea de student este atestată prin carnetul de student, care se vizează anual. Carnetul de student stă la baza legitimării studentului pentru toate serviciile şi activităţile din Universitate.

(2) Dobândirea calităţii de student se obţine în următoarele condiţii:

 1. în urma concursului de admitere, în conformitate cu regulamentul de admitere în Universitate;
 2. prin transfer de la o altă instituţie de învăţământ superior;
 3. prin reînmatriculare, în condiţiile prezentului regulament (studenții care obțin aprobarea de reînmatriculare vor păstra numarul matricol inițial);
 4. prin mobilitate, de la o altă instituţie de învăţământ superior, pentru o perioadă de timp limitată;
 5. prin dispoziţii ale Ministerului Educației Naţionale (MEN);
 6. admiterea la studii prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor;
 7. admiterea la studii a absolvenţilor unei alte facultăţi din domeniul „Sănătate”, care se înscriu la a doua facultate.

(3) Încetarea calităţii de student are loc în următoarele situaţii:

 1. la absolvirea ciclului de studii;
 2. prin retragere de la studii;
 3. prin exmatriculare;
 4. pe perioada întreruperii studiilor;
 5. prin nepromovarea anului I.

(4) Suspendarea calității de student pentru neplata taxelor intră în vigoare de la momentul aprobării de către Consiliul de Administrație până la momentul achitării, în acelaşi an universitar;

Când încetează calitatea de student, acesta (studentul) este obligat să depună la secretariatul facultăţii carnetul de student, legitimaţia de călătorie (dacă este cazul), fişa de lichidare.

CAP. III – ÎNMATRICULAREA. ÎNSCRIEREA LA STUDII

Art. 5

(1) Înmatricularea se face prin decizie a Rectorului, la cererea studentului, după îndeplinirea tuturor cerinţelor legale, în baza propunerilor înaintate de către decanii facultăţilor. După aprobarea cererii, fiecare student este înscris în Registrul Matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea respectivă. Odată cu înmatricularea în instituţia de învăţământ superior, studentul încheie un Contract individual de studii cu Rectorul, ca reprezentant legal al Universităţii.

(2) Pentru studenţii cetăţeni străini, bursieri ai statului român, înmatricularea se face pe baza Ordinului nominal emis de MEN, consecutiv aprobării date de conducerea Universităţii.

(3) Pentru studenţii cetăţeni străini care studiază în regim cu taxă,  înmatricularea provizorie se face în baza dispoziţiei de înmatriculare provizorie emisă de Prorectoratul didactic, Departamentul studenţi străini şi a scrisorii MEN de acceptare la studii, unde este cazul. Înmatricularea definitivă a acestor studenţi se face:

 1. după recunoaşterea şi echivalarea studiilor liceale de către MEN;
 2. după verificarea şi avizarea dosarului personal al studentului de către MEN;
 3. în baza ordinului MEN de înmatriculare definitivă;
 4. după promovarea examenului de competență lingvistică;
 5. pe baza deciziei Rectorului.

(4) Dosarul complet al studenţilor cetăţeni străini, întocmit la Biroul de studenţi străini, este predat la decanat după verificarea şi avizarea lui de către MEN, dar nu mai târziu de 1 noiembrie a anului universitar în curs.

(5) Înscrierea la studii a studenţilor admişi prin concurs de evaluare a

performanţelor din dosarul personal se face în termen de maxim 15 zile de la începerea anului universitar. Consiliul de Administraţie poate decide, în situaţii excepţionale, prelungirea acestui termen.     

Art. 6

(1) La înscrierea în anul I, în  registrul matricol, la nivelul secretariatelor facultăţilor, studentului i se  întocmeşte dosarul personal, care trebuie să conţină:

 1. Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original; pentru studenţii de la taxă, înscrişi şi la o altă universitate, se acceptă şi copie legalizată şi adeverinţă de la această universitate, din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la respectiva universitate;
 2. Certificatul de naştere în copie legalizată;
 3. Contractul individual de studii de licenţă;
 4. Fişa de înscriere, conform formularului tip;
 5. Dovada achitării taxei (pentru studenții înscriși la taxă, pentru studenții transferați, pentru absolvenții de facultate în același domeniu, înscriși la a doua facultate);
 6. Aprobarea transferului, situația școlară pentru anii anteriori de la facultatea/universitatea de la care se transferă, programa analitică pentru aceste studii (în cazul studenților transferați);
 7. Aprobarea privind înscrierea la a doua facultate, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (copii legalizate) de la facultatea absolvită (pentru absovenți ai unei facultăţi în domeniul „Sănătate”, la acelaşi tip de reglementare a programului de studii (sectorială, generală) cu acelaşi număr de credite);
 8. Acte medicale;
 9. Lucrările scrise de la concursul de admitere (cu excepţiile corespunzătoare);
 10. Alte acte (foto ¾ cm, copie C.I., copie legitimația de ședere, actele necesare pentru acordarea bursei, conform Regulamentului de burse, actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidenţieri sau i s-au aplicat sancţiuni).

(2) Candidaţii declaraţi admişi în anul I şi neînscrişi în perioada stabilită de Consiliul de Administraţie pierd dreptul de a fi înmatriculaţi.

Art. 7

(1) Înscrierea studentului în anul II şi următorii se face în primele 15 zile de la începerea anului universitar (sau de la terminarea sesiunii de credite, pentru studenţii în această situaţie), la cererea studentului aprobată de către decan, pe baza promovării anului universitar precedent şi după completarea fişei de înscriere.

(2) Studenţii români care studiază cu taxă, precum şi cei străini care studiază pe cont propriu valutar trebuie să achite taxa de şcolarizare, conform hotărârii Consiliului de Administraţie, aprobată de către Senatul Universitar.

