Disciplina Chimie Generala si Anorganica

Prof. Univ. Uivarosi Valentina titular
Prof. Univ. Boscencu Rica titular
Prof. Univ. Pahontu Elena-Mihaela titular
Asist. Univ. Munteanu Alexandra-Cristina titular
Asist. Univ. Vasiliu Georgiana titular

Chimia Anorganică, disciplină fundamentală în învăţământul farmaceutic, este inclusă în planul de învăţământ încă de la înfiinţarea Şcolii de Medicină şi Farmacie, în anul 1855, alături de alte discipline de chimie.

Primele cursuri de Chimie Anorganică au fost predate de profesorii: Alexe Marin, Carol Davila, Constantin C. Hepites, Dumitru Popescu, Emanoil Bacaloglu, Adolf Trausch şi Alfred Nicolaus Bernath-Lendway. La conducerea Catedrei s-au aflat de-a lungul timpului personalităţi ale învăţământului farmaceutic, după cum urmează:

 • prof. Mihail Georgescu (1892-1902),
 • prof. Eugen Ludwig (1924-1928),
 • prof. Constantin Bordeianu (1929-1934 şi 1942-1947),
 • prof. Alexandru Ionescu-Matiu (1934-1941),
 • conf. Aurel Georgescu (1948-1952),
 • conf. Emil Trandafirescu (1952-1958),
 • conf. Ion Popa (1959-1961),
 • conf. Dumitru Cismaru (1961-1971),
 • conf. Nicolae Teodorescu (1971-1973),
 • conf. Vladimir Lambrino (1974-1984),
 • prof. Veronica Nacea (1984-2011).

În prezent, disciplina de Chimie Generală şi Anorganică este coordonată de prof. Valentina Uivarosi.

Continuând tradiţia în ceea ce priveşte calitatea actului didactic şi performanţa în cercetarea ştiinţifică, activitatea cadrelor didactice din disciplină este orientată spre creşterea impactului internaţional al cercetării ştiinţifice desfăşurate, coordonarea la standarde înalte a doctoranzilor, implicarea studenţilor în cercetare, îmbunătăţirea bazei materiale pentru activitatea didactică şi a infrastructurii de cercetare.

Disciplina de Chimie Generală şi Anorganică, cu statut obligatoriu, este prevăzută în planul de învăţământ al Facultăţii de Farmacie în anul I, cu un număr săptămânal de 3 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice (6 credite) în semestrul I şi respectiv 2 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice (6 credite) în semestrul II.

Obiectivul disciplinei este de a asigura studenţilor din anul I o bază teoretică solidă de chimie generală şi anorganică, necesară în pregatirea de specialitate în domeniul farmaceutic, formarea deprinderilor de înţelegere a conceptelor în rezolvarea de probleme, de formulare a explicaţiilor, de conducere a investigaţiilor şi de prezentare a rezultatelor, dezvoltarea unor deprinderi de lucru necesare în practica farmaceutică.

În cadrul disciplinei au fost susţinute şi cursuri de pregătire postuniversitară, cu tematică de interes pentru farmaciştii absolvenţi (Impactul chimiei anorganice în domeniul farmaceutic, Rolul oligoelementelor în organism, Medicamente de natură anorganică, Suplimente cu minerale, Compuşi anorganici în diagnoza şi tratamentul cancerului).

Pregătirea doctoranzilor reprezintă nivelul cel mai avansat de specializare ce se realizează la nivelul disciplinei. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se desfăşoară pe trei direcţii principale:

 1. Sinteza şi caracterizarea unor combinaţii complexe cu activitate biologică, potenţiali agenţi terapeutici sau de diagnostic;
 2. Studiul interacţiunii complecşilor metalici cu biomoleculele ADN, albumină, transferină;
 3. Determinarea cantitativă a ionilor metalici din diverse probe.

Sinteza unor noi complecși metalici biologic activi cu diferiți liganzi se realizează în condiții clasice sau prin iradiere cu microunde.

