Disciplina Chimie Organica

Prof. Univ. Barbuceanu Stefania-Felicia titular
Prof. Univ. Socea Laura-Ileana titular
Conf. Univ. Nicolescu Teodor Octavian titular
Sef Lucrari Apostol Theodora Venera titular

Chimia Organică a fost prevăzută în planul de învăţământ de la înfiinţarea Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie, în cadrul cursului Elemente de Phisică şi Chimie predat de profesorul Alexe Marin (1855-1856).

Între 1856-1860, disciplina a fost încredinţată doctorului Carol Davila şi apoi, continuatorilor săi, profesorii D. Popescu (până în 1862) şi Emanoil Bacaloglu (până în 1869), după care revine la conducere doctorul Carol Davila.

În perioada 1870-1873, chimia organică este predată de profesorul Adolf Trausch,  urmat de profesorul Cristian Popescu Paşcanu (până în 1879).

Între 1880-1887, la Şcoala de Farmacie din Bucureşti, cursul este predat de profesorul Constantin I. Istrati, iar în perioada 1888-1889, cursul este încredinţat profesorului Nicolae Athanasescu.

Ulterior, chimia organică este predată succesiv de profesorii Augustin Poltzer şi Mihail Georgescu până în 1923, când este numit la conducerea disciplinei profesorul Ştefan Minovici, iar din 1934 a fost predată de profesorul Alexandru Ionescu-Matiu. Din 1952, titular al catedrei devine profesorul Alexandru Mavrodin.

Din 1969, chimia organică a fost predată de profesorul Victor Decebal Zotta, urmat de profesorul Dumitru Cismaru (până în 1973), când conducerea disciplinei este preluată de profesorul Mircea Iovu.

Din anul 2000, șeful disciplinei devine profesor Ioana Șaramet, iar în perioada 2009-2015, conferențiar Valeria Rădulescu.

În prezent, șeful disciplinei Chimie Organică este profesor Ștefania-Felicia Bărbuceanu.

Disciplina de Chimie Organică este prevăzută în planul de învăţământ al Facultăţii de Farmacie în anul II de studiu, cu un număr săptămânal de 3 ore de curs şi de 3 ore de lucrări practice, atât în semestrul I cât și în  semestrul II.

Cursul de Chimie Organică include noțiuni fundamentale referitoare la structura, izomeria, metodele de obținere, proprietățile fizice și chimice ale unor clase de compuși organici, utilizările unor reprezentanți din aceste clase în domeniul farmaceutic, precum și mecanismele unor reacţii chimice fundamentale.

Lucrările practice prezintă studenților metode de sinteză a unor compuși organici prin diferite tipuri de reacții chimice (oxidarea, halogenarea, acilarea, hidroliza, nitrarea, diazotarea, cuplarea, esterificarea), metode de separare și purificare a substanţelor organice, metode şi tehnici experimentale utilizate în analiza structurală a compușilor organici (analiză elementală și analiză funcțională) și unele metode de analiză spectrală (UV-VIZ, IR) utilizate în elucidarea structurii compuşilor organici. Lucrările practice de chimie organică dezvoltă abilitățile practice necesare în sinteza și analiza medicamentului.

De asemenea, în anul II de studiu, semestrul II, se predă cursul opțional „Medicamente chirale”. În acest curs se urmărește completarea cunoștințelor de bază în domeniul chimiei organice, astfel încât studenții să înțeleagă comportarea fizică, chimică și spectrală a compuşilor organici chirali și să aprofundeze cunoștințele legate de relația structură-activitate biologică/farmacologică. Obiectivele specifice ale cursului opțional de „Medicamente chirale” sunt: însușirea de cunoştinţe privind evoluţia terminologiei şi a conceptelor referitoare la chiralitate, nomenclatura compușilor chirali; însușirea de noţiuni privind caracteristicile fizico-chimice și spectrale ale racematelor şi procedeele folosite în rezoluția acestora; cunoaşterea proprietăților optice specifice combinațiilor chirale (rotirea planului luminii polarizate, birefringența); interpretarea rezultatelor determinărilor calitative și cantitative în polarimetrie; însușirea de  cunoștințe avansate privind sinteza asimetrică, sinteza total asimetrică și procese biocatalitice chirale utilizate în dezvoltarea de medicamente chirale; însușirea de cunoştinţe avansate privind acțiunea biologică/farmacologică și acțiunea toxică a compușilor chirali; cunoaşterea aspectelor legislative privind medicamentele chirale.

