Regulament privind activitatea profesionala a studentilor

Detalierea articolelor

CAP. I - PREVEDERI GENERALE

 • Art. 1 Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile urmatoare:
  • a) Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile urmatoare;
  • b) Carta Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" din Bucuresti - Versiunea a IV-a (cu aviz de legalitate acordat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului la data de 22.03.2012)
   c) Alte acte normative
 • Art. 2 Prezentul Regulament defineste relatiile profesionale care guverneaza activitatea didactica, stabilite intre studentii programelor de studii universitare de licenta (denumiti in continuare studenti) si Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" din Bucuresti (denumita in continuare, Universitate)
  • (1) Domeniul de studii universitare de licenta este DOMENIUL SANATATE. Programele de studii universitare de licenta pe care le ofera Universitatea sunt:
   - 1. Specializari reglementate sectorial:
   -- a) Medicina - 6 ani de studii /360 unitati de credit (studii de licenta si masterat);
   -- b) Medicina Dentara - 6 ani de studii / 360 unitati de credit (studii de licenta si masterat);
   -- c) Farmacie - 5 ani de studii / 300 unitati de credit (studii de licenta si masterat);
   -- d) Moase si Asistenta Medicala - 4 ani de studii / 240 unitati de credit.
   - 2. Specializari reglementate general, cu durata de 3 ani de studii/180 unitati de credit:
   -- a) Balneofiziokinetoterapie;
   -- b) Laborator clinic;
   -- c) Tehnica dentara;
   -- d) Asistenta dentara;
   -- e) Asistenta de farmacie.
  • (2) Avand in vedere ca profesiile din domeniul medical, respectiv cele de medic, medic dentist si farmacist, sunt reglementate specific prin norme, recomandari sau bune practici la nivelul Uniunii Europene, in cadrul facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, ciclul I (studii de licenta) si ciclul II (studii de master) se efectueaza comasat, intr-un program unitar de studii universitare cu o durata de 5-6 ani, diplomele obtinute fiind echivalente si diplomei de master.
 • Art. 3
  • (1) Domeniul de studii universitare de licenta este DOMENIUL SANATATE. Programele de studii universitare de licenta pe care le ofera Universitatea sunt:
   - 1. Specializari reglementate sectorial:
   -- a) Medicina - 6 ani de studii /360 unitati de credit (studii de licenta si masterat);
   -- b) Medicina Dentara - 6 ani de studii / 360 unitati de credit (studii de licenta si masterat);
   -- c) Farmacie - 5 ani de studii / 300 unitati de credit (studii de licenta si masterat);
   -- d) Moase si Asistenta Medicala - 4 ani de studii / 240 unitati de credit.
   - 2. Specializari reglementate general, cu durata de 3 ani de studii/180 unitati de credit:
   -- a) Balneofiziokinetoterapie;
   -- b) Laborator clinic;
   -- c) Tehnica dentara;
   -- d) Asistenta dentara;
   -- e) Asistenta de farmacie.
  • (2) Avand in vedere ca profesiile din domeniul medical, respectiv cele de medic, medic dentist si farmacist, sunt reglementate specific prin norme, recomandari sau bune practici la nivelul Uniunii Europene, in cadrul facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, ciclul I (studii de licenta) si ciclul II (studii de master) se efectueaza comasat, intr-un program unitar de studii universitare cu o durata de 5-6 ani, diplomele obtinute fiind echivalente si diplomei de master.

CAP. II - STUDENTUL

 • Art. 4
  • (1) Calitatea de student al Universitatii o are persoana care indeplineste urmatoarele conditii: este admisa la studii, este inmatriculata definitiv la studii in conformitate cu prevederile legale si semneaza un Contract individual de studii cu Universitatea; in cazul studentilor admisi pe locuri cu taxa este obligatorie si achitarea taxei de scolarizare. Calitatea de student este atestata prin carnetul de student, care se vizeaza anual. Carnetul de student sta la baza legitimarii studentului pentru toate serviciile si activitatile din Universitate.
  • (2) Dobandirea calitatii de student se obtine in urmatoarele conditii:
   - a) in urma concursului de admitere, in conformitate cu regulamentul de admitere in Universitate;
   - b) prin transfer de la o alta institutie de invatamant superior;
   - c) prin reinmatriculare, in conditiile prezentului regulament. (studentii care obtin aprobarea de reinmatriculare vor pastra numarul matricol initial);
   - d) prin mobilitate, de la o alta institutie de invatamant superior, pentru o perioada de timp limitata;
   - e) prin dispozitii ale Ministerului Educatiei Nationale (MEN)
   - f) admiterea la studii prin evaluarea performantelor scolare si a realizarilor personale ale candidatilor
   - g) admiterea la studii a absolventilor unei alte facultati din domeniul ,,Sanatate", care se inscriu la a doua facultate.
  • (3) Incetarea calitatii de student are loc in urmatoarele situatii:
   - a) la absolvirea ciclului de studii;
   - b) prin retragere de la studii;
   - c) prin exmatriculare;
   - d) pe perioada intreruperii studiilor;
   - e) de la momentul expirarii termenului de plata a taxei pana la momentul achitarii, in acelasi an universitar;
   - f) prin nepromovarea anului I.
   Cand inceteaza calitatea de student, acesta (studentul) este obligat sa depuna la secretariatul facultatii carnetul de student, legitimatia de calatorie (daca este cazul), fisa de lichidare.