(3) Studentul declarat repetent va fi înscris, tot la cerere, în anul de studii pe care îl repetă (excepţie: studenţii din anul I, care vor fi exmatriculaţi).

Art. 8

La dosarul studentului, alături de fişa de înscriere completată se semnează de către student şi o declaraţie pe proprie răspundere că acesta (studentul) a luat la cunoştinţă despre conţinutul prezentului Regulament şi despre conţinutul Contractului individual de studii.

Art. 9

(1)  Documentele studenţilor pe perioada studiilor universitare de licenţă sunt:

 1. carnetul de student – eliberat de către decanat. În carnetul de student se înscriu toate notele obţinute la examene sau la celelalte forme de verificare a cunoştinţelor (inclusiv cele nepromovate), pe care studentul este obligat să le susţină în perioada şcolarizării sale, precum şi menţiunile: promovat, repetent sau exmatriculat.
 2. legitimaţia de transport – eliberată de către decanat, în condiţiile legii;
 3. legitimaţia de bibliotecă – eliberată, contra cost, de către personalul bibliotecii;
 4. documente necesare reglementării şederii în România – pentru studenţii străini – eliberate de către Biroul studenţi străini.

(2) În documentele studenţilor nu sunt admise corecturi nejustificate, ştersături şi introduceri de date nereale. Aceste fapte constituie falsuri în acte publice şi sunt pasibile de sancţionare, conform legilor în vigoare şi prezentului Regulament.

(3) În cazul în care studentul pierde documentele de student, se eliberează duplicat, după anunţarea în presă a pierderii respective, contra cost.

(4) În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, decanatul retrage aceste documente.

(5) Eliberarea actelor de studii din dosarul personal al studentului se face la cerere, prin încetarea contractului de studii, doar la prezentarea fişei de lichidare cu toate rubricile completate şi semnate.

 

CAP. IV – CONTRACTUL INDIVIDUAL DE STUDII. TAXE

Art. 10

(1) Contractul individual de studii, semnat de către student este condiţie obligatorie pentru înscrierea la studii.

(2) Contractul individual de studii cuprinde drepturile şi obligaţiile studentului;

(3) Contractul individual de studii stabileşte obligaţiile financiare ale studentului;

(4) În cazul anulării sau rezilierii Contractului individual de studii, precum şi la încetarea şi finalizarea studiilor, studentul are obligaţia de a parcurge procedura de lichidare a obligaţiilor/datoriilor faţă de Universitate.

Art. 11

Taxele de studiu sunt propuse de către Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul Universitar. Modalităţile de plată sunt prevăzute în Contractul individual de studii.

Art. 12

Modalitatea de finanţare a studiilor, respectiv buget sau în regim cu taxă se stabileşte anual, prin clasificare, în funcţie de performanţele obţinute în anul anterior şi exprimate în media ponderată. Excepţie de la această clasificare fac studenţii care mai au de susţinut examene în sesiunea de credite, studenţii transferaţi care sunt înmatriculaţi în regim cu taxă şi cei care au mai beneficiat de finanţare de la buget în cadrul unui alt program de studii universitare de licenţă.

 

CAPITOLUL V - EVALUAREA PERFORMANŢELOR. EXAMINAREA.

Activitatea profesională

Art. 13

Promovarea anului universitar necesită obţinerea celor 60 de credite alocate unui an de studiu până, cel mai târziu, la data de 30 septembrie a noului an universitar.

Art. 14 

În Universitate, activitatea profesională a studentului se desfăşoară sub formă de: cursuri, lucrări practice, seminarii, stagii clinice, studiu individual, tutorat /consultații, cercuri științifice, etc.

Art. 15 

Programul de activitate teoretică şi practică trebuie realizat integral de către fiecare student.

Art. 16

În Planul de învăţământ sunt cuprinse materii obligatorii, materii opţionale și facultative. Creditele aferente materiilor opţionale pot fi atribuite prin alegerea, frecventarea şi promovarea unei materii opţionale anual.

Art. 17

Modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice este următoarea:

 1. învăţământ liniar;

SAU

 1. învăţământ modular (la Facultatea de Medicină, pentru anumite discipline clinice).

Art. 18

Verificarea pregătirii studentului se face pe întregul parcurs al studiilor, în cadrul seminariilor, al lucrărilor practice şi al altor forme de activitate prevăzute în Planurile de Învăţământ, precum şi prin examene care se susţin în sesiunile stabilite, conform structurii anului universitar.

Art. 19

Pentru învăţământul liniar, sesiunile sunt:

Sesiunea I – iarnă, la sfârşitul semestrului I – pentru materiile parcurse în semestrul I;

Sesiune II – vară, la sfârşitul semestrului al II-lea pentru materiile parcurse în semestrul al II-lea. În sesiunea II nu se pot susţine examene organizate pentru un student la materii urmate în sesiunea I.

Sesiunea III – restanţe – între 1 şi 15 septembrie (pentru anii terminali, această sesiune se desfăşoară în prima săptămână după încheierea sesiunii a II-a);

Sesiunea IV – credite – între 15 şi 22 septembrie (pentru anii terminali, această sesiune se desfăşoară în prima săptămână după încheierea sesiunii a III-a).

Pentru măririle de notă examenele vor fi programate în perioada 5-15 septembrie.

Art. 20

(1) În sesiunile I şi II pot participa studenţii care îndeplinesc condiţiile de examen, stabilite prin regulamentul propriu fiecări discipline, aprobat de către Consiliul de Departament şi avizat de Consiliul Facultăţii (denumite în continuare condiţiile de examen).

(2) În sesiunea III pot participa studenţii care după sesiunile I şi II îndeplinesc condiţiile de examen şi nu au mai mult de 30 de credite restante. Studenţii cu 31 sau mai multe credite restante după sesiunile I şi II sunt declaraţi repetenţi.