Activitatea de cercetare constituie o prioritate a colectivului Disciplinei Chimie Organică, principalele direcţii de cercetare fiind:

 • obținerea de noi compuși cu potențial biologic din clasa heterociclurilor (triazoli, tiadiazoli, oxadiazoli, tiazoli, oxazoli, oxazolone, tioparabani sau sisteme condensate ale unora dintre aceștia, fie cu heterocicluri pentaatomice, dar și hexaatomice), amidelor, tioamidelor, hidrazidelor, hidrazincarbotioamidelor, acetanilidelor, xilenilor, bazelor Schiff, sulfamidelor, N-acil-α-aminoacizilor, α-acilaminocetonelor, etc
 • caracterizarea structurală a compușilor organici prin analiza elementală și diferite metode spectrale
 • studiul acțiunii biologice a compușilor organici sintetizați.

În activitatea de cercetare sunt antrenaţi şi studenţii prin participarea la Cercul ştiinţific studenţesc, sesiuni de comunicări ştiinţifice, elaborare de lucrări de licenţă, etc.

De-a lungul timpului,  activitatea de cercetare desfășurată a fost apreciată prin acordarea de numeroase premii, ca de exemplu:

 • Premiul “Gheorghe Spacu” al Academiei Române, pe anul 1984, pentru lucrarea Condensation of bis-(chlorometyl) Ether with Secondary Amines a New Reaction, acordat dr. Mircea Iovu
 • Premiul Societăţii de Chimie din România şi Medalia C.D. Neniţescu acordat dr. Mircea Iovu , la 15 sept. 2009, pentru întreaga activitate
 • Premiul In Hoc Signo Vinces acordat pentru activitatea deosebită de cercetare ştiințifică, în anul 2010, de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), comisia de Ştiinte Medicale, Prof. dr. Ștefania Felicia Bărbuceanu
 • Premii CNCSIS prin Programul naţional „Premierea rezultatelor cercetării” pentru un număr de aproximativ 19 articole

În cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică s-au finalizat la catedră 42 teze de doctorat și două teze de abilitare (Prof. dr. Ștefania-Felicia Bărbuceanu, Prof. dr. Laura-Ileana Socea).

Cadrele didactice activează în cadrul Integrated Research-Innovation Centre for Organic Synthesis and Analysis, Biological and Pharmacological Evaluation (http://erris.gov.ro).

Curs Chimie Organică, Anul II de studiu, 3 ore, examen scris

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI

Capitolul I. Introducere în chimia organică

Capitolul II. Structura şi proprietăţile fizice ale compuşilor organici

 1. Metode de separare şi purificare a compuşilor organici
 2. Analiza compuşilor organici. Analiza elementală. Analiza functională.
 3. Proprietăți fizice ale compuşilor organici
 4. Metode spectrale de analiză a compușilor organici
  4.1.Spectrometria de absorbţie în UV-VIZ
  4.2. Spectrometria de absorbţie în IR
  4.3. Spectrometria de rezonanţă magnetică nucleară
  4.4. Spectrometria de masă
 5. Interacţii electronice intramoleculare (efecte electronice)
 6. Mecanisme de reacţie. Noțiuni generale

Capitolul III. Hidrocarburi

 1. Alcani
 2. Cicloalcani şi policicloalcani
 3. Alchene
 4. Alchine
 5. Alcadiene
 6. Hidrocarburi aromatice

Capitolul IV. Compuşi organici monofuncţionali

 1. Compuşi halogenaţi
 2. Compuşi hidroxilici
  2.1. Alcooli
  2.2. Enoli
  2.3. Fenoli
 3. Eteri
 4. Compuşi carbonilici

