Disciplina Limbi Moderne

Prof. Univ. Sfetea Roxana-Corina titular
Lector Cosconel Cristiana Ileana titular
Lector Andreescu Cristina Veronica titular
Lector Andronache Liliana-Florina titular
Lector Doncu Roxana-Elena titular
Asist. Univ. Ganea Ionela titular
Asist. Univ. Rusu George Costin determinat

Activitatea desfăşurată de cǎtre Disciplina de Limbi Moderne constă în principal în predarea şi evaluarea limbii engleze medicale, precum şi a limbii române generale şi medicale, studenţilor din anii I şi II de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie. Pentru studenţii medicinişti din anii clinici, există cursuri opţionale de limba română medicală (anul III – Modulul cu predare în limba engleză) şi de scriere ştiinţifică în limba engleză (anul IV – “Writing and Presenting Medical Papers”).

Disciplina de Limbi Moderne organizează cursuri de limba engleză medicală pentru anii I si II pentru Masteratul din cadrul Programului de Studii Universitare ciclul II – Cercetări şi intervenţii  operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice.

De asemenea, Disciplina de Limbi Moderne organizează examene de limba română şi de limba engleză în vederea admiterii la studii a candidaţilor – cetăţeni străini.

În acelaşi timp, Disciplina de Limbi Moderne organizează examene de competenţă lingvistică – limba engleză şi franceză medicală – pentru înscrierea la doctorat şi pentru înscrierea la concursurile de promovări posturi didactice universitare din cadrul UMF “Carol Davila”.

Membrii Disciplinei de Limbi Moderne deruleazǎ o intensă activitate de cercetare în domeniul lingvistic şi pedagogic, concretizată prin numeroase participări la congrese şi conferinţe, precum şi prin articole şi studii publicate în ţară şi în străinătate.

Printre obiectivele principale ale Disciplinei de Limbi Moderne se numǎrǎ însuşirea şi dezvoltarea elementelor lexico-gramaticale de bază necesare exprimării în limba engleză medicală, crearea obişnuinţei de exprimare cursivă şi corectă în limba engleză, facilitarea accesului la materiale de specialitate şi a participării la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, înțelegerea vocabularului medical relevant pentru specializările medicale, înțelegerea textelor cu conținut general și profesional, comunicarea în situații socio-profesionale variate.

Abilităţile dobândite de studenţi sunt de o mare diversitate, printre cele mai importante numărându-se: capacitatea de a parcurge texte de specialitate într-un mod critic cu analiza repertoriului lexical; posibilitatea de a întocmi rezumate pe teme medicale conexe tematicii studiate; potenţialul de a elabora texte medicale de dimensiuni semnificative cu respectarea cerinţelor specifice; pregătirea necesară în vederea explicării şi argumentării opţiunilor terapeutice pacientului.

Cu toate acestea, competenţa cu cea mai mare înrâurire asupra viitoarei activităţi profesionale, chiar şi didactice, a studenţilor care studiază această disciplină, rămâne transferul competenţelor de studiere a limbii străine în studiul disciplinelor de specialitate.

Limba englezǎ şi, respectiv, limba  românǎ (pentru studenţii strǎini) se studiazǎ în anii I şi II, prima putând fi aprofundatǎ şi în cadrul unui curs opţional de limba engleză pentru anul IV la Facultatea de Medicină intitulat “Writing and Presenting Medical Papers” (2003- prezent). Cursul opţional are o tematică pe cât de variată, pe atât de necesară dezvoltării capacităţii de scriere şi prezentare a lucrărilor ştiinţifice în limba engleză, printre subiectele de curs regăsindu-se aspecte relevante pentru scrierea ştiinţifică, anatomia unei lucrări ştiinţifice şi corespondenţa profesională.

Bibliografie pentru limba englezǎ medicală

 1. Cohen, B.J., DePetris A., Medical Terminology: An Illustrated Guide, J.B. Lippincott Williams & Wilkins, 7th edition, 2013
 2. Glendining, E., Holmstrom, B., English in Medicine (A Course in Communication Skills), Cambridge University Press, U.K., 1992
 3. Greenhalgh, T., Medicine Today, Longman, 1993
 4. Lisowski F. P., Oxnard, C. E., Anatomical parts and their derivations, World Scientific Publishing, Singapore, 2007
 5. Marieb., E.N., Essentials of Human Anatomy and Physiology, A. W. Longman, 1997
 6. Myers, A.R., Medicine, 2nd ed., Harwal Publishing, 1994
 7. O’Brien, T., Nucleus – Medicine, Longman, 1993
 8. Ribes, R., Ros P., Medical English, Springer, New York, 2008
 9. Soltesz Steiner, S., Quick Medical Terminology, John Wilez & Sons Inc., 2003
 10. Tiersky, E., Tiersky M., The Language of Medicine in English, Prentice Hall Regents, New Jersey, 1992
 11. Vince M., Advanced Language Practice, Heinemann, 1994
 12. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 32nd edition,. Elsevier Saunders, 2011
 13. Mosby’s Medical Dictionary, 9th edition, Mosby, 2012
 14. Stedman’s Medical Dictionary, 28th edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2013