CAP. III - INMATRICULAREA. INSCRIEREA LA STUDII

 • Art. 5
  • (1) Inmatricularea se face prin decizie a Rectorului, la cererea studentului, dupa indeplinirea tuturor cerintelor legale, in baza propunerilor inaintate de catre decanii facultatilor. Dupa aprobarea cererii, fiecare student este inscris in Registrul Matricol sub un numar unic, valabil pentru intreaga sa scolarizare in facultatea respectiva. Odata cu inmatricularea in institutia de invatamant superior, studentul incheie un Contract individual de studii cu Rectorul, ca reprezentant legal al Universitatii.
  • (2) Pentru studentii cetateni straini, bursieri ai statului roman, inmatricularea se face pe baza Ordinului nominal emis de MEN, consecutiv aprobarii date de conducerea Universitatii.
  • (3) Pentru studentii cetateni straini care studiaza in regim cu taxa, inmatricularea provizorie se face in baza dispozitiei de inmatriculare provizorie emisa de Prorectoratul didactic, Departamentul studenti straini si a scrisorii MEN de acceptare la studii, unde este cazul. Inmatricularea definitiva a acestor studenti se face:
   - a) dupa recunoasterea si echivalarea studiilor liceale de catre MEN;
   - b) dupa verificarea si avizarea dosarului personal al studentului de catre MEN;
   - c) in baza ordinului MEN de inmatriculare definitiva
   - d) dupa promovarea examenului de competenta lingvistica
   - e) pe baza deciziei Rectorului.
  • (4) Dosarul complet al studentilor cetateni straini, intocmit la Biroul de studenti straini, este predat la decanat dupa verificarea si avizarea lui de catre MEN, dar nu mai tarziu de 1 noiembrie a anului universitar in curs.
  • (5) Inscrierea la studii a studentilor admisi prin concurs de evaluare a
   performantelor din dosarul personal se face in termen de maxim 15 zile de la inceperea anului universitar. Consiliul de Administratie poate decide, in situatii exceptionale, prelungirea acestui termen.
 • Art. 6
  • (1) La inscrierea in anul I, in registrul matricol, la nivelul secretariatelor facultatilor, studentului i se intocmeste dosarul personal, care trebuie sa contina:
   - a. Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia in original; pentru studentii de la taxa, inscrisi si la o alta universitate, se accepta si copie legalizata si adeverinta de la aceasta universitate, din care sa rezulte ca diploma de bacalaureat in original se afla la respectiva universitate;
   - b. Certificatul de nastere in copie legalizata
   - c. Contractul individual de studii de licenta
   - d. Fisa de inscriere, conform formularului tip
   - e. Dovada achitarii taxei (pentru studentii inscrisi la taxa, pentru studentii transferati, pentru absolventii de facultate in acelasi domeniu, inscrisi la a doua facultate)
   - f. Aprobarea transferului, situatia scolara pentru anii anteriori de la facultatea/universitatea de la care se transfera, programa analitica pentru aceste studii (in cazul studentilor transferati)
   - g. Aprobarea privind inscrierea la a doua facultate, diploma de licenta si suplimentul la diploma (copii legalizate) de la facultatea absolvita (pentru absoventi ai unei facultati in domeniul ,,Sanatate", la acelasi tip de reglementare a programului de studii (sectoriala, generala) cu acelasi numar de credite)
   - h. Acte medicale
   - i. Lucrarile scrise de la concursul de admitere (cu exceptiile corespunzatoare)
   - j. Alte acte (foto 3/4 cm, copie C.I., copie legitimatia de sedere, actele necesare pentru acordarea bursei, conform Regulamentului de burse, actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidentieri sau i s-au aplicat sanctiuni).
  • (2) Candidatii declarati admisi in anul I si neinscrisi in perioada stabilita de Consiliul de Administratie pierd dreptul de a fi inmatriculati.
 • Art 7
  • (1) Inscrierea studentului in anul II si urmatorii se face in primele 10 zile de la inceperea anului universitar (sau de la terminarea sesiunii de credite, pentru studentii in aceasta situatie), la cererea studentului aprobata de catre decan, pe baza promovarii anului universitar precedent si dupa completarea fisei de inscriere.
  • (2) Studentii romani care studiaza cu taxa, precum si cei straini care studiaza pe cont propriu valutar trebuie sa achite taxa de scolarizare, conform hotararii Consiliului de Administratie, aprobata de catre Senatul Universitar.
  • (3) Studentul declarat repetent va fi inscris, tot la cerere, in anul de studii pe care il repeta (exceptie: studentii din anul I, care vor fi exmatriculati).
 • Art. 8 La dosarul studentului, alaturi de fisa de inscriere completata se semneaza de catre student si o declaratie pe proprie raspundere ca acesta (studentul) a luat la cunostinta despre continutul prezentului Regulament si despre continutul Contractului individual de studii.
 • Art. 9
  • (1) Documentele studentilor pe perioada studiilor universitare de licenta sunt:
   - a) carnetul de student - eliberat de catre decanat;
   In carnetul de student se inscriu toate notele obtinute la examene sau la celelalte forme de verificare a cunostintelor (inclusiv cele nepromovate), pe care studentul este obligat sa le sustina in perioada scolarizarii sale, precum si mentiunile: promovat, repetent sau exmatriculat.
   - b) legitimatia de transport - eliberata de catre decanat, in conditiile legii;
   - c) legitimatia de biblioteca - eliberata, contra cost, de catre personalul bibliotecii;
   - d) documente necesare reglementarii sederii in Romania - pentru studentii
   straini - eliberate de catre Biroul studenti straini;
  • (2) In documentele studentilor nu sunt admise corecturi nejustificate, stersaturi si introduceri de date nereale. Aceste fapte constituie falsuri in acte publice si sunt pasibile de sanctionare, conform legilor in vigoare si prezentului Regulament.
  • (3) In cazul in care studentul pierde documentele de student, se elibereaza duplicat, dupa anuntarea in presa a pierderii respective, contra cost.
  • (4) In caz de transfer, intrerupere de studii sau exmatriculare, decanatul retrage aceste documente.
  • (5) Eliberarea actelor de studii din dosarul personal al studentului se face la cerere, prin incetarea contractului de studii, doar la prezentarea fisei de lichidare cu toate rubricile completate si semnate.

CAP. IV - CONTRACTUL INDIVIDUAL DE STUDII. TAXE

Activitatea profesionala

 • Art. 10
  • (1) Contractul individual de studii, semnat de catre student este conditie obligatorie pentru inscrierea la studii.
  • (2) Contractul individual de studii cuprinde drepturile si obligatiile studentului;
  • (3) Contractul individual de studii stabileste obligatiile financiare ale studentului;
  • (4) In cazul anularii sau rezilierii Contractului individual de studii, precum si la incetarea si finalizarea studiilor, studentul are obligatia de a parcurge procedura de lichidare a obligatiilor/datoriilor fata de Universitate.
 • Art. 11 Taxele de studiu sunt propuse de catre Consiliul de Administratie si aprobate de Senatul Universitar. Modalitatile de plata sunt prevazute in Contractul individual de studii
 • Art. 12 Modalitatea de finantare a studiilor, respectiv buget sau in regim cu taxa se stabileste anual, prin clasificare, in functie de performantele obtinute in anul anterior si exprimate in media ponderata. Exceptie de la aceasta clasificare fac studentii care mai au de sustinut examene in sesiunea de credite, studentii transferati care sunt inmatriculati in regim cu taxa (pentru anul de transfer, indiferent de media cu care s-au transferat) si cei care au mai beneficiat de finantare de la buget in cadrul unui alt program de studii universitare de licenta.

