Disciplina Chimie Fizica si Coloidala

Prof. Univ. Popa Lacramioara titular
Prof. Univ. Dinu-Pirvu Cristina-Elena titular
Prof. Univ. Ghica Mihaela-Violeta titular
Conf. Univ. Anuta Valentina titular
Sef Lucrari Prisada Razvan-Mihai titular

În planurile de învăţământ ale Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, Disciplina de Chimie-Fizică a fost introdusă în 1942, conducerea ei revenind conferenţiarului Dumitru Ştefănescu. Până la reforma învăţământului din 1948, au fost predate şi elemente de matematici generale. Prin înfiinţarea, la acea dată, a unei discipline separate pentru Matematicile Generale, Disciplina de Chimie-Fizică a devenit independentă.

Ca urmare a dezvoltării considerabile a chimiei coloizilor şi a numeroaselor sale aplicaţii în domeniul ştiinţelor farmaceutice, a fost necesară lărgirea obiectului disciplinei, transformându-se în Chimie-Fizică şi Coloidală.

Începând cu anul 1993, la nivelul disciplinei au fost organizate module de specialitate pentru rezidenţi, iar din 2010, datorită evoluţiei dinamice a domeniului farmaceutic, au fost dezvoltate noi cursuri de pregătire postuniversitară.

Din anul 2003 se desfășoară cursul opțional de Metodologia cercetării științifice, aferent anului III de studiu, curs devenit obligatoriu începând cu anul universitar 2014-2015. De asemenea, începând cu anul universitar 2018-2019, în cadrul disciplinei este organizat cursul opțional de Materiale și Nanostructuri pentru Aplicații Biomedicale.

Disciplina este implicată direct în activitatea coordonată de Şcoala Doctorală, în cadrul celor două module obligatorii, cel de Metodologia cercetării ştiinţifice și respectiv Managementul proiectului de cercetare, cât și la modulul opțional de Proprietate Intelectuală și Redactarea tezei de doctorat, prin cei trei conducători de doctorat: Prof. Univ. Dr. Cristina Dinu-Pîrvu, Prof. Univ. Dr. Lăcramioara Popa, Prof. Univ. Dr. Ghica Mihaela-Violeta.

De-a lungul timpului conducerea disciplinei a fost asigurată de :

 • Conferenţiar doctor farmacist inginer chimist Nicolae Ţuchel (1972-1977)
 • Conferenţiar doctor farmacist Vasilica Antonescu (1977-1987)
 • Profesor doctor farmacist chimist-fizician Ştefan Moisescu (1987-2004)
 • Profesor doctor chimist Irina Predescu (2004-2009)
 • Profesor doctor farmacist Lăcrămioara Popa (2009-prezent)

Pe lângă formarea și perfecţionarea specialiștilor în domeniul farmaceutic, la nivelul disciplinei sunt dezvoltate o serie de teme de cercetare care se pliază pe specificul domeniului Sănătate, respectiv:

 • Conceperea, dezvoltarea, investigarea fizico-chimică şi controlul calității formelor farmaceutice dozate;
 • Valorificarea potenţialului plantelor medicinale / aromatice din flora spontană.
 • Quality by Design în proiectarea asistată de calculator a formulărilor farmaceutice și al elaborării unui program structurat, algoritmic de proiectare experimentală și analiză a datelor experimentale;
 • Modelarea in silico şi proiectarea moleculare – drug design, prin utilizarea tehnicilor QSAR;
 • Proiectarea, dezvoltarea și evaluarea fizico-chimică și biofarmaceutică a sistemelor de cedare medicamentoase cu administrare topică și orală;
 • Utilizarea tehnicilor de proiectare statistică experimentală combinate cu metodologia suprafețelor de răspuns și abordarea Taguchi pentru optimizarea unor procese tehnologice și a produselor farmaceutice;
 • Dezvoltarea şi validarea metodelor lichid cromatografice pentru determinări calitative şi cantitative din medii biologice și al corelaţiilor cedare in vitro-farmacocinetică in vivo utilizând metode compartimentale sau fiziologice;
 • Utilizarea metodelor de modelare şi simulare computerizată în studiile de farmacocinetică şi analizei statistice a datelor experimentale (teste parametrice şi neparametrice).

