Directia RESURSE UMANE NORMARE ORGANIZARE SALARIZARE

Structura

Activitati generale

 • coordoneaza, asigura si intocmeste toate lucrarile si documentele aferente personalului sub forma carora se materializeaza raporturile de munca si contractuale ale salariatilor, precum si activitatile legate de salarizarea personalului din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" din Bucuresti;
 • intocmeste si modifica structura organizatorica a universitatii prin elaborarea Organigramei (cu aprobarea conducerii);
 • raspunde de aplicarea corecta a reglementarilor legale privind salarizarea personalului;
 • avizeaza Statele de functii si coordoneaza intocmirea acestora cu respectarea prevederilor legale si a planurilor de invatamant, formatiilor de studiu, cu respectarea normelor universitare, pe baza propunerilor inaintate de directorii de departament, cu aprobarea Consiliilor facultatilor,aprobarea decanilor facultatilor,precum si cu aprobarea Consiliului de Administratie si a Senatului universitar;
 • asigura organizarea concursurilor si functionarea Comisiilor de selectie si promovare a personalului, desfasurarea concursurilor si examenelor, verificarea indeplinirii de catre salariati a conditiilor legale de incadrare si salarizare;
 • asigura intocmirea dosarelor necesare in vederea pensionarii salariatilor Universitatii;
 • asigura intocmirea Darilor de seama statistice lunare, cat si a celor trimestriale, semestriale si anuale, solicitate de Directia Nationala de Statistica, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice,Ministerul Sanatatii, A.N.A.F., C.N.A.S.;
 • asigura si urmareste intocmirea pentru fiecare salariat a Fisei postului cu sarcini si atributii ce le revin, completarea si actualizarea acestora anual sau de ori cate ori este nevoie;
 • asigura cunoasterea de catre fiecare salariat a masurilor de aparare impotriva incendiilor si asigurarea securitatii si sanatatii la locul de munca prin Biroul Administrativ Paza si PSI si prin Compartimentul pentru Asigurarea Securitatii si Sanatatii in Munca;
 • asigura eliberarea de acte privind incadrarea salariatilor, specializarile dobandite, a sistemului de asigurare (C.A.S.S., Somaj, A..N.A.F.) la solicitarea salariatilor si a instantelor de judecata, ori la solicitarea altor institutii abilitate;
 • asigura introducerea si actualizarea datelor de personal(incadrari,suspendari incetari,promovari precum si orice alte modificari ale datelor cuprinse in contractele individuale de munca, modificarile survenite in datele personale ale salariatilor) precum si de salarizare in Registrul de Evidenta a Salariatilor precum si transmiterea acestora catre I.T.M in termenele prevazute de legislatia in vigoare.

Director Directie

Obiective

 • face propuneri pentru intocmirea Proiectului de buget anual cu privire la cheltuielile de personal;
  raspunde de aplicarea corecta a reglementarilor legale privind salarizarea personalului;
 • asigura si raspunde de intocmirea lucrarilor privind miscarile de personal la nivel de Universitate;
 • asigura calculul si plata activitatii didactice in regim ,,plata cu ora" din posturile didactice vacante la propunerea directorilor de departament cu avizul Decanului facultatii conform aprobarii Senatului Universitar, in baza Fiselor lunare de prezenta;
 • raspunde de plata la timp si corecta a drepturilor salariale si a retinerilor salariatilor precum si de calcularea contributiilor unitatii, declararea lunara la A.N.A.F. si virarea la stat a acestora de catre Serviciul Financiar;
 • asigura si urmareste intocmirea pentru fiecare salariat a Fisei postului cu sarcini si atributii ce le revin, completarea si actualizarea acestora anual si ori de cate ori este nevoie;
 • raspunde si asigura intocmirea planificarii anuale a concediilor de odihna pentru toti salariatii universitatii si urmareste inregistrarea cererilor de concediu de odihna, concedii de studii, concedii fara salariu in interes personal, a invoirilor, recuperarilor, etc, aprobate de conducerea Universitatii si tine evidenta acestora;
 • raspunde de verificarea perioadelor de concedii prevazute de Legea nr. 1/2011 - Legea Educatiei Nationale pentru personalul didactic si didactic auxiliar (deplasari, specializari);
 • asigura eliberarea de acte privind incadrarea salariatilor, specializarile dobandite, a sistemului de asigurare (C.A.S.S., Somaj, A.N.A.F.) la solicitarea salariatilor si a instantelor de judecata ori la solicitarea altor institutii abilitate;
 • asigura intocmirea Darilor de seama statistice lunare, cat si a celor trimestriale, semestriale si anuale, solicitate de Directia Nationala de Statistica, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice,Ministerul Sanatatii, A.N.A.F., C.N.A.S.;
 • intocmeste Statele de functii pe care le supune avizarii directorului RUNOS