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI

 1. Acizi carboxilici
 2. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici
 3. Derivaţi ai acidului carbonic

Capitolul V. Izomeria compuşilor organici

Capitolul VI. Compuşi organici cu azot

 1. Nitroderivaţi
 2. Nitrozoderivaţi
 3. Amine
 4. Săruri de arendiazoniu
 5. Compuşi azoici
 6. Oxime

Capitolul VII. Compuşi organici cu sulf

Capitolul VIII. Compuşi organici cu funcţiuni mixte

 1. Acizi halogenaţi
 2. Acizi alcooli
 3. Acizi fenoli
 4. Oxoacizi
 5. Aminoacizi. Peptide. Proteine

Capitolul IX. Hidraţi de carbon

Capitolul X. Compuşi heterociclici

Capitolul XI. Compuşi naturali cu schelet poliizoprenic

 1. Ș.-F. Bărbuceanu, Noțiuni de bază în chimia hidrocarburilor, Ed. Printech, București, 2016;
 2. I. Saramet, V. Radulescu, Bazele teoretice ale chimiei organice, Vol. I, Ed. Tehnoplast Company, București, 2006;
 3. I. Saramet, V. Radulescu, Bazele teoretice ale chimiei organice, Vol. II, Ed. Tehnoplast Company, Bucuresti, 2006;
 4. T. O. Nicolescu, Chimie Organică, Ed. Printech, București, 2015;
 5. M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organica - Metode experimentale, Ed. Universitara Carol Davila, 2009;
 6. V. Zaharia, Chimie Organică, vol. I, Ed. Medicală Universitară Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, 2014;
 7. V. Zaharia, Chimie Organică, vol. II, Ed. Medicală Universitară Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, 2017;
 8. V. Zaharia, Produși naturali și compuși heterociclici, Ed. Medicală Universitară Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, 2019;
 9. P. Yurkanis Bruice, Organic Chemistry, 8th Edition, Pearson Education Limited, 2016;
 10. T.W. G. Solomons, C.B. Fryhle, S.A. Snyder, Organic Chemistry, 12th Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2016;
 11. J. McMurry, Organic Chemistry, 9th Edition, Cengage Learning,

PROGRAMA ANALITICĂ LUCRĂRI PRACTICE

 1. Norme generale privind securitatea și sănătatea în muncă și norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Prezentarea aparaturii de laborator
 2. Separarea şi purificarea substanţelor organice (decantarea, sifonarea, separarea la palnia de separare, filtrarea, cristalizarea si recristalizarea, sublimarea). Recristalizarea acetanilidei
 3. Distilarea. Distilarea simplă la presiune atmosferică. Purificarea unui lichid (etanol, n-butanol, ciclohexanol) prin distilare
 4. Distilarea fractionată. Distilarea la presiune redusă. Antrenarea cu vapori de apă. Purificarea ciclohexanonei prin antrenare cu vapori de apă
 5. Metode cromatografice de separare şi analiză -Cromatografia în strat subţire. Separarea unui amestec de aminoacizi prin cromatografia în strat subţire
 6. Reacţia de oxidare - Sinteza acidului benzoic
 7. Reacţia de acilare - Sinteza acetanilidei
 8. Reacţia de halogenare - Sinteza p-bromoacetanilidei
 9. Reacţia de hidroliză - Sinteza p-bromoanilinei
 10. Reacţia de nitrare - Sinteza p-nitroacetanilidei
 11. Spectrometria de absorbție în UV-VIZ
 12. Spectrometria de absorbție în IR
 13. Probleme şi teste de evaluare
 14. Examen de laborator

PROGRAMA ANALITICĂ LUCRĂRI PRACTICE

 1. Norme generale privind securitatea și sănătatea în muncă și norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Reacţia de diazotare și cuplare - Sinteza diazoaminobenzenului
 2. Reacţia de esterificare - Sinteza formiatului de n-propil
 3. Analiza elementală (azot, sulf, halogeni, fosfor)
 4. Identificarea hidrocarburilor. Identificarea alcoolilor şi enolilor
 5. Identificarea fenolilor (I)
 6. Identificarea fenolilor (II)
 7. Identificarea compuşilor carbonilici
 8. Identificarea aminelor
 9. Identificarea acizilor carboxilici, hidroxiacizilor şi aminoacizilor
 10. Identificarea zaharurilor
 11. Analiza unei substanţe necunoscute (I)
 12. Analiza unei substanţe necunoscute (II)
 13. Verificarea cunoștințelor în vederea susținerii examenului de laborator
 14. Examen de laborator
 1. I. Saramet, V. Radulescu, G. L. Almajan, S.F. Barbuceanu, L.I. Socea, Tehnici Experimentale in chimia organica, Ed. II, Ed. Tehnoplast Company, Bucuresti, 2005;
 2. V. Radulescu, Analiza calitativa a compusilor organici, Ed. Tehnoplast Company, Bucuresti, 2010;
 3. M. Iovu, T.O. Nicolescu, Chimie Organica - Metode experimentale, Ed. Universitara Carol Davila, 2009.