Disciplina de Chimie-Fizică şi Coloidală (disciplină obligatorie) este înscrisă în planurile de învăţământ (programul de licenţă în Farmacie) astfel:

 • Cursul de Chimie-Fizică şi Coloidală anul II, (semestrul III) – cuprinde noţiunile fundamentale privind proprietăţile electrice, optice, magnetice ale substanţelor, prezentarea unor elemente de spectroscopie, a unor noţiuni de termodinamică chimică, echilibru chimic, echilibru fizic, electrochimie, cinetică fizică şi aplicarea acestora în analiza (identificarea, dozarea, etc) şi cercetarea medicamentului. Este structurat astfel: curs teoretic 2 ore și laborator 3 ore, săptămânal.
 • Cursul de Chimie-Fizică şi Coloidală anul II, (semestrul IV) – cuprinde problematica aplicării chimiei-fizice în domeniul complex al medicamentului. Sunt abordate noţiuni privitoare la cinetică chimică şi fotochimie, şi implicaţiile asupra stabilităţii formelor farmaceutice şi farmacocineticii substanţelor medicamentoase în organismul uman. O parte importanta a cursului o reprezintă aspecte privind fizico-chimia suprafeţelor şi a coloizilor cu accente pe problematica solubilităţii, a dizolvării, fenomenul de difuziune, sistemele disperse şi în, sistemele coloidale în farmacie, proprietăţi reologice şi de bioreologie. Este structurat astfel: curs teoretic 3 ore și laborator 3 ore, săptămânal.

Ambele cursuri au ca formă de evaluare finală: examenul scris (lucrare descriptivă), alături de evaluarea activității practice (colocviu practic).

 • Metodologia cercetării ştiinţifice – anul III, (semestrul V), curs obligatoriu înscris în programul de licenţă în Farmacie. Cursul îşi propune o abordare modernă şi o fundamentare a necesităţii cercetării ştiinţifice sistematice, riguros proiectată şi planificată statistic, dar şi prezentarea unor reguli generale de desfăşurare a oricărui proces de cercetare, cu aplicaţii din domeniul medico-farmaceutic. Este structurat cu 1 oră curs teoretic/săptămână. Forma de evaluare finală: examenul scris.
 • Materiale și Nanostructuri cu Aplicații Biomedicale anul II, (semestrul IV), curs opțional înscris în programul de licenţă în Farmacie. Cursul îşi propune abordarea unor noțiuni fundamentale referitoare la principalele tipuri de biomateriale, bio- și nano-structuri și dispozitive de diagnostic şi tratament, a structurii, funcţionalităţii, precum şi evaluarea fizico-chimică a performanţelor acestora. Este structurat cu 1 oră curs teoretic/săptămână. Forma de evaluare finală: colocviu teoretic.

Alte activități

 • Îndrumare lucrări la sesiuni ştiinţifice studenţeşti
 • Coordonare lucrări de diplomă şi de licenţă
 • Cerc Ştiinţific Studenţesc – Edițiile I - III (desfășurat între anii 2015-2018) a reunit peste 100 de participanți, studenți ai anilor II, III, IV și V. Activitățile s-au concretizat prin numeroase participări la sesiunile științifice studențești, premii, lucrări de licență.

La nivelul disciplinei de Chimie-Fizică și Coloidală se derulează activităţile teoretice şi stagiile practice aferente unor module incluse în curricula de pregătire în mai multe specialităţi de rezidenţiat, după cum urmează :

 • Modulul de Metodologia cercetării știinţifice medicale și farmaceutice (1 lună, anual) - specialităţile Farmacie Clinică şi respectiv Laborator Farmaceutic.
 • Modulul de Cercetare și dezvoltare farmaceutică și cosmetică (2 luni) – specialitatea Industrie Farmaceutică și Cosmetică.
 • Modulul de Proiectarea și planificarea activității de cercetare (2 luni) - specialitatea Industrie Farmaceutică și Cosmetică.
 • Modulul de Proprietate intelectuală în cercetare-dezvoltare în domeniul farmaceutic și cosmetic (1 lună) - specialitatea Industrie Farmaceutică și Cosmetică.
 • Modulul de Transfer tehnologic și validare (4 luni) - specialitatea Industrie Farmaceutică și Cosmetică
 • Modulul de Sănătate publică și politica medicamentului (1 lună) – specialitatea Farmacie Generală.

