Disciplina Alergologie - Spitalul Clinic Adulti Nicolae Malaxa

Conf. Univ. Popescu Florin-Dan titular
Asist. Univ. Vieru Mariana titular

În perioada anilor șaptezeci și optzeci ai secolului trecut, Profesor universitar Dr. Ervant Seropian, personalitate medicală de excepție și fondator al şcolii româneşti de alergologie, a fost cel care a coordonat activitatea didactică și clinică universitară.

În perioada 1997-2007, dr. Jeana Rodica Radu, în calitate de Profesor universitar, a condus Catedra de Alergologie a Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" la Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” București. Profesor Radu a fost fondatorul Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC) și al revistei SRAIC.

Din anul 2007, Conferențiar universitar dr. Florin-Dan Popescu este Șeful Disciplinei de Alergologie din Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" la Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” București. Florin-Dan Popescu a fost, începând din 1997 până în 2016, Secretar General, Vicepreședinte și Președinte ales al SRAIC, iar din 2017 este reprezentant național al SRAIC la Academia Europeană de Alergologie și Imunologie Clinică (EAACI, European Academy of Allergy and Clinical Immunology). Dr. Florin-Dan Popescu este în perioada 2017-2019 membru al Comitetului Executiv al EAACI  în calitate de EAACI Social Media Editor. EAACI, asociație de clinicieni, cercetători și profesioniști în domeniul sănătății, cu peste 10000 de membri din 121 de țări și peste 50 de societăți naționale, este sursa principală de expertiză în Europa pentru toate aspectele legate de alergologie.

Din anul 2000, Conferențiar universitar dr. Florin-Dan Popescu și Asistent universitar dr. Mariana Vieru sunt Membri de Onoare ai SRAIC. Ambii sunt membri ai EAACI şi ai Organizaţiei Mondiale de Alergie (WAO, World Allergy Organization).

Activităţile medicale cuprind metode diagnostice şi terapeutice specifice. Testele alergologice in vivo includ teste cutanate prick cu aeroalergene de mediu, inclusiv extracte alergenice din seria recomandată la nivel european, teste cutanate prick, prick-prick cu trofalergene disponibile, teste la agenţi fizici, teste cutanate patch cu haptene de contact selecţionate, inclusiv din seria de referinţă europeană; teste de provocare sistemică (orală sau parenterală) cu risc crescut asumat, după caz. Testele in vivo de autoreactivitate la pacienţi cu urticarie sunt teste intradermice cu componentă lichidă noncelulară sanguină autologă. Activităţile medicale includ, după caz, şi evaluări funcţionale ventilatorii, cu sau fără test farmacodinamic bronhomotor.

Testele in vitro de alergologie şi imunologie clinică includ, după caz, determinări serice de imunoglobuline şi fracţiuni ale complementului; IgE totale serice şi IgE specifice la extracte native de aeroalergene, alergene alimentare şi alte alergene, la componente alergenice moleculare naturale înalt purificate şi recombinante, determinarea unor imunomarkeri serologici de autoimunitate, virali sau tumorali.

Recomandările farmacoterapeutice şi/sau imunoterapeutice sunt însoţite de educaţie profilactică şi terapeutică a pacienţilor cu patologie imunoalergică, inclusiv cu fişe/pliante cu informaţii detaliate referitoare la măsuri profilactice de evitare a expunerii la alergene sau alţi factori declanşatori sau agravanţi ai unor reacţii adverse de hipersensibilitate.

Activităţi educaţionale pentru studenţi: Cursurile au ca scop obținerea de competențe de recunoaștere a principalelor afecţiuni de hipersensibilitate mediate imun, de cunoaștere a modalităţilor de depistare şi diagnosticare a bolilor alergice importante, de familiarizare cu profilaxia şi tratamentul bolilor alergice, de oferire de noţiuni generale de farmacoterapie alergologică şi imunoterapie alergenică, de abilităţi de cunoaștere a indicaţiilor şi contraindicaţiilor testelor alergologice in vivo, in vitro, şi de îndrumare către specialist. Lucrările practice pentru studenţi au ca scop familiarizarea cu metodele specifice de diagnostic și tratament, legătura cu laboratorul de alergologie şi imunologie clinică, rolul testelor alergologice in vivo și in vitro în diagnosticul alergologic, discuții interactive despre afecțiuni alergice/hipersensibilități mediate prin mecanisme imunologice.

