Directia GENERALA SECRETARIAT UNIVERSITATE

Structura

Descriere
Seviciul Acte Studii desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare activitatile de gestionare, completare si eliberare a actelor de studii emise de catre Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti.
Acorda relatii si asistenta celor interesati, inclusiv telefonic.

Activitati generale

 • eliberarea diplomelor de:
  • a. licenta;
  • b. doctor;
  • c. absolvire;
  • d. master.
 • eliberarea foilor matricole / suplimentelor la diploma;
 • eliberarea Programelor analitice;
 • eliberarea adeverintelor de:
  • a. autentificare diploma pentru Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
  • b. confirmare studii pentru Ministerul Sanatatii;
  • c. diverse (la cererea absolventilor);
 • eliberarea duplicatelor la:
  • a. diploma (de licenta, doctor, absolvire, master);
  • b. foaia matricola / suplimentul la diploma;
  • c. diploma de doctor;

 

Persoana de contact

Descriere
Asigura vizibilitatea informatiilor de interes public, gestioneaza canalele de comunicatii cu profesorii, studentii-doctoranzi, M.E.N.C.S. si efectueaza toate lucrarile necesare bunului mers al activitatii.

Activitati generale

 • ADMITERE
  • gestionarea la nivelul secretariatului Scolii Doctorale a intregului proces de admitere la studiile doctorale;
  • centralizarea solicitarilor depuse de conducatorul de doctorat;
  • publicarea pe site-ul universitatii a metodologiei, calendarului si taxelor de admitere;
  • inscrierea pentru sustinerea examenului de admitere;
  • afisarea rezultatelor;
  • inmatricularea studentilor-doctoranzi;
  • semnarea contractului.
 • SCOLARITATEA STUDENTULUI DOCTORAND
  • gestionarea pe toata perioada de studii a studentului-doctorand.
 • SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT
  • gestionarea la nivelul secretariatului Scolii Doctorale a intregului proces de sustinere a tezelor de doctorat;
  • verificarea dosarului;
  • presustinerea in cadrul departamentului/disciplinei conducatorului de doctorat;
  • verificarea tezei de doctorat in programul de similitudini omologat de M.E.N.C.S.;
  • emiterea deciziei de numire a membrilor comisiei de sustinere publica;
  • fixarea datei de sustinere publica;
  • urcarea pe platforma si trimiterea tezelor de doctorat la M.E.N.C.S. pentru intrarea in procedura de evaluare la nivelul CNATDCU;
  • emiterea diplomei dupa venirea ordinului de la M.E.N.C.S.
 • TEZA DE ABILITARE
  • suport in gestionarea organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare.
 • RASPUNDE SOLICITARILOR M.E.N.C.S. referitoare la evidenta studentilor doctoranzi romani, straini pe ani universitari si evidenta conducatorilor de doctorat, la zi.

CONTACT SECRETARIAT ŞCOALĂ DOCTORALĂ

TELEFON: 021/3180722

 1. ȘEF LUCRĂRI DR. FLORENTINA GHERGHICEANU – SECRETAR ŞEF ŞCOALA DOCTORALĂ : INTERIOR 115
 2. AURA BUNCEANU
 3. LAURA CÂRSTOCEA
 4. MARIA NAHUP
 5. GABRIEL BABA
 6. IORDACHE IOANA
 7. GACHE NICOLETA CARMEN

Program cu publicul: LUNI – JOI , 12.00 – 15.00

Obiective

SERVICIUL STUDENȚI STRĂINI se ocupă cu înscrierea la studii de licență și specializare postuniversitară (rezidențiat) a cetățenilor străini.

Atribuții

 • Propune Consiliului de Administrație / Senatului cuantumul taxelor de școlarizare și perioadele de înscriere la studii a studenților străini;
 • Transmite, spre aprobare Consiliului de Administrație / Senatului perioadele de înscriere la studii a studenților străini;
 • Evaluează dosarele studenților străini, conform reglementărilor legale în vigoare și comunică M.E.N.C.S. - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, și Centrului Național de Echivalare și Recunoașterea a Diplomelor lista peroanelor propuse pentru eliberarea Scrisorii de acceptare le studii respectiv Atestatul pentru recunoașterea studiilor, documente pe baza cărora se poate face înscrierea la studii de licență;
 • Supune aprobării conducerii universității propunerile privind încetarea calității de student pentru neplata taxelor școlare, abandonarea studiilor și comunică, în scris, Decanatelor, Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Social și altor servicii interesate, hotărârea conducerii universității pentru a fi operate în evidențe și luarea măsurilor legale;
 • Supune aprobării conducerii universității cererile de întrerupere temporară sau definitivă a studiilor, prelungirea școlarității pe motive medicale și comunică, în scris, decanatelor, Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Social hotărârea conducerii universității pentru a fi operată în evidențe și luarea măsurilor legale;
 • Supune aprobării conducerii universității situația studenților stăaini declarați repetenți după sesiunea de restanțe, pentru a hotări măsurile legale, care vor fi comunicate decanatelor, Direcției Financiar Contabile și Direcției Social pentru operarea în evidențe și luarea măsurilor legale (sistări de burse; continuarea studiilor pe cont propriu valutar, dacă doresc; scoaterea din procesul de învățământ, din evidențele contabile și din cămine, etc.);
 • Eliberează studenților, dacă au taxele achitate, adeverințe (formulare) solicitate de autoritățile din țările de origine sau Ambasadele acestor țări, altor instituții;
 • Efectuează formalitățile de acordare a vizelor de ședere în România prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (I.G.I.);
 • Efectuează diverse statistici solicitate de M.E.N.C.S., I.G.I. (Pașapoarte), alte instituții ale statului;
 • Efectuează toate operațiile de înscriere, încasare a taxelor de studii, încetare și, eventual, redobândirea calității de student;
 • Oferă relații publicului privind înscrierea la studii a cetățenilor străini, taxele de școlarizare, acte de studii necesare, etc.;
 • Efectuează formalitățile pentru detașarea rezidenților la diverse spitale în vederea efectuării stagiilor prevăzute în ,,Curriculum de pregătire";
 • Răspunde scrisorilor trimise de instituțiile publice, Ambasade, etc;
 • Depune la dosarele medicilor străini acte necesare înscrierii;
 • Întocmește adeverințele pentru medicii străini ce participă la rezidențiat (pentru autoritățile române, autoritățile din țara de origine, Ambasade, etc.);
 • Eliberează la finalizarea cursurilor postuniversitare de rezidențiat, anterior înscrierii la examenul de specialist, dovezi privind achitarea tuturor taxelor de școlarizare (pentru medicii ce participă la rezidențiat - pe cont propriu valutar);
 • Propune Consiliului de Administrație / Senatului universității cuantumul taxelor de școlarizare și perioadele de înscriere la studii a medicilor rezidenți.