(3) In sesiunea IV - pot participa studenţii care după sesiunea III îndeplinesc condiţiile de examen şi nu au mai mult de 12 credite restante. Studenţii cu 13 sau mai multe credite restante după sesiunea III sunt declaraţi repetenţi.

(4) Studenţii care au două repetenţii succesive sunt exmatriculaţi.

Art. 21

Pentru învăţamântul modular, examenele se susţin:

 • La sfârşitul fiecărui modul;
 • În sesiunile III şi IV.

Art. 22

Studenţii care, după sesiunea IV (învăţământ liniar sau modular) rămân cu credite restante, sunt declaraţi repetenţi. Dupa data de 30 septembrie nu se mai acceptă reexaminări.

Art. 23

(1) În cazul învăţământului cu desfăşurare liniară, studentul se poate prezenta, dacă îndeplinește condițiile (inclusiv cele prevăzute la art. 20 (2) şi (3)), la examen de cel mult 3 ori, dupa cum urmează:

 • prima prezentare în sesiunea care urmează desfăşurarii pregătirii (sesiunea I sau sesiunea II);
 • a doua prezentare în sesiunea de restanțe (sesiunea III);
 • a treia prezentare în sesiunea de credite (sesiunea IV).

(2) În cazul învăţământului care se desfăşoară modular, studentul se poate prezenta la examen dacă îndeplinește condițiile (inclusiv cele prevăzute la art. 20 (2) şi (3)) de cel mult 3 ori,  după cum urmează:

 • prima prezentare după modulul efectuat;
 • a doua prezentare în sesiunea de restante (sesiunea III);
 • a treia prezentare în sesiunea de credite (sesiunea IV).

(3) Neprezentarea la examen în data programată pentru grupa respectivă, duce la pierderea unei posibilităţi de a susţine examenul în sesiunea respectivă, diminuând, în consecinţă, numărul de prezentări posibile.

Art. 24

În Universitate pot susţine examene doar studenţii înmatriculaţi. Studenţii sunt acceptaţi la examen numai pe baza catalogului emis de decanat, catalog prin care se atestă oficial calitatea de student.

Art. 25

(1) La începerea anului universitar, fiecare disciplină trebuie să afişeze programa analitică, obiectivele cursului şi ale lucrărilor practice, tematica de examen, bibliografia de referinţă şi modalităţile de evaluare şi notare. Acestea rămân valabile pe tot parcursul anului universitar.

(2) Evaluarea cunoștințelor poate fi sub formă de examen, verificare pe parcurs, colocviu, etc. Notarea răspunsurilor studenţilor se face cu note de la 10 la 1, numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5.

(3) Calificativele mai mici de nota 5 antrenează repetarea examenului într-o sesiune viitoare, pentru proba/probele nepromovate. Nepromovarea etapelor premergatoare examenului final atrage neadmiterea studentului la examen.

Art. 26
(1) Regulile de predare şi examinare trebuie să fie cunoscute şi respectate de întreaga comunitate academică.

(2) Predarea cursurilor, suportul de curs şi evaluarea se vor desfăşura în limba română, respectiv, limba engleză pentru programele de studii cu predare în limba engleză, în anii de studii în care, conform contractului de studii, învăţământul se desfăşoară în limba străină.

(3)

 1. Modul de desfăşurare a examenului şi cerinţele specifice se aduc la cunoştinţa studenţilor de către titularul cursului în timpul primei şedinţe de curs.
  Forma de evaluare aferentă unei discipline va fi aprobată de către Consiliul Facultăţii, până la data de 15 septembrie şi poate fi formă scrisă, orală, probă practică sau altă modalitate de verificare a cunoştinţelor.
 2. Pentru fiecare materie, stabilirea tematicii de examen se face unitar de către titularii de curs şi şefii de disciplină şi aprobată de Consiliul de departament, în funcţie de programa analitică a cursului şi respectiv, a conţinutului stagiilor/ lucrărilor practice.
 3. Pentru materiile care sunt studiate la mai multe discipline în acelaşi an universitar, tematica de examen şi metodologia examenului trebuie să fie unitare.
  Uniformizarea tematicii şi metodologiei de examen este responsabilitatea directorilor de departament.
 4. În cazul în care studiul mai multor materii se finalizează cu o singură notă (examinare complexă):
  • este obligatoriu ca fiecare dintre materiile vizate să aibă pondere în examinare şi în nota finală; ponderea fiecărei materii în nota finală este proporţională cu volumul de materie predată (numărul orelor de pregătire);
  • şefii disciplinelor stabilesc de comun acord modul de desfăşurare a examenului.

(4) Studenţii au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a unei materii numai dacă au fost îndeplinite toate obligaţiile profesionale (proiecte, lucrări practice, referate, etc), precum şi de obligaţiile financiare (taxă de şcolarizare, taxă de examen, taxe de refaceri absenţe, etc.).

Art. 27

(1) Examenele teoretice se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două cadre didactice: cadrul didactic titular de curs sau o persoană delegată de către acesta şi cel puţin încă unul dintre cadrele didactice implicate în activitatea didactică la seria respectivă, în ziua şi locul stabilite, între orele 7:30 şi 20:00. Nu se admite depăşirea orei 20.00 pentru examinare, indiferent de modul de desfăşurare a acesteia.

(2) Înlocuirea examinatorilor se poate face la cererea justificată a acestora, cu aprobarea decanului.

Art. 28

În sesiunile I şi II  şi III, la învăţământul liniar, între două examinări succesive trebuie să se prevadă un interval de cel puţin două zile. Este exceptată de la această prevedere sesiunea IV – credite.

Art. 29
(1) Pentru sesiunile I şi II, ziua, ora şi locul susţinerii examenelor se stabilesc de către decanate la propunerea studenţilor, după consultarea cadrelor didactice, pe parcursul primei jumătăţi a semestrului/modulului, prin afişare la disciplină, înaintea începerii sesiunii de examene.