 Activităţi educaţionale pentru rezidenţi: Pentru obţinerea de competențe teoretice și practice în urma parcurgerii și promovării modulelor de pregătire sunt desfăşurate prezentări din cursuri, lecţii conferinţă, serii de minicursuri, prelegeri, corelate cu discuţii bazate pe cazuri sau exerciţii/scenarii clinice, participare efectivă la manevre, proceduri și activităţi practice în clinica de alergologie şi imunologie clinică şi activități de laborator de imunologie clinică, orientate în mod particular pe principii, indicaţii, metodologie şi tehnici, participarea fiind ca observator/asistare pasivă, simulare educaţională sau efectuare cu supraveghere, după caz, întotdeauna cu interpretare, cu observaţia directă a aptitudinilor procedurale, a modului de implicare/efectuare/monitorizare a manevrelor și procedurilor de teste/provocări imunoalergologice, a recoltării de probe imunobiologice și aplicării planului farmacoterapeutic și/sau imunoterapeutic stabilit pentru pacient, cu obiective și mijloace bine definite, cu demonstrarea abilităţilor de comunicare prin prezentări de cazuri și referate, activităţi de cercetare/publicare, după caz.

 Dotări pentru activitati educaţionale şi de cercetare pentru proceduri alergologice in vivo: truse pentru diagnostic alergologic in vivo pentru: teste cutanată prick cu alergene de mediu, inclusiv panel european de aeroalergene recomandat de reţeaua de excelenţă Global Allergy and Asthma European Network, teste cutanată prick sau prick-prick cu alergene alimentare disponibile, teste cutanate patch cu haptene de contact selecţionate, inclusiv din seria de referinţă europeană; sisteme de recoltare şi reinjectare sterile pentru seruri pregătite pentru teste de autoreactivitate, teste pentru hipersensibilitatea la medicamente şi vaccinuri; spirometru, peak-flow metre, nebulizatoare.

 Dotări pentru activităţi educaţionale şi de cercetare pentru teste imunoalergologice in vitro includ sisteme de imunoanaliză de tip multiplex în fază solidă pentru determinarea in vitro a IgE specifice la extracte native de aeroalergene şi alergene alimentare, la alergene cross-reactive polenuri-alimente, la alergene moleculare recombinante, a unor autoanticorpi screening din boli autoimune; sistem automat de imunoanaliză bazat pe chemiluminiscenţă amplificată enzimatic în fază lichidă, incusiv pentru determinare de biomarkeri hormonali şi de autoimunitate; nefelometru automat de înaltă performanţă pentru determinări de proteine specifice, imunoglobuline şi fracţiuni ale complementului; centrifugă performantă pentru pregătire de seruri pentru testare de autoreactivitate la pacienţi cu urticarie; sisteme rapide de imunodiagnostic pentru biomarkeri infecţioşi, biomarkeri de autoimunitate şi biomarkeri tumorali.

Curs opţional  pentru studenţi (Anul V, Facultatea de Medicină) cu expunere de material didactic actualizat conform programei analitice; proiecţia imagisticii aferente, videoproiecție cu laptop; prezentări PowerPoint, multimedia; predare interactivă, aplicată. Curricula cuprinde:

 • Bolile alergice - terminologie și clasificări. Alergene și surse alergenice.
 • Inflamaţia alergică. Noțiuni de diagnostic, farmacoterapie și imunoterapie în alergii mediate IgE.
 • Rinita alergică și alergii oculare.
 • Astmul alergic.
 • Urticaria şi angioedemul.
 • Dermatita de contact alergică. Eczema atopică.
 • Noțiuni de diagnostic și tratament în alergii alimentare și medicamentoase.

