Disciplina Toxicologie

Prof. Univ. Baconi Daniela Luiza titular
Prof. Univ. Nicolescu Florica titular
Conf. Univ. Purdel Nicoleta-Carmen titular
Conf. Univ. Negrei Carolina titular
Sef Lucrari Stan Miriana titular
Asist. Univ. Adam-Dima Elena Ines titular
Asist. Univ. Vlasceanu Ana Maria titular

Drumul Toxicologiei către statutul de disciplină de sine-stătătoare începe odată cu înfiinţarea, în 1856, a Şcolii Naţionale de medicină şi farmacie de către doctorul Carol Davila şi se consfinţeşte, după aproape un secol, în 1942, prin desemnarea profesorului Nicolae Ioanid, ca titular.

Totodată, este emblematic faptul că noţiunile de toxicologie au fost predate de către farmacişti încă de la începuturile învăţământului farmaceutic: în intervalul 1862-1865 de către A.N. Bernath-Lendway, între 1865 şi 1890, de Adolf Trausch şi, până în 1896, de către Ioan Radian.

Din punct de vedere organizatoric, Laboratorul de Toxicologie a funcţionat iniţial în cadrul Catedrei de Chimie Analitică, fiind înfiinţat în 1885. Din 1897, Catedra este preluată de profesorul Ştefan Minovici, care a fost titularul Cursului de Toxicologie până în 1919, când la conducerea lui a fost numit conferenţiarul Alexandru Ionescu-Matiu.

Cursul de Toxicologie este predat temporar, între 1926 (anul transferului la Iaşi al profesorului Al. Ionescu Matiu) şi 1930, de profesorii C. Dumitrescu, Iuliu Pop şi Ion Bibescu.

Din 1931, conferenţiar la Catedra de Toxicologie este Nicolae Ioanid, care, în 1942, devine primul profesor titular al acestei Discipline, pe care o conduce până în 1967. Profesor dr. Nicolae Ioanid a fost licenţiat în chimie şi farmacie, specializându-se în toxicologie atât ca discipol al profesorului Ştefan Minovici (în ţară), cât şi în cadrul Laboratorului de Toxicologie al Prefecturii de Poliţie din Paris, precum şi la Laboratorul de Fiziologie Vegetală al Muzeului de Istorie Naturală şi la Laboratorul de Biologie al Facultăţii de Farmacie din Paris. Începând cu 1928 a fost chimist legist la Laboratorul de Toxicologie al Institutului de Medicină Legală din București. Profesor dr. Nicolae Ioanid a avut o bogată activitate ştiinţifică, concretizată în peste 120 de lucrări în domeniul toxicologiei medico-legale şi al toxicologiei industriale, publicate în prestigioase reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. A realizat în 1966 un valoros curs de referinţă în domeniul toxicologiei industriale. Profesorul N. Ioanid şi-a dedicat întreaga sa activitate creşterii prestigiului profesiei de farmacist. A lăsat în urma sa, datorită meritelor profesionale incontestabile, o şcoală recunoscută pe plan naţional şi internaţional.

Dr. farm. Ion Popa, şef de lucrări la Disciplină între 1948 şi 1967, devine titular, în calitate de conferenţiar, în 1967, funcţie pe care o deţine până în 1979. Conf.dr.farm.  Ion Popa continuă preocupările privind toxicologia medico-legală şi cea industrială, dezvoltând tehnici moderne de cercetare. A elaborat cursuri de toxicologie de referinţă în anii 1971, 1975, 1978.

Între 1979 şi 1986 conducerea Disciplinei de Toxicologie este deţinută de conf. dr. farm. Teodor Stan, care a continuat tradiţia predecesorilor săi, dar a și dezvoltat valenţe noi în şcoala de Toxicologie din Facultatea de Farmacie, Bucureşti. Om de laborator de o calitate deosebită, reuşeşte, în acest sens, să introducă metode şi tehnici noi de cercetare și face posibilă elaborarea şi apariţia, în scurt timp, a două noi cursuri de Toxicologie şi a unui Caiet de Lucrări Practice.

Între 1986 şi 2011 disciplina a fost condusă de prof. dr. farm. Dan Bălălău. În această perioadă, sub coordonarea prof. dr. farm. Dan Bălălău, preocupările teoretice şi practice s-au îndreptat spre cuprinderea a noi domenii de studiu, cum sunt: toxicologia substanţelor medicamentoase, a stupefiantelor, a pesticidelor, precum şi cea clinică, ecotoxicologia, etc. Se trece, totodată, la aprofundarea relaţiilor dintre proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor şi toxicitatea acestora, dezvăluirea unor noi aspecte privind biotransformarea şi implicaţiile ei în toxicitate, la precizarea toxicităţii biochimice la nivel molecular a xenobioticelor şi a metaboliţilor acestora.