(2) Pentru sesiunea III, programarea examenelor se face până la terminarea sesiunii II şi va fi afişată la decanate/disciplină.

Art. 30

La materiile prevăzute cu un singur examen anual, după un semestru de predare, se pot organiza evaluări pe întreg parcursul anului, prin comun acord între şeful disciplinei şi studenţi.

Art. 31

Indiferent de forma de evaluare, examinarea studenţilor la o materie trebuie să fie uniformă, atât din punctul de vedere al dificultăţii, cât şi din cel al modalităţii de desfăşurare şi al numărului subiectelor chestionate.

Responsabilitatea de a asigura uniformitatea examinării revine şefului de disciplină (dacă în disciplină există mai mulţi titulari pentru acelaşi curs), respectiv directorului/directorilor de departament (dacă examenul se derulează la mai multe discipline care predau aceeaşi materie).

Art. 32

(1) Studenţii au obligaţia de a se prezenta la examen la ora şi locul stabilite conform programării.

(2) Acceptarea la examen se face numai după verificarea identităţii studentului pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate sau paşaport) şi pe baza carnetului de student vizat la zi de către secretariatul Facultăţii (sau cu adeverinţă temporară de la Decanat).

Art. 33

(1) În timpul examenului, studenţii nu au dreptul să aibă asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive electronice care să permită comunicarea interpersonală sau consultarea de date. Telefoanele mobile trebuie să fie închise la intrarea în sala de examen şi trebuie să rămână închise pe toată durata examenului.

(2) Genţile, hainele de exterior şi telefoanele mobile se depozitează în locurile precizate de către cadrul didactic supraveghetor şi nu lângă studenţi.

(3) Nerespectarea de către student a condiţiilor de desfăşurare a examenului atrage excluderea din examen.

Art. 34

(1) Pentru examenele scrise, studenţii sunt repartizaţi în sala de examen conform deciziei cadrelor didactice.

(2) Pentru examenul scris, studenţii trebuie să aibă asupra lor pix sau stilou şi toate rechizitele permise, necesare susţinerii examenului.

Art. 35

(1)  În timpul examinării, comunicarea între studenţi este interzisă. Orice solicitare sau întrebare poate fi adresată doar cu voce tare.

(2) Cadrele didactice care supraveghează examenele trebuie să aibă o atitudine care să descurajeze orice tentativă de fraudă, titularul cursului şi seful disciplinei fiind direct răspunzatori pentru acest aspect al disciplinei şi eticii academice.

(3) La părăsirea sălii, studenţii trebuie să predea lucrarea scrisă şi ciornele.

Art. 36

La examenele orale, se acordă studentului timp de gândire şi maximum 20 minute timp de răspuns.

Art. 37

Pentru orice tip de examen, ultimii 3 studenţi trebuie să rămână în sală până când se încheie examinarea tuturor studenţilor.

Art. 38

Pentru desfăşurarea examenelor în zilele de sâmbătă sau duminică, este necesar consensul dintre cadre didactice şi studenţi.

 

Promovarea examenului

Art. 39

Evaluarea la examen trebuie să fie obiectivă şi să caracterizeze performanţa profesională a studentului.

Art. 40

Rezultatele examenului oral se comunică studentului în aceeaşi zi şi sunt înscrise în catalog şi în carnetul de note, iar în cazul examenelor scrise, se comunică studenţilor în maximum 3 zile lucrătoare de la susţinere, prin afișare la sediul disciplinei.

Art. 41

(1) Studentul poate contesta rezultatul examinării în termen de o zi lucrătoare de la anunţarea rezultatelor, prin depunerea contestației scrise la secretariatul disciplinei.

(2) Contestaţia formulată de către un student poate privi doar propriile rezultate.

(3) Răspunsul la contestaţie se comunică în scris studentului, în maxim 2 zile lucrătoare, de la depunerea acesteia.

(4) Dacă se dovedeşte prin probe incontestabile că examinarea s-a desfăşurat neregulamentar sau că studentul a fost apreciat incorect, Decanul Facultăţii poate anula rezultatul examenului şi dispune o nouă examinare de către o comisie formată din trei cadre didactice de predare, cu respectarea procedurilor de examinare prevăzute la disciplina respectivă.

Art. 42

(1) Promovarea examenului implică şi acordarea numărului de credite prevăzute pentru disciplina respectivă.

(2) Lucrările scrise ale studenţilor reprezintă documente de uz intern ale disciplinei. Acestea se păstrează un an.

 

Examinarea pentru mărirea notei

Art. 43

Examinările pentru mărirea notei se desfăşoară cu aprobarea Decanului Facultăţii, cu respectarea următoarelor principii:

 1. Într-un an universitar nu pot fi susţinute mai mult de 3 examinări pentru mărirea notei;
 2. Examinările pentru mărirea notei se desfăşoară în perioada 5-15 septembrie;
 3. Pentru a putea solicita examinarea în vederea măririi notei, un student trebuie să nu aibă nici un credit restant (să fie integralist, după sesiunile I şi II).

Art. 44

Dacă nota obţinută la examinarea pentru mărirea notei este mai mică decât nota iniţială, în catalog/ registrul matricol  se va trece nota iniţială.

 

Răspundere şi sancţiuni

Art.  45

Substituirea de persoană la examen reprezintă fraudă, este interzisă şi se pedepseşte cu exmatricularea atât a studentului care a fost substituit cât şi a studentului care a substituit.

Art. 46

Tentativa de fraudă şi frauda la examen sunt pedepsite, indiferent de forma lor de comitere: comunicare directă, existenţa unor materiale scrise, dispozitive electronice de comunicare, substituţia de persoană, etc.