Lucrările practice au componentă de predare de principii, tehnici, metode clinice şi aplicaţii în laborator, sub îndrumare directă, activităţi practice - principii, tehnici, asistare interactivă, care cuprind:

 • Identificare, cuantificare alergene. Măsuri de profilaxie a expunerii la aeroalergene. Particularităţi alergie la venin de himenoptere.
 • Metode de determinare a IgE totale și specifice. Afecțiuni cu valori ale IgE totale serice crescute
 • Investigare in vitro componente sistem complement și imunograma
 • Extracte alergenice și testare cutanată alergologică prick. Teste de autoreactivitate/autoimunitate.
 • Haptene de contact și teste cutanate alergologice patch. Seria de referință europeană.
 • Metode de determinare biomarkeri ai inflamației alergice. Monitorizarea funcţională în astm.
 • Imunoterapie alergenică principii. Biomarkeri și trusa farmacologică de urgenţă în anafilaxie.

Bibliografie selectivă şi surse opționale de e-learning (electronic learning)

 • Cursul predat, suport de curs, însemnări rezumative practice lucrări practice
 • Popescu FD. Antihistaminicele în alergologie, Editura Universitară "Carol Davila", Bucureşti 2003
 • Dumitru Moldovan, Popescu FD. Urticaria - o provocare de diagnostic şi tratament. Rinita alergică - diagnostic şi tratament. Editura Prisma, Târgu Mureş 2003
 • Popescu FD - capitolele: Explorarea funcţională a aparatului respirator, Testarea cutanată în alergiile respiratorii, Pneumonitele de hipersensibilitate, Astmul (pp. 55-66; 89-98; 130-147; 173-184; 201-246) În: Pneumologie, ed. Dincă EM, Editura Sitech, 2006
 • Allergy, by Stephen T. Holgate MD, Lawrence M. Lichtenstein MD PhD, and Martin K. Church, 2006.
 • Patterson's Allergic Diseases (Allergic Diseases: Diagnosis & Management) Grammer & Greenberger, 2009.
 • World Allergy Organization (WAO) Education in Allergy, www.worldallergy.org
 • GINA - the Global Initiative For Asthma. ginasthma.com
 • EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Imunology) Position Papers and Guidelines www.eaaci.org

Conf. univ Dr. Popescu Florin-Dan, medic Primar Alergologie şi Imunologie Clinică,  Şef Clinică universitară şi Disciplină Alergologie a U.M.F. „Carol Davila” în Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa” este şi Coordonator program de rezidenţiat pentru specialitatea Alergologie şi Imunologie Clinică în Centrul Universitar Bucureşti şi Membru al Comisiei de Specialitate Alergologie şi Imunologie Clinică a Ministerului Sănătății.

Modulele de pregătire în rezidenţiat includ activități de pregătire teoretică și practică. În modulele de pregătire de alergologie și imunologie clinică, activitățile de pregătire teoretică includ activități didactice reprezentate de lecţii conferinţă, cursuri cu prezentări electronice, inclusiv serii de minicursuri sau prelegeri, corelate cu discuţii bazate pe cazuri sau exerciţii/scenarii clinice, iar pregătirea practică include activități centrate pe pacient, manevre și proceduri clinice, teste/provocări in vivo, în clinica de alergologie și imunologie clinică, și activități orientate de laborator imunologie, cu prezentări și discuții legate de principii, indicaţii, metodologie şi tehnici de laborator imunologie, cu asistare sau simulare educaţională şi/sau efectuare, teste de alergologie și imunologie in vivo și in vitro, observaţie directă a aptitudinilor procedurale, interpretare în context clinic și laborator, supravegherea pacientului, demonstrarea abilităţilor de comunicare prin prezentări de cazuri sau referate. După caz, pot fi incluse și alte activități de educaţie medicală continuă și de cercetare.