În anii 2005-2007, grație desfășurării unor granturi și contracte de cercetare în cadrul Disciplinei, precum și al implementării unui program de finanțare al MEC pentru laboratoare de licență, de către șeful disciplinei Prof. dr. farm. Dan Bălălău, disciplina a intrat într-o etapa nouă de dezvoltare dispunând de o bază materială și științifică de excepție. Aceasta a făcut posibile cerecetări chimico-toxicologice de factură modernă, efectuate atât de studenți, cât și de doctoranzi, rezidenți sau cursanți de la cursurile post-universitare.

Pe lângă formarea și perfecţionarea specialiștilor în domeniul farmaceutic, la nivelul disciplinei sunt dezvoltate o serie de teme de cercetare care se pliază pe specificul domeniului Sănătate:

 • Diagnostic analitic în intoxicațiile acute
 • Analiza unor suplimente alimentare
 • Investigarea profilului toxicologic al unor medicamente
 • Condiţionarea unor compuși bioactivi
 • Caracterizarea unor biomarkeri cu rol în intoxicații sau în diferite patologii

Disciplina de Toxicologie, cu statut obligatoriu, este prevăzută în planul de învăţământ al Facultăţii de Farmacie în anii IV și V, cu un număr săptămânal de 2 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice (4 credite) în fiecare semestru (anul IV, semestrul VIII și anul V, semestrul IX).

De asemenea, la Disciplina de Toxicologie se desfășoară cursul opțional de Toxicomanii, în anul V (semestrul X), cu o oră de curs pe săptămână (1 credit).

Obiectivul disciplinei este de a asigura studenților o bază teoretică și practică solidă în toxicologie, prin însuşirea unor concepte fundamentale privind toxicitatea, cunoașterea mecanismelor de acţiune toxică, a căilor de activare toxică apărute prin procesul de biotransformare a xenobioticelor, a factorilor care determină/imprimă toxicitatea unei substanțe, a modalităților de evaluare a toxicității substanțelor, a simptomatologiei și tratamentului in cazul intoxicaţiilor acute /cronice, precum și prin însușirea tehnicilor de analiză toxicologică.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe mai multe direcţii:

 • toxicologie analitică
 • testare farmaco-toxicologică
 • imunotoxicologie
 • studii spectrofluorimetrice in vitro pe suspensii celulare, urmărind modificări ale diverşilor parametri celulari (potenţial membranar, concentraţii ionice, pH intracelular)
 • aplicații ale electroforezei capilare în evaluarea unor biomarkeri în diverse patologii
 • toxicodependenţă (diagnostic analitic, mecanisme de acţiune la nivel celular al unor opiacee, optimizarea si eficientizarea terapiei de substitutie)
 • mecanisme de acțiune toxică
 • ecotoxicologie

La iniţiativa colectivului Disciplinei de Toxicologie, în decembrie 2001 s-a organizat Secţia Toxicologie din cadrul Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România. Secția Toxicologie a SSFR este afiliată la  EUROTOX din anul 2002.

Cadrele didactice ale disciplinei au o implicare intensă atât în participarea la cursuri și manifestări șiințifice, cât și în organizarea unor manifestări științifice la nivel național, cu participare internațională.

Disciplina de Toxicologie este înscrisă în planurile de învăţământ (programul de licenţă în Farmacie) pe parcursul a trei semestre, astfel: anul IV (curs și lucrări practice de Toxicologie) și anul V (curs și lucrări practice de Toxicologie; curs opțional de Toxicomanii).

Cursul de Toxicologie, anul IV (semestrul VIII) cuprinde: toxicologie generală: generalităţi; clasificarea substanţelor toxice şi a intoxicaţiilor; evaluarea toxicităţii substanţelor; factorii care influenţează toxicitatea;  toxicocinetica; tipuri de acţiune toxică; combaterea efectelor toxice ale substanţelor; cercetarea substanţelor toxice (analiza toxicologică); Toxicologia substanţelor anorganice.

Este structurat astfel: curs teoretic 2 ore și laborator 3 ore, săptămânal. Lucrările practice din acest semestru sunt dedicate analizei toxicilor gazoși și minerali.

Cursul de Toxicologie, anul V (semestrul IX) cuprinde toxicologia substanţelor organice: solvenţi, materii prime şi auxiliare, poluanţi ai atmosferei; medicamente de sinteză; compuşi organici naturali și derivații lor de semisinteză și de sinteză; psihodisleptice (halucinogene); pesticide; toxine.

Este structurat astfel: curs teoretic 2 ore și laborator 3 ore, săptămânal. În cadrul lucrărilor practice din anul V se studiază analiza toxicilor volatili și a celor organici ficși.