Art. 47

(1) Descoperirea asupra unui student, în timpul examenului, a unor dispozitive electronice capabile să mijlocească comunicarea sau consultarea de date este considerată tentativă de fraudă, chiar dacă dispozitivele respective nu au fost utilizate.

(2) Studenţii cu hipoacuzie şi care necesită utilizarea unor proteze auditive, trebuie să anunţe titularul de curs despre această stare de fapt cu cel puţin 72 ore înainte de susţinerea examenului și să prezinte documente medicale care să ateste necesitatea utilizării unei proteze auditive.

Art. 48

Studenţii surprinşi asupra faptei de tentativă de fraudă sau fraudă sunt eliminaţi din examen pe loc.

Art. 49

(1) Tentativa de fraudă sau frauda constatate sunt înregistrate într-un proces verbal, semnat de către toate cadrele didactice prezente şi de către autorii fraudei sau tentativei de fraudă. În caz de refuz al studenţilor de a semna, se menţionează acest fapt în procesul verbal.

(2) Procesul verbal este înaintat Decanatului în termen de 24 ore de la redactare sau în prima zi lucrătoare (pentru examenele desfăşurate vinerea sau la sfârşit de săptămână) pentru analiză și soluționare.

Art. 50

Înainte de a propune măsura de sancţionare, este obligatorie audierea atât a cadrului didactic constatator al faptei, cât şi a studentului implicat, de către o comisie desemnată de către conducerea Facultății.

Art. 51

Sancţiunile propuse de către comisia desemnată trebuie supuse spre aprobare Consiliului Facultăţii şi aduse la îndeplinire de către organele competente.

Art. 52

(1) Studenţii au dreptul de a sesiza încălcarea prezentului Regulament, de către cadrele didactice sau de către alţi studenţi.

(2) Dacă studenţii observă tentativa de fraudă sau frauda în timpul examenului, ei trebuie să sesizeze cadrele didactice pe loc.

 

CAPITOLUL VI - FRECVENŢA

Art. 53

Absenţele la lucrările practice/seminarii/stagii clinice, se refac astfel:

 1. Pâna la 10% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), nu este necesară refacerea acestora, dacă sunt motivate. Nu se percep taxe.
 2. Între 11-25% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), se refac toate absenţele, cu aprobarea şefului de disciplină, în perioada semestrului de pregătire sau a anului universitar, după caz.
 3. Peste 25% absenţe (numărul întreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire în minus), este necesară refacerea integrală a stagiului/lucrărilor practice/ seminariilor, cu aprobarea decanului, după avizul şefului de disciplină, în cursul anului.
 4. Refacerea absenţelor de peste 25% se poate face contra cost.

Art. 54

(1) Studentul este obligat să participe la toate formele de activitate prevăzute în Planul de învăţămînt. Absentarea nemotivată se consideră abatere de la disciplina universitară.

(2) Motivarea absenţelor se face, după caz, de către şeful de disciplină sau de către conducerea facultăţii, cu consultarea cadrului didactic titular de curs, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale înregistrată la secretariat, înaintată de student în termen de cel mult două săptămâni de la reluarea activităţii.

(3) Pentru motivarea absenţelor medicale care însumează mai mult de 14 zile consecutive este necesară prezentarea unui bilet de ieşire din spital sau a unei adeverinţe vizată de un şef de secție spitalicească, sau de o comisie medicală stabilită de conducerea universităţii.

(4) Motivările nedepuse la decanat în timpul sus menţionat nu sunt luate în considerare, iar absenţele aferente sunt considerate nemotivate.

Art. 55

Nerecuperarea absenţelor  efectuate la activitatea practică atrage după sine, automat, neadmiterea studentului la examen.

Art. 56

(1) Se pot accepta spre motivare absenţele determinate de următoarele împrejurări:

 1. pentru cazuri de boală dovedită cu acte medicale justificative. Nu vor fi luate în considerare decât actele medicale care stabilesc în mod cert cazurile de boală şi indică durata scutirii de frecvenţă. După rezolvare, cererea împreună cu actul medical se anexează la dosarul personal al studentului;
 2. pentru motive bine întemeiate, cu note justificative, care vor fi aduse la cunoştinţa decanatului în prima zi de reluare a activităţii;
 3. alte situaţii particulare: donare de sânge; participare la colective de cercetare în cadrul unor activităţi ale universităţii sau facultăţilor; manifestări ştiinţifice studenţeşti; activităţi de voluntariat; alte situaţii speciale, justificabile prin prisma intereselor universităţii, trebuie, de asemenea, motivate şi recuperate. Pentru motivarea acestor absenţe este necesară depunerea unei solicitări la decanatul facultăţii, înainte de efectuarea absenţei.

(2) Studenţii care absentează motivat îşi vor îndeplini obligaţiile şcolare până la încheierea activitatii la materia/materiile respective.

(3) Recuperarea acestor absenţe motivate se face fără achitarea de taxe.

Art. 57

Pentru situaţii excepţionale cauzate de evenimente personale (căsătorie, naştere, deces, etc.) studenţii pot beneficia de scutirea de activitate didactică pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare şi motivarea absenţelor corespunzătoare. Pentru aceasta motivare, studenţii vor prezenta o cerere către decanat, însoţită de documente justificative.

 

CAPITOLUL VII - PRELUNGIREA MEDICALĂ A ŞCOLARITĂŢII. CREDITELE ÎN AVANS.

Art. 58

(1) Solicitarea pentru prelungirea medicală a școlarității se face în urmatoarele situații: spitalizare pe o durată mai mare de 60 de zile calendaristice sau îngrijiri medicale pe o durată mai mare de 60 de zile calendaristice, dintre care spitalizare cel puţin 20 de zile consecutiv.

(2) Prelungirea medicală a şcolarităţii nu este considerată repetenţie, studentul urmând a fi reînscris, la cerere, în acelaşi an de studii. Studentul în astfel de situație beneficiază de dreptul de a primi bursă, în conformitate cu regulamentul de burse.