Curs opțional „Medicamente Chirale”, Anul II de studiu (semestrul 2, 1 oră, 2 credite)

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI OPȚIONAL

Capitolul I. Introducere în stereochimie

Capitolul II. Structuri minerale, structuri organice chirale

 1. Noțiuni introductive de chiralitate
 2. Chiralitatea în spatiul extraterestru. Premise ale chiralității vieții pe Terra
 3. Personalități și momente importante în domeniul studiului chiralității
 4. Succesul medicamentelor chirale
  4.1. Cele mai prescrise substanțe active - molecule chirale
  4.2. Programul Obamacare, SUA – selecția substanțelor active eficiente și accesibile
 5. Thalidomida – compusul care a schilodit o generație

Capitolul III. Termeni specifici utilizați în stereochimie

 • Noțiuni generale privind chiralitatea substanțelor active
 1. Medicament. Medicament chiral. Substanța activă
 2. Situs-uri de legare. Receptori. Agoniști. Antagoniști. Modulatori alosterici
 3. Răspuns biologic. Răspuns farmacologic

Capitolul IV. Izomeria compușilor organici

 1. Clasificare. Generalități. Conformații. Configurații
 2. Enantiomeri. Termeni specifici
 3. Clasificarea tipurilor de chiralitate
  3.1. Chiralitatea centrală (C, N, S, P)
  3.2. Chiralitatea axială (alene, heterocumulene, spirani, Spirofosforani, fulvene, steroide, atropizomeria). BINOL, BINAP, SEGPHOS și derivați
  3.3. Chiralitatea planară
  3.4. Chiralitatea mixtă (centrală-axială-planară)
  3.5. Chiralitatea elicoidală

Capitolul V. Nomenclatură

 1. Termeni
 2. Proiectia Fischer
 3. Prefixele eritro/treo. Modele de referință
 4. Interacțiuni Gauche. Stabilitatea enantiomerilor
 5. Convenția Fischer-Rosanoff
 6. Convenția Cahn-Ingold-Prelog. Stabilirea configurației absolute la compuși cu un centru chiral.
 7. Stabilirea configurației absolute la compușii cu mai multe centre chirale
 8. Stabilirea configurației absolute la compușii cu izomerie axială sau planară. Convenția P(+)/M(-)
 9. Influența configurației asupra interacțiunilor -
 10. Stabilirea interacțiunilor posibile receptor – substanța activă chirală
 11. Stabilirea configurației absolute pentru structuri cu chiralitate elicoidală

Capitolul VI. Determinarea fenomenului rotației optice și a birefringenței

 1. Radiații electromagnetice. Generalități. Frecvența. Amplitudine.
 2. Lumina nepolarizată. Lumina pațial polarizată. Lumina total polarizată
 3. Polarizarea liniară, circulară și eliptică
 4. Percepția culorilor. Temperatura de culoare. Lumina vizibilă și chimia vederii
 5. Legea lui Malus
 6. Birefringența naturală și birefringența artificială
 7. Polarimetrie. Determinarea rotației specifice. Calcularea excesului enantiomeric și a purității optice.