Cursul opțional de Toxicomanii, anul V (semestrul X) cuprinde noțini privind: evoluţia terminologiei şi a conceptelor referitoare la abuzul şi dependenţa de substanțe psihoactive (droguri); aspectele moderne privind caracteristicile toxicodependenţei şi mecanismele implicate în dezvoltarea acesteia; prezentarea claselor de droguri într-o abordare complexă, ce include: descrierea formele de prezentare şi a modalităţilor de consum ale drogurilor, toxicocinetica, descrierea tabloului simptomatologic al stării de intoxicaţie, caracterizarea toxicodependenţei induse, aspecte recente referitoare la mecanismele de acţiune ale drogurilor şi la modalităţile de tratament al toxicodependenţei; reglementări şi aspecte legislative privind consumul de droguri.

Este structurat cu 1 oră curs teoretic/săptămână.

Alte activități:

 • În cadrul disciplinei funcţionează Cercul ştiinţific studenţesc de toxicologie, rezultatele activităţii suplimentare a studenţilor fiind prezentate la manifestări ştiinţifice de profil.
 • Anual se elaborează, în medie, un număr de 12-14 lucrări de diplomă de licenţă sub conducerea cadrelor didactice ale disciplinei.

În cadrul Disciplinei de Toxicologie se desfăşoară activităţile teoretice şi stagiile practice în trei direcţii de pregătire prin rezidenţiat: laborator farmaceutic (9 luni de stagiu pe parcursul a trei ani), farmacie clinică (1 lună de stagiu) și industrie şi cosmetologie (1 lună de stagiu).

În cadrul Disciplinei de Toxicologie activează doi conducători de doctorat responsabili de coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare pe parcursul pregătirii tezei de doctorat:

 • Prof. dr. Daniela Luiza Baconi
 • Conf. dr. Carolina Negrei

Temele de cercetare abordate în cadrul tezelor de doctorat se încadrează în direcţiile de cercetare ale conducătorilor de doctorat.

În cadrul Disciplinei, s-au desfășurat constant, anual, cursuri postuniversitare adresate farmaciștilor, dar și altor specialiști precum chimiști, biologi, biochimiști, precum și doctoranzilor și cadrelor didactice universitare în formare, cursuri care abordează următoarele subiecte:

 • “Toxicologia medicamentelor”;
 • “Metode screening pentru detectarea în materiale biologice și corpuri delicte a substanțelor care induc dependență”;
 • “Metode rapide pentru diagnosticarea intoxicaţiilor”;
 • “Toxicologia substanțelor de abuz”;
 • “Controlul toxicologic al alimentelor”;
 • “Toxicologia impurităților aerului. Ecotoxicologie”
 • Toxicologie analitică
 • Toxicodependență
 • Substanțe psihoactive
 • Screening toxicologic
 • Ecotoxicologie
 • Biomarkeri
 • Stres oxidativ
 1. Monitorizarea variaţiilor psihosomatice la pacienţi toxicodependenţi în timpul terapiei de substituţie - programul Cercetare de Excelenţă, Modulul I – Sănătate – contract CEEX 27/2005; perioada de desfăşurare: 2005 – 2007. Director de proiect Daniela Baconi
 2. Metode inovative de fotochemoterapie cu noi fotosensibilizatori nanostructuraţi – de la sinteză la studiu clinic - programul Cercetare de Excelenţă, Modulul I – Sănătate - contract CEEX 18/2005; perioada de desfăşurare: 2005 – 2008. Responsabil ştiinţific de proiect Daniela Baconi
 3. Documentare știinţifică și propunere privind metode rapide de analiză și condiţionare a compușilor bioactivi din produsele pe bază de venin de viperă; perioada de desfăşurare 2015 – 2016. Responsabil de proiect: Carolina Negrei
 4. Toxicological assessment of novel dosage forms of capsaicin; 120BG/2016; perioada de desfăşurare: 2016-2018. Director de proiect Carolina Negrei
 5. Screening toxicologic și farmacologic asupra unui nou compus antimicrobian, derivat al 5-aril-2-tio-1,3,4 -oxadiazolului. Proiect bilateral de colaborare între Universitatea de Stat de Medicină și Famacie “N. Testemitanu” Chișinău – UMF “Carol Davila”; perioada de desfăşurare: 2013-2015. Director de proiect Florica Nicolescu
 • Baconi DL, Ciobanu AM, Vasile R D, Vlasceanu AM, Nedelescu M, Stan M - Methadone treatment for heroin dependence. In Fang Zhao (Ed) Drug Addiction (ISBN 978-1-78923-371-1), 2018, Intech Open, Chapter 7, 117- 133 (DOI: 10.5772/intechopen.78066)
 • Daniela Baconi, Miriana Stan, Ana Maria Vlasceanu – A new approach to the toxicological profile of hallucinogens. In Leon V. Berhardt (Ed.) Advances in Medicine and Biology, Nova Science Publishers Inc., 2017, vol. 125: 45 - 86 (ISBN: 978-1-53612-740-9)
 • Mirela Nedelescu, Daniela Baconi, Miriana Stan, Ana-Maria Vlasceanu and Anne-Marie Ciobanu - Integrating Ecosystem Services in Historically Polluted Areas: Bioremediation Techniques for Soils Contaminated by Heavy Metals. In Levente Hufnagel (Ed.) Ecosystem Services and Global Ecology, 2018, Intech Open, Chapter 10, 195 - 213 (DOI: 10.5772/intechopen.75054)
 • Negrei C, Galateanu B. - Breast cancer biomarkers. In Gupta R.(ed.) - Biomarkers in Toxicology 2nd Edition, Ed. Academic Press, (ISBN 9780128146552), pp 841-853, 1 February 2019.
 • Florica Nicolescu - Particulars of the Helicobacter pylori Infection in Children. In Bruna Maria Roesler (ed). Trends in Helicobacter pylori Infection. IntechOpen, 2014, Chapter 6, 177- 204.
 • Nicoleta Carmen Purdel, Mihaela Ilie, Denisa Margina - The involvement of environmental endocrine-disrupting chemicals in type 2 diabetes mellitus development, in "Type 2 Diabetes", editor Colleen Croniger, Intech 2014, Rijeka, Croatia ISBN-978-953-51-4125-9.
 • Adam-Dima Elena-Ines, Nicolescu Florica, Purdel Nicoleta Carmen, Margină Denisa, Assessment of Protein Carbonylation in Type 2 Diabetes Mellitus, „Proceedings Of The Inaugural Edition Of The Virtual Congress With International Participation Nutrition, Diet Therapy & Food Safety In The Context Of The Covid-19”, ISBN 978-88-85813-91-5, iulie 2020
 • Ana Maria Vlăsceanu, Cornel Chiriță, Dragoș Mihai, Cristina Daniela Marineci, Miriana Stan, Cristian Bălălău, Daniela Grădinaru, Daniela Baconi - Comparative study on the Psychoactive Effects of nicotine and cotinine, Revista de chimie, 2019, 70(5): 1114-1117.
 • Adam-Dima, E.I., Ilie, M., Purdel, C. (2018). Premises for the therapeutic use of selenium nanoparticles in oxidative stress-associated diseases, Romanian Journal of Materials, 48 (3), pp.290 – 300.
 • Mirela Nedelescu, Daniela Baconi, Aurora Neagoe, Virgil Iordache, Miriana Stan, Paula Constantinescu, Anne-Marie Ciobanu, Alexander I. Vardavas, Marco Vinceti, Aristidis M. - Environmental metal contamination and health impact assessment in two industrial regions of Romania. Science of The Total Environment, 2017, 580: 984–995
 • Negrei C, Galateanu B, Stan M, Balalau C, Dumitru MLB, Ozcagli E, Fenga C, Kovatsi L, Fragou D, Tsatsakis A. Worldwide legislative challenges related to psychoactive drugs. Daru. 2017;25(1):14.
 • Negrei C, Hudita A, Ginghina O, Galateanu B, Voicu SN, Stan M, Costache M, Fenga C, Drakoulis N, Tsatsakis AM. Colon Cancer Cells Gene Expression Signature As Response to 5- Fluorouracil, Oxaliplatin, and Folinic Acid Treatment. Front Pharmacol. 2016;7:172.
 • Purdel C.N. Dima E.I. - Insights in the Capillary Electrophoresis of Proteins, chapter in “Biophysics for Biomedical and Environmental Sciences”, Florescu M. (Ed.), 2016, Transilvania University Press, Brasov, 7-18; ISBN 978-606-19-0768-7
 • Guțu C.M., Ilie M., Purdel C.N - Outlines in toxicological evaluation of arsenicals via atomic absorption spectrometry, in “Biophysics for Biomedical and Environmental Sciences”, Transilvania University Press, Brasov, 2016, pag. 109-118. ISBN 978-606-19-1768-7
 • Nicolescu, F., Ionescu, C., Ionescu, M.A., Soroceanu, V., Nicolescu, T.O.,  Boda, D., Negrei, C - Identification and Characterization of the Methanolic Extract of Hellebrigenin 3-acetate from Hellebori Rhizomes I. UV and IR spectrometry. Revista de chimie, 2014,  65(5): 594-598
 • Stan(Gubandru) Miriana, Margina Denisa, Tsitsimpikou Christina, Goutzourelas Nikos, Tsarouhas Konstantinos, Ilie Mihaela, Tsatsakis Aristidis Michael, Kouretas Demetrios - Alzheimer's disease treated patients showed different patterns for oxidative stress and inflammation markers. Food and Chemical Toxicology (ISSN 0278-6915), 2013, 61, 209-214, DOI: 10.1016/j.fct.2013.07.013
TOP