La nivelul Disciplinei de Chimie-Fizica si Coloidală se desfăşoară anual, o serie importantă de cursuri postuniveristare, adresate absolvenților de farmacie, farmaciştilor rezidenţi, farmaciștilor specialişti, farmaciştilor primari, doctoranzilor, doctorilor în ştiinţe farmaceutice, cadrelor didactice universitare în formare și anume:

 • Aplicaţii medico-farmaceutice
 • Metode moderne de proiectare şi optimizare a sistemelor farmaceutice 
 • Vezicule lipidice și alţi coloizi ca transportori medicamentoși.

În cadrul Programului de studii universitare doctorale, la nivelul disciplinei de Chimie-Fizică şi Coloidală se desfăşoară cursurile, activităţile aplicative şi de evaluare, aferente modulelor obligatorii :

 1. Metodologia cercetării ştiinţifice
 2. Managementul proiectului științific

respectiv pentru modulul opțional de Proprietatea intelectuală. Redactarea tezei de doctorat, Anul I de studii doctorale - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate din cadrul Școlii Doctorale UMFCD.

 1. preformulare, formulare, optimizare, controlul calităţii sisteme / dispozitive medicamentoase
 2. sisteme coloidale farmaceutice topice / transdermice
 3. tehnici de proiectare statistică experimentală
 4. biomateriale cu aplicaţii medicale
 5. corelaţii in vivo – in vitro.
 1. Proiect PNCDI III - Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, contract nr. 23PFE/17.10.2018 - Creșterea performanței instituționale și a competențelor CDI în domeniul domeniul Sănătate ale Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București” (SAN-CDCP), perioada de derulare 2018-2020, proiect coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Director de proiect: Prof. Dr. Cristina-Elena Dinu-Pîrvu.
 2. Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2016 (Proiect experimental demonstrativ), contract nr. 160PED/03.01.2017- Proiectarea, evaluarea și modelarea mecanismului de eliberare a medicamentului pentru noi sisteme multiparticulate de cedare topică, perioada de derulare 2017-2018, proiect coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Director de proiect: Prof. Mihaela Violeta Ghica.
 3. Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4 (Programul Parteneriate – Proiecte colaborative de cercetare aplicativă), contract nr. 176/2014 – Produse terapeutice inovative cu acțiune profilactică și curativă destinate sectorului zoo-veterinar (SANOVET), perioada de derulare 2014-2016, proiect coordonat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, Responsabil Partner UMF „Carol Davila”, București: Dr. Cristina-Elena Dinu-Pîrvu.
 4. Proiect PNCDI2 (Programul Parteneriate în domeniile prioritare), contract nr. 61-024/2007 – Studii privind obţinerea unor sisteme hormonale transdermice utilizând lipozomii ca vectori de transport şi cedare controlată a principiului activ (LIPHORM), perioada de derulare 2007-2010, proiect coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Director de proiect: Dr. Cristina-Elena Dinu-Pîrvu.
 5. Proiect PNCDI2 (Programul Parteneriate în domeniile prioritare), contract nr. 61-037/2007 – Dezvoltarea unui sistem bioinformatic de tip QSAR de modelare a activităţii agenţilor terapeutici antitumorali şi antireumatici în terapii individualizate (BIOINFOQSAR), perioada de derulare 2007-2010, proiect coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Director de proiect: Dr. Lăcrămioara Popa