Capitolul VII. Rezoluția compușilor chirali

 1. Clasificarea procedeelor de rezoluție chirală
 2. Caracteristicile amestecurilor chirale. Clasificare
 3. Amestecul racemic
 4. Compusul racemic
 5. Pseudoracematul
 6. Utilizarea FT-IR, DSC și difracției de raze X în caracterizarea amestecurilor racemice sau nonracematelor
 7. Rezoluția chimică prin cristalizare (directă sau spontană)
 8. Rezolutia prin cristalizare preferențială (antrenare)
 9. Rezoluția prin cristalizare inversă
 10. Rezoluția prin formarea diastereoizomerilor
 11. Alte procedee de rezoluție (rezoluția cinetică)

Capitolul VIII. Reacții la centre chirale. Sinteza asimetrică. Sinteza total asimetrică

 1. Enantiotopie și prochiralitate
 2. Substituția nucleofilă monomoleculară
 3. Substituția nucleofilă bimoleculară (inversia Walden). Substituția nucleofilă internă
 4. Transformarea unui centru chiral într-unul achiral
 5. Transformări chimice cu participarea unor compuşi prochirali prin atac la un carbon stereotopic
 6. Transformări chimice prin substituirea unui proton stereotopic
 7. Transformări chimice cu participarea unor molecule prochirale ce posedă feţe stereotopice sau diastereotopice
 8. Oxidarea alchenelor la dioli
 9. Formarea racemicilor din compuşi achirali (racemizarea, epimerizarea etc.). Transpoziţia Bruyn-von Eckenstein.
 10. Structuri privilegiate (man-made ligand catalysts)
 11. Sinteza catalitică asimetrică a L-DOPA
 12. Sinteza asimetrică a (-)-Mentolului și (+)-Citronelalului
 13. Metoda Haarmann–Reimer (sinteza (-)-Mentolului)
 14. Izomerizarea catalitică mediată de (R)-BINAP sau (S)-BINAP
 15. Reducerea enantioselectivă a unei cetone nesaturate folosind (S)-BINOL
 16. Reacția de hidrogenare asimetrică și reacția de reducere asimetrică
  16.1. Hidrogenarea asimetrică a legăturii duble C=C
  16.2. Reducerea asimetrică a legăturii C=O
  16.3. Reducerea asimetrică a legăturii C=N
 17. Reacția de oxidare asimetrică
  17.1. Reacția de hidroxilare asimetrică
  17.2. Reacția de aminohidroxilare asimetrică
 18. Reacție asimetrică de sulfoxidare
 19. Formarea legăturii asimetrice C-C
  19.1. Reacția de hidroformilare asimetrică
  19.2. Reacția de adiție asimetrică Michael
 20. Reacții enzimatice
 1. M.H. Todd (Editor) - Separation of Enantiomers: Synthetic Methods, John Wiley & Sons, 2014, ISBN 978-3-527-65090-3
 2. H. Yamamoto,E.M. Carreira (Editors) - Comprehensive Chirality 1st Edition, Elsevier Science, 2012, ISBN 9780080951676
 3. J.M. Lassaletta (Editor) - Atropoisomerism and axial chirality, World Scientific (WSPC), 2019, ISBN 978-1-78634-646-9
 4. A. Guijarro, M. Yus - The Origin of Chirality in the Molecules of Life: A Revision from Awareness to the Current Theories and Perspectives of this Unsolved Problem, Royal Society of Chemistry, 2008, ISBN 978-0-85404-156-5
 5. R.J. Crossley - Chirality and Biological Activity of Drugs, 1st Edition, CRC Press, 1995, ISBN 9780849391408
 6. G.-Q. Lin, Q.-D. You, J.-F.Cheng (Editors) - Chiral Drugs, Chemistry and Biological Action, Wiley & Sons., 2011, ISBN 9781118075630
 7. K. Jozwiak, W.J. Lough, I.W. Wainer - Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology, Third Edition, CRC Press, 2012, ISBN 9781420092387
 8. C.A. Challener - Chiral Drugs 1st Edition, Routledge Revivals, 2019, ISBN 9780415793308

În prezent, în cadrul Școlii doctorale, activează Prof. dr. Ștefania-Felicia Bărbuceanu și Prof. dr. Laura-Ileana Socea.

Tematică și bibliografie examen admitere studii doctorale (2021)

NR. CRT. TEMATICA BIBLIOGRAFIE
1. Determinarea structurii chimice a compuşilor organici prin metode fizico-chimice

Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. 1, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 24-82

2. Hidrocarburi Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. 1, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 101-109; pag: 114-124; pag: 127-137; pag: 144-152; pag: 155-162; pag: 165-168; 174-185
3. Compuşi hidroxilici Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. 1, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 226-262
4. Compuşi carbonilici Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. 1, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 286-316
5. Acizi carboxilici şi derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. II, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 6-23; pag: 32-39; pag: 41-43; pag: 46-60; pag: 62-67; pag: 69-72; pag: 77-78
6.