Sef serviciu

Obiective

 • asigura si intocmeste toate lucrarile si documentele aferente personalului sub forma carora se materializeaza raporturile de munca si contractuale ale salariatilor, precum si documentele legate de salarizarea personalului din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila" din Bucuresti;
 • asigura incadrarea personalului,promovarea,modificarea,suspendarea contractului individual de munca,incetarea contractului individual de munca,operand toate modificarile aprobate de conducerea universitatii prin deciziile elaborate;
 • asigura incadrarea personalului pentru calculul si plata activitatii didactice in regim ,,plata cu ora" din posturile didactice vacante ori temporar vacante la propunerea directorilor de departament cu avizul Decanului facultatii conform aprobarii Senatului Universitar;
 • asigura organizarea concursurilor si functionarea Comisiilor de selectie si promovare a personalului, desfasurarea concursurilor si examenelor, verificarea indeplinirii de catre salariati a conditiilor legale de incadrare si salarizare;
 • asigura intocmirea dosarelor necesare si elaboreaza documentele in vederea pensionarii salariatilor Universitatii;
 • asigura intocmirea dispozitiilor de angajare, de incetare si suspendare a contractelor individuale de munca, precum si modificarile survenite pe parcursul derularii acestora, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003- Codul Muncii si altor prevederi legale in domeniu;
 • asigura introducerea si actualizarea datelor de personal(incadrari,suspendari incetari,promovari precum si orice alte modificari ale datelor cuprinse in contractele individuale de munca precum si modificarile survenite in datele personale ale salariatilor) precum si de si salarizare in Registrul de Evidenta a Salariatilor precum si transmiterea acestora catre I.T.M in termenele prevazute de legislatia in vigoare;

Sef birou

Obiective

 • raspunde de aplicarea corecta a reglementarilor legale privind salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
 • intocmeste lucrarile cu privire la acordarea sporului de fidelitate, a gradatiilor de merit, a indemnizatiilor de conducere, a sporului de vechime in munca, precum si alte drepturi salariale prevazute de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor in vigoare, privind salarizarea personalului bugetar;
 • asigura punerea in aplicare a dispozitiilor de angajare, de incetare si suspendare a contractelor individuale de munca, precum si modificarile survenite pe parcursul derularii acestora, in conformitate cu prevederile Codului Muncii si alte prevederi legale in domeniu;
 • asigura si intocmeste in temeiul Legii nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, intrata in vigoare incepand cu 1 iulie 2016 precum si prevederilor Legii nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele necesare pentru efectuarea concediului platit pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 • raspunde de completarea si semnarea Foilor de prezenta colectiva lunara si depunerea acestora in termenul legal;
 • raspunde si asigura punerea in aplicare a Planificarii anuale a concediilor de odihna pentru toti salariatii universitatii si urmareste inregistrarea cererilor de concediu de odihna, concedii de studii, concedii fara salariu in interes personal, a invoirilor, recuperarilor, etc, aprobate de conducerea Universitatii si tine evidenta acestora,asigurand calculul si plata indemnizatiilor pentru concediu de odihna cu respectarea legislatiei in vigoare;
 • asigura punerea in aplicare a lucrarilor privind miscarile de personal la nivel de Universitate;
 • raspunde de punerea in aplicare corect si legal a masurilor disciplinare aplicate salariatilor care incalca prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii - modificata si completata, precum si a Legii nr. 1/2011 - Legea Educatiei Nationale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • raspunde de plata la timp si corecta a drepturilor salariale si a retinerilor salariatilor precum si de calcularea contributiilor unitatii, declararea lunara la A.N.A.F. si virarea la stat a acestora de catre Serviciul Financiar;

Sef birou

TOP