Disciplina Chimie Analitica si Metode Fizico-Chimice de Analiza

Prof. Univ. Arama Corina Cristina titular
Conf. Univ. Nedelcu Angela titular
Conf. Univ. Constantinescu Ioana-Clementina titular
Conf. Univ. Florea Marinela titular
Asist. Univ. Ionescu Andreea-Alexandra titular
Asist. Univ. Georgita Cristina titular
Asist. Univ. Stanescu Mihai-Lucian titular

Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie, înfiinţată la 29 iulie 1857,  înscrie pentru prima oară în 1862 în programa secției de farmacie (una dintre cele trei direcții de studiu), Disciplina de Chimie Analitică, cu aprobarea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice,. Personalitățile remarcabile care s-au succedat la Disciplina de Chimie Analitică au contribuit esențial la conturarea unei structuri de predare, studiu și cercetare care să se plieze cât mai bine pe necesitățile învățământului farmaceutic. Dintre aceștia, putem aminti, de exemplu,  pe profesorul Şt. Minovici, titular al Catedrei de Chimie Analitică între 1897 și 1925, care a introdus, pentru farmaciştii români, doctoratul ca formă de specializare superioară. Sub conducerea sa a fost susţinută in 1898, prima teză de doctorat în farmacie din țara noastră. Profesorul Nicolae T. Deleanu a creat, odată cu reorganizarea laboratoarelor şi o bibliotecă de specialitate înzestrată cu tratatele şi revistele apărute până atunci în domeniul chimiei analitice, iar profesorul Gh. Ciogolea s-a ocupat de organizarea activităţii didactice şi a laboratoarelor disciplinei, organizând în acelaşi timp cursurile de Control al Medicamentului. În ultimii 40 de ani, orientarea spre aspectele actuale ale analizei farmaceutice a fost coordonată de prof. dr. farm.Gheorghe Morait și prof. dr. farm. Crina-Maria Monciu, dascăli de excepție, care au insuflat atât cadrelor didactice, cât și studenților farmaciști, apetența pentru perfecționare continuă, dar și pentru asumarea responsabilității sociale asociate tot mai mult chimiei analitice.

Chimia analitică este o știință de o mare complexitate, care utilizează legile chimiei, fizicii, matematicii, științei informației și biologiei, cu scopul de a descifra, fără să denatureze, informația conținută în proba supusă analizei. Metodele și mijloacele particulare de analiză dezvoltate de chimia analitică sunt instrumente fundamentale în cercetarea desfășurată în chimie farmaceutică, chimie clinică, toxicologie, știința materialelor, geochimie, chimia mediului și multe alte domenii.

În prezent, chimia analitică face parte din grupul disciplinelor fundamentale care se studiază în Facultatea de Farmacie, dar prin importanța noțiunilor teoretice și practice la formarea viitorilor specialiști, reprezintă și o disciplină de profil. În actualul plan de învățământ, disciplina de “Chimie analitică și metode fizico-chimice de analiză” figurează cu un buget de ore de curs și de laborator repartizat după cum urmează: în semestrul II, 3 ore de curs și 3 ore de lucrări practice săptămânal, rezervate analizei calitative; în semestrul III, 3 ore de curs și 3 ore de lucrări practice săptămânal, pentru analiza chimică cantitativă (titrimetrie, gravimetrie), iar în semestrul IV, 3 ore de curs și 3 ore de lucrări practice pentru studiul principiilor analizei instrumentale și ale metodelor de separare  (electrometrie-conductometrie, potenţiometrie, volt-amperometrie, metode optice-spectrofotometrice în UV-Vis, fluorimetrice, turbidimetrice etc.; extracţie cu solvenţi; cromatografie pe coloană şi plană; procedee de analiză termică – TG, DTG, ATD, DSC).

Se asigură, astfel,  studenţilor, posibilitatea de a înţelege „fenomenul chimic” și importanța acestuia în studiul disciplinelor de specialitate și, de asemenea, aceștia sunt familiarizați cu noțiuni, concepte, metode și procedee utilizate în discursul științific și în activitatea de cercetare care însoțesc studiul substanțelor farmacologic active cu potențial terapeutic.

Activitatea didactică este completată de inițierea în cercetarea științifică a studenților cu aptitudini speciale în cadrul cercului de chimie analitică, în care sunt implicați în fiecare an studenți din anii III, IV și V, dar și studenți din anul al II-lea. Rezultatele s-au concretizat în peste 40 de lucrări prezentate în cadrul Sesiunilor Științifice Studențești, cu care au fost obținute, în perioada 1995-2016, peste 18 premii. De asemenea, un număr mare de studenţi din anul al V-lea şi-au efectuat aici lucrările de diplomă.