CAP. V - EVALUAREA PERFORMANTELOR. EXAMINAREA.

 • Art. 13  Promovarea anului universitar necesita obtinerea celor 60 de credite alocate unui an de studiu pana, cel mai tarziu, la data de 15 octombrie a noului an universitar.
 • Art. 14 In Universitate, activitatea profesionala a studentului se desfasoara sub forma de: cursuri, lucrari practice, seminarii, stagii clinice, studiu individual, tutorat /consultatii, cercuri stiintifice, etc.
 • Art. 15
  Programul de activitate teoretica si practica trebuie realizat integral de catre fiecare student.
 • Art. 16
  In Planul de invatamant sunt cuprinse materii obligatorii, materii optionale si facultative. Creditele aferente materiilor optionale pot fi atribuite prin alegerea, frecventarea si promovarea unei materii optionale anual, cu exceptia promotiilor 2014 si 2015 de la Facultatea de Medicina.
 • Art. 17 Modalitatea de desfasurare a activitatii didactice este urmatoarea:
  • a) invatamant liniar
  • b) invatamant modular (la Facultatea de Medicina, pentru anumite discipline clinice).
 • Art. 18 Verificarea pregatirii studentului se face pe intregul parcurs al studiilor, in cadrul seminariilor, al lucrarilor practice si al altor forme de activitate prevazute in Planurile de Invatamant, precum si prin examene care se sustin in sesiunile stabilite, conform structurii anului universitar.
 • Art. 19 Pentru invatamantul liniar, sesiunile sunt:
  • Sesiunea I - iarna, la sfarsitul semestrului I - pentru materiile parcurse in semestrul I;
  • Sesiune II - vara, la sfarsitul semestrului al II-lea pentru materiile parcurse in semestrul al II-lea. In sesiunea II nu se pot sustine examene organizate pentru un student la materii urmate in sesiunea I.
  • Sesiunea III - restante - intre 1 si 25 septembrie (pentru anii terminali, aceasta sesiune se desfasoara in prima saptamana dupa incheierea sesiunii a II-a);
  • Sesiunea IV - credite - intre 1 si 15 octombrie (pentru anii terminali, aceasta sesiune se desfasoara in prima saptamana dupa incheierea sesiunii a III-a).
 • Art. 20
  • (1) In sesiunile I si II pot participa studentii care indeplinesc conditiile de examen,
   stabilite prin regulamentul propriu fiecari discipline, aprobat de catre Consiliul de Departament si avizat de Consiliul Facultatii (denumite in continuare conditiile de examen).
  • (2) In sesiunea III pot participa studentii care dupa sesiunile I si II indeplinesc
   conditiile de examen si nu au mai mult de 30 de credite restante. Studentii cu 31 sau mai multe credite restante dupa sesiunile I si II sunt declarati repetenti.
  • (3) In sesiunea IV - pot participa studentii care dupa sesiunea III indeplinesc
   conditiile de examen si nu au mai mult de 12 credite restante. Studentii cu 13 sau mai multe credite restante dupa sesiunea III sunt declarati repetenti.
  • (4) Studentii care au doua repetentii succesive sunt exmatriculati.
 • Art. 21 Pentru invatamantul modular, examenele se sustin:
  • - La sfarsitul fiecarui modul
  • - In sesiunile III si IV
 • Art. 22 Studentii care, dupa sesiunea IV (invatamant liniar sau modular) raman cu credite restante, sunt declarati repetenti. Dupa data de 15 octombrie nu se mai accepta reexaminari.
 • Art. 23
  • (1) In cazul invatamantului cu desfasurare liniara, studentul se poate prezenta, daca indeplineste conditiile (inclusiv cele prevazute la art. 20 (2) si(3)), la examen de cel mult 3 dupa cum urmeaza:
   - prima prezentare in sesiunea care urmeaza desfasurarii pregatirii (sesiunea I sau sesiunea II);
   - a doua prezentare in sesiunea de restante (sesiunea III)
   - a treia prezentare in sesiunea de credite.(sesiunea IV)
  • (2) In cazul invatamantului care se desfasoara modular, studentul se poate prezenta la examen daca indeplineste conditiile (inclusiv cele prevazute la art. 20 (2) si(3)) de cel mult 3 ori, dupa cum urmeaza:
   - prezentare dupa modulul efectuat,
   - a doua prezentare in sesiunea de restante (sesiunea III)
   - a treia prezentare in sesiunea de credite.(sesiunea IV)
  • (3) Neprezentarea la examen in data programata pentru grupa respectiva, duce la pierderea unei posibilitati de a sustine examenul in sesiunea respectiva, diminuand, in consecinta, numarul de prezentari posibile.
 • Art. 24 In Universitate pot sustine examene doar studentii inmatriculati. Studentii sunt acceptati la examen numai pe baza catalogului emis de decanat, catalog prin care se atesta oficial calitatea de student si indeplinirea la zi a obligatiilor financiare.
 • Art. 25
  • (1) La inceperea anului universitar, fiecare disciplina trebuie sa afiseze programa analitica, obiectivele cursului si ale lucrarilor practice, tematica de examen, bibliografia de referinta si modalitatile de evaluare si notare. Acestea raman valabile pe tot parcursul anului universitar.
  • (2) Evaluarea cunostintelor poate fi sub forma de examen, verificare pe parcurs, colocviu, etc. Notarea raspunsurilor studentilor se face cu note de la 10 la 1, numere intregi, nota minima de promovare fiind 5.
  • (3) Calificativele mai mici de nota 5 antreneaza repetarea examenului intr-o sesiune viitoare, pentru proba/probele nepromovate. Nepromovarea etapelor premergatoare examenului final atrage neadmiterea studentului la examen.
 • Art. 26
  • (1) Regulile de predare si examinare trebuie sa fie cunoscute si respectate de intreaga comunitate academica.
  • (2) Predarea cursurilor, suportul de curs si evaluarea se vor desfasura in limba romana, respectiv,, limba engleza pentru programele de studii cu predare in aceste limbi, in anii de studii in care, conform contractului de studii, invatamantul se desfasoara in limba straina.
  • (3)
   - a. Modul de desfasurare a examenului si cerintele specifice se aduc la cunostinta studentilor de catre titularul cursului in timpul primei sedinte de curs.
   Forma de evaluare aferenta unei discipline va fi aprobata de catre Consiliul Facultatii, pana la data de 15 septembrie si poate fi forma scrisa, orala, proba practica sau alta modalitate de verificare a cunostintelor.
