Disciplina A.T.I. I - Institutul Fundeni / Institutul Prof. Univ. Dr. C.C. Iliescu / S.U.U.B. / Institutul Matei Bals

Prof. Univ. Bubenek-Turconi Serban-Ion titular
Prof. Univ. Filipescu Daniela-Carmen titular
Prof. Univ. Tomescu Dana-Rodica titular
Conf. Univ. Droc Gabriela titular
Conf. Univ. Orban Carmen titular
Conf. Univ. Copaciu Elena titular
Sef Lucrari Popescu Mihai titular
Sef Lucrari Nica Adriana-Elena titular
Asist. Univ. Valeanu Liana determinat
Asist. Univ. Andrei Stefan determinat
Asist. Univ. Brezeanu Lavinia Nicoleta determinat
Asist. Univ. Ciurciun Alexandra Cristina determinat
Asist. Univ. Morosanu Monica Bianca determinat
Asist. Univ. Penes Nicolae-Ovidiu titular
Asist. Univ. Tudorica Stefan Dragos Octavian determinat
Asist. Univ. Trotea Andra Maria determinat
Asist. Univ. Dumitrascu Clementina Oana determinat
Asist. Univ. Bratu Angelica determinat

TOP