Activitatea de cercetare desfășurată de întregul colectiv de la disciplină este orientată, în prezent, spre dezvoltarea și validarea de noi metode de separare, identificare și dozare (cromatografie de lichide de înaltă performanță, electroforeză capilară) a substanțelor farmaceutice ca atare, în amestecuri complexe și în forme farmaceutice dozate, spre separarea, identificarea componentelor și caracterizarea extractelor vegetale, spre separări chirale lichid-cromatografice și electroforetice și, de asemenea, studiul influenței ciclodextrinelor naturale și a derivaților de ciclodextrină asupra proprietăților fizico-chimice, analitice și farmaceutice ale substanțelor farmacologic active.

Principalele direcții de cercetare sunt:

 1. Explorarea aspectelor particulare ale metodelor moderne de separare și analiză (cromatografie, electroforeză capilară, spectrometrie, analiză termică) în scopul identificării posibilităților de utilizare a acestora în analiza farmaceutică
 2. Determinarea parametrilor fizico-chimici, analitici și/sau farmaceutici ai unor entități chimice noi, cum sunt sistemele supramoleculare (de exemplu, complecșii de incluziune ai susbtanțelor farmaceutice cu ciclodextrinele), în scopul identificării utilității acestora în analiza farmaceutică sau în dezvoltarea unor noi formulări farmaceutice

În prezent activitatea de cercetare a cadrelor didactice de la disciplina de Chimie Analitică se desfășoară în cadrul Laboratorului pentru sinteza compușilor anorganici și analiză fizico-chimică, entitate de cercetare din cadrul Facultății de Farmacie (http://www.erris.gov.ro).

Activitatea de cercetare desfășurată la disciplină are caracter preponderent aplicativ și a fost valorificată prin peste 150 de lucrări publicate și peste 250 lucrări comunicate la diferite manifestări științifice naționale și internaționale  în perioada 1991 – 2016, unele dintre acestea fiind realizate prin contracte încheiate cu Academia de Științe Medicale și Ministerul Cercetării și Tehnologiei sau alți beneficiari.