   - b. Pentru fiecare materie, stabilirea tematicii de examen se face unitar de catre
   titularii de curs si sefii de disciplina si aprobata de Consiliul de departament, in functie de programa analitica a cursului si respectiv, a continutului stagiilor/ lucrarilor practice.
   - c. Pentru materiile care sunt studiate la mai multe discipline in acelasi an universitar, tematica de examen si metodologia examenului trebuie sa fie unitare.
   Uniformizarea tematicii si metodologiei de examen este responsabilitatea directorilor de departament.
   - d. In cazul in care studiul mai multor materii se finalizeaza cu o singura nota (examinare complexa):
   -- este obligatoriu ca fiecare dintre materiile vizate sa aiba pondere in examinare si in nota finala; ponderea fiecarei materii in nota finala este proportionala cu volumul de materie predata (numarul orelor de pregatire).
   -- sefii disciplinelor stabilesc de comun acord modul de desfasurare a examenului;
  • (4) Studentii au dreptul sa se prezinte la evaluarea finala a unei materii numai daca au fost indeplinite toate obligatiile profesionale (proiecte, lucrari practice, referate, etc), precum si de obligatiile financiare (taxa de scolarizare, taxa de examen, taxe de refaceri absente, etc.)
 • Art. 27
  • (1) Examenele teoretice se desfasoara in prezenta a cel putin doua cadre didactice: cadrul didactic titular de curs sau o persoana delegata de catre acesta si cel putin inca unul dintre cadrele didactice implicate in activitatea didactica la seria respectiva, in ziua si locul stabilite, intre orele 7:30 si 20:00. Nu se admite depasirea orei 20.00 pentru examinare, indiferent de modul de desfasurare a acesteia.
  • (2) Inlocuirea examinatorilor se poate face la cererea justificata a acestora, cu aprobarea decanului.
 • Art. 28 In sesiunile I si II si III, la invatamantul liniar, intre doua examinari succesive trebuie sa se prevada un interval de cel putin doua zile. Este exceptata de la aceasta prevedere sesiunea IV - credite.
 • Art. 29
  • (1) Pentru sesiunile I si II, ziua, ora si locul sustinerii examenelor se stabilesc de
   catre decanate la propunerea studentilor, dupa consultarea cadrelor didactice, pe parcursul primei jumatati a semestrului / modulului, prin afisare la secretariat, inaintea inceperii sesiunii de examene.
   (2) Pentru sesiunea III, programarea examenelor se face pana la terminarea
   sesiunii II si va fi afisata la decanate.
 • Art. 30 La materiile prevazute cu un singur examen anual, dupa un semestru de predare, se pot organiza examene partiale, prin comun acord intre seful disciplinei si studenti. Programarea probei partiale se va aproba de catre decanat. Prezentarea studentilor la proba partiala este facultativa. Cunostintele verificate prin probele partiale nu vor mai fi cerute la examenul final. Notele acordate la probele partiale vor fi trecute in carnetul de student, precum si in cataloage provizorii. Luand in calcul aprecierea facuta la proba partiala, examinatorii vor trece in catalogul definitiv numai nota finala rezultata din media celor doua note.. Daca la examenul final, studentul nu a obtinut nota de promovare, el este obligat sa se prezinte din nou la examen pentru partea din materie la care nu a obtinut nota de promovare. Probele partiale se pot sustine in prima decada a fiecarui semestru.
 • Art. 31 Indiferent de forma de evaluare, examinarea studentilor la o materie trebuie sa fie uniforma, atat din punctul de vedere al dificultatii, cat si din cel al modalitatii de desfasurare si al numarului subiectelor chestionate.
  Responsabilitatea de a asigura uniformitatea examinarii revine sefului de disciplina (daca in disciplina exista mai multi titulari pentru acelasi curs), respectiv directorului/directorilor de departament (daca examenul se deruleaza la mai multe discipline care predau aceeasi materie).
 • Art. 32
  • (1) Studentii au obligatia de a se prezenta la examen la ora si locul stabilite
   conform programarii.
   (2) Acceptarea la examen se face numai dupa verificarea identitatii studentului pe
   baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate sau pasaport) si pe baza carnetului de student vizat la zi de catre secretariatul Facultatii (sau cu adeverinta temporara de la Decanat).
 • Art. 33
  • (1) In timpul examenului, studentii nu au dreptul sa aiba asupra lor telefoane
   mobile sau alte dispozitive electronice care sa permita comunicarea interpersonala sau consultarea de date. Telefoanele mobile trebuie sa fie inchise la intrarea in sala de examen si trebuie sa ramana inchise pe toata durata examenului.
   (2) Gentile, hainele de exterior si telefoanele mobile se depoziteaza in locurile
   precizate de catre cadrul didactic supraveghetor si nu langa studenti.
   (3) Nerespectarea de catre student a conditiilor de desfasurare a examenului
   atrage excluderea din examen.
 • Art. 34
  • (1) Pentru examenele scrise, studentii sunt repartizati in sala de examen conform deciziei cadrelor didactice.
  • (2) Pentru examenul scris, studentii trebuie sa aiba asupra lor pix sau stilou si toate rechizitele permise, necesare sustinerii examenului.
 • Art. 35
  • (1) In timpul examinarii, comunicarea intre studenti este interzisa. Orice solicitare sau intrebare poate fi adresata doar cu voce tare.
  • (2) Cadrele didactice care supravegheaza examenele trebuie sa aiba o atitudine care sa descurajeze orice tentativa de frauda, titularul cursului si seful disciplinei fiind direct raspunzatori pentru acest aspect al disciplinei si eticii academice.
  • (3) La parasirea salii, studentii trebuie sa predea lucrarea scrisa si ciornele.
 • Art .36 La examenele orale, se acorda studentului timp de gandire si maximum 20 minute timp de raspuns.
 • Art. 37 Pentru orice tip de examen, ultimii 3 studenti trebuie sa ramana in sala pana cand se incheie examinarea tuturor studentilor.
 • Art. 38 Pentru desfasurarea examenelor in zilele de sambata sau duminica, este necesar consensul dintre cadre didactice si studenti.