Bibliografie pentru limba românǎ

 1. Brâncuş, G. şi colab., Manual de limba română pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.
 2. Gheorghevici, A., Culegere de texte medicale în limba română prelucrate cu exerciţii lexicale şi gramaticale, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, 1995.
 3. Bălănescu, O., Limbaj medical românesc pentru străini, Editura Ariadna ’98, Bucureşti, 1999.
 4. Doca, Gh., Learn Romanian, Course for English Speakers, Niculescu, 2008.
 5. Ispas, A.T., Anatomia şi fiziologia omului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000.
 6. Vasilescu, A., (coordonator), Limba română ca limba străină. Dosare pedagogice, Editura
  Universităţii din Bucureşti, 2006.
 7. Manual de chirurgie pentru studenți, sub redacția Eugen Brătucu, vol. 1 și 2, editura Universității Carol Davila, București, 2009

La nivelul Disciplinei se organizeazǎ cursuri de limba engleză medicală pentru anii I şi II pentru Masteratul din cadrul Programului de Studii Universitare ciclul II – Cercetări şi intervenţii   operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice.

 • competenţă lingvistică
 • terminologie medicală
 • analiza textului medical
 • comunicare scrisă şi orală
 • exprimare cursivă într-o limbă străină
 • conversaţie euristică
 1. Observaţia la clasă – metodă de cercetare în beneficiul tuturor actorilor implicaţi, Coşconel C., Sfetea R., în “Securitate şi Apărare în Uniunea Europeană, Secţiunea 12: Plurilingvism şi interculturalitate”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2008, pag. 259-264, ISSN 1844-3087
 2. Different names for the same “disease”, Andreescu C.V., Andronache L.F., în “Educație și Creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, Ediția a V-a, Editura Universității Titu Maiorescu, București, 2011, pag. 7-8, ISBN 978-606-8002-62-0, ISSN 2248-00048
 3. Synonymy in the English medical vocabulary, Andreescu C.V, în „Interdisciplinary Research in the 21st century, Modern Approaches to Linguistics, Literature and Cultural Studies”, vol. 2, Ecko House Academic Publishing, Sandy, Utah, SUA, 2012, pag. 185-196, ISBN: 978-1-4276-5388-8
 4. Is Medical English a Specialized Language with its own Terminology?, Sfetea R., în „Provocări ale educaţiei şi cercetării în societatea viitorului”, Editura Didactică Militans, Casa Corpului Didactic Oradea, 2013, p. 86, ISBN 978-606-8270-32-6
 5. Challenges in Teaching Medical Terminology, Doncu R.E., Andreescu C.V., Sfetea R.C., în „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, vol. IX, nr. 4, decembrie 2013, pag. 63-67, ISSN (online): 2067-5134
 6. 6. Major domains „invaded” by English loan-words,Andronache L.F., Andreescu C.V, în “Language and Literature – European Landmarks of Identity”, nr. 14/2014, University of Piteşti Press, Piteşti 2014, pag. 16-23, ISSN 2344-4894, ISSN-L 1843-1577
 7. 7. A new approach of the Romanian genitive, Guşatu I., Sfetea R., în “Communication, Context, Interdisciplinarity”, volume III, Section Language and Discourse, ”Petru Maior” University Press, Tîrgu-Mureş, 2014, pag. 813-819, ISSN 2069 –
 8. Challenges of teaching Romanian to first year foreign medical students, Sfetea R.C., Andreescu C.V., în “Conference Proceedings – Interdisciplinary Approaches in Linguistics, Literature, Education and Research RTMLE 2015”, Vol. 3 „Humanities, Cultural Studies and Interdisciplinarity”, Aardvard Global Publishing (USA), Sandy, Utah, USA, 2015, pag. 29-36, ISBN: 978-1-4276-9642-7
 9. Medical Ethics in Stanislaw Lem’s Hospital of the Transfiguration, Doncu R.E., în „Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue. Proceedings of the 2nd International Conference “Globalization between Intercultural Dialogue and National Identity”, Editura ARHIPELAG XXI , Tîrgu-Mureş, 2015, pag. 313-319, ISBN 978-606-93692-5-8
TOP