(3) În anul de prelungire medicală a şcolarităţii, studentul îşi păstrează calitatea de bugetar sau plătitor de taxe pe care a avut-o în ultimul an de şcolaritate normală.

Art. 59

(1) Solicitarea pentru prelungirea medicală a şcolarităţii se depune la secretariatul facultăţii în termen de 2 săptămâni de la încetarea perioadei de scutire medicală menţionată în certificatul medical şi nu mai târziu de data de 20 septembrie a anului în curs.

(2) Aprobarea prelungirii medicale a şcolarităţii se face de către Consiliul de Administrație, pe baza propunerii decanatelor.

Art. 60

(1) Prelungirea medicală a scolarităţii nu poate fi acordată 2 ani consecutiv.

(2) În situaţii exceptionale, Consiliul de Administrație poate aproba prelungirea suplimentară a şcolarităţii.

Art. 61

În anul de prelungire medicală a şcolarităţii, obligaţiile didactice ale studentului sunt limitate la disciplinele nepromovate și la disciplinele noi, în cazul schimbării planului de învățământ.

 

CAPITOLUL VIII - ÎNTRERUPEREA STUDIILOR. TRANSFERAREA. RETRAGEREA DE LA STUDII.

ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

Art. 62

(1) Consiliul  de Administrație poate aproba cererea de întrerupere a studiilor pentru o durată de maximum 2 ani în cursul întregii şcolarităţi.

(2) Examenele promovate până la data întreruperii şcolarităţii sunt recunoscute.

(3) Studenții repetenți sau cei care au obținut întrerupere temporară a studiilor au obligația să se înscrie în anul universitar următor în perioada stabilită de prezentul regulament, depășirea acestei perioade ducând la exmatricularea studenților respectivi, prin comunicarea deciziei de exmatriculare.

Art. 63

(1) Studenţii cu taxă au obligaţia de a achita taxa şcolară la zi, inclusiv taxa integrală aferentă lunii în care solicită întreruperea.

(2) Studenţii care întrerup studiile înainte de expirarea termenului pentru care au achitat taxa şcolară nu beneficiază de restituirea taxei achitate.

Art. 64

(1) Studenţii care au întrerupt studiile sunt obligaţi ca, la reluarea lor, să îndeplinească obligaţiile didactice rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor de învăţământ, prin parcurgerea materiilor nou introduse şi susţinerea examenelor de diferenţă.

(2) Studenţii care şi-au întrerupt studiile din alte motive decât cele medicale, la reluarea acestora, sunt înmatriculaţi în regim cu taxă, indiferent care era statutul lor (bugetar/taxă) în momentul întreruperii.

TRANSFERUL STUDENŢILOR

Art. 65

(1) Transferul studenţilor în cadrul Universităţii, de la o facultate la alta sau de la/la alte instituiţii de învăţământ cu profil identic sau apropiat, este posibil doar pentru studenţii integralişti. Transferul studenţilor pentru Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară este posibil pentru anii II, III şi IV, pentru Facultatea de Farmacie pentru anii II şi III iar pentru FMAM pentru anul II (la forma de învăţământ de 3 ani) şi respectiv pentru anii II şi III (la forma de învăţământ de 4 ani). Nu se admite transferul studenţilor pentru anul I precum şi pentru ultimul şi penultimul an de studiu la Facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie iar la FMAM pentru anul I şi ultimul an de studiu.

(2) Transferul se face doar la începutul anului universitar.

(3) În cursul anului universitar nu se acceptă transferuri.

Art. 66

Se pot transfera în Universitate, din alte instituţii de învăţământ, studenţii declaraţi promovaţi în anul universitar anterior, în conformitate cu normele de promovare ale anului universitar, aplicate în Universitate, aşa cum decurg ele din Regulament.

Art. 67

Studenţii care se transferă în Universitate de la o universitate autorizată achită taxa de şcolarizare pe toată perioada studiilor.

Art. 68 - se abrogă prin hotărârea Senatului nr. 7/14.11.2017.

Art. 69

(1) Depunerea cererilor de transfer se face înainte de începerea anului universitar, până cel mai târziu în data de 20 septembrie.

(2) Aprobarea transferului este condiţionată de achitarea tuturor datoriilor faţă de Universitate.

Art. 70

(1) La nivel de decanat, prin comisia de echivalare, se stabilesc pe baza analizei programelor analitice, examenele de diferenţă pe care studentul trebuie să le susţină în anul de studiu în care a fost înscris.

(2) - se abrogă prin hotărârea Senatului nr. 7/14.11.2017

RETRAGEREA DE LA STUDII

Art.71

(1) Studentul are dreptul de a solicita retragerea de la studii, printr-o cerere depusă la Decanatul facultăţii.

(2) Studentul care solicită retragerea de la studii are obligaţia de a achita taxele şcolare la zi până la data retragerii.

(3) Actele de la dosarul personal se eliberează numai în urma prezentării, la Decanat, a fişei de lichidare, completată şi semnată.

 

CAPITOLUL IX - ECHIVALAREA STUDIILOR

Art. 72

La finalizarea studiilor, toți absolvenții unei promoții trebuie să fi parcurs același Plan de Învățământ și să aibă Suplimente la Diploma de Licența identice din punct de vedere al materiilor obligatorii.

Art. 73

Reglementările de faţă se referă la echivalarea studiilor efectuate în alte instituţii de învăţământ medical de către studenţii care solicită înmatricularea într-un an universitar diferit de anul I şi anul terminal de studii.

Art. 74

Regulile de echivalare se aplică atât studenţilor străini care solicită înmatricularea cât şi studenţilor români care solicită transfer sau echivalare şi care au efectuat o parte a studiilor într-o altă instituţie de profil din România.