Stereoizomeria compuşilor organici. Importanţa chiralităţii în obţinerea medicamentelor de sinteză

Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. II, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 90-110

7. Compuşi organici cu azot: nitroderivati si amine

Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. II, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 111-118; pag: 124-138

8. Compuşi organici cu funcţiuni mixte: hidroxiacizi, acizi fenoli, oxoacizi, aminoacizi Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. II, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 188-197; pag. 207-229
9. Hidraţi de carbon Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. II, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 230-260
10.

Compuşi heterociclici

Şaramet I., Rădulescu V., Bazele teoretice ale chimiei organice, vol. II, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2006, pag: 262-318; pag. 320-362

 1. Sinteză organică fină
 2. Analiză structurală
 3. Compuși organici biologic activi
 1. Proiect Component 2. Denumire proiect complex: Materiale inteligente pentru aplicatii medicaleINTELMAT; Contract Nr. 39/PCCDI/2018; Nume proiect: Proiectarea unor bioconjugate cu eliberare ţintită pentru tratarea bolilor inflamatorii intestinale; Responsabil:Conf. Dr. Farm.Teodor Octavian Nicolescu (Partener P2 - UMF-CD București), perioada de desfǎşurare: octombrie 2018-iunie 2021
 2. Proiect Tineri cercetători - Competiție Internă 2013, contract nr. 28331/04.11.2013, finanţat de UMF „Carol Davila” 2013, cu titlul „Cercetări privind obţinerea, caracterizarea fizico-chimică şi screening-ul biologic al unor noi compuşi cu acţiune antimicrobiană din clasa dibenzo[a,d][7]anulenelor”, director de proiect: Șef de lucrări dr. Laura-Ileana Socea, Autoritatea Contractantă: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București, perioada de desfǎşurare: 24 luni (noiembrie 2013 - noiembrie 2015)
 3. Proiect Tineri Cercetători - Competiție Internă 2012, contract nr. 28492/30.10.2012, finanţat de UMF „Carol Davila” 2013, cu titlul: „Noi compuşi heterociclici de interes biologic obţinuţi prin ciclizarea unor noi hidrazincarbotioamide”; director de proiect: Șef de lucrări dr. Bărbuceanu Ștefania-Felicia, Autoritatea Contractantă: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București, perioada de desfǎşurare: 24 luni (octombrie 2012 - octombrie 2104)
 4. Proiect de Studii postdoctorale (admitere prin competiţie), contract de cercetare postdoctorală cu bursă finanţată din Fondul Social European de către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul proiectului “Burse doctorale şi postdoctorale în sprijinul inovării şi competivităţii în cercetare (InnoRESEARCH)” cu numărul 13869/30.05.2014, potrivit Contractului de finanţare POSDRU/159/1.5/S/132395, Contractant: Universitatea Politehnică Bucureşti, Partener 1 UMF „Carol Davila” Bucureşti, cu tema de cercetare: „Sinteza şi evaluarea acţiunii antimicrobiene a unor noi compuşi din clasa 1,3,4-oxadiazolilor şi acilhidrazonelor”, perioada de desfǎşurare: 18 luni ( iunie 2014 - octombrie 2015)
 5. Proiect de studii postdoctorale (admitere prin competiție), contract de studii postdoctorale nr. 7301/171/24.06.2010 cofinanțat din Fondul Social European - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, potrivit Contractului de finanțare POSDRU/89/1.5/S/64109, Titlul Proiectului de studii postdoctorale: „Sprijinirea cercetării prin formarea de specialişti în cadrul programului de studii postdoctorale", Contractant: UMF „Carol Davila” Bucureşti, Tema de cercetare: „Cercetări în clasa unor noi compuşi heterociclici cu nucleu 1,2,4-triazolic, 1,3,4-tiadiazolic sau pirazolic cu potenţială acţiune biologică”; perioada de desfǎşurare: 34 luni (iunie 2010 - martie 2013)
