Disciplina Chimie Fizica si Coloidala

Prof. Univ. Popa Lacramioara titular
Prof. Univ. Dinu-Pirvu Cristina-Elena titular
Prof. Univ. Ghica Mihaela-Violeta titular
Conf. Univ. Anuta Valentina titular
Sef Lucrari Prisada Razvan-Mihai titular

În planurile de învăţământ ale Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, Disciplina de Chimie-Fizică a fost introdusă în 1942, conducerea ei revenind conferenţiarului Dumitru Ştefănescu. Până la reforma învăţământului din 1948, au fost predate şi elemente de matematici generale. Prin înfiinţarea, la acea dată, a unei discipline separate pentru Matematicile Generale, Disciplina de Chimie-Fizică a devenit independentă.

Ca urmare a dezvoltării considerabile a chimiei coloizilor şi a numeroaselor sale aplicaţii în domeniul ştiinţelor farmaceutice, a fost necesară lărgirea obiectului disciplinei, transformându-se în Chimie-Fizică şi Coloidală.

Începând cu anul 1993, la nivelul disciplinei au fost organizate module de specialitate pentru rezidenţi, iar din 2010, datorită evoluţiei dinamice a domeniului farmaceutic, au fost dezvoltate noi cursuri de pregătire postuniversitară.

Din anul 2003 se desfășoară cursul opțional de Metodologia cercetării științifice, aferent anului III de studiu, curs devenit obligatoriu începând cu anul universitar 2014-2015.

Disciplina este implicată direct în activitatea coordonată de Şcoala Doctorală, atât prin modulul de Metodologia cercetării ştiinţifice şi managementul proiectului de cercetare, cât și prin cei doi conducători de doctorat: Prof. Dr. Lăcramioara Popa și Prof. Dr. Cristina Dinu-Pîrvu.

De-a lungul timpului conducerea disciplinei a fost asigurată de:

 • Conferenţiar doctor farmacist inginer chimist Nicolae Ţuchel (1972-1977)
 • Conferenţiar doctor farmacist Vasilica Antonescu (1977-1987)
 • Profesor doctor farmacist chimist-fizician Ştefan Moisescu (1987-2004)
 • Profesor doctor chimist Irina Predescu (2004-2009)
 • Profesor doctor farmacist Lăcrămioara Popa (2009-prezent)

Pe lângă formarea și perfecţionarea specialiștilor în domeniul farmaceutic, la nivelul disciplinei sunt dezvoltate o serie de teme de cercetare care se pliază pe specificul domeniului Sănătate, respectiv:

 • Conceperea, dezvoltarea, investigarea fizico-chimică şi controlul calității formelor farmaceutice dozate;
 • Valorificarea potenţialului plantelor medicinale / aromatice din flora spontană.
 • Quality by Design în proiectarea asistată de calculator a formulărilor farmaceutice și al elaborării unui program structurat, algoritmic de proiectare experimentală și analiză a datelor experimentale;
 • Modelarea in silico şi proiectarea moleculare – drug design, prin utilizarea tehnicilor QSAR.
 • Proiectarea, dezvoltarea și evaluarea fizico-chimică și biofarmaceutică a sistemelor de cedare medicamentoase cu administrare topică și orală;
 • Utilizarea tehnicilor de proiectare statistică experimentală combinate cu metodologia suprafețelor de răspuns și abordarea Taguchi pentru optimizarea unor procese tehnologice și a produselor farmaceutice.
 • Dezvoltarea şi validarea metodelor lichid cromatografice pentru determinări calitative şi cantitative din medii biologice și al corelaţiilor cedare in vitro-farmacocinetică in vivoutilizând metode compartimentale sau fiziologice;
 • Utilizarea metodelor de modelare şi simulare computerizată în studiile de farmacocinetică şi analizei statistice a datelor experimentale (teste parametrice şi neparametrice).

Disciplina de Chimie-Fizică şi Coloidală (disciplină obligatorie) este înscrisă în planurile de învăţământ (programul de licenţă în Farmacie) pe parcursul a două semestre, astfel:

 • Cursul de Chimie-Fizică şi Coloidală anul II, (semestrul III) – cuprinde noţiunile fundamentale privind proprietăţile electrice, optice, magnetice ale substanţelor, prezentarea unor elemente de spectroscopie, a unor noţiuni de termodinamică chimică, echilibru chimic, echilibru fizic, electrochimie, cinetică fizică şi aplicarea acestora în analiza (identificarea, dozarea, etc) şi cercetarea medicamentului. Este structurat astfel: curs teoretic 2 ore și laborator 3 ore, săptămânal.
 • Cursul de Chimie-Fizică şi Coloidală anul II, (semestrul IV) – cuprinde problematica aplicării chimiei-fizice în domeniul complex al medicamentului. Sunt abordate noţiuni privitoare la cinetică chimică şi fotochimie, şi implicaţiile asupra stabilităţii formelor farmaceutice şi farmacocineticii substanţelor medicamentoase în organismul uman. O parte importanta a cursului o reprezintă aspecte privind fizico-chimia suprafeţelor şi a coloizilor cu accente pe problematica solubilităţii, a dizolvării, fenomenul de difuziune, sistemele disperse şi în particular, sistemele coloidale în farmacie, proprietăţi reologice şi de bioreologie. Este structurat astfel: curs teoretic 3 ore și laborator 3 ore, săptămânal.

Ambele cursuri au ca formă de evaluare finală: examenul scris (lucrare descriptivă cu bilete completată cu examinare orală), alături de evaluarea activității practice (colocviu practic eliminatoriu)

Metodologia cercetării ştiinţifice – anul III, (semestrul V), curs obligatoriu înscris în programul de licenţă în Farmacie. Cursul îşi propune o abordare modernă şi o fundamentare a necesităţii cercetării ştiinţifice sistematice, riguros proiectată şi planificată statistic, dar şi prezentarea unor reguli generale de desfăşurare a oricărui proces de cercetare, cu aplicaţii din domeniul medico-farmaceutic. Este structurat cu 1 oră curs teoretic/săptămână. Forma de evaluare finală: colocviu teoretic.

Alte activități

 • Îndrumare lucrări la sesiuni ştiinţifice studenţeşti
 • Coordonare lucrări de diplomă şi de licenţă
 • Cerc Ştiinţific Studenţesc – ediția I(anul universitar 2015-2016) a reunit 35 de participanți, studenți ai anilor II, III, IV și V.

La nivelul disciplinei de Chimie-Fizică și Coloidală se derulează activităţile teoretice şi stagiile practice, aferente atât Specializării Farmacie Clinică cât şi Laborator Farmaceutic, respectiv modulul de Metodologia cercetării știinţifice medicale și farmaceutice  (1 lună, anual).

La nivelul Disciplinei de Chimie-Fizica si Coloidala se desfăşoară anual, o serie importantă de cursuri postuniveristare, adresate absolvenților de farmacie, farmaciştilor rezidenţi, farmaciștilor specialişti, farmaciştilor primari, doctoranzilor, doctorilor în ştiinţe farmaceutice, cadrelor didactice universitare în formare și anume:

 • Biomateriale
 • Aplicaţii medico-farmaceutice
 • Metode moderne de proiectare şi optimizare a sistemelor farmaceutice 
 • Vezicule lipidice și alţi coloizi ca transportori medicamentoși.

În cadrul Programului de studii universitare doctorale, la nivelul disciplinei de Chimie-Fizică şi Coloidală se desfăşoară începând cu anul 2005 cursurile, activităţile aplicative şi examinarea anuală, aferente următoarelor module:

 1.  Modul obligatoriu de Metodologia cercetării ştiinţifice şi managementul proiectului de cercetare, din cadrul Ciclului 1 de pregătire avansată prin doctorat.
 2. Cursul opţional DL101- General Course on Intellectual Property, curs on-line, oferit prin World Intelectual Property Organisation (WIPO Academy), începând cu anul 2008. După anul 2012, la acesta s-au adăugat şi alte cursuri specializate de IP pentru domeniul biomedical, care sunt monitorizate de reprezentanți cadre didactice de la nivelul disciplinei.
 1. preformulare, formulare, optimizare, controlul calităţii sisteme / dispozitive medicamentoase
 2. sisteme coloidale farmaceutice topice / transdermice
 3. tehnici de proiectare statistică experimentală
 4. biomateriale cu aplicaţii medicale
 5. corelaţii in vivo – in vitro.
 1. Proiect PNCDI2 (Programul Parteneriate în domeniile prioritare), contract nr. 61-037/2007 – Dezvoltarea unui sistem bioinformatic de tip QSAR de modelare a activităţii agenţilor terapeutici antitumorali şi antireumatici în terapii individualizate (BIOINFOQSAR), perioada de derulare 2007-2010, proiect coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Director de proiect: Conf. Dr. Lăcrămioara Popa.
 2. Proiect PNCDI2 (Programul Parteneriate în domeniile prioritare), contract nr. 61-024/2007 – Studii privind obţinerea unor sisteme hormonale transdermice utilizând lipozomii ca vectori de transport şi cedare controlată a principiului activ (LIPHORM), perioada de derulare 2007-2010, proiect coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Director de proiect: Conf. Dr. Cristina-Elena Dinu-Pîrvu.
 3. Proiect de cercetare postdoctorală (PN II-RU-PD-2009-1), contract nr. 3/28.07.2010 – 1.Metode moderne de proiectare şi optimizare a unor sisteme de cedare topică a medicamentelor cu suport colagenic, utilizabile în tratamentul ţesuturilor moi infectate, perioada de derulare 2010-2012, proiect coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Director de proiect: Șef lucrări Dr. Mihaela Violeta Ghica.
 4. Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4 (Programul Parteneriate – Proiecte colaborative de cercetare aplicativă), contract nr. 176/2014 – Produse terapeutice inovative cu acțiune profilactică și curativă destinate sectorului zoo-veterinar (SANOVET), perioada de derulare 2014-2016, proiect coordonat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, Responsabil Partner UMF „Carol Davila”, București: Prof. Dr. Cristina-Elena Dinu-Pîrvu.
 5. Proiect PN II – Capacităţi (Modulul III – Cooperări Bilaterale), Cadrul de Cooperare: Cooperare Bilaterală România – Republica Populară Chineză, contract nr. 502/18.03.2011 – Sisteme de cedare a medicamentelor pe bază de polimeri naturali (POLY-DDS), perioada de derulare 2011-2012, proiect coordonat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul Cercetare Pielărie Încălţăminte, Bucureşti, Responsabil Partner UMF „Carol Davila”, București: Șef lucrări Dr. Mihaela Violeta Ghica.
 1. V. Ghica, M. Hîrjău, D. Lupuleasa, C.E. Dinu-Pîrvu, Flow and thixotropic parameters for rheological characterization of hydrogels, Molecules2016, 21(6), 786, doi:10.3390/molecules21060786 (IF-2,465/2015).
 2. V. Ghica, M.G. Albu, D.A. Kaya, L. Popa, Ş. Öztürk, L.C. Rusu, C. Dinu-Pîrvu, C. Chelaru, L. Albu, A. Meghea, C. Nitipir, The effect of Lavandula essential oils on release of niflumic acid from collagen hydrolysates, Korean Journal of Chemical Engineering2016, 33(4), 1325-1330, doi: 10.1007/s11814-015-0284-7 (IF-1,408/2015).
 3. T. Tihan, I. Rau, R.G. Zgarian, M.V. Ghica, Collagen-based biomaterials for ibuprofen delivery, Comptes Rendus Chimie2016, 19(3), 390-394, dx.doi.org/10.1016/j.crci.2015.09.008 (IF-1,798/2015).
 4. Ortan, I. Fierascu, C. Ungureanu, R.C. Fierascu, S.M. Avramescu, O. Dumitrescu, C.E. Dinu-Pîrvu, Innovative phytosynthesized silver nanoarchitectures with enhanced antifungal and antioxidant properties, Applied Surface Science2015, 358, Part B, 540-548, doi: 10.1016/j.apsusc.2015.07.160 (IF-3,150/2015).
 5. Popa, N.E. BăbeanuI. PopaS. NițăC.E. Dinu-Pîrvu, Methods for obtaining and determination of squalene from natural sources, BioMed Research International2015, Article ID 367202, 16 pages, doi.org/10.1155/2015/367202 (IF-2,134/2015).
 6. T. Olaru, G.M. Niţulescu, A. Orțan, C.E. Dinu-Pîrvu, Ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological profile of Anthriscus sylvestris as an alternative source for anticancer lignans, Molecules2015, 20(8), 15003-15022, doi: 10.3390/molecules200815003 (IF-2,465/2015).
 7. Anuța, G.M. Nițulescu, C.E. Dinu-Pirvu, O.T. Olaru, Biopharmaceutical profiling of new antitumor pyrazole derivatives, Molecules2014, 19(10),16381-16401,doi: 10.3390/molecules191016381 (IF-2,416/2014).
 8. PopaM.V. GhicaC.E. Dinu-Pîrvu, Periodontal chitosan-gels designed for improved local intra-pocket drug delivery, Farmacia2013, 61(2), 240-250 (IF-1,251/2013).
 9. PopaM.V. Ghica, M.G. Albu, A. Orţan, C.E. Dinu-Pîrvu, Hysteresis of contact angle. Dynamic wettability studies of collagen and doxycycline porous matrices crosslinked with tannic acid, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures2013, 8(3), 937-943 (IF-1,123/2013).
 10. V. Ghica, M.G. Albu, L. Popa, Şt. Moisescu, Response surface methodology and Taguchi approach to assess the combined effect of formulation factors on minocycline delivery from collagen sponges, Pharmazie2013, 68(5), 340-348, doi: 10.1691/ph.2013.2101 (IF-1,003/2013).
TOP