Art. 75

(1) Pot fi echivalate numai studiile absolvite în cadrul unor instituţii de învăţământ superior medico-farmaceutic.

(2) Pentru înmatricularea la medicină sau medicină dentară, nu se acceptă echivalarea unor studii efectuate în cadrul facultăţilor de biologie, chimie, medicină veterinară, asistenţi medicali, colegii medicale sau studii masterale, etc.

(3) Decanul, împreună cu Prodecanii Facultăţii, au libertatea şi responsabilitatea de a decide modalitatea de echivalare a studiilor în vederea înmatriculării la programele de studiu farmacie, asistenţă medicală, moaşe şi la programele reglementate general.

Art. 76 – se abrogă prin hotărârea Senatului nr. 2/13.04.2017

Art. 77

Pentru echivalarea studiilor este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:

(1) Conţinutul materiilor studiate (atestat prin programa analitică) şi durata materiilor studiate (atestată prin Planul de învăţământ) să corespundă cu programa si planul de învăţământ echivalent al Universităţii în proporţie de cel puţin 70%;

(2) Sunt luate în considerare doar materiile la care solicitantul a promovat examenele în instituţia de învăţământ unde şi-a efectuat studiile.

Art. 78

(1) Dosarele de solicitare a echivalării studiilor în vederea transferului şi /sau a înmatriculării într-un an de studiu, se depun la rectorat înainte de începerea anului universitar, cel târziu până în data de 20 septembrie.

(2) Pentru echivalarea studiilor, solicitantul prezintă în original documentele din dosarul de transfer.

(3) Toate documentele prin care se solicită echivalarea studiilor se depun o singură dată. Nu se acceptă completări ulterioare ale dosarelor.

Art. 79

(1) Evaluarea dosarelor pentru echivalarea studiilor este efectuată de către Comisia de echivalări a fiecarei facultăți.

(2) Evaluarea dosarului se face în termen de maximum 14 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

 

CAPITOLUL X - CLASIFICAREA STUDENŢILOR PE LOCURILE DE STUDIU BUGETATE ÎN FUNCŢIE DE PERFORMANŢELE ACESTORA  ÎN PROCESUL DIDACTIC

Art. 80

(1) Clasificarea studenţilor pe locurile de studiu bugetate în funcţie de performanţele acestora  în procesul didactic se efectuează anual.

(2) Reglementările de faţă se aplică tuturor facultăţilor din cadrul Universității.

Art. 81

(1) Repartizarea se referă la toate locurile bugetate ale fiecărui an de studii, în funcţie de numărul de locuri cu finanţare de la buget.

(2) Pentru un an de studiu, locurile bugetate sunt tratate unitar, fără defalcări pe serii.

(3) Repartizarea pe locuri bugetate se realizează pentru studenții care sunt înmatriculaţi în Universitate.

(4) Studenţii admişi pe loc bugetat ca olimpici, fără examen de admitere, îşi păstrează locul bugetat doar în primul an de studiu, după care intră în competiţia pentru obţinerea unui loc bugetat.

Art. 82

Studenţii înmatriculaţi în Universitate pe locuri speciale bugetate, pe cont propriu (valutar sau nu), cu taxă prin echivalare de studii, prin ordin sau scrisoare de acceptare a Ministerului Educaţiei Naţionale nu sunt subiectul prezentei hotărâri şi nu beneficiază de prevederile acesteia.

Art. 83

(1) Studenţii beneficiari ai unei burse de mobilităţi studenţeşti cu durata de un an îşi păstrează calitatea pe care o aveau (bugetat sau cu taxă) în anul anterior plecării la bursa de mobilităţi.

(2) Studenţii care beneficiază de bursă de mobilitate cu durata de un semestru se supun aceloraşi cerinţe ca şi studenţii care nu au beneficiat de bursă de mobilitate, dacă mobilitatea se efectuează în primul semestru al anului universitar şi îşi păstrează în anul următor mobilităţii calitatea (bugetat sau cu taxă) pe care o aveau înainte de plecarea în mobilitate, dacă mobilitatea se efectuează în semestrul al II-lea al anului universitar.

Art. 84

Standardul de performanţă utilizat pentru repartizarea locurilor bugetate într-un an universitar este situaţia şcolară a studenţilor la sfârşitul sesiunii de restanțe (sesiunea a III-a) a anului universitar precedent.

Art. 85

Media luată în considerare pentru repartizarea locurilor bugetate este media ponderată a notelor studentului, calculate dupa sesiunea de restanţe.

Art. 86

În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriul de departajare este reprezentat de media aritmetică a mediilor ponderate ale anilor precedenți; pentru anul II criteriul este reprezentat de media la concursul de admitere.

Art. 87

Clasificarea studenţilor în vederea repartizării locurilor bugetate este efectuată de către personalul secretariatelor fiecărui decanat, verificată de către reprezentanţii desemnaţi ai organizaţiilor de studenţi din fiecare facultate şi certificată, sub semnătură, de către decanul fiecărei facultăţi.

Art. 88

Clasificarea este anunţată şi afişată la Decanatul fiecărei facultăţi pana la 20 octombrie.

Art. 89

(1) Studenţii pot contesta clasificarea în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea acesteia.

(2) Contestaţia se depune în scris, la Decanat.

(3) Contestaţia poate viza doar propriile rezultate.Studentul expune motivele pentru care consideră clasificarea incorectă şi prezintă argumente şi dovezi în acest sens.

Art. 90
(1) Contestaţia este soluţionată de Decan şi de către Prodecanul desemnat cu activitatea didactica, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunere.

(2) Decizia asupra contestaţiei este definitivă.