 6. Proiect Cercetare Exploratorie/Program PN II - IDEI, contract nr. 301/2007, cu titlul: „Sinteza şi evaluarea activităţii antimicrobiene a unor noi compuşi organici din clasa sistemelor heterociclice condensate cu azot în punte”; director de proiect: Prof. dr. Ioana Şaramet, Autoritatea Contractantă: UEFISCDI – CNCSIS; Contractor: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București; perioada de derulare 2007-2010.
 1. Florica Bărbuceanu, Elena-Valentina Roşca, Theodora-Venera Apostol, Oana-Cristina Şeremet, Constantin Drăghici, Dragoş Paul Mihai, Simona Negreş, George Mihai Niţulescu, Ştefania-Felicia Bărbuceanu, New 2-(4-(4-bromophenylsulfonyl)phenyl)-4-arylidene-oxazol-5(4H)-ones: analgesic activity and histopathological assessment, Romanian Journal of Morphology and Embryology, 2020, 61(2), 493–502, ISSN 1220-0522 (print), ISSN 2066-8279 (online), factor de impact: 1,411/2019
 2. Elena Valentina Roșca, Theodora Venera Apostol, Mariana Carmen Chifiriuc, Grațiela Grădișteanu Pîrcălăbioru, Constantin Drăghici, Laura Ileana Socea, Octavian Tudorel Olaru, George Mihai Nițulescu, Elena Mihaela Pahonțu, Mădălina Hrubaru, Ștefania Felicia Bărbuceanu, In Silico And Experimental Studies for the Development of Novel Oxazol-5(4H)-Ones with Pharmacological Potential, Farmacia, 2020, 68 (3), 453-462, ISSN 0014-8237 (Print); ISSN 2065-0019 (On-line), factor de impact: 1,607/2019
 3. Theodora Venera Apostol, Stefania Felicia Barbuceanu, Laura Ileana Socea, Constantin Draghici, Gabriel Saramet, Lucian Iscrulescu, Octavian Tudorel Olaru, Synthesis, Characterization and Cytotoxicity Evaluation of New Heterocyclic Compounds with Oxazole Ring Containing 4-(Phenylsulfonyl)phenyl Moiety, Revista de Chimie, 2019, 70 (11), 3793-3801, ISSN 0034-7752, factor de impact: 1,755/2019
 4. Theodora-Venera Apostol, Stefania-Felicia Barbuceanu, Octavian Tudorel Olaru, Constantin Draghici, Gabriel Saramet, Bogdan Socea, Cristian Enache, Laura-Ileana Socea, Synthesis, Characterization and Cytotoxicity Evaluation of New Compounds from Oxazol-5(4H)-ones and Oxazoles Class Containing 4-(4-Bromophenylsulfonyl)phenyl Moiety, Revista de Chimie, 2019, 70 (4), 1099-1107, ISSN 0034-7752, factor de impact: 1,755/2019
 5. Elena Valentina Rosca, Theodora Venera Apostol, Constantin Draghici, Octavian Tudorel Olaru, Laura Ileana Socea, Lucian Iscrulescu, Gabriel Saramet, Florica Barbuceanu, Elena Mihaela Pahontu, Stelian Baraitareanu, Stefania Felicia Barbuceanu, Synthesis, Characterization and Cytotoxicity Evaluation of New Compounds from Oxazol-5(4H)-Ones and 1,2,4-Triazin-6(5H)-Ones Classes, Revista de Chimie, 2019, 70 (11), 3769-3774, ISSN 0034-7752, factor de impact: 1,755/2019
 6. Laura Ileana Socea, Stefania Felicia Barbuceanu, Lucian Iscrulescu, Bogdan Socea, Madalina Hrubaru, Elena Mihaela Pahontu, Camelia Cristina Diaconu, Ovidiu Gabriel Bratu, Octavian Tudorel Olaru, New N-acylhydrazones with Potential Cytotoxic Activity, Revista de Chimie, 2018, 69 (12), 3341-3344, ISSN 0034-7752, factor de impact: 1,605/2018