Persoana de contact

Programul de lucru cu publicul la Rectorat - Birou Studenți Străini (din București, Str. Dionisie lupu, Nr. 37 Sectorul 1) este de Luni până Joi între orele 12.30 - 15.00.

Informații utile pentru studenții străini care doresc să aplice on-line pentru permis de ședere (viza) de la I.G.I

Obiective
In cadrul proceselor de implementare si derulare a proiectelor cu finantare europeana in care Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti are calitatea de beneficiar/partener, Biroul pentru Managementul si Implementarea Proiectelor Finantate din Fonduri Structurale indeplineste rolul de suport si asistenta in relatia dintre echipele de management ale proiectelor si UMFCD.

Atributii
Personalul BMIPFFS are ca responsabilitate gestionarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile prin:

 • Gestioneaza proiectele de tip Program Operational derulate in UMFCD;
 • Monitorizeaza cererile de finantare depuse pentru obtinerea unei finantari in vederea evitarii dublei finantari;
 • Centralizeaza si arhiveaza Contractele de finantare castigate, care vor fi depuse de managerii de proiect in original la BMIPFFS;
 • Centralizeaza si arhiveaza Cererile de finantare, Acordul de parteneriat, Bugetul sintetic, Bugetul detaliat si Tabelele centralizatoare ale echipelor de management si grupurilor tinta;
 • Realizeaza o baza de date cuprinzand toate proiectele cu finantare europeana implementate sau aflate in curs de implementare;
 • Monitorizeaza realizarea cererilor de rambursare si a documentelor specifice finantatorului, cat si aspectele legate de modificari contractuale;
 • La cererea organismelor abilitate, solicita clarificari managerilor de proiect in cazul cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si declarate neeligibile cu privire la situatia care a determinat nerambursarea cheltuielilor;
 • Monitorizeaza si verifica stadiul proiectelor aflate in implementare din cadrul Universitatii;
  Publica pe website-ul Universitatii toate anunturile legate de derularea proiectelor in vederea asigurarii transparentei.

Echipa

Descriere
Asigura organizarea depozitului de arhiva al Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti dupa legea arhivelor si dupa criterii prealabil stabilite.

Activitati

 • Documenteaza, editeaza si elibereaza adeverintele necesare absolventilor Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti pentru Casa de Pensii, la solicitarea acestora;
 • Verifica si preia de la structura Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti, pe baza de inventar si proces verbal de predare-primire, dosarele constituite;
 • Asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva;
 • Informeaza conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti si propune masuri in vederea asigurarii corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei;
 • Elibereaza cu aprobarea Secretarului Sef de Universitate, copii dupa documentele arhivate.

Program de lucru cu publicul

 • Luni - Joi: 12:00 - 15:00
 • Vineri: 10:30 - 14:30

Persoane de contact

 • Ref. Cristian Rusei
 • Ref. Cristian Dumitru
 • Telefon: 021.318.07.21/164
 • E-mail: arhiva@umfcd.ro

INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIBERAREA ADEVERINȚEI NECESARE LA CASA DE PENSII (CU PERIOADA ANILOR DE STUDIU)

ACTE NECESARE OBȚINERE ADEVERINȚĂ:

 • CERERE TIP CU SOLICITAREA OBȚINERII ADEVERINȚEI
 • COPIE DIPLOMĂ (ABSOLVENT UMFCD BUCUREȘTI)
 • COPIE FOAIE MATRICOLĂ
 • COPIE CARTE IDENTITATE SAU PAȘAPORT
 • TAXA 50 LEI (SE ACHITĂ LA CASIERIA RECTORATULUI - PARTER, SAU LA ORICE BANCĂ)

DATE ACHITARE TAXĂ

 • BENEFICIAR: UMF CAROL DAVILA BUCUREȘTI
 • COD FISCAL: 4192910
 • CONT: RO57TREZ70220F330500XXXX
 • BANCA: TREZORERIA SECTOR 2  BUCUREȘTI

Toate aceste copii, împreună cu chitanța (transferul bancar), se vor depune pe e-mail: arhiva@umfcd.ro

Notă: Termenul de eliberare al adeverinței este de 7 zile lucrătoare. Cadrele didactice care sunt angajate ale UMF "Carol Davila" nu plătesc taxa pentru eliberare adeverință.

Activitati generale
Registratura din cadrul U.M.F. ,,Carol Davila" din Bucuresti este compartimentul care asigura relatia directa a institutiei cu publicul, primeste, inregistreaza, centralizeaza si distribuie in functie de continut, documentele transmise de la compartimentele din cadrul universitatii si de la alte institutii.

Persoane de contact

TOP