 1. Contract de cercetare încheiat între Laropharm SRL şi UMF „Carol Davila” Bucureşti, nr. 29663/06.10.2016, Cercetări analitice privind obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică a unui preparat farmaceutic din Pelargonium sp., Fam Geraniaceae, 2016-2018-director de proiect prof. dr. Alexandra Filareta Neagu
 2. Contract de cercetare nr. 29.199/29.09.2015 încheiat cu Colegiul Farmaciștilor din România,Sisteme de transport nanostructurate pe bază de ciclodextrine pentru transportul substanțelor farmacologic active. Proiectarea și caracterizarea entităților obținute prin încapsulare în ciclodextrine și polimeri derivați de ciclodextrne (nanospongi) a unor sulfamide antimicrobiene2015-2016-director de proiect prof.dr. Corina-Cristina Aramă
 3. Contract POSDRU/159/1.5/S/137390 – U.M.F. “Carol Davila”- Noi sisteme de transport al medicamentelor. Nanogeluri și nanospongi cu ciclodextrine– 2014-2015, asist. univ. Olteanu (Ionescu) Andreea Alexandra
 4. Contract POSDRU/ 159/1.5/S/135760- U.M.F. “Carol Davila”- Lichide ionice și lichide ionice chirale, Aplicații în analiza farmaceutică – 2014-2015, asist. univ. Stănescu Lucian Mihai 2014-2015
 5. Contract nr. 42-100/ 1.10.2008 (BIOMATRIX) – Studiul efectelor interacţiunilor matricelor biologice cu unele alimente asupra variabilităţii rezultatelor bioanalitice, derulat în perioada 1.10.2008-30.09.2011; responsabil proiect din partea UMF şi director de proiect prof. dr. Crina Maria Monciu
 6. Contract nr. 18/01.10.2007, Utilizarea asocierilor ionice în analiza farmaceutică. Aplicarea asocierilor ionice la analiza prin metode moderne, spectrofotometrice şi cromatografice a unor substanţe şi forme farmaceutice, Proiect de cercetare naţional, CNCSIS, programul PNII – Resurse Umane – Tineri Doctoranzi, 01.10.2007 – 31.12.2008, director de proiect sef de lucrari dr. farm. Marinela Florea
 1. Amino acids based chiral ionic liquids for enantiomer separation by capillary electrophoresis, Autori: Mihai Stănescu, Crina-Maria Monciu, Mihai Nițulescu, Constantin Drăghici, Irina Doicin, Gina Lupașcu, Alexandra Lupu, Corina-Cristina Aramă, Farmacia 2017, 65(1), 46-55
 2. New combinations of some basic drugs with dodecaphosphowolframic Acid II. Spectrometric, titrimetric and gravimetric methods for clemastine and timolol determination, Autori: Alexandra Filareta Neagu, Ioana Clementina Constantinescu, Revista de Chimie., 2016, 67 (7),1406-1410.
 3. The assay of felodipine by second derivative spectrophotometry, Autori: Alexandra Filareta Neagu, Ioana Clementina Constantinescu, Angela Nedelcu, Farmacia, 2016, 64 (1), 143- 146.
 4. Determination of Nimesulide by Ion Pair High-Performance Liquid Chromatography using Tetrabutylammonium as the Counter Ion, Autori: Marinela Florea, Crina-Maria Monciu, Mihaela Ilie – Analytical Letters, 2015, 48(2), 328-339.
 5. New combinations of some basic drugs with dodecaphosphowolframic acid I. IR and thermal characterization, Autori: Alexandra Filareta Neagu, Ioana Clementina Constantinescu, Revista de Chimie., 2015, 66 (10),1572-1576.
 6. Development of a spectrophotometric method for determination of fluoxetine hydrochloride in bulk and pharmaceutical dosage forms, Autori: Ioana Clementina Constantinescu, Marinela Florea, Alexandra Filareta Neagu, Farmacia, 2015, 63 (6) 816-820.
 7. Chiral ionic liquids in chiral electrophoretical separations, Autori: Mihai Stănescu, Corina Aramă, Crina-Maria Monciu, Farmacia2015, 63 (5),  623-30.
 8. Ascorbic acid is virtually degraded in dried herbal products-An HPLC assessment of six plant species, Autori: Robert Ancuceanu, Corina Aramă, Alexandra Filareta Neagu, Mihaela Dinu, Marilena Viorica Hovaneț, Octavian Tudorel Olaru, Carmen Popescu, Adriana Iuliana Anghel, Farmacia 2015, 63 (5), 745-750.
 9. Resonance Rayleigh scattering study of streptomycin-Congo red ionic association in view of analytical application, Autori: Marinela Florea, Crina-Maria Monciu, Mihaela IlieFarmacia2014, 62 (2), 318-328.
 10. Effect of β-cyclodextrins based nanosponges on the solubility of lipophilic pharmacological active substances (repaglinide) Autori: Olteanu Andreea., Aramă Corina, Radu Claudiu, Mihăescu Camelia, Monciu Crina-.Maria., Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2014, 80 (1-2), 17-24.
 11. Synthesis and characterization of the inclusion complex between repaglinide and sulfobutylether-β-cyclodextrin (Captisol®) Autori: Aramă Corina, Nicolescu Camelia, Nedelcu Angela, Monciu Crina-Maria, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2011, 70, 421–428.
 • Alexandra Filareta Neagu, Principii generale ale spectrometriei atomice si moleculare-Editura universitara Carol Davila, Bucuresti,  2016
 • Corina-Cristina Aramă, Metode de separare ȋn analiza farmaceuticăCromatografia de lichide – o introducere. Editura Universitară Carol Davila, București, 2015
 • Corina-Cristina Aramă, Angela Nedelcu, Alexandra Filareta Neagu, Clementina Constantinescu, Marinela Florea Analiză instrumentală și metode de separare. Principii. Aplicații. Editura Universitară Carol Davila, București, 2014
 • Constantinescu Ioana-Clementina, Potențiometria. Aplicații ale potențiometriei în analiza farmaceutică, Editura Tehnoplast Company S.R.L., București, 2009
 • Marinela Florea, Asocieri ionice. Aplicații în analiza farmaceutică, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2007
 • Monciu Maria-Crina, Neagu Alexandra, Nedelcu Angela, Aramă Corina, Constantinescu Clementina, Analiză chimică în controlul medicamentului, Editura Medicală, București, 2005
 • Morait Gheorghe, Chimia analitică a medicamentelor, Vol. 1 Editura Techno Media, Sibiu, 2003
 • Monciu Maria-Crina, Neagu Alexandra, Nedelcu Angela, Aramă Corina, Constantinescu Clementina, Analiză calitativă. Baze practice,ediția aII-a, Editura Tehnoplast Company S.R.L., București, 2001
 • Monciu Maria-Crina, Neagu Alexandra, Nedelcu Angela, Aramă Corina, Constantinescu Clementina, Analiză calitativă. Baze practice, Editura Tehnoplast Company S.R.L., București, 2000
 1. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN LABORATORUL DE CONTROL FIZICO-CHIMIC AL MEDICAMENTELO
  Adresat: specialiști din industria farmaceutică (farmaciști specialiști (laborator farmaceutic), farmaciști, chimiști etc.)
  Durata: 5 ZILE
 1. SEPARAREA PRIN ELECTROFOREZĂ CAPILARĂ. APLICAŢII ÎN CONTROLUL MEDICAMENTULUI
  Adresat: specialiști din industria farmaceutică (farmaciști specialiști (laborator farmaceutic), farmaciști, chimiști etc.)
  Durata: 5 ZILE
 1. STABILITATEA FORMELOR FARMACEUTICE – PARAMETRU DE APRECIERE A CALITĂŢII MEDICAMENTELOR
  Adresat: specialiști din industria farmaceutică (farmaciști specialiști (laborator farmaceutic), farmaciști, chimiști etc.)
  Durata: 5 ZILE
 1. VALIDAREA METODELOR ANALITICE
  Adresat: specialiști din industria farmaceutică (farmaciști specialiști (laborator farmaceutic), farmaciști, chimiști etc.
  Durata: 5 ZILE
TOP