 

Capitolul XI - RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 91

Pentru succese deosebite obţinute la învăţătură, în activitatea ştiinţifică sau pentru alte merite deosebite, studentul poate fi recompensat de către Consiliul de Administraţie prin:

 1. evidenţiere la nivelul anului de studiu, al facultăţii sau al universităţii;
 2. diploma de merit;
 3. premii anuale sau ocazionale;
 4. susţinere financiară din partea Universităţii sau scutire de la plata unor taxe;
 5. bursa de merit;
 6. burse speciale ale Universităţii.

Art. 92

Pentru încălcarea normelor de conduită universitară, studentului i se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. avertisment scris;
 2. sistarea bursei pe o perioadă de 30 – 90 zile;
 3. suspendarea sau retragerea dreptului la unele facilităţi de care beneficiază studentul (cazare în cămin, legitimaţie de transport, etc);
 4. exmatricularea.

Art. 93

(1) Tentativa de fraudă se sancţionează prin:

 1. eliminarea studentului de la examen;
 2. nepromovarea examenului;

(2) A doua tentativă de fraudă se sancţionează ca şi frauda.

Art. 94

Fraudarea examenelor, indiferent de forma în care se manifestă, dar cu excepţia substituţiei de persoană, se sancţionează după cum urmează:

(1)  la prima abatere, studentul:

 1. întrerupe şcolaritatea pentru anul universitar în curs;
 2. este înmatriculat cu taxă, în anul universitar următor celui în care a comis abaterea, indiferent de situaţia şcolară pe care o avea în momentul abaterii, cu recunoaşterea creditelor obţinute până în momentul săvârşirii fraudei;
 3. pierde definitiv dreptul la bursă şi la cazare în căminele universităţii;
 4. pierde definitiv dreptul de a beneficia de loc bugetat, pe toată durata şcolarizării in Universitate;

(2) la a doua abatere de acest gen, studentul este exmatriculat fără drept de reînscriere în Universitate.

Art. 95

Exmatricularea din Universitate este decisă de către Consiliul de Administraţie, la propunerea decanatelor şi se aplică:
(1) pentru încălcarea normelor de disciplină profesională: fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor prin substituire de persoana - exmatriculare fără drept de reînscriere în Universitate;
(2) pentru a doua abatere de fraudă/tentativă de fraudă - exmatriculare fără drept de reînscriere în Universitate;
(3) >pentru încălcarea gravă a normelor de convieţuire socială, în interiorul sau în afara universităţii - exmatriculare fără drept de reînscriere în Universitate;
(4) pentru neachitarea obligaţiilor financiare (taxe) faţă de Universitate, în termenele stabilite prin reglementările specifice – suspendarea calităţii de student;
(5) pentru abandonul şcolar – (prin abandon şcolar se înţelege absenţa completă a studentului de la activităţile didactice pe o durată de cel puţin 2 luni consecutive, fără a exista aprobarea decanatului facultăţii pentru aceasta) – încetarea calităţii de student cu posibilitate de reînscriere în termen de cel mult doi ani de la data încetării calității de student;
(6) depăsirea dublului duratei normale de şcolarizare la specializarea la care a fost înmatriculat – exmatriculare fără posibilitate de reînscriere în anul de studii din care a fost exmatriculat;

Art. 96

Contestaţiile la sancţiunile aplicate se adresează Senatului Universitar în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

 

CAPITOLUL  XII - DISPOZIŢII FINALE

Art. 97

(1) Prezentul Regulament, aprobat de către Senatul Universitar din data de 23.04.2013, intră în vigoare  începând cu anul universitar 2013-2014.

(2) Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toţi studenţii.

(3) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament se abrogă:

 1. Regulamentul didactic şi de activitate profesională a studenţilor;
 2. orice alte dispoziţii contrare din regulamentele Universităţii sau Hotărâri ale Senatului.

(4) Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face prin Hotărâre a Senatului Universităţii.

 

NOTĂ:

Completare privind limitarea dreptului de susţinere a examenelor de finalizare studii pentru licenţă şi master, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 1/30.01.2014:

 • Absolvenţii studiilor universitare de licenţă vor susţine examenul de finalizare a studiilor în maximum 5 ani de la finalizarea studiilor.
 • Absolvenţii studiilor de masterat vor susţine lucrarea de dizertaţie în termen de maximum 2 ani de la finalizarea studiilor.

NOTĂ 2:

 • Completarea art. 65 privind interzicerea transferului studenţilor în penultimul an de studiu (cu excepţia FMAM) – aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 2/08.04.2015;
 • Completarea art. 65 privind condiţionarea transferului numai pentru studenţii integralişti – aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 2/08.04.2015.
 • Completare art. 65 privind condiţionarea transferului numai pentru studenţi cu media ponderată minimă de 8,50/an de studiu – aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 3/28.04.2015.
 • Modificare art. 12, art. 67 şi art.81, privind taxa de școlarizare a studenţilor transferaţi – aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 9/15.09.2016.
 • Completare art. 62 cu alin. (3), privind obligativitatea înscrierii, la începutul anului universitar, a studenților repetenți sau care au întrerupt temporar studiile – aprobată prin Hotărîrea Senatului nr. 12/14.12.2016.
 • 76 a fost abrogat prin Hotărârea Senatului nr. 2/13.04.2017.
 • Completare art. 3 cu alin.(3), privind disciplina ”Educație fizică” - aprobată prin Hotărârea Senatului 5/13.09.2017.

NOTĂ 3:

 • 68 a fost abrogat prin Hotărârea Senatului nr. 7/14.11.2017.
 • Se modifică: art. 4, art. 7, art. 13, art. 16, art. 19, art. 22, art. 24, art. 29, art. 30, art. 40, art. 43, art. 53, art. 65, art. 70, art. 86, art. 95, prin Hotărârea Senatului nr. 7/14.11.2017.

NOTĂ 4:

 • Se modifică art. 44 din: ”registrul matricol” în ”catalog/registru matricol” conform Hotărârii Senatului din data de 26.09.2018
TOP