Curriculum de pregătire pentru rezidenţi în specialitatea Alergologie Si Imunologie Clinică poate fi descarcat online aici:

Curriculum de pregătire în Specialitatea Alergologie şi Imunologie Clinică pentru rezidenţii aflaţi în activitate de pregătire în 2018:

https://rezidentiat.ms.ro/curricule/alergologie_si_imunologie_clinica.pdf

Curriculum de pregătire în Specialitatea Alergologie şi Imunologie Clinică pentru rezidenţii care intră în rezidenţiat în 2018:

https://rezidentiat.ms.ro/curricule/2018/alergologie_si_imunologie_clinica_2018.pdf

Cursuri Educație Medicală Continuă (EMC) Alergologie şi Imunologie Clinică:

 • Actualități în diagnosticul și tratamentul rinitelor alergice și a sindroamelor de alergie orală
 • Aeroalergene din perspectiva standardelor europene și al diagnosticului molecular
 • Alergene alimentare din perspectiva standardelor europene și al diagnosticului molecular
 • Hipersensibilitatea la medicamente și materiale stomatologice în reabilitarea orală
 • Standarde europene pentru evaluarea hipersensibilității mediate imunologic la aeroalergene și haptene de contact

Detalii referitoare la Cursurile de Educație Medicală Continuă în Alergologie şi Imunologie Clinică desfăşurate la Disciplina Alergologie Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti pot fi disponibile online:

https://fl.umfcd.ro/educatie/postuniversitar/cursuri-de-perfectionare/

 • educaţie şi imunoterapie în alergologie
 • farmacoterapie alergologică
 • biomarkeri, alergologie moleculară
 • Multinational ADverse Events Registry (ADER) of allergen immunotherapy (Consortium of centers from Albania, Bulgaria, Croatia, Greece, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey developed ADER, based on the EASSI survey questionnaire); Publicaţii: Mitsias D, Popov T, Aggelides X, Bogic M, Christoff G, Deleanu D, Dimitrov Z, Hoxha M, Konstantinou GN, Kosnik M, Misirligil Z, Mungan D, Popescu FD, Popovic-Grle S, Priftanji A, Stipic A, Stosovic R, Tomic-Spiric V, Turkalj M, Xhixha F, Calderon M, Papadopoulos NG. The multinational allergen immunotherapy ADverse Events Registry (ADER) reveals large heterogeneity in practice. Allergy. 2016, 71 (Suppl. 102): 511-512 [WOS:000383679802549]; Mitsias DI, Popov T; Bogic M, Christoff G, Deleanu D, Dimitrov Z, Hoxha M, Konstantinou GN, Kosnik M, Makris M, Misirligil Z, Mungan D, Popescu FD, Popovic-Grle S, Priftanji A, Shehu E, Stipic A, Stosovic R, Tomic-Spiric V, Turkalj M, Calderon M, Papadopoulos NG. Adverse events of allergen immunotherapy - results from over 2500 records of a multinational ADverse Events Registry (ADER). Allergy. 2016; 71 (Suppl. 102): 511 [WOS:000383679802548]
 • European awareness of allergy: promotional campaign in the European Parliament (organized by the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Associations in the European Parliament in Brussels, with support of the European Parliament's Interest group on Allergy and Asthma and co-hosted by the Members of the European Parliament David Borrelli, Sirpa Pietikainen and Nessa Childers); Publicaţie: Muraro A, Steelant B, Pietikainen S, Borrelli D, Childers N, Callebaut I, Kortekaas Krohn I, Martens K, Pugin B, Popescu FD, Vieru M, Jutel M, Agache I, Hellings PW. European symposium on the awareness of allergy: report of the promotional campaign in the European Parliament (26-28 April 2016). Allergy. 2017; 72(2):173-176 [DOI: 10.1111/all.13058. PMID: 27696452]
 • Grant Contract de cercetare cu U.M.F. Craiova; Prezentare semnificativă: Popescu FD, Iancau M, Popescu F. Neuroimaging and neurophysiological evaluation of H1-antihistamines safety profile. 4th International Consensus Meeting on urticaria. Urticaria 2012. Berlin Langenbeck-Virchow-Haus. 28-29 november 2012. Abstract book. U-OP-15, p 15.
 • Multilateral co-operation in research and training program within the HAENETWORK Project (Farkas H, Varga L), between Semmelweis University, Kútvölgyi Clinical Centre and subcenters from Eastern-European countries, Poster prezentat: Popescu FD, Vieru M et al. A study of drug-induced angioedema without urticaria. Volume of the 5th C1 inhibitor deficiency workshop (secretary: Farkas H, Varga L), Budapest, 2007, 59 [haenet.hu]
 • Popescu FD, Vieru M, Ganea CS. Molecular allergy explorer test based on new state-of-the-art multiplex nano-bead technology in Asteraceae-hazelnut association. Allergy. 2018; 74(S105): 547 [2017 IF 361; ISSN: 0105-4538 DOI: 10.1111/all.13539]
 • Muraro A, Steelant B, Pietikainen S, Borrelli D, Childers N, Callebaut I, Kortekaas Krohn I, Martens K, Pugin B, Popescu FD, Vieru M, Jutel M, Agache I, Hellings PW. European symposium on the awareness of allergy: report of the promotional campaign in the European Parliament. Allergy. 2017; 72(2): 173-176 [2017 IF 361; ISSN: 0105-4538 DOI: 10.1111/all.13058]
 • Popescu FD, Vieru M, Popescu F. Online microblogging providing information dissemination of anticholinergic therapy in asthma. Allergy. 2017; 72 (S103): 620-621 [2017 IF 361; ISSN: 0105-4538 DOI: 10.1111/all.13252]
 • Popescu FD, Vieru M, Ganea C, Popescu F. Allergodermia and other related obsolete terms improperly used for various skin disorders. Allergy. 2017; 72 (S103): 621-622. ISSN: 0105-4538 eISSN: 1398-9995 [2017 IF 361; ISSN: 0105-4538 DOI: 10.1111/all.13252]
 • Popescu FD. Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens. World Journal of Methodo 2015; 5(2): 31-50 [PubMed PMID: 26140270; DOI: 10.5662/wjm.v5.i2.31]
 • Vieru M, Popescu FD. In vitro IgE sensitization to Plantago weed pollen in adult patients with allergic rhinitis from Southern Romania. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 53: S329 [2017 IF 3.556; ISSN Print: 1434-6621 https://insights.ovid.com/clinical-chemistry-laboratory-medicine/cclm/2015/ 06/001/ vitro-ige-sensitization-plantago-weed-pollen-adult/321/00115728]
 • Popescu FD. Molecular biomarkers for grass pollen immunotherapy. World Journal of Methodo 2014; 4(1): 26-45 [PubMed PMID: 25237628; DOI: 10.5662/wjm.v4.i1.26]
 • Passali D, Bellusi LM, Kern EB, Sarafoleanu C, Popescu FD. Rhinosinusal inflammation and infections: modern thinking and current treatment. Bucharest: The Publishing House of the Romanian Academy; 2013, 201 p [ISBN: 978-973-27-2288-6 Editura Academiei Romane cod CNCSIS 164]
 • Popescu FD. 喘息における薬剤による遺伝子発現調節 (Pharmacological modulation of gene expression in asthma, in Japanese and English) International Review of Asthma. 2005; 7(2): 74-90 [ISSN: 1344-1612 Osaka-shi: Medical Review Co, メディカルレビュー社 database Japan https://mol.medicalonline.jp/archive/search?jo=ai1asthd&ye=2005&vo=7&issue=2]
 • Popescu FD. Antisense- and RNA interference-based therapeutic strategies in allergy. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2005; 9(4): 840-853 [2005 IF 3.606; ISSN: 1582-1838 DOI: 1111/j.1582-4934.2005.tb00383.x]
TOP