Disciplina Sanatate publica. Management sanitar

Prof. Univ. Armean Petru titular
Conf. Univ. Chivu Razvan-Daniel titular
Conf. Univ. Cucu Maria Alexandra titular
Sef Lucrari Popescu Spineni Dana Maria titular
Asist. Univ. Besoiu Mariana Valy determinat
Asist. Univ. Georgescu Daniela titular

TOP