Facultatea de Moase si Asistenta Medicala

Galerie Video

Scurt istoric al Facultăţii de Moașe și Asistență Medicală

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a fost înfiinţată în anul 2005, prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, devenind cea de a patra facultate a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, alături de tradiţionalele Facultăţi de Medicină, Medicină Dentară şi, respectiv, Farmacie.

În prezent, în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală sunt acreditate patru specializări: Moaşe (4 ani), Asistenţă medicală generală (4 ani), Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani) şi Tehnică dentară (3 ani), iar alte cinci specializări sunt autorizate provizoriu: Asistenţă de farmacie, Asistenţă dentară, Audiologie şi protezare auditivă, Laborator clinic şi Radiologie şi imagistică (fiecare de 3 ani). Pentru toate specializările Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, forma de învăţământ este cu frecvenţă, iar absolvenţii dobândesc diplomă de licenţă (diplomă de studii superioare) în urma absolvirii cursurilor şi promovării examenului de licenţă.

Menţionăm şi faptul că profesiile de moaşă, respectiv asistent medical generalist (cu patru ani de studii), sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene, beneficiind de recunoaşterea automată a diplomei de licenţă dobândită la UMF „Carol Davila” în toate ţările membre UE, conform prevederilor Directivei europene nr. 2005/36/CE.

De la înfiinţare, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală a înmatriculat studenţi, în fiecare an universitar, prin concurs de admitere.
Având în vedere atât tradiţia Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi renumele internaţional de care se bucură, calitatea cadrelor didactice şi a condiţiilor de pregătire a studenţilor, cât şi adresabilitatea crescută către specializările oferite de către Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, avem convingerea că această facultate a universităţii noastre se va dezvolta în continuare, în acord cu prevederile legislaţiei naţionale, cartei universitare, reglementărilor curriculare europene şi cu cerinţele pieţei muncii.

Strâmbu Victor Dan Eugen

Prof. Univ. Dr.

DECAN

E-mail:

CV

Chivu Răzvan Daniel

Conf. Univ. Dr.

PRODECAN CU PROBLEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTER / COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

E-mail:

Burlibașa Mihai

Conf. Univ. Dr.

PRODECAN CU PROBLEME CU CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ / STRATEGIA INSTITUȚIONALĂ ȘI EVALUARE ACADEMICĂ ȘI CALITATE

E-mail:

Medar Cosmin

Șef Lucrări Dr.

PRODECAN CU PROBLEME STUDENȚEȘTI / PROBLEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTUNIVERSITAR

E-mail:

Program managerial pentru funcţia de decan

Viziune

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este cea mai mare instituţie de învăţământ superior şi cercetare de profil din România, bucurându-se atât de o tradiţie considerabilă, cât şi de o foarte bună reputaţie pe plan naţional şi european. Alături de facultăţile cu lungă tradiţie din structura universităţii – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie – , Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, înfiinţată în urmă cu câţiva ani, trebuie să devină o componentă de prestigiu a U.M.F. „Carol Davila”, recunoscută în plan naţional şi internaţional.

Misiune

Alături de profesiile de medic, medic dentist şi farmacist, şi profesiile de asistent medical şi moaşă reprezintă profesii reglementate la nivelul Uniunii Europene, ceea ce presupune recunoaşterea automată în spaţiul comunitar a calificărilor obţinute în România. În acest context, se impune dobândirea şi menţinerea unui nivel de performanţă în plan naţional şi internaţional pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală din cadrul universităţii noastre, prin furnizarea unor programe de formare cu o calitate comparabilă celor oferite de către instituţiile similare din celelalte ţări europene.

Situaţia  actuală

În prezent, în structura Universităţii de Medicină şi Famacie „Carol Davila” din Bucureşti, aprobată prin Hotararea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, cu modificările şi completările ulterioare, se regăsesc patru facultăţi:

 • Facultatea de Medicină
 • Facultatea de Medicină Dentară
 • Facultatea de Farmacie
 • Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (F.M.A.M.), înfiinţată relativ recent, poate şcolariza studenţi la un număr de 4 specializări:

 1. Moaşe – 240 credite de studii (4 ani)
 2. Asistenţă medicală generală – 240 credite de studii (4 ani)
 3. Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 180 credite de studii (3 ani)
 4. Tehnică dentară – 180 credite de studii (3 ani)

Dintre aceste specializări, primele patru sunt acreditate, iar celelalte cinci funcţionează în baza autorizaţiei provizorii.

Din punct de vedere al structurii organizatorice a facultăţii, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală nu este încă structurată în departamente, respectiv discipline distincte, activitatea didactică fiind asigurată de către cadrele didactice ale celorlalte facultăţi, în ale căror norme se regăsesc şi activităţile de formare a studenţilor care urmează cursurile F.M.A.M.