Izolarea de monocristale adecvate pentru analiza prin difracție de raze X este un alt obiectiv al cercetării preparative. Complecșii metalici și liganzii corespunzători sunt caracterizaţi fizico-chimic la nivelul disciplinei prin metode spectroscopice (FT-IR, UV-Vis, fluorescenţă), determinarea punctului de topire, determinarea conductanței molare şi a concentraţiei ionului metalic.

Completarea caracterizării fizico-chimice a complecşilor se realizează prin colaborări la nivelul facultăţii sau cu echipe de cercetare din instituţii din ţară sau din străinătate. Compuşii sintetizaţi sunt proiectaţi ca potenţiali agenţi antiinfecţioşi, antitumorali, antidiabetici, antiinflamatori ori ca agenţi de diagnostic în diagnoza prin fotosensibilizare.

Evaluarea acţiunii biologice a complecşilor sintetizaţi se realizează în colaborare. Interacțiunea dintre complecșii metalici şi ADN-ul de vițel-timus (ctDNA) este studiată prin tehnici de titrare UV-Vis și spectroscopie de fluorescență, inclusiv prin studii de legare competitivă cu bromură de etidiu. Interacțiunea dintre complecșii metalici cu albumina şi transferina este investigată prin spectroscopie de absorbție UV-Vis și diferite tehnici de spectroscopie de fluorescență.

Conținutul de metale din diferite probe (produse vegetale, probe biologice, preparate farmaceutice etc) este determinat prin spectrometrie de absorbție atomică cu flacără sau cuptor de grafit.

Activitatea didactică şi cea de cercetare ştiinţifică sunt din ce în ce mai mult interconectate. La nivelul disciplinei, funcţionează Cercul ştiinţific studenţesc de chimie anorganică, în cadrul căruia cadrele didactice coordonează studenţii în realizarea unor teme de chimie coordinativă şi de chimie bioanorganică, în concordanţă cu direcţiile de cercetare ale disciplinei.

Rezultatele obţinute în urma activităţii de cercetare din cadrul cercului sunt prezentate la sesiunile ştiinţifice studenţeşti, la alte manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale sau fac obiectul lucrărilor de licenţă.

SEMESTRUL I

Programa analitică a cursului (3 ore pe săptămână, 42 de ore pe semestru)

 1. Noţiuni fundamentale de chimie
 2. Noţiuni de structura atomului
 3. Tabelul periodic al elementelor
 4. Legătura chimică
 5. Legături fizice
 6. Stări de agregare
 7. Proprietăţi magnetice şi electrice ale substanţelor
 8. Noțiuni de termochimie, cinetică și echilibru chimic
 9. Echilibre în soluții de electroliți
 10. Reacţii acido-bazice
 11. Reacţii cu formare de precipitate
 12. Reacţii cu formare de combinaţii complexe
 13. Reacţii de oxidare-reducere

Programa analitică a lucrărilor practice (3 ore pe săptămână, 42 de ore pe semestru)

 1. Norme de protecţie în laboratoarele de chimie
 2. Ustensile şi aparate de laborator
 3. Operaţii generale de laborator
 4. Soluţii
 5. Verificarea unor legi de bază ale chimiei
 6. Efectele termice ale reacţiilor chimice
 7. Viteza de reacţie
 8. Echilibrul chimic
 9. Proprietăţile electrice ale ionilor
 10. Reacţii acido-bazice
 11. Reacţii de precipitare
 12. Reacţii cu formare de combinaţii complexe
 13. Reacţii de oxidare-reducere

SEMESTRUL II

Programa analitică a cursului (2 ore pe săptămână, 28 de ore pe semestru)

 1. Introducere în studiul chimiei anorganice descriptive
 2. Hidrogenul
 3. Grupa IA (1)
 4. Grupa IIA (2)
 5. Grupa IIIA (13)
 6. Grupa IVA (14)
 7. Grupa VA (15)
 8. Grupa VIA (16)
 9. Grupa VIIA (17)
 10. Metale tanziţionale: caracterizare generală
 11. Grupa VIB (6)
 12. Grupa VIIB (7)
 13. Grupa VIIIB (8, 9, 10)
 14. Grupa IB (11)
 15. Grupa IIB (12)