Promovarea examenului

 • Art. 39 Evaluarea la examen trebuie sa fie obiectiva si sa caracterizeze performanta profesionala a studentului.
 • Art. 40 Rezultatele examenului oral se comunica studentului in aceeasi zi si sunt inscrise in catalog si in carnetul de note, iar in cazul examenelor scrise, se comunica studentilor in maximum 3 zile lucratoare de la sustinere.
 • Art. 41
  • (1) Studentul poate contesta rezultatul examinarii in termen de o zi lucratoare de la anuntarea rezultatelor, prin depunerea contestatiei scrise la secretariatul disciplinei.
  • (2) Contestatia formulata de catre un student poate privi doar propriile rezultate.
  • (3) Raspunsul la contestatie se comunica in scris studentului, in maxim 2 zile lucratoare, de la depunerea acesteia.
  • (4) Daca se dovedeste prin probe incontestabile ca examinarea s-a desfasurat neregulamentar sau ca studentul a fost apreciat incorect, Decanul Facultatii poate anula rezultatul examenului si dispune o noua examinare de catre o comisie formata din trei cadre didactice de predare, cu respectarea procedurilor de examinare prevazute la disciplina respectiva.
 • Art. 42
  • (1) Promovarea examenului implica si acordarea numarului de credite prevazute pentru disciplina respectiva.
  • (2) Lucrarile scrise ale studentilor reprezinta documente de uz intern ale disciplinei. Acestea se pastreaza un an.

Reexaminarea pentru marirea notei

 • Art. 43 Reexaminarile pentru marirea notei se desfasoara cu aprobarea Decanului Facultatii, cu respectarea urmatoarelor principii:
  • (1) intr-un an universitar nu pot fi sustinute mai mult de 3 reexaminari pentru marirea notei;
  • (2) reexaminarile pentru marirea notei se desfasoara in perioada 15-25 septembrie
  • (3) pentru a putea solicita reexaminarea in vederea maririi notei, un student trebuie sa nu aiba nici un credit restant (sa fie integralist, dupa sesiunile I si II).
 • Art. 44 Daca nota obtinuta la reexaminarea pentru marirea notei este mai mica decat nota initiala, in registrul matricol se va trece nota initiala.
 • Art. 45 Substituirea de persoana la examen reprezinta frauda, este interzisa si se pedepseste cu exmatricularea atat a studentului care a fost substituit cat si a studentului care a substituit.
 • Art. 46 Tentativa de frauda si frauda la examen sunt pedepsite, indiferent de forma lor de comitere: comunicare directa, existenta unor materiale scrise, dispozitive electronice de comunicare, substitutia de persoana etc.
 • Art. 47
  • (1) Descoperirea asupra unui student, in timpul examenului, a unor dispozitive electronice capabile sa mijloceasca comunicarea sau consultarea de date este considerata tentativa de frauda, chiar daca dispozitivele respective nu au fost utilizate.
  • (2) Studentii cu hipoacuzie si care necesita utilizarea unor proteze auditive, trebuie sa anunte titularul de curs despre aceasta stare de fapt cu cel putin 72 ore inainte de sustinerea examenului si sa prezinte documente medicale care sa ateste necesitatea utilizarii unei proteze auditive.
 • Art. 48 Studentii surprinsi asupra faptei de tentativa de frauda sau frauda sunt eliminati din examen pe loc.
 • Art. 49
  • (1) Tentativa de frauda sau frauda constatate sunt inregistrate intr-un proces verbal, semnat de catre toate cadrele didactice prezente si de catre autorii fraudei sau tentativei de frauda. In caz de refuz al studentilor de a semna, se mentioneaza acest fapt in procesul verbal.
  • (2) Procesul verbal este inaintat Decanatului in termen de 24 ore de la redactare sau in prima zi lucratoare (pentru examenele desfasurate vinerea sau la sfarsit de saptamana) pentru analiza si solutionare.
 • Art. 50 Inainte de a propune masura de sanctionare, este obligatorie audierea atat a cadrului didactic constatator al faptei, cat si a studentului implicat, de catre o comisie desemnata de catre conducerea Facultatii.
 • Art. 51
  Sanctiunile propuse de catre comisia desemnata trebuie supuse spre aprobare Consiliului Facultatii si aduse la indeplinire de catre organele competente.
 • Art. 52
  • (1) Studentii au dreptul de a sesiza incalcarea prezentului Regulament, de catre cadrele didactice sau de catre alti studenti.
  • (2) Daca studentii observa tentativa de frauda sau frauda in timpul examenului, ei trebuie sa sesizeze cadrele didactice pe loc

CAPITOLUL VI - FRECVENTA

 • Art. 53 Absentele la lucrarile practice/seminarii/stagii clinice, se refac astfel:
  • a) Pana la 10% absente (numarul intreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire in minus), nu este necesara refacerea acestora, daca sunt motivate. Nu se percep taxe.
  • b) Intre 11-25% absente (numarul intreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire in
   minus), se refac toate absentele, cu aprobarea sefului de disciplina, in perioada semestrului de pregatire sau a anului universitar, dupa caz.
  • c) Peste 25% absente (numarul intreg dinaintea virgulei, deci prin rotunjire in
   minus), este necesara refacerea integrala a stagiului/lucrarilor practice/ seminariilor, cu aprobarea decanului, dupa avizul sefului de disciplina, in cursul anului.
  • d) Refacerea absentelor de peste 25% se face contra cost.
 • Art. 54
  • (1) Studentul este obligat sa participe la toate formele de activitate prevazute
   in Planul de invatamint. Absentarea nemotivata se considera abatere de la disciplina universitara.
  • (2) Motivarea absentelor se face, dupa caz, de catre seful de disciplina sau de
   catre conducerea facultatii, cu consultarea cadrului didactic titular de curs, pe baza actelor justificative si a cererii individuale inregistrata la secretariat, inaintata de student in termen de cel mult doua saptamani de la reluarea activitatii.
  • (3) Pentru motivarea absentelor medicale care insumeaza mai mult de 14 zile
   consecutive este necesara prezentarea unui bilet de iesire din spital sau a unei adeverinte vizata de un sef de sectie spitaliceasca, sau de o comisie medicala stabilita de conducerea universitatii.
  • (4) Motivarile nedepuse la decanat in timpul sus mentionat nu sunt luate in
   considerare, iar absentele aferente sunt considerate nemotivate.
 • Art. 55 Nerecuperarea absentelor efectuate la activitatea practica atrage dupa sine, automat, neadmiterea studentului la examen.
 • Art. 56
  • (1) Se pot accepta spre motivare absentele determinate de urmatoarele
   imprejurari:
   - a) pentru cazuri de boala dovedita cu acte medicale justificative. Nu vor fi luate in considerare decat actele medicale care stabilesc in mod cert cazurile de boala si indica durata scutirii de frecventa. Dupa rezolvare, cererea impreuna cu actul medical se anexeaza la dosarul personal al studentului.
   - b) pentru motive bine intemeiate, cu note justificative, care vor fi aduse la cunostinta decanatului in prima zi de reluare a activitatii.
   - c) alte situatii particulare: donare de sange; participare la colective de cercetare in cadrul unor activitati ale universitatii sau facultatilor; manifestari stiintifice studentesti; activitati de voluntariat; alte situatii speciale, justificabile prin prisma intereselor universitatii, trebuie, de asemenea, motivate si recuperate. Pentru motivarea acestor absente este necesara depunerea unei solicitari la decanatul facultatii, inainte de efectuarea absentei.
  • (2) Studentii care absenteaza motivat isi vor indeplini obligatiile scolare pana la
   incheierea activitatii la materia/materiile respective.
  • (3) Recuperarea acestor absente motivate se face fara achitarea de taxe.
 • Art. 57 Pentru situatii exceptionale cauzate de evenimente personale (casatorie, nastere, deces, etc.) studentii pot beneficia de scutirea de activitate didactica pentru o perioada de maximum 5 zile lucratoare si motivarea absentelor corespunzatoare. Pentru aceasta motivare, studentii vor prezenta o cerere catre decanat, insotita de documente justificative.

