Disciplina Neurologie - Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare

Conf. Univ. Tuta Sorin titular
Sef Lucrari Ionescu Radu Gabriel titular
Sef Lucrari Dumitriu Bogdan-Ionel titular
Asist. Univ. Antonescu-Ghelmez Dana titular
Asist. Univ. Antonescu Florian titular
Asist. Univ. Manea Maria-Mirabela titular
Asist. Univ. Dobri Ana Maria determinat

TOP