Facultatea de Medicina Dentara

Galerie Video

Scurt istoric al Facultăţii de Medicină Dentară

Legea Învăţământului din 1898 (art. 89) preciza că: „învăţământul farmaceutic şi dentistic este ataşat la Facultăţii de Medicină din Bucureşti”, fiind prevăzute „cursurile şi lucrările practice, precum şi stagiile de spitale şi examenele obligatorii ce trebuie trecute pentru obţinerea titlului de dentist”. Totuşi, prevederile acestor legi nu au fost aplicate în mod oficial privind pregătirea medicilor dentişti.

Legea Sanitară din 1910 reia prevederea conform căreia practica dentistică este rezervată absolvenţilor facultăţii de medicină, dar recunoaşte şi drepturile câştigate de către dentiştii fără titlul de doctor, ce aveau studii de specialitate în străinătate. Nici această lege nu reglementează învăţământul de specialitate în stomatologie, în continuare profesia putând fi practicată tacit şi de persoane fără pregătire de specialitate, formaţi pe calea uceniciei.

În 1923, Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină admite lui Dimitrie D.Niculescu să susţină conferinţe libere de stomatologie pentru studenţii la medicină. Acesta va publica, un an mai târziu, primul tratat de Stomatologie în limba română.

În 1929, se înfiinţează, la Spitalul Colţea, Institutul Clinico-Stomatologic, sub conducerea profesorului Mina Minovici. Acesta funcţiona ca instituţie de perfecţionare postuniversitară a absolvenţilor facultăţii de medicină, specialitatea de stomatologie neavând corespondent în învăţământul superior medical. Ulterior, coordonarea Institului a fost asigurată de profesorul Iacob Iacobovici, iar sediul a fost mutat în 1941 în cadrul Spitalului Colentina.

În 1935, Dan Theodorescu este numit medic primar pentru chirurgie maxilo-facială la Eforia Spitalelor civile (Spitalul Colţea), înfiinţind prima secţie clinică de chirurgie oro-maxilo-facială din ţară.

Doi ani mai târziu, Dan Theodorescu preia conducerea Institutului Clinico-Stomatologic, coordonând toate cele trei secţiuni ale acestuia: terapie buco-dentară, ortopedie stomatologică (protetică) şi chirurgie maxilo-facială.

În 1938, Ministerul Instrucţiunii Publice emite un decret-lege de raţionalizare a învăţământului superior, prin care se reorganizează catedrele universitare, înfiinţându-se Conferinţa de Stomatologie la Facultatea de Medicină, sub conducerea lui Dan Theodorescu. Un an mai târziu, prin transformarea conferinţei, Dan Theodorescu devine profesor.

Prin eforturile profesorului Dan Theodorescu, Institutul Stomatologic se mută în cadrul unui pavilion cu trei niveluri în Spitalul Colentina, având un amfiteatru de curs, 74 de paturi, 60 de unităţi stomatologice complete şi un laborator de tehnică dentară.

În acelaşi an, se organizează, în cadrul Institutului, Şcoala de Surori de Stomatologie, iar în 1943 Şcoala de Tehnicieni Dentari.

În 1948 are loc reforma învăţământului (decretul 312 / 9 nov. 1948), prin care se transformă Institutul Clinico-Stomatologic în Facultatea de Stomatologie, primul Decan fiind profesorul Emil Eugen Repciuc.

Un rol major în organizarea învăţământului stomatologic din Bucureşti l-au avut profesorul Valerian Popescu, membru corespondent al Academiei Române. Urmaşul profesorului Dan Theodorescu la conducerea Clinicii de chirurgie maxilo-facială, prof. Valerian Popescu a dominat comunitatea ştiinţifică stomatologică din a doua jumătate a secolului trecut, reprezentând facultatea şi în calitate de Decan.

Merită menţionate o serie de personalităţi, adevăraţi creatori de şcoală, al căror nume se leagă de dezvoltarea activităţii didactice univeristare de stomatologie din ultimele decenii: prof. Dr.Eugen Costa, prof. Dr. Lucian Ene, prof. Dr.Stelică Dumitrescu, prof. Dr.Vasilescu, prof. Dr. Andrei Nass, prof. Dr. Ioan Gall, prof. Dr. Alexandru Epurescu, prof. Dr. Memet Gafar, prof. Dr. Nicolae Duţescu, prof. Dr. Corneliu Burlibaşa, prof. Dr. Pătru Firu, prof. Dr. Livia Zarnea, prof. Dr. Nicolae Gănuţă, prof. Dr. Sergiu Ioniţă, prof. Dr. Valerian Popescu, prof. Dr. Constantin Andreescu, Prof. Dr. Stelorian Stănescu.