CAP. VII - PRELUNGIREA MEDICALA A SCOLARITATII. CREDITELE IN AVANS.

 • Art. 58
  • (1) Solicitarea pentru prelungirea medicala a scolaritatii se face in urmatoarele situatii: spitalizare pe o durata mai mare de 60 de zile calendaristice sau ingrijiri medicale pe o durata mai mare de 60 de zile calendaristice, dintre care spitalizare cel putin 20 de zile consecutiv,
  • (2)Prelungirea medicala a scolaritatii nu este considerata repetentie, studentul urmand a fi reinscris, la cerere, in acelasi an de studii. Studentul in astfel de situatie beneficiaza de dreptul de a primi bursa, in conformitate cu regulamentul de burse.
  • (3) In anul de prelungire medicala a scolaritatii, studentul isi pastreaza calitatea de bugetar sau platitor de taxe pe care a avut-o in ultimul an de scolaritate normala.
 • Art. 59
  • (1) Solicitarea pentru prelungirea medicala a scolaritatii se depune la secretariatul facultatii in termen de 2 saptamani de la incetarea perioadei de scutire medicala mentionata in certificatul medical si nu mai tarziu de data de 20 septembrie a anului in curs.
   (2) Aprobarea prelungirii medicale a scolaritatii se face de catre Consiliul de Administratie, pe baza propunerii decanatelor.
 • Art. 60
  • (1) Prelungirea medicala a scolaritatii nu poate fi acordata 2 ani consecutiv
  • (2) In situatii exceptionale, Consiliul de Administratie poate aproba prelungirea suplimentara a scolaritatii.
 • Art. 61 In anul de prelungire medicala a scolaritatii, obligatiile didactice ale studentului sunt limitate la disciplinele nepromovate si la disciplinele noi, in cazul schimbarii planului de invatamant.

CAPITOLUL VIII INTRERUPEREA STUDIILOR. TRANSFERAREA. RETRAGEREA DE LA STUDII.

Intreruperea studiilor

 • Art. 62
  • (1) Consiliul de Administratie poate aproba cererea de intrerupere a studiilor pentru o durata de maximum 2 ani in cursul intregii scolaritati.
  • (2) Examenele promovate pana la data intreruperii scolaritatii sunt recunoscute.
 • Art. 63
  • (1) Studentii cu taxa au obligatia de a achita taxa scolara la zi, inclusiv taxa integrala aferenta lunii in care solicita intreruperea.
  • (2) Studentii care intrerup studiile inainte de expirarea termenului pentru care au achitat taxa scolara nu beneficiaza de restituirea taxei achitate.
 • Art. 64
  • (1) Studentii care au intrerupt studiile sunt obligati ca, la reluarea lor, sa indeplineasca obligatiile didactice rezultate in urma modificarii, intre timp, a planurilor de invatamant, prin parcurgerea materiilor nou introduse si sustinerea examenelor de diferenta.
  • (2) Studentii care si-au intrerupt studiile din alte motive decat cele medicale, la reluarea acestora, sunt inmatriculati in regim cu taxa, indiferent care era statutul lor (bugetar / taxa) in momentul intreruperii.

Transferul studentilor

 • Art. 65
  • (1) Transferul studentilor in cadrul Universitatii, de la o facultate la alta sau de la/la alte instituitii de invatamant cu profil identic sau apropiat, este posibil doar pentru studentii integralisti cu media ponderala minima de 8,50/an de studiu. Transferul studentilor pentru Facultatile de Medicina si Medicina Dentara este posibil pentru anii II, III si IV, pentru Facultatea de Farmacie pentru anii II si III iar pentru FMAM pentru anul II (la forma de invatamant de 3 ani) si respectiv pentru anii II si III (la forma de invatamant de 4 ani). Nu se admite transferul studentilor pentru anul I precum si pentru ultimul si penultimul an de studiu la Facultatile de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie iar la FMAM pentru anul I si ultimul an de studiu.
  • (2) Transferul se face doar la inceputul anului universitar.
  • (3) In cursul anului universitar nu se accepta transferuri.
 • Art. 66 Se pot transfera in Universitate, din alte institutii de invatamant, studentii declarati promovati in anul universitar anterior, in conformitate cu normele de promovare ale anului universitar, aplicate in Universitate, asa cum decurg ele din Regulament.
 • Art. 67 Studentii care se transfera in Universitate de la o universitate autorizata achita taxa de scolarizare pe toata perioada studiilor.
 • Art. 68 Taxa de transfer este prevazuta la Anexa ,,Taxe Scolare.
 • Art. 69
  • (1) Depunerea cererilor de transfer se face inainte de inceperea anului universitar,
   pana cel mai tarziu in data de 20 septembrie.
  • (2) Aprobarea transferului este conditionata de achitarea tuturor datoriilor fata de
   Universitate.
 • Art. 70
  • (1) Decanatul, stabileste pe baza analizei programelor analitice, examenele de diferenta pe care studentul trebuie sa le sustina in anul de studiu in care a fost inscris.
  • (2) Taxa aferenta examenelor de diferenta este prevazuta la Anexa ,,Taxe Scolare".