Programa analitică a lucrărilor practice (3 ore pe săptămână, 42 de ore pe semestru)

 1. Hidrogenul
 2. Grupa I A (1). Combinaţiile greu solubile ale metalelor alcaline.
 3. Grupa II A(2). Combinaţiile Mg(II), Ca(II), Sr(II), Ba(II).
 4. Grupa IIIA(3). Combinaţiile elementelor B şi Al
 5. Grupa IVA (14). Combinaţiile elemementelor C, Sn, Pb
 6. Grupa V A(15). Combinaţiile elementelor N, P, As, Sb, Bi
 7. Grupa VI A(16). Combinaţiile elementelor O şi S
 8. Grupa VII A(17). Combinaţiile elementelor F, Cl, Br, I.
 9. Grupa IB(11). Combinaţiile Cu(I), Cu(II), Ag(I)
 10. Grupa IIB(12). Combinaţiile Zn(II), Cd(II), Hg(I), Hg(II)
 11. Grupa VIB(6). Combinaţiile Cr(II), Cr(III), Cr(VI).
 12. Grupa VIIB(7). Combinaţiile Mn(II), Mn(IV), Mn(VI), Mn(VII)
 13. Grupa VIIIB(8). Combinaţiile Fe(II), Fe(III), Co(II), Co(III), Ni(II).

La nivelul Disciplinei de Chimie Generală şi Anorganică activează 4 conducători de doctorat responsabili de coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare pe parcursul pregătirii tezei de doctorat:

 • Prof. dr. Veronica Nacea (din anul 1998)
 • Prof. dr. Rica Boscencu (din anul 2013)
 • Conf. dr. Elena Mihaela Panonţu (din anul 2014)
 • Prof. dr. Valentina Uivarosi (din anul 2015),

Temele de cercetare abordate în cadrul tezelor de doctorat se încadrează în direcţiile de cercetare ale conducătorilor de doctorat. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat, se susţine examen de admitere la nivelul disciplinei, din următoarea tematică:

 1. Legătura ionică şi legătura covalentă în combinaţiile anorganice
 2. Legături fizice. Implicaţii în sistemele biologice
 3. Combinaţii complexe: noţiuni generale, clase de combinaţii complexe.
 4. Stabilitatea combinaţiilor complexe: constante de stabilitate, factorii care influenţează stabilitatea combinaţiilor complexe
 5. Legătura chimică în combinaţiile complexe: teoria legăturii de valenţă
 6. Legătura chimică în combinaţiile’ complexe: teoria câmpului cristalin
 7. Spectrometria de absorbţie în ultraviolet şi vizibil: principii şi aplicaţii
 8.  Spectrometria de absorbţie în infraroşu: principii şi aplicaţii
 9. Rolul biologic al elementelor reprezentative
 10. Implicaţiile biologice ale ionilor metalelor tranziţionale
 • combinaţii complexe
 • liganzi tetrapirolici
 • liganzi antibiotice chinolonice
 • liganzi derivaţi flavonoidici
 • liganzi de tip tiosemicarbazone
 • liganzi de tip semicarbazone
 • liganzi de tip baze Schiff
 • liganzi de tip hidrazone
 • Advanced theranostic approach in cancer combining photodynamic therapy and nanoparticles, proiect internaţional MNT-ERA.NET obţinut prin competiţie în cadrul programului Cooperare Europeană și Internațională, Subprogram 3.2 – Orizont 2020, perioada de derulare 2016-2019, buget total proiect 668.340 €, buget total partener român 250.000 €. Director de proiect – Prof. Dr. Rica Boscencu
 • Tetrapyrrole nanostructures towards fluorescent molecular markers for biomedicine, proiect internaţional MNT-ERA.NET, perioada de derulare 2010-2013, buget total – 575.000 €, buget total partener roman - 295.000 €. Director de proiect – Prof. Dr. Rica Boscencu.
 • Conceperea şi dezvoltarea unor sisteme de transport şi cedare pentru noi compuşi de ruteniu cu acţiune antitumorală, proiect în cadrul programului naţional PNII, Parteneriate în domeniile prioritare, contract nr. 136/2012, perioada de derulare 2012-2016, buget total de 2.450.000 lei, Director de proiect – Prof. Dr. Valentina Uivarosi.
 • Evaluarea in vitro la nivel celular a proprietăţilor unor sisteme polifuncţionale heterociclice cu potenţiale aplicaţii biomedicale, proiect în cadrul programului naţional PNII, Parteneriate în domeniile prioritare, contract nr. 41047/2007, perioada de derulare 2007-2010, buget total de 2.000.000 lei, Director de proiect – Prof. Dr. Rica Boscencu.
 • Sinteza, caracterizarea şi testarea acţiunii biologice a unor noi combinaţii complexe ale ruteniului, alternativă potenţiala la terapia cu compuşi ai platinei, proiect în cadrul programului naţional PNII, Parteneriate în domeniile prioritare, contract nr. 61048/2007, perioada de derulare 2007-2010, buget total de 2.000.000 lei, Director de proiect – Prof. Dr. Valentina Uivarosi.
 • Rusu A., Hancu G., Tóth G., Vancea S., Toma F., Mare A.D., Man A., Nitulescu G.M.,Uivarosi V. New silver complexes with levofloxacin: Synthesis, characterization and microbiological studies. J. Mol. Struct. 2016, 1123:384-393.
 • Pahonţu E., Paraschivescu C., Ilieş D.-C., Poirier D., Oprean C., Păunescu V., Gulea A., Roşu T., Bratu O. Synthesis and characterization of novel Cu(II), Pd(II) and Pt(II) complexes with 8-ethyl-2-hydroxytricyclo(7.3.1.0 2,7 )tridecan-13- onethiosemicarbazone: antimicrobial and in vitro antiproliferative activity. Molecules 2016, 21:674; doi:10.3390/molecules21050674.
 • Socoteanu R., Manda G., Boscencu R., Vasiliu G., Oliveira A.S. Synthesis, spectral analysis and preliminary in vitro evaluation of some tetrapyrrolic complexes with 3d metal ions. Molecules 2015, 20:15488-15499.
 • Pahonţu E., Julea F., Roşu T., Purcărea V., Chumakov Y., Petrenco P., Gulea A. Antibacterial, antifungal and in vitro antileukaemia activity of metal complexes with thiosemicarbazones. J. Cell. Mol. Med. 2015, 20:1-14.
 • Munteanu A., Uivarosi V., Andries A. Recent progress in understanding the molecular mechanisms of radioresistance in Deinococcus bacteria. Extremophiles 2015, 19:707-719
 • Uivarosi V., Badea M., Olar R., Draghici C., Barbuceanu S.F. Synthesis and characterization of some new complexes of magnesium (II) and zinc (II) with the natural flavonoid primuletin. Molecules 2013, 18:7631-7645.
 • Boscencu R., Oliveira A.S., Ferreira D.P., Ferreira L.F.V. Synthesis and spectral evaluation of some unsymmetrical mesoporphyrinic complexes. Int. J. Mol. Sci. 2012, 13:8112-8125.
 • Vieira Ferreira L.F., Ferreira D.P., Oliveira A.S., Boscencu R., Socoteanu R., Ilie M., Constantin C., Neagu M., Synthesis, photophysical and cytotoxicity evaluation of A3B type mesoporphyrinic compounds. Dyes and Pigments 2012, 95:296-303.
 • Roşu T., Pahonţu E., Maxim C., Georgescu R., Stanica N., Gulea A. Some new Cu(II) complexes containing an ON donor Schiff base: Synthesis, characterization and antibacterial activity. Polyhedron 2011, 30:154–162.
TOP