Disciplina Ortopedie - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Prof. Univ. Popescu Gheorghe-Ion titular
Sef Lucrari Dinu Gabriel Ovidiu titular
Sef Lucrari Andrei Ioan-Bogdan titular
Sef Lucrari Cristescu Ioan titular
Sef Lucrari Burnei Cristian titular
Asist. Univ. Petrec Alin-Ion titular
Asist. Univ. Oprescu Corneliu Sebastian titular
Asist. Univ. Dimitriu Alexandru-Lisias titular
Asist. Univ. Baciu Constantin Cosmin titular
Asist. Univ. Soare Gabriela titular

TOP