Retragerea de la studii

 • Art.71
  • (1) Studentul are dreptul de a solicita retragerea de la studii, printr-o cerere depusa la Decanatul facultatii.
  • (2) Studentul care solicita retragerea de la studii are obligatia de a achita taxele scolare la zi pana la data retragerii.
  • (3) Actele de la dosarul personal se elibereaza numai in urma prezentarii, la Decanat, a fisei de lichidare, completata si semnata.
 • Art. 72 La finalizarea studiilor, toti absolventii unei promotii trebuie sa fi parcurs acelasi Plan de Invatamant si sa aiba Suplimente la Diploma de Licenta identice din punct de vedere al materiilor obligatorii.
 • Art. 73 Reglementarile de fata se refera la echivalarea studiilor efectuate in alte institutii de invatamant medical de catre studentii care solicita inmatricularea intr-un an universitar diferit de anul I si anul terminal de studii.
 • Art. 74 Regulile de echivalare se aplica atat studentilor straini care solicita inmatricularea cat si studentilor romani care solicita transfer sau echivalare si care au efectuat o parte a studiilor intr-o alta institutie de profil din Romania.
 • Art. 75
  • (1) Pot fi echivalate numai studiile absolvite in cadrul unor institutii de invatamant superior medico-farmaceutic.
  • (2) Pentru inmatricularea la medicina sau medicina dentara, nu se accepta echivalarea unor studii efectuate in cadrul facultatilor de biologie, chimie, medicina veterinara, asistenti medicali, colegii medicale sau studii masterale, etc.
  • (3) Decanul, impreuna cu Prodecanii Facultatii, au libertatea si responsabilitatea de a decide modalitatea de echivalare a studiilor in vederea inmatricularii la programele de studiu farmacie, asistenta medicala, moase si la programele reglementate general.
 • Art. 76
  • (1) Vechimea studiilor care se echivaleaza nu poate sa depaseasca de doua ori durata normala a programului de studii la care este inmatriculat studentul.
  • (2) Nu se echivaleaza studiile a caror vechime este mai mare de 6 ani de la data promovarii lor.
 • Art. 77 Pentru echivalarea studiilor este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:
  • (1) Continutul materiilor studiate (atestat prin programa analitica) si durata materiilor studiate (atestata prin Planul de invatamant) sa corespunda cu programa si planul de invatamant echivalent al Universitatii in proportie de cel putin 70% ;
  • (2) Sunt luate in considerare doar materiile la care solicitantul a promovat examenele in institutia de invatamant unde si-a efectuat studiile.
 • Art. 78
  • (1) Dosarele de solicitare a echivalarii studiilor in vederea transferului si /sau a
   inmatricularii intr-un an de studiu, se depun la rectorat inainte de inceperea
   anului universitar, cel tarziu pana in data de 20 septembrie.
  • (2) Pentru echivalarea studiilor, solicitantul prezinta in original documentele
   din dosarul de transfer.
  • (3) Toate documentele prin care se solicita echivalarea studiilor se depun o
   singura data. Nu se accepta completari ulterioare ale dosarelor.
 • Art. 79
  • (1) Evaluarea dosarelor pentru echivalarea studiilor este efectuata de catre
   Comisia de echivalari a fiecarei facultati.
  • (2) Evaluarea dosarului se face in termen de maximum 14 zile lucratoare de la
   data primirii acestuia.

CAP. X - CLASIFICAREA STUDENTILOR PE LOCURILE DE STUDIU BUGETATE IN FUNCTIE DE PERFORMANTELE ACESTORA IN PROCESUL DIDACTIC

 • Art. 80
  • (1) Clasificarea studentilor pe locurile de studiu bugetate in functie de
   performantele acestora in procesul didactic se efectueaza anual.
  • (2) Reglementarile de fata se aplica tuturor facultatilor din cadrul Universitatii.
 • Art.81
  • (1) Repartizarea se refera la toate locurile bugetate ale fiecarui an de studii, in functie de numarul de locuri cu finantare de la buget.
  • (2) Pentru un an de studiu, locurile bugetate sunt tratate unitar, fara defalcari pe serii.
  • (3) Repartizarea pe locuri bugetate se realizeaza pentru studentii care sunt inmatriculati in Universitate precum si pentru studentii acceptati prin transfer (in urmatorul an, dupa anul de transfer) de la o alta institutie de invatamant superior cu programe de licenta medico-farmaceutice acreditate, din Romania, in conformitate cu art 68, pct.1 si 2.
  • (4) Studentii admisi pe loc bugetat ca olimpici, fara examen de admitere, isi pastreaza locul bugetat doar in primul an de studiu, dupa care intra in competitia pentru obtinerea unui loc bugetat.
 • Art.82 Studentii inmatriculati in Universitate pe locuri speciale bugetate, pe cont propriu (valutar sau nu), cu taxa prin echivalare de studii, prin ordin sau scrisoare de acceptare a Ministerului Educatiei Nationale nu sunt subiectul prezentei hotarari si nu beneficiaza de prevederile acesteia.
 • Art. 83
  • (1) Studentii beneficiari ai unei burse de mobilitati studentesti cu durata de un an
   isi pastreaza calitatea pe care o aveau (bugetat sau cu taxa) in anul anterior plecarii la bursa de mobilitati.
  • (2) Studentii care beneficiaza de bursa de mobilitate cu durata de un semestru se
   supun acelorasi cerinte ca si studentii care nu au beneficiat de bursa de mobilitate, daca mobilitatea se efectueaza in primul semestru al anului universitar si isi pastreaza in anul urmator mobilitatii calitatea (bugetat sau cu taxa) pe care o aveau inainte de plecarea in mobilitate, daca mobilitatea se efectueaza in semestrul al II-lea al anului universitar.
 • Art. 84 Standardul de performanta utilizat pentru repartizarea locurilor bugetate intr-un an universitar este situatia scolara a studentilor la sfarsitul sesiunii restante (sesiunea a III-a) a anului universitar precedent.
 • Art. 85 Media luata in considerare pentru repartizarea locurilor bugetate este media ponderata a notelor studentului, calculate dupa sesiunea de restante.
 • Art. 86 In caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare sunt notele de la materiile anului respectiv, in ordinea descrescatoare a numarului de credite alocate.
 • Art. 87 Clasificarea studentilor in vederea repartizarii locurilor bugetate este efectuata de catre personalul secretariatelor fiecarui decanat, verificata de catre reprezentantii desemnati ai organizatiilor de studenti din fiecare facultate si certificata, sub semnatura, de catre decanul fiecarei facultati.
 • Art. 88 Clasificarea este anuntata si afisata la Decanatul fiecarei facultati pana la 20 octombrie.
 • Art. 89
  • (1) Studentii pot contesta clasificarea in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea
   acesteia.
  • (2) Contestatia se depune in scris, la Decanat.
  • (3) Contestatia poate viza doar propriile rezultate. Studentul expune motivele
   pentru care considera clasificarea incorecta si prezinta argumente si dovezi in acest sens.
 • Art. 90
  • (1) Contestatia este solutionata de Decan si de catre Prodecanul desemnat cu activitatea didactica, in termen de 5 zile lucratoare de la depunere.
  • (2) Decizia asupra contestatiei este definitiva.

