Directia GENERALA SECRETARIAT UNIVERSITATE

Structura

Descriere
Seviciul Acte Studii desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare activitatile de gestionare, completare si eliberare a actelor de studii emise de catre Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti.
Acorda relatii si asistenta celor interesati, inclusiv telefonic.

Activitati generale

 • eliberarea diplomelor de:
  • a. licenta;
  • b. doctor;
  • c. absolvire;
  • d. master.
 • eliberarea foilor matricole / suplimentelor la diploma;
 • eliberarea Programelor analitice;
 • eliberarea adeverintelor de:
  • a. autentificare diploma pentru Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
  • b. confirmare studii pentru Ministerul Sanatatii;
  • c. diverse (la cererea absolventilor);
 • eliberarea duplicatelor la:
  • a. diploma (de licenta, doctor, absolvire, master);
  • b. foaia matricola / suplimentul la diploma;
  • c. diploma de doctor;

 

Persoana de contact

Descriere
Asigura vizibilitatea informatiilor de interes public, gestioneaza canalele de comunicatii cu profesorii, studentii-doctoranzi, M.E.N.C.S. si efectueaza toate lucrarile necesare bunului mers al activitatii.

Activitati generale

 • ADMITERE
  • gestionarea la nivelul secretariatului Scolii Doctorale a intregului proces de admitere la studiile doctorale;
  • centralizarea solicitarilor depuse de conducatorul de doctorat;
  • publicarea pe site-ul universitatii a metodologiei, calendarului si taxelor de admitere;
  • inscrierea pentru sustinerea examenului de admitere;
  • afisarea rezultatelor;
  • inmatricularea studentilor-doctoranzi;
  • semnarea contractului.
 • SCOLARITATEA STUDENTULUI DOCTORAND
  • gestionarea pe toata perioada de studii a studentului-doctorand.
 • SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT
  • gestionarea la nivelul secretariatului Scolii Doctorale a intregului proces de sustinere a tezelor de doctorat;
  • verificarea dosarului;
  • presustinerea in cadrul departamentului/disciplinei conducatorului de doctorat;
  • verificarea tezei de doctorat in programul de similitudini omologat de M.E.N.C.S.;
  • emiterea deciziei de numire a membrilor comisiei de sustinere publica;
  • fixarea datei de sustinere publica;
  • urcarea pe platforma si trimiterea tezelor de doctorat la M.E.N.C.S. pentru intrarea in procedura de evaluare la nivelul CNATDCU;
  • emiterea diplomei dupa venirea ordinului de la M.E.N.C.S.
 • TEZA DE ABILITARE
  • suport in gestionarea organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare.
 • RASPUNDE SOLICITARILOR M.E.N.C.S. referitoare la evidenta studentilor doctoranzi romani, straini pe ani universitari si evidenta conducatorilor de doctorat, la zi.

CONTACT SECRETARIAT ŞCOALĂ DOCTORALĂ

TELEFON: 021/3180722

 1. ȘEF LUCRĂRI DR. FLORENTINA GHERGHICEANU – SECRETAR ŞEF ŞCOALA DOCTORALĂ : INTERIOR 115
 2. AURA BUNCEANU
 3. LAURA CÂRSTOCEA
 4. MARIA NAHUP
 5. GABRIEL BABA
 6. IORDACHE IOANA
 7. GACHE NICOLETA CARMEN

Program cu publicul: LUNI – JOI , 12.00 – 15.00

Obiective
SERVICIUL STUDENTI STRAINI se ocupa cu inscrierea la studii de licenta si specializare postuniversitara (rezidentiat) a cetatenilor straini.

Atributii

 • Propune Consiliului de Administratie / Senatului cuantumul taxelor de scolarizare si perioadele de inscriere la studii a studentilor straini;
 • Transmite, spre aprobare Consiliului de Administratie / Senatului perioadele de inscriere la studii a studentilor straini;
 • Evalueaza dosarele studentilor straini, conform reglementarilor legale in vigoare si comunica M.E.N.C.S. - Directia Generala Relatii Internationale si Afaceri Europene, si Centrului National de Echivalare si Recunoasterea a Diplomelor lista peroanelor propuse pentru eliberarea Scrisorii de acceptare le studii respectiv Atestatul pentru recunoasterea studiilor, documente pe baza carora se poate face inscrierea la studii de licenta;
 • Supune aprobarii conducerii universitatii propunerile privind incetarea calitatii de student pentru neplata taxelor scolare, abandonarea studiilor si comunica, in scris, Decanatelor, Directiei Financiar Contabilitate si Directiei Social si altor servicii interesate, hotararea conducerii universitatii pentru a fi operate in evidente si luarea masurilor legale;
 • Supune aprobarii conducerii universitatii cererile de intrerupere temporara sau definitiva a studiilor, prelungirea scolaritatii pe motive medicale si comunica, in scris, decanatelor, Directiei Financiar Contabilitate si Directiei Social hotararea conducerii universitatii pentru a fi operata in evidente si luarea masurilor legale;
 • Supune aprobarii conducerii universitatii situatia studentilor straini declarati repetenti dupa sesiunea de restante, pentru a hotari masurile legale, care vor fi comunicate decanatelor, Directiei Financiar Contabile si Directiei Social pentru operarea in evidente si luarea masurilor legale (sistari de burse; continuarea studiilor pe cont propriu valutar, daca doresc; scoaterea din procesul de invatamant, din evidentele contabile si din camine, etc.);
 • Elibereaza studentilor, daca au taxele achitate, adeverinte (formulare) solicitate de autoritatile din tarile de origine sau Ambasadele acestor tari, altor institutii;
 • Efectueaza formalitatile de acordare a vizelor de sedere in Romania prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrari (I.G.I.);
 • Efectueaza diverse statistici solicitate de M.E.N.C.S., I.G.I. (Pasapoarte), alte institutii ale statului;
 • Efectueaza toate operatiile de inscriere, incasare a taxelor de studii, incetare si, eventual, redobandirea calitatii de student;
 • Ofera relatii publicului privind inscrierea la studii a cetatenilor straini, taxele de scolarizare, acte de studii necesare, etc.;
 • Efectueaza formalitatile pentru detasarea rezidentilor la diverse spitale in vederea efectuarii stagiilor prevazute in ,,Curriculum de pregatire";
 • Raspunde scrisorilor trimise de institutiile publice, Ambasade, etc;
 • Depune la dosarele medicilor straini acte necesare inscrierii;
 • Intocmeste adeverintele pentru medicii straini ce participa la rezidentiat (pentru autoritatile romane, autoritatile din tara de origine, Ambasade, etc.);
 • Elibereaza la finalizarea cursurilor postuniversitare de rezidentiat, anterior inscrierii la examenul de specialist, dovezi privind achitarea tuturor taxelor de scolarizare (pentru medicii ce participa la rezidentiat - pe cont propriu valutar);
 • Propune Consiliului de Administratie / Senatului universitatii cuantumul taxelor de scolarizare si perioadele de inscriere la studii a medicilor rezidenti.

Persoana de contact

 • Sef birou studenti straini: Marian Franculescu
 • E-mail: studentistraini@umfcd.ro

Programul de lucru cu publicul la rectorat - birou studenti straini (din bucuresti, str. Dionisie lupu, nr. 37 sectorul 1) este de luni pana joi intre orele 12.30 - 15.00

Informatii utile pentru studentii straini care doresc sa aplice on-line pentru permis de sedere (viza) de la I.G.I

Obiective
In cadrul proceselor de implementare si derulare a proiectelor cu finantare europeana in care Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti are calitatea de beneficiar/partener, Biroul pentru Managementul si Implementarea Proiectelor Finantate din Fonduri Structurale indeplineste rolul de suport si asistenta in relatia dintre echipele de management ale proiectelor si UMFCD.

Atributii
Personalul BMIPFFS are ca responsabilitate gestionarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile prin:

 • Gestioneaza proiectele de tip Program Operational derulate in UMFCD;
 • Monitorizeaza cererile de finantare depuse pentru obtinerea unei finantari in vederea evitarii dublei finantari;
 • Centralizeaza si arhiveaza Contractele de finantare castigate, care vor fi depuse de managerii de proiect in original la BMIPFFS;
 • Centralizeaza si arhiveaza Cererile de finantare, Acordul de parteneriat, Bugetul sintetic, Bugetul detaliat si Tabelele centralizatoare ale echipelor de management si grupurilor tinta;
 • Realizeaza o baza de date cuprinzand toate proiectele cu finantare europeana implementate sau aflate in curs de implementare;
 • Monitorizeaza realizarea cererilor de rambursare si a documentelor specifice finantatorului, cat si aspectele legate de modificari contractuale;
 • La cererea organismelor abilitate, solicita clarificari managerilor de proiect in cazul cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si declarate neeligibile cu privire la situatia care a determinat nerambursarea cheltuielilor;
 • Monitorizeaza si verifica stadiul proiectelor aflate in implementare din cadrul Universitatii;
  Publica pe website-ul Universitatii toate anunturile legate de derularea proiectelor in vederea asigurarii transparentei.

Echipa

Descriere

 • Mentine si dezvolta acordurile interuniversitare cu alte tari;
 • Organizeaza mobilitatea cadrelor didactice, cercetatorilor si a studentilor care se deplaseaza in strainatate cu sarcini profesionale;
 • Coordoneaza programele Uniunii Europene precum si alte programe internationale la care Universitatea aderat si desemneaza reprezentantii pe facultati;
 • Disemineaza in Universitate informatiile privind echivalarea diplomelor de studii in tarile Uniunii Europene si in alte tari si participa la implementarea in Universitate a masurilor impuse de reglementarile Uniunii Europene.

Activitati

 • Verifica toate datele inscrise pe formularul tip de solicitare deplasare;
 • Emite decizia de deplasare conform legislatiei in vigoare si regulamentelor proprii;
 • Pastreaza evidenta deciziilor de deplasare in tara si in strainatate in timpul activitatii universitare;
 • Verifica toate datele inscrise pe Cerere de autentificare a actelor de studii si documentele anexate;
 • Elibereaza actele de studii autentificate si traduse;
 • Pastreaza evidenta actelor transmise.

Persoana de contact

 • Secretar Corina - Gabriela Popescu
 • Secretar Patricia - Andreea Mitrache
 • e-mail: international@umfcd.ro

Descriere
Biroul Erasmus+ din cadrul Biroului pentru Cooperare Europeana si Internationala se ocupa cu organizarea Concursului Erasmus, acordarea de granturi Erasmus studentilor, acordarea de granturi Erasmus cadrelor didactice, gestionarea acordurilor inter-institutionale Erasmus, Desfasurarea si administrarea mobilitatilor Erasmus Incoming precum si de relatia cu ANPCDEFP si partea financiara a programului Erasmus.

Activitati

 • organizarea si desfasurarea activitatilor necesare pentru desfasurarea programului de mobilitati de studiu si traineeship pentru studenti si de predare pentru cadre didactice din cadrul programului ERASMUS+ - actiunea mobilitati invatamant universitar;
 • incheierea acordurilor bilaterale in baza carora se desfasoara mobilitatile Erasmus+;
 • selectia participantilor (mobilitati outgoing) la programul de mobilitati Erasmus+ prin organizarea anuala a Concursului Erasmus;
 • selectia participantilor (mobilitati incoming) prin analiza dosarelor de aplicatie depuse de catre studentii nominalizati de catre universitatile partenere;
 • realizarea documentelor necesare pentru buna desfasurare a mobilitatilor outgoing si incoming (contracte de studii, contracte financiare, formulare de aplicatie, adeverinte, etc.);
 • selectia cadrelor didactice participante la programul de mobilitati prin analiza dosarelor depuse de catre acestea;
 • desfasurarea de activitati de sustinere a studentilor si cadrelor didactice in realizarea aplicatiilor depuse la universitatile partenere prin oferirea de consultanta privind completarea documentelor necesare si prin emiterea documentelor solicitate de catre universitatile partenere;
 • gestionarea fondurilor alocate anual in cadrul programului ERASMUS pentru cele 3 tipuri principale de cheltuieli: mobilitati studenti (studiu si training), mobilitati cadre didactice (predare si training) si fonduri alocate organizarii mobilitatilor;
 • desfasurarea de activitati de sustinere a studentilor si cadrelor didactice in realizarea aplicatiilor depuse la universitatile partenere prin oferirea de consultanta privind completarea documentelor necesare si prin emiterea documentelor solicitate de catre universitatile partenere;
 • mentinerea relatiei functionale cu Decanatele facultatilor privind participarea studentilor si cadrelor didactice la programul ERASMUS prin consultanta si emiterea documentelor solicitate;
 • participarea la procesul de echivalare si recunoastere a perioadelor de mobilitate si a notelor / creditelor obtinute de catre studenti prin realizarea documentelor necesare acestui proces.

Responsabili Erasmus

 • Patricia Mitrache si Dr. Ana Vatasescu-Balcan
 • Adresa generala - erasmus.office@umfcd.ro
 • Pentru incoming - incoming.erasmus@umfcd.ro
 • Pentru outgoing - outgoing.erasmus@umfcd.ro

Descriere
Asigura organizarea depozitului de arhiva al Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti dupa legea arhivelor si dupa criterii prealabil stabilite.

Activitati

 • Documenteaza, editeaza si elibereaza adeverintele necesare absolventilor Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti pentru Casa de Pensii, la solicitarea acestora;
 • Verifica si preia de la structura Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti, pe baza de inventar si proces verbal de predare-primire, dosarele constituite;
 • Asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva;
 • Informeaza conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" Bucuresti si propune masuri in vederea asigurarii corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei;
 • Elibereaza cu aprobarea Secretarului Sef de Universitate, copii dupa documentele arhivate.

Program de lucru cu publicul

 • Luni - Joi: 12:00 - 15:00
 • Vineri: 10:30 - 14:30

Persoana de contact

 • Ec. Balutoiu Gheorghe
 • Telefon: - 021.318.07.21/164
 • E-mail: arhiva@umfcd.ro

Activitati generale
Registratura din cadrul U.M.F. ,,Carol Davila" din Bucuresti este compartimentul care asigura relatia directa a institutiei cu publicul, primeste, inregistreaza, centralizeaza si distribuie in functie de continut, documentele transmise de la compartimentele din cadrul universitatii si de la alte institutii.

Persoane de contact

TOP