 1. Talianu MT, Dinu-Pirvu CE, Ghica MV, Anuta V, Jinga V, Popa L. Foray into concepts of design and evaluation of microemulsions as a modern approach for topical applications in acne pathology. Nanomaterials, 2020, 10(11): 2292; doi: 10.3390/nano10112292 (FI - 4.324/2019), https://www.mdpi.com/2079-4991/10/11/2292
 2. Popescu R, Ghica MV, Dinu-Pirvu CE, Anuta V, Lupuliasa D, Popa L, New opportunity to formulate intranasal vaccines and drug delivery systems based on chitosan. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(14): 5016. doi: 10.3390/ijms21145016 (FI - 4.556/2019), https://www.mdpi.com/1422-0067/21/14/5016
 3. Prisada RM, Dinu-Pîrvu CE, Moldovan H, Ghica MV, Avrămescu RE, Popa L. Perspectives to describe surface properties of raw pharmaceutical materials. A fractal approach on the wetting of powders. Farmacia. 2020;68(2):354-61. doi: 10.31925/farmacia.2020.2.23 (FI – 1.607/2019), https://farmaciajournal.com/wp-content/uploads/2020-02-art-23-Prisada_Ghica_Popa_354-361.pdf
 4. Kaya DA, Ghica MV, Dănilă E, Öztürk Ş, Türkmen M, Albu Kaya MG, Dinu-Pîrvu CE, Selection of Optimal Operating Conditions for Extraction of Myrtus Communis L. Essential Oil by the Steam Distillation Method. Molecules. 2020;25(10):2399. doi: 10.3390/molecules25102399 (FI – 3.267/2019), https://www.mdpi.com/1420-3049/25/10/2399
 5. Mircioiu C, Voicu V, Anuta V, Tudose A, Celia C, Paolino D, Fresta M, Sandulovici R, Mircioiu I. Mathematical Modeling of Release Kinetics from Supramolecular Drug Delivery Systems. Pharmaceutics, 2019; 11(3): 140, doi: 10.3390/pharmaceutics11030140 (IF - 4.421/2019), https://www.mdpi.com/1999-4923/11/3/140
 6. Fierascu RC, Georgiev MI, Fierascu I, Ungureanu C, Avramescu SM, Ortan A, Georgescu MI, Sutan AN, Zanfirescu A, Dinu-Pirvu CE, Anuța V. Mitodepressive, antioxidant, antifungal and anti-inflammatory effects of wild-growing romanian native Arctium lappa L. (Asteraceae) and Veronica persica Poiret (Plantaginaceae). Food and Chemical Toxicology, 2018; 111: 44-52, doi:10.1016/j.fct.2017.11.008 (FI- 3.775/2018), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869151730666X
 7. Marin Ș, Albu Kaya MG, Ghica MV, Dinu-Pîrvu CE, Popa L, Udeanu DI, Mihai G, Enăchescu M, Collagen-Polyvinyl Alcohol-Indomethacin Biohybrid Matrices as Wound Dressings. Pharmaceutics. 2018;10(4):224. doi: 10.3390/pharmaceutics10040224 (FI – 4.773/2018), https://www.mdpi.com/1999-4923/10/4/224
 8. Ghica MV, Albu Kaya MG, Dinu-Pîrvu CE, Lupuleasa D, Udeanu DI. Development, Optimization and In Vitro/In Vivo Characterization of Collagen-Dextran Spongious Wound Dressings Loaded with Flufenamic Acid. Molecules. 2017;22(9):1552. doi: 10.3390/molecules22091552 (FI – 3.098/2017), http://www.mdpi.com/1420-3049/22/9/1552
 9. Voicu VA, Mircioiu I, Sandulovici R, Mircioiu C, Plesa C, Velescu BS, Anuta V. Chlorpheniramine potentiates the analgesic effect in migraine of usual caffeine, acetaminophen, and acetylsalicylic acid combination. Frontiers in Pharmacology, 2017, 8: 758, doi:10.3389/fphar.2017.00758 (FI- 3.831/2017), https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00758/full
 10. Ghica MV, Hîrjău M, Lupuleasa D, Dinu-Pîrvu CE. Flow and Thixotropic Parameters for Rheological Characterization of Hydrogels. Molecules. 2016;21(6):786. doi: 10.3390/molecules21060786 (FI – 2.861/2016), http://www.mdpi.com/1420-3049/21/6/786
TOP