Cap. XI -  RECOMPENSE SI SANCTIUNI

 • Art. 91 Pentru succese deosebite obtinute la invatatura, in activitatea stiintifica sau pentru alte merite deosebite, studentul poate fi recompensat de catre Consiliul de Administratie prin:
  • (1) evidentiere la nivelul anului de studiu, al facultatii sau al universitatii;
  • (2) diploma de merit;
  • (3) premii anuale sau ocazionale;
  • (4) sustinere financiara din partea Universitatii sau scutire de la plata unor taxe;
  • (5) bursa de merit;
  • (6) burse speciale ale Universitatii.
 • Art. 92 Pentru incalcarea normelor de conduita universitara, studentului i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
  • (1) avertisment scris;
  • (2) sistarea bursei pe o perioada de 30 - 90 zile;
  • (3) suspendarea sau retragerea dreptului la unele facilitati de care beneficiaza studentul (cazare in camin, legitimatie de transport, etc);
  • (4) exmatricularea.
 • Art. 93
  • (1) Tentativa de frauda se sanctioneaza prin:
   - a) eliminarea studentului de la examen,
   - b) nepromovarea examenului
  • (2) A doua tentativa de frauda se sanctioneaza ca si frauda.
 • Art. 94 Fraudarea examenelor, indiferent de forma in care se manifesta, dar cu exceptia substitutiei de persoana, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  • (1) la prima abatere, studentul:
   - a) intrerupe scolaritatea pentru anul universitar in curs;
   - b) este inmatriculat cu taxa, in anul universitar urmator celui in care a comis abaterea, indiferent de situatia scolara pe care o avea in momentul abaterii, cu recunoasterea creditelor obtinute pana in momentul savarsirii fraudei;
   - c) pierde definitiv dreptul la bursa si la cazare in caminele universitatii.
   - d) pierde definitiv dreptul de a beneficia de loc bugetat, pe toata durata scolarizarii in Universitate;
  • (2) la a doua abatere de acest gen, studentul este exmatriculat fara drept de reinscriere in Universitate.
 • Art. 95 Exmatricularea din Universitate este decisa de catre Consiliul de Administratie, la propunerea decanatelor si se aplica:
  • (1) pentru incalcarea normelor de disciplina profesionala: fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor prin substituire de persoana - exmatriculare fara drept de reinscriere in Universitate;
  • (2) pentru a doua abatere de frauda / tentativa de frauda, - exmatriculare fara drept de reinscriere in Universitate;
  • (3) pentru incalcarea grava a normelor de convietuire sociala, in interiorul sau in afara universitatii - exmatriculare fara drept de reinscriere in Universitate;
  • (4) pentru neachitarea obligatiilor financiare (taxe) fata de Universitate, in termenele stabilite prin reglementarile specifice - pierderea temporara a calitatii de student, cu posibilitate de reinscriere in termen de cel mult doi ani de la acea data;
  • (5) pentru abandonul scolar - (Prin abandon scolar se intelege absenta completa a studentului de la activitatile didactice pe o durata de cel putin 2 luni consecutive, fara a exista aprobarea decanatului facultatii pentru aceasta) - incetarea calitatii de student cu posibilitate de reinscriere in termen de cel mult doi ani de la data exmatricularii;
  • (6) depasirea dublului duratei normale de scolarizare la specializarea la care a fost inmatriculat - exmatriculare fara posibilitate de reinscriere in anul de studii din care a fost exmatriculat;
 • Art. 96 Contestatiile la sanctiunile aplicate se adreseaza Senatului Universitar in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea sanctiunii.

CAP. XII - DISPOZITII FINALE

 • Art. 97
  • (1) Prezentul Regulament, aprobat de catre Senatul Universitar din data de 23.04.2013, intra in vigoare incepand cu anul universitar 2013-2014.
  • (2) Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti studentii
  • (3) Odata cu intrarea in vigoare a prezentului Regulament se abroga:
   - a) Regulamentul didactic si de activitate profesionala a studentilor;
   - b) orice alte dispozitii contrare din regulamentele Universitatii sau Hotarari ale Senatului.
  • (4) Modificarea si completarea prezentului Regulament se face prin Hotarare a Senatului Universitatii.
   NOTA:
   Completare privind limitarea dreptului de sustinere a examenelor de finalizare studii pentru licenta si master, aprobata prin Hotararea Senatului nr. 1/30.01.2014:
   - Absolventii studiilor universitare de licenta vor sustine examenul de finalizare a studiilor in maximum 5 ani de la finalizarea studiilor.
   - Absolventii studiilor de masterat vor sustine lucrarea de dizertatie in termen de maximum 2 ani de la finalizarea studiilor.
   NOTA 2:
   - Completarea art. 65 privind interzicerea transferului studentilor in penultimul an de studiu (cu exceptia FMAM) - aprobata prin Hotararea Senatului nr. 2/08.04.2015;
   - Completarea art. 65 privind conditionarea transferului numai pentru studentii integralisti - aprobata prin Hotararea Senatului nr. 2/08.04.2015.
   - Completare art. 65 privind conditionarea transferului numai pentru studenti cu media ponderala minima de 8,50/an de studio - aprobata prin Hotararea Senatului nr. 3/28.04.2015.
   - Modificare art. 67 privind taxa de scolarizare a studentilor transferati- aprobata prin Hotararea Senatului nr. 9/15.09.2016.
TOP
X