Disciplina Microbiologie II - Institutul Cantacuzino

Prof. Univ. Popa Mircea-Ioan titular
Sef Lucrari Ionescu Gabriel cumul
Sef Lucrari Dragomirescu Cristiana Cerasella titular
Asist. Univ. Nascutiu Alexandra-Maria titular
Asist. Univ. Mitran Madalina Irina determinat
Asist. Univ. Mitran Cristina Iulia determinat
Asist. Univ. Muntean Madalina Maria determinat
Asist. Univ. Muntean Andrei Alexandru titular

TOP