Obiective  pentru  perioada 2012 – 2016

Pornind de la situaţia actuală a Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, pentru realizarea misiunii propuse consider că, pe parcursul acestui mandat, trebuie realizate următoarele obiective:

 1. Definirea şi implementarea structurii organizatorice a Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, incluzând departamentele şi disciplinele distincte, statele de funcţii didactice şi auxiliare, precum şi structurile administrative.
 1. Dezvoltarea activităţii didactice

– Îmbunătăţirea activităţii didactice prin :

 • analiza, revizuirea şi actualizarea programelor analitice în concordanţă cu cele europene, pentru un învăţământ centrat pe nevoile studentului şi cerinţele pieţii muncii;
 • evaluarea calităţii curriculelor de către comisii formate din cadre didactice, cercetători, reprezentanţi ai echipelor manageriale la nivel de facultate şi eliminarea suprapunerilor curriculare prin înlăturarea acelor teme ce se regăsesc predate la mai multe discipline şi diferiţi ani de studiu;
 • utilizarea de tehnici moderne de predare şi prezentare a noţiunilor teoretice, adoptând o formă interactivă pentru consolidarea elementelor practice şi a tehnicilor de învăţământ pentru adulţi;
 • actul didactic de predare în sprijinul studentului, motivând pregătirea individuală  prin introducerea  unor teme propuse de studenţi;
 • diversificarea şi modernizarea metodelor de evaluare a studenţilor prin:
  • promovarea „spiritului de echipă” în rândul studenţilor;
  • precizarea la începutul anului universitar a condiţiilor de desfăşurare a cursurilor, activităţilor  practice, evaluărilor în concordanţă cu carta universităţii şi regulamentele pentru studenţi;
 • accentuarea laturii practice a pregătirii studenţilor;

– Asigurarea unor condiţii pentru rămânerea absolvenţilor în ţară, fie prin parteneriate cu mediul privat al serviciilor de sănătate, dezvoltarea unei culturi organizaţionale care să asigure un climat prielnic de integrare şi construire a carierei;

– Asigurarea unei baze materiale moderne la nivel de discipline/departamente  prin resurse de la buget, resurse proprii, activităţi de autofinanţare, astfel încât studenţii să beneficieze de condiţii optime necesare desfăşurării activităţii didactice.

 1. Iniţierea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică:
 • Înfiinţarea unei structuri la nivel de facultate care să se ocupe de coordonarea cercetării ştiinţifice, consultanţă tehnică şi financiară atât pentru iniţierea proiectelor, cât şi pentru implementarea lor;
 • Stabilirea de obiective de cercetare pentru fiecare departament în parte şi identificarea de teme de cercetare interdisciplinare;
 • Susţinerea publicării rezultatelor obţinute, în reviste ştiinţifice de specialitate indexate în baze de date recunoscute internaţional;
 • Identificarea surselor de finanţare naţionale şi internaţionale şi participarea la programe/granturi naţionale şi internaţionale de cercetare, cum ar fi Programul-Cadru 7 al Uniunii Europene, Programul Comunitar de Sănătate Publică 2012-2016;
 • Dotarea laboratoarelor şi centrelor de cercetare, complementar cu dotările obţinute din alte proiecte pentru susţinerea cercetării ştiinţifice;
 • Susţinerea organizării de manifestări ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde etc.), cu participarea organizaţiilor profesionale naţionale şi internaţionale.
 1. Dezvoltarea resurselor umane:
 • Atingerea gradului optim de ocupare a posturilor în facultate cu cadre didactice titulare (70%);
 • Atragerea tinerilor absolvenţi spre cariera didactică, facilitându-le accesul la programe de master şi doctorat;
 • Susţinerea cadrelor didactice, a cercetătorilor şi doctoranzilor pentru efectuarea de stagii de pregătire în străinătate;
 • Susţinerea activităţilor de formare şi dezvoltare personală, inclusiv a stagiului de pedagogie medicală, a cadrelor didactice ale facultăţii.
 1. Dezvoltarea bazei materiale:
 • Construirea şi dotarea unui sediu adecvat pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală;
 • Asigurarea cu tehnică de calcul a tuturor disciplinelor în scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţilor din cadrul acestora şi a comunicării cu structurile administrative şi de conducere;
 • Asigurarea cu materiale necesare, consumabile şi reactivi a laboratoarelor.
 1. Îmbunătăţirea activităţii de management, mai ales organizatoric şi informaţional:
 • Promovarea imaginii Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, cu accent pe calitatea cadrelor didactice şi reuşita profesională a absolvenţilor facultăţii;
 • Realizarea unui ghid detaliat de prezentare a facultăţii, pentru informarea potenţialilor candidaţi la admitere;
 • Atribuirea de responsabilităţi precise fiecărui angajat din administraţia facultăţii prin revizuirea fişelor fiecărui post;
 • Stabilirea de termene şi responsabilităţi pentru fiecare activitate specifică precum şi a modului de supraveghere şi evaluare;
 • Optimizarea comunicării cu disciplinele şi departamentele prin folosirea mijloacelor electronice de transmitere a informaţiei.

FACULTATEA DE MOASE SI ASISTENTA MEDICALA
DEPARTAMENT DIRECTOR DEPARTAMENT
Departament Discipline Fundamentale Prof. Univ. Dr. Caruntu Constantin
Departament Discipline Specifice Prof. Univ. Dr. Armean Petru

Contact Facultatea de Moase si Asistenta Medicala

Nr. telefon: 021.317.23.27

TOP