Perlea Paula

Conf. Univ. Dr.

DECAN

Naicu Vlad Ion

Sef Lucr. Dr.

Prodecan cu probleme de invatamant postuniversitar

Imre Marina

Conf. Univ. Dr.

Prodecan pentru cooperare europeana si internationala

Stana Paunica

Conf. Univ. Dr.

Prodecan cu probleme studentesti

Dimitriu Bogdan

Prof. Univ. Dr.

Prodecan cu probleme de invatamant universitar de licenta si master

Program managerial pentru funcţia de decan

În contextul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană şi al dezvoltării continue a Medicinei Dentare, a creşterii competitivităţii şi calităţii profesionale pe plan naţional, dar mai ales în circuitul ştiinţific international, precum şi al schimbărilor în starea de sănătate a populaţiei generale, în care afecţiunile aparatului dento-maxilar constituie o problemă majoră de sănătate publică, Facultatea de Medicină Dentară deţine un rol esenţial atât în formarea specialiştilor în domeniile medico-dentare, al cercetării ştiinţifice specifice, cât şi în asigurarea asistenţei medicale de specialitate a populaţiei.

Programul strategic de management al Facultăţii de Medicină Dentară derivă din programul managerial al Rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, care are la bază viziunea, misiunea şi obiectivele Universităţii noastre din perspectiva Cartei Universitare şi a Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr.1/2011).

Elementele definitorii implicate în procesul instructiv-educativ sunt cadrele didactice şi studenţii, planurile de învăţământ şi programele analitice. În perspectiva procesului continuu de transformare şi globalizare a mediului academic şi a reevaluării funcţiilor învăţământului superior, studenţii sunt una dintre sursele foarte importante în cadrul managementului universitar care obligă la regândirea/reconstrucţia procesului de învăţământ astfel încât acesta să fie concentrat pe student.

Pornind de la aceste premize, prin promovarea unui management performant, participativ şi transparent, activitatea Facultăţii de Medicină Dentară din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti are umătoarele direcţii de dezvoltare:
I. Activităţile cu caracter didactic
II. Dezvoltarea durabilă a cercetării ştiinţifice
III. Recunoaşterea, valorizarea şi motivarea resursei umane
IV. Imaginea şi vizibilitatea Facultăţii de Medicină Dentară în cadrul comunităţii academice

Pentru îndeplinirea acestor deziderate este nevoie de un parteneriat real şi participativ între cadrele didactice şi studenţi ce trebuie să aibă ca baza calitatea, profesionalismul, dorinţa de autodepăşire, transparenţa şi nu în ultimul rând respectul de sine.

I. Activităţile cu caracter didactic

Promovarea şi susţinerea unui învăţământ centrat pe student şi bazat pe rezultatele învăţării şi cunoaşterii, se impune cu atât mai mult în domeniul medical, implicit şi în Medicina Dentară şi din prisma „globalizării sănătăţii”.

Se impune pentru optimizarea activităţii Facultăţii, asigurarea unei baze clinice adecvate pentru desfăşurarea activităţilor didactice specifice.

Este necesară şi oportună coordonarea tuturor elementelor componente ale Facultăţii de Medicină Dentară pe următoarele direcţii:

 • activitatea didactică pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară
 • activitatea didactică specifică pregătirii prin studii de rezidenţiat
 • activitatea de educaţie medicală continuă a medicilor din sistemul naţional de sănătate.

În vederea realizării acestor obiective, se impun următoarele măsuri:

a. Activitatea didactică pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară

 1. actualizarea Curriculei, în conformitate cu cerinţele impuse de exigenţele pieţei muncii şi reperele actuale ale Medicinei Dentare europene.
 2. revizuirea critică şi armonizarea programelor analitice, pentru eliminarea suprapunerilor şi a dublei examinări.
 3. asigurarea echilibrului între orele de stagiu ale disciplinelor clinice de specialitate, în concordanţă cu rezidenţiatele în specialităţi medico-dentare existente, favorizând astfel învăţarea cognitivă şi aplicativă graduală.
 4. implementarea noilor tehnologii de predare, învăţare şi evaluare în serviciul calităţii procesului didactic.
 5. stimularea creşterii ponderii studiului individual, exploatând resursele existente şi obţinerea accesului la mijloace de informare electronică internaţionale.
 6. compatibilizarea programelor de studii cu cele europene, pentru asigurarea continuităţii şi complementarităţii informaţiei.
 7. implicarea studenţilor ca parteneri reali în procesul didactic (învăţământ interactiv, îmbunătăţire sistemului de stimulare a performanţelor etc.
 8. îmbunătăţirea procesului de predare–evaluare, pentru creşterea calităţii învăţământului de Medicină Dentară.
 9. iniţierea discuţiilor cu conducerile U.M.F., M.E.C., M.S. pentru a introduce o Anexă la Foaia matricolă, în care să se specifice competenţele dobândite de absolventul de Medicină Dentară.
 10. realizarea unei concordanţe între tematica pentru practica de vară şi anul de studiu
 11. iniţierea unui dialog cu autorităţile abilitate privind oportunitatea introducerii practicii asistate de 1 an, după absolvirea Facultăţii, cu posibilitatea ca absolvenţii cu performanţe deosebite să poată efectua această perioadă de pregătire în clinicile Facultăţii.

b. Activitatea didactică specifică pregătirii prin studii de rezidenţiat

 1. corelarea numărului de locuri la rezidenţiatul în specialităţile medico-dentare cu posibilităţile reale de formare, în platoul tehnic existent.
 2. crearea unei structuri de coordonare pe Facultate a rezidenţiatului în specialităţile medico-dentare.
 3. alinierea curriculei de pregătire în rezidenţiat, conform curriculelor europene.
 4. atestarea titlurilor de specialişti şi de către Board-urile europene (Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Ortodonţie, Parodontologie, Endodonţie, Protetică).

c. Activitatea de educaţie medicală continuă a medicilor din sistemul naţional de sănătate:

 1. implicarea cadrelor didactice în manifestările postuniversitare de EMC adaptate la cerinţele comunităţii stomatologice, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Dentişti din România.
 2. identificarea temelor de mare interes, care să atragă un număr ridicat de participanţi la manifestările EMC.

II. Dezvoltarea durabilă a cercetării ştiinţifice

În acest sens, pentru creşterea performanţei în activitatea de cercetare dar şi în cea didactică, ne propunem:

 1. îmbunătăţirea performanţei ştiinţifice prin identificarea domeniilor prioritare de cercetare pe plan naţional şi european, prin îmbunătăţirea politicii de cercetare a Facultăţii şi la nivel de discipline.
 2. dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe baza atragerii unor fonduri de cercetare din surse internaţionale sau naţionale.
 3. dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică inter, pluri şi transdisciplinare având în vedere interrelaţia dintre afecţiunile din sfera Oro-Maxilo-Facială cu întreg organismul.
 4. stimularea utilizării dotărilor actuale, prin identificarea direcţilor de cercetare care pot beneficia de aparatura şi instrumentarul existente.
 5. consilierea şi stimularea doctoranzilor şi masteranzilor pentru derularea unor cercetări cu valoare ştiinţifică reală.
 6. promovarea comunicării şi colaborării între cercetătorii din Universitate, precum şi formarea de colective, centre de cercetare în care să fie integrate personalităţi ale ştiinţei din ţară şi din străinătate.
 7. încurajarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi orientarea tinerilor cu aptitudini de cercetător spre acest domeniu.
 8. mediatizarea şi diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea lucrărilor în reviste de specialitate de referinţă, organizarea unor simpozioane şi workshop-uri la nivelul Facultăţii.
 9. creşterea preocupărilor pentru publicarea de lucrări de specialitate în edituri de prestigiu.

III. Recunoaşterea, valorizarea şi motivarea resurselor umane

Consolidarea ştiintifică şi didactică a fiecărei discipline şi perfecţionarea permanentă, în raport cu evoluţia cunostinţelor profesionale în fiecare domeniu, prin:

 1. promovarea în ierarhia universitară prin respectarea criteriilor calitative, pe baza implementării unui sistem de evaluare a rezultatelor şi a performanţelor profesional-ştiinţifice ale cadrelor didactice şi de cercetare.
 2. creşterea gradului de ocupare a posturilor didactice vacante cu titulari prin atragerea de cadre didactice tinere, capabile să ridice valoarea ştiinţifică a disciplinelor.
 3.  stimularea activităţii de perfecţionare prin continuarea studiilor în cadrul Şcolii doctorale; selectarea temelor de interes pentru cercetarea doctorală, inclusiv a celor cu caracter interdisciplinar organizate în cotutelă.
 4.  stimularea cadrelor didactice pentru a participa la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
 5.  perfecţionarea pregătirii pedagogice a cadrelor didactice, pentru îmbunătăţirea calităţii relaţiilor de comunicare cu studenţii.
 6.  corelarea sistemului de salarizare şi stimulare a personalului, cu resursele financiare ale facultatii şi cu performanţele profesional-ştiinţifice.
 7.  dezvoltarea unor parteneriate cu specialişti de valoare din mediul privat naţional şi internaţional.

IV. Imaginea şi vizibilitatea Facultăţii de Medicină Dentară 

în cadrul comunităţii academice

Pentru a îmbunătăţi imaginea Facultăţii de Medicină Dentară şi a mări vizibilitatea pe plan naţional şi internaţional trebuie implementată strategia care cuprinde următoarele acţiuni:

 1. elaborarea unei strategii de relaţii publice pentru Facultatea de Medicină Dentară, definită prin coerenţă şi transparenţă.
 2. monitorizarea imaginii Facultăţii în rândul diferitelor categorii de public ţintă (liceeni, angajatori, parteneri etc.).
 3. organizarea, împreună cu reprezentanţii studenţilor a unei campanii de promovare a Facultăţii şi a programelor educaţionale oferite.
 4. consolidarea parteneriatelor cu Universităţile care oferă programe de studii în domeniul Medicinei Dentare, pentru elaborarea în comun a strategiilor de modernizare a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, de promovare şi susţinere a profesiei de medic dentist.

în managementul Facultăţii

Studenţii Facultăţii de Medicină Dentară sunt membri cu drepturi depline ai comunităţii academice, care trebuie să fie consultaţi permanent şi să fie încurajaţi să participe activ în procesul de managerial al Facultăţii, prin următoarele:

 1.  recunoaşterea Asociaţiei „Liga Studenţilor la Medicină Dentară Bucureşti” ca organizaţie reprezentativă a studenţilor Facultăţii, asigurându-se astfel premisele unui dialog coerent şi eficient, în favoarea soluţionării optime şi cu celeritate a problemelor acestora
 2. îmbunătăţirea nivelului de reprezentare în structurile manageriale academice a reprezentanţilor studenţilor, aleşi de către membrii organizaţiei reprezentative a studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară
 3.  continuarea efortului de integrare socială a studenţilor străini, în parteneriat cu Liga Studenţilor la Medicină Dentară Bucureşti
 4.  susţinerea introducerii activităţii de voluntariat ca materie opţională şi analizarea posibilei recunoaşteri a acesteia ca formă de pregătire profesională
 5.  continuarea eforturilor de menţinere şi îmbunătăţire a condiţiilor de cazare a studenţilor. Prioritizarea asigurării cazării studenţilor aflaţi în dificultate (cazuri sociale), precum şi a celor cu rezultate deosebite în procesul de învăţământ sau în activităţile de voluntariat
 6.  redefinirea criteriilor pentru acordarea burselor, dând prioritate celor cu rezultate deosebite în procesul de învăţământ sau în activităţile de voluntariat, precum şi cazurilor sociale.
 7.  promovarea manifestărilor ştiinţifice destinate studenţilor şi încurajarea înfiinţării de cercuri ştiinţifice, în cadrul cărora studenţii să fie îndrumaţi de către cadrele didactice
 8.  încurajarea schimburilor de experienţă cu studenţii altor Facultăţi din ţară sau din străinătate
 9.  promovarea comportamentului sanogen în rândul studenţilor; asigurarea accesului la baza sportivă a Universităţii pentru desfăşurarea competiţiilor studenţeşti
 10.  încurajarea implicării cadrelor didactice în activităţile extracurriculare ale studenţilor
 11.  sprijinirea punctuală a proiectelor de interes organizate de studenţi.

DEPARTAMENTUL

DIRECTOR DEPARTAMENT

Departamentul I - Medicina dentara

Prof. Univ. Petre Alexandru Eugen

Departamentul II - Medicina dentara

Prof. Univ. Dumitriu Anca Silvia

Departamentul III - Medicina dentara

Conf. Univ. Ionescu Ileana

TOP
X