 7. Stefania-Felicia Barbuceanu, Constantin Draghici, Florica Barbuceanu, Gabriela Bancescu, Gabriel Saramet, Design, synthesis, characterization and antimicrobial evaluation of some heterocyclic condensed systems with bridgehead nitrogen from thiazolotriazole class, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2015, 63 (9), 694-700; Online ISSN 1347-5223, Print ISSN 0009-2363, factor de impact: 1,164/2014
 8. Laura-Ileana Socea, Gabriel Şaramet, Constantin Drăghici, Bogdan Socea, Vlad Denis Constantin, Manuela Anda Radu Popescu, „Synthesis of New Derivatives of Hydrazinecarbothioamides and 1,2,4-Triazoles and Evaluation of Their Antimicrobial Activity”, Journal of the Serbian Chemical Society, 2015, 80 (12), 1461-1470, ISSN, 0352-5135, factor de impact: 0,97/2015
 9. Stefania-Felicia Barbuceanu, Diana Carolina Ilies, Gabriel Saramet, Valentina Uivarosi, Constantin Draghici, Valeria Radulescu, Synthesis and antioxidant activity evaluation of new compounds from hydrazinecarbothioamide and 1,2,4-triazole class containing diarylsulfone and 2,4-difluorophenyl moieties, International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15 (6), 10908-10925; ISSN 1422-0067, factor de impact: 2,862/2014
 10. Cristian Ionescu, Isabela Tarcomnicu, Matei A. Ionescu,Teodor O. Nicolescu, Daniel Boda, Florica Nicolescu - The Identification and Characterization of the Methanolic Extract of Hellebrigenin 3-acetate from Hellbori Rhizomes. II. Mass Spectrometry, Revista de Chimie, 65 (8), 2014, 972-975, factor de impact: 0,81/2014
 11. Stefania-Felicia Barbuceanu, Gabriel Saramet, Gabriela Laura Almajan, Constantin Draghici, Florica Barbuceanu, Gabriela Bancescu, New heterocyclic compounds from 1,2,4-triazole and 1,3,4-thiadiazole class bearing diphenylsulfone moieties. Synthesis, characterization and antimicrobial activity evaluation, European Journal of Medicinal Chemistry, 2012, 49, 417-423, ISSN 0223-5234, factor de impact: 3,499/2012
 12. Laura-Ileana Socea, Theodora Venera Apostol, Gabriel Şaramet, Ştefania-Felicia Bărbuceanu, Constantin Drăghici, Mihaela Dinu,“Synthesis and root growth activity of some new acetylhydrazinecarbothioamides and 1,2,4-triazoles substituted with 5H-dibenzo[a,d]annulene moiety”, Journal of the Serbian Chemical Society, 2012, 77 (11), 1541-1549, ISSN 0352-5139 (Print), ISSN 1820-7421 (Online); factor de impact: 0,912/2012
 13. Gabriela Laura Almajan, Stefania-Felicia Barbuceanu, Gabriela Bancescu, Ioana Saramet, Gabriel Saramet, Constantin Draghici, Synthesis and antimicrobial evaluation of some fused heterocyclic [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole derivatives, European Journal of Medicinal Chemistry, 2010, 45 (12), 6139-6146; ISSN 0223-5234; factor de impact: 3,193/2010
 14. Stefania-Felicia Barbuceanu, Gabriela Laura Almajan, Ioana Saramet, Constantin Draghici, Ana Isabela Tarcomnicu, Gabriela Bancescu, Synthesis, characterization and evaluation of antibacterial activity of some thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazole incorporating diphenylsulfone moieties, European Journal of Medicinal Chemistry, 2009, 44 (11), 4752-4757; ISSN 0223-5234; factor de impact: 3,269/2009
 15. Gabriela Laura Almăjan, Alessio Innocenti, Luca Puccetti, Gheorghe Manole, Ştefania Bărbuceanu, Ioana Şaramet, Andrea Scozzafava, Claudiu T. Supuran, Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of the cytosolic and tumor-associated carbonic anhydrase isozymes I, II, and IX with a series of 1,3,4-thiadiazole- and 1,2,4-triazole-thiols, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2005, 15 (9), 2347-2352; ISSN 0960-894X, factor de impact: 2,478/2005.
TOP