REZIDENȚIAT – ROMÂNI DE PRETUTINDENI

ANUNȚ CONCURS DE INTRARE ÎN REZIDENȚIAT PE DOMENIILE MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE, DIN DATA DE 08 DECEMBRIE 2019, PE LOCURILE OFERITE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Candidaţii posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum și candidații din Republica Moldova, absolvenți cu diploma de licență obținută în ultimii 5 ani la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău pentru locurile oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei Naţionale, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

ACTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE ÎNSCRIERE LA REZIDENŢIAT:

a) copie xerox a paşaportului;

b) copie xerox a buletinului de identitate sau a cărţii de identitate (cu numele şi prenumele precum şi data naşterii) şi a anexei din buletin din care să rezulte domiciliul stabil în ţara respectivă;

c) copie legalizată la notar a diplomei de licenţă de medic, stomatolog sau farmacist; absolvenţii promoţiei 2019 pot prezenta, iniţial, adeverinţa oficială emisă de facultate privind promovarea examenelor de diplomă şi licenţă urmând ca, ulterior, să aducă copia legalizată la notar a diplomei de licenţă;

d) copie xerox a certificatului de naştere din care să reiasă originea română;

e) certificatul medical privind starea de sănătate eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de Direcţia de sănătate publică judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, în care se va preciza că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în grupa de specialitate pentru care candidează;

f) copii legalizate ale actelor doveditoare, (certificat de căsătorie, etc.) pentru cei care şi-au schimbat numele (dacă este cazul);

g) DECLARAŢIE NOTARIALĂ CĂ NU POSEDĂ BULETIN (CARTE) DE IDENTITATE CU VIZĂ DE REŞEDINŢĂ ÎN ROMÂNIA;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs stabilită de Ministerul Sănătăţii în sumă de 400 lei /participant.

Candidaţii depun această taxă în contul:

IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX,

DTMB (DIRECȚIA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI)

BENEFICIAR:

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, ADRESA: STR. CRISTIAN POPIȘTEANU NR. 1-3, SECTOR 1, BUCUREȘTI, cod 010024.

CUI 4266456

i) Declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind protecția datelor (RGPD) nr.679 din 27 apr.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Înscrierile se fac de luni-joi, între orele 12,30-15,00 în cadrul Rectoratului Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, Serviciul Studenți Străini.

Perioada de depunere a dosarelor: 07 - 19